Brewiarz – modlitwa na dziś


VI NIEDZIELA ZWYKŁA A


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom III: Niedziela II, str. 676; LG skrócone: Niedziela II, str. 833
Psalm – LG tom III: Psalm 95, str. 531-532; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Niedziela II, str. 676-677; LG skrócone: Niedziela II, str. 833-834

Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech „Alleluja” rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 677-680; LG skrócone: Niedziela II, str. 834-836
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 677-680; LG skrócone: Niedziela II, str. 834-836

1 ant. Boże mój i Panie, odziany w majestat i piękno, * światłem okryty jesteś jak płaszczem. / Alleluja.

Psalm 104
Hymn na cześć Stwórcy

Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5, 17)

I

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
     Odziany w majestat i piękno, *
     światłem okryty jak płaszczem.
Niebo rozpostarłeś jak namiot, *
komnaty swe wzniosłeś nad wodami,
     Chmury są Twoim rydwanem, *
     przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
     Umocniłeś fundamenty ziemi, *
     nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
     Musiały uciekać wobec Twojej groźby, *
     na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie.
Wzniosły się nad górami, opadły w doliny, *
na miejsce, które im wyznaczyłeś.
     Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą, *
     nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
które pośród gór się sączą.
     Poją one wszelkie zwierzęta polne, *
     w nich dzikie osły gaszą swe pragnienie.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa pośród gałęzi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże mój i Panie, odziany w majestat i piękno, / światłem okryty jesteś jak płaszczem. / Alleluja.

2 ant. Pan sprawił, że ziemia chleb wydała * i wino, co rozwesela serce człowieka. / Alleluja.

II

Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
     Każesz rosnąć trawie dla bydła *
     i roślinom, by człowiekowi służyły,
Aby z ziemi dobywał chleba *
i wina, co rozwesela serce człowieka,
     By rozpogadzać twarze oliwą, *
     a chlebem krzepić ludzkie serca.
Wody do syta mają drzewa Pańskie, *
cedry Libanu, które On zasadził.
     Tam ptactwo zakłada gniazda, *
     na cyprysach są domy bocianów.
Wysokie góry dla kozic, *
kryjówką borsuków są skały.
     Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał, *
     słońce zna porę swojego zachodu.
Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, *
w niej wszelki leśny zwierz krąży.
     Młode lwy ryczą za łupem, *
     domagają się żeru od Boga.
Gdy słońce wzejdzie, wracają *
i kładą się w swych legowiskach.
     Człowiek wychodzi do swojej pracy, *
     do trudu swego aż do wieczora.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan sprawił, że ziemia chleb wydała / i wino, co rozwesela serce człowieka. / Alleluja.

3 ant. Bóg widział, że wszystko, co stworzył, * było bardzo dobre. / Alleluja.

III

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
     Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
     a w nim żyjątek bez liku, *
     zwierząt wielkich i małych.
Tamtędy płyną okręty *
i Lewiatan, który z morzem igra.
     Wszystko to czeka na Ciebie, *
     byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
     Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, †
     a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
     i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
     Niech chwała Pana trwa na wieki, *
     niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *
gór dotknie, a one dymią.
     Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
     grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
     Niech znikną z ziemi grzesznicy †
     i niech już więcej nie będzie występnych. *
     Błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg widział, że wszystko, co stworzył, / było bardzo dobre. / Alleluja.

Werset – LG tom III: Niedziela II, str. 680; LG skrócone: Niedziela II, str. 836

K. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą.
W. I uszy wasze, że słyszą.

I CZYTANIE

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 162-163

Początek Księgi Przysłów 1, 1-7. 20-33

Zachęta do wybrania mądrości
     Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość; prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym – rozsądku i wiedzy. Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.
     Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
     Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi; nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia: „Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką? Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń. Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał, gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień: więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni, gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. Wtedy będą mnie prosić – lecz ja nie odpowiem, i szukać – lecz mnie nie znajdą, gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską, nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie; spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami; odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto słucha mnie – osiągnie spokój, wytchnienie – bez obawy nieszczęścia”.

RESPONSORIUM

Rz 12, 16; 1 Kor 3, 18-19; 1, 23. 24

W. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Jeśli ktoś spośród was mniema, / że jest mądry na tym świecie, / niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. * Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.
K. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

II CZYTANIE

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 163-164

Z komentarza św. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii(1, 18-19)

Słowo Boże niewyczerpanym źródłem życia
     Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno Twe słowo, Panie? Daleko więcej pomijamy zeń, niż pojmujemy, tak jak spragniony człowiek, który pije wodę ze źródła. Boże słowo ukazuje różnorodną postać, zależnie od umiejętności poznających. Pan bowiem przyozdobił swe słowo różnobarwnym pięknem, aby każdy, kto je zgłębia, mógł zobaczyć to, co go zachwyca. W swym słowie Pan zamknął różnorodne bogactwo, aby każdy z nas mógł w tym, co rozważa, znaleźć dla siebie pożytek.
     Słowo Boga jest drzewem życia, które z każdej strony podaje ci błogosławiony owoc; jest jak owa otwarta na pustyni skała, która wszystkim dostarczała duchowego napoju. „Spożywali – powiada Apostoł – duchowy pokarm i pili duchowy napój”.
     Jeśli zatem ktokolwiek potrafił pojąć cząstkę owych bogactw, niechaj nie sądzi, iż w Bożym słowie znajduje się tylko to, co sam znalazł, ale niech wie, iż spośród wielu skarbów, to jedynie udało mu się zobaczyć. Niechaj nie mówi, iż słowo jest słabe i liche, i niech nim nie pogardza na tej podstawie, że drobna zaledwie część przypadła mu w udziale, ale raczej, niezdolny do pełnego zrozumienia, niechaj uwielbia Boga za Jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie smuć się, iż obfitość słowa przerasta twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić źródła. Niechaj raczej źródło przewyższa twoje pragnienie, niżby pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pragnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby się dla ciebie nieszczęściem.
     Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć się z powodu obfitości tego, co pozostało. To, co osiągnąłeś i zabrałeś, jest już twoją własnością, a to, co zostało, również czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabości otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wytrwasz. Nie chciej nierozważnie od razu zrozumieć to, czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie odstępuj w swoim lenistwie od tego, co jedynie pomału można osiągnąć.

RESPONSORIUM

1 P 1, 25; Ba 4, 1

W. Słowo Pana trwa na wieki. * Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
K. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. W. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tej niedzieli, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom III: Części stałe, str. 537-540; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
     Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
     wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
     Tobie Cherubini i Serafini
     nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
     Pełne są niebiosa i ziemia
     majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
     Ciebie wychwala
     Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
     Ojca niezmierzonego majestatu,
     godnego uwielbienia, prawdziwego
     i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
     Tyś Królem chwały, o Chryste,
     Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
     Ty, skruszywszy żądło śmierci,
     otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
     Ty przyjdziesz jako Sędzia:
     tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
     Policz ich między świętych Twoich
     w wiekuistej chwale.

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
     I rządź nimi,
     i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
     I wysławiamy imię Twe na wieki,
     na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
     Zmiłuj się nad nami, Panie,
     zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
     W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
     nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: VI Niedziela Zwykła, str. 610

     Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Niedziela II, str. 680; LG skrócone: Niedziela II, str. 837

Oto już bledną mroczne cienie nocy
I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
Przeto z ufnością z całych sił prosimy
Wszechmogącego:

Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,
Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem,
Okaż się Ojcem, który nam otworzy
Bramy wieczności.

Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy,
A Twoja chwała niech napełni ziemię,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Dawco pociechy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 680-683; LG skrócone: Niedziela II, str. 837-840
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 680-683; LG skrócone: Niedziela II, str. 837-840

1 ant. Błogosławiony, * który idzie w imię Pańskie. / Alleluja.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
     Niech wyznawcy Pana głoszą: *
     „Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
     Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
     cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
     Lepiej się uciekać do Pana, *
     niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
     Osaczyły mnie wszystkie narody, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
     paliły, jak ogień pali ciernie, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
     Pan moją mocą i pieśnią, *
     On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
     „Prawica Pańska moc okazała, †
     prawica Pana wzniesiona wysoko, *
     prawica Pańska moc okazała!”
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
     Ciężko mnie Pan ukarał, *
     ale na śmierć nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
     Kamień odrzucony przez budujących *
     stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. / Alleluja.

2 ant. Śpiewajmy hymny * naszemu Bogu. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia

Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały i świętości, *
     uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
     Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
     uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śpiewajmy hymny naszemu Bogu. / Alleluja.

3 ant. Chwalcie Pana * za niezmierzoną wielkość Jego. / Alleluja.

Psalm 150
Chwalcie Pana

Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
     Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
     chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
     Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
     chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana za niezmierzoną wielkość Jego. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela II, str. 683-684;LG skrócone: Niedziela II, str. 840

Ez 36, 25-27

     Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Niedziela II, str. 684; LG skrócone: Niedziela II, str. 840

K.   Wysławiamy Cię, Boże, * Chwalimy Twoje imię.
W.  Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.
K.   Rozgłaszamy Twoje cuda.
W.  Chwalimy Twoje imię.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165;LG skrócone: VI Niedziela Zwykła A, str. 609

Łk 1, 68-79

Ant. Jeśli wasza sprawiedliwość * nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, / nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli wasza sprawiedliwość / nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, / nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

PROŚBY

LG tom III: Niedziela II, str. 684; LG skrócone: Niedziela II, str. 841

Dzięki składajmy naszemu Zbawicielowi, który przyszedł na ten świat, aby być Bogiem z nami. Zanośmy do Niego nasze prośby:

Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.

Chryste Panie, światłości wschodząca z wysoka, Ty jesteś początkiem przyszłego zmartwychwstania,
wspieraj nas, abyśmy nie trwali w mrokach śmierci, lecz postępowali za Tobą w światłości życia.

Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.

Okaż nam swą dobroć, która objawia się we wszystkich stworzeniach,
abyśmy wszędzie oglądali Twoją chwałę.

Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.

Panie, nie dopuść, aby dzisiaj zło nas zwyciężyło,
lecz pomóż nam je pokonać siłą dobra.

Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.

Ty po przyjęciu chrztu w Jordanie zostałeś namaszczony Duchem Świętym,
spraw, niech kieruje nami dzisiaj łaska Twego Ducha.

Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: VI Niedziela Zwykła, str. 610

     Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 545; LG skrócone: wg tabeli stron

Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pan mnie prowadzi * do źródeł wody żywej. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mnie prowadzi do źródeł wody żywej. / Alleluja.

2 ant. Imię Pana * wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Imię Pana wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

3 ant. Zamilkła strwożona ziemia, * kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zamilkła strwożona ziemia, / kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela II, str. 687;LG skrócone: wg tabeli stron

Rz 5, 1-2. 5

     Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

K. O łaskach Twoich, Panie, będę śpiewał na wieki.
W. Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 547; LG skrócone: wg tabeli stron

Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pan mnie prowadzi * do źródeł wody żywej. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mnie prowadzi do źródeł wody żywej. / Alleluja.

2 ant. Imię Pana * wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Imię Pana wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

3 ant. Zamilkła strwożona ziemia, * kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zamilkła strwożona ziemia, / kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela II, str. 687;LG skrócone: wg tabeli stron

Rz 8, 26

     Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

K. Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie.
W. Daj mi zrozumienie przez swoje słowo.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 549; LG skrócone: wg tabeli stron

W hołdzie pokornej modlitwy
Pochylmy czoła przed Panem;
Myślą i śpiewem wyznajmy,
Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

Serca bez skazy niech sławią
Godziny tej tajemnicę:
Piotr ją objawił w świątyni
Przez cuda w imię Jezusa.

Duchem i wolą przylgnijmy
Do Apostołów nauki,
Oni to mocą Chrystusa
Bezpieczną wiodą nas drogą.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 685-687; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pan mnie prowadzi * do źródeł wody żywej. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mnie prowadzi do źródeł wody żywej. / Alleluja.

2 ant. Imię Pana * wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Imię Pana wielkie jest w Izraelu. / Alleluja.

3 ant. Zamilkła strwożona ziemia, * kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zamilkła strwożona ziemia, / kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela II, str. 687;LG skrócone: wg tabeli stron

2 Kor 1, 21-22

     Bóg jest Tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

K. Pan moim światłem i zbawieniem moim.
W. Pan obrońcą mego życia.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Niedziela II, str. 688; LG skrócone: Niedziela II, str. 843-844

Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Dlatego ześlij światło w serca.

Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.

Ojcu, Synowi i Duchowi
Niech będzie chwała i podzięka;
Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej
Niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Niedziela II, str. 688-691; LG skrócone: Niedziela II, str. 844-846
Psalmy – LG tom III: Niedziela II, str. 688-691; LG skrócone: Niedziela II, str. 844-846

1 ant. Chrystus Pan jest kapłanem na wieki, * na wzór Melchizedeka. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
     Aż uczynię Twych wrogów *
     podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
     Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
     w blasku świętości *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Pan jest po Twojej prawicy, *
     zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus Pan jest kapłanem na wieki, / na wzór Melchizedeka. / Alleluja.

2 ant. Nasz Bóg jest w niebie, * czyni wszystko, co zechce. / Alleluja.

Psalm 115
Chwała prawdziwego Boga

Nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9)

Nie nam, Panie, nie nam, †
lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za łaskę i wierność Twoją.
     Dlaczego mają pytać poganie: *
     „Gdzie się ich Bóg znajduje?”
Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
     Ich bożki są ze srebra i złota, *
     dzieła rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą.
     Mają uszy, ale nie słyszą, *
     mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Mają ręce pozbawione dotyku, †
nogi mają, ale nie chodzą, *
gardło ich nie wydaje głosu.
     Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
     i każdy, który im ufa.
Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
     Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
     On jest ich pomocą i tarczą.
Ci, którzy Mu służą, ufność w Nim pokładają, *
On jest ich pomocą i tarczą.
     Pan o nas pamięta *
     i będzie nam błogosławił.
Błogosławić będzie domowi Izraela, *
błogosławić będzie domowi Aarona.
     Będzie błogosławić tym, którzy służą Panu, *
     zarówno wielkim, jak małym.
Niech Pan was rozmnoży, *
was i synów waszych.
     Błogosławieni jesteście przez Pana, *
     który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
ziemię zaś dał synom ludzkim.
     To nie umarli chwalą Pana, *
     nie ci, którzy zeszli do Otchłani,
Lecz my wielbimy Pana *
teraz i na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Bóg jest w niebie, / czyni wszystko, co zechce. / Alleluja.

3 ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, * a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
Chrystus Głową Kościoła

Alleluja.
     Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)

     i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)

     i Mocą, i Panowaniem.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     I ponad wszelkim innym imieniem *
(W. Alleluja)

     wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(W. Alleluja)

     a Jego ustanowił Głową Kościoła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)

     i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)

     i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, / a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela II, str. 691;LG skrócone: Niedziela II, str. 847

2 Tes 2, 13-14

     My zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Niedziela II, str. 691; LG skrócone: Niedziela II, str. 847

K.   Nasz Bóg jest wielki, * Wielka jest Jego potęga.
W.  Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.
K.   Jego wiedza nie zna granic.
W.  Wielka jest Jego potęga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165;LG skrócone: VI Niedziela Zwykła A, str. 610

Łk 1, 46-55

Ant. Jeśli przyniesiesz dar swój do ołtarza * i wspomnisz, że twój brat ma coś przeciw tobie, / zostaw swój dar przed ołtarzem / i najpierw pojednaj się ze swoim bratem; / potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli przyniesiesz dar swój do ołtarza / i wspomnisz, że twój brat ma coś przeciw tobie, / zostaw swój dar przed ołtarzem / i najpierw pojednaj się ze swoim bratem; / potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

PROŚBY

LG tom III: Niedziela II, str. 691-692; LG skrócone: Niedziela II, str. 847-848

Można użyć krótszej formy próśb.

Chwała niech będzie Chrystusowi, który zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. On ma moc obdarzyć wiecznym zbawieniem tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga. Z wiarą i nadzieją skierujmy do Niego nasze błagania:

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Jezu, słońce sprawiedliwości, gdy ten dzień chyli się ku zachodowi, polecamy Tobie całą ludzkość,
niech wszyscy radują się bez końca Twoją niegasnącą światłością.

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Zachowaj przymierze, które przypieczętowałeś Boską Krwią Twoją,
uświęcaj Kościół, aby był wolny od grzechu.

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Pamiętaj, Panie, o ludzie, który zgromadziłeś
i w którym obrałeś sobie mieszkanie.

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Zachowaj od wypadków wszystkich podróżujących na ziemi, w powietrzu i na wodzie,
niech w zdrowiu i radości osiągną cel podróży.

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Przyjmij, Panie, naszych zmarłych braci,
udziel im przebaczenia i wiecznej chwały.

Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: VI Niedziela Zwykła A, str. 165; LG skrócone: VI Niedziela Zwykła, str. 610

     Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 1015-1016; LG skrócone: Części stałe – tydzień II, str. 1167

Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
Rozpraszasz nocne ciemności,
W Tobie początek jest światła
I nim obdarzasz wybranych.

Teraz więc Ciebie prosimy,
Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,
W swoim pokoju zachował
I przyniósł ulgę znużonym.

Kiedy już sen nas ogarnie,
Niech serce czuwa przy Tobie;
Tych, którzy Ciebie miłują,
Osłaniaj swoją prawicą.

Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże,
I wrogie oddal zasadzki,
Kieruj Twoimi wiernymi,
Boś własną Krwią ich odkupił.

Chryste, łagodny nasz Królu,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Wszystko, co żyje, wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1022-1023; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
     Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
     Okryje cię swoimi piórami, †
     pod Jego skrzydła się schronisz; *
     wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
     Ani zarazy skradającej się w mroku, *
     ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
     Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
     zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
     „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
     Nasycę go długim życiem *
     i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

CZYTANIE

LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1023-1024;LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

     Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.

     Ciesz się, Panno chwalebna,
     Ponad wszystkie piękniejsza,
     Witaj, o Najśliczniejsza;
     Proś Chrystusa za nami.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj