Brewiarz wczoraj


WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 422; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 423; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447-448

Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 442-444; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 457-458
Psalmy – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 442-444; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1058-1060

1 ant. Pan Zastępów * jest Królem chwały. / Alleluja.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
     Albowiem On go na morzach osadził *
     i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
     Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
     którego dusza nie lgnęła do marności *
     i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
     Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
     którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” †
     Pan dzielny i potężny, *
     Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” *
     Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów jest Królem chwały. / Alleluja.

2 ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, * bo On życiem obdarzył moją duszę. / Alleluja.

Psalm 66
Przy ofierze dziękczynnej

Psalm o zmartwychwstaniu Pana i nawróceniu pogan (Hezychiusz)

I

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, †
opiewajcie chwałę Jego imienia, *
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
     Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! †
     Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *
     ze względu na wielką moc Twoją.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia †
i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa”.
     Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
     zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił, †
pieszo przeszli przez rzekę, *
Nim się przeto radujmy.
     Jego potęga włada na wieki, †
     oczy Jego śledzą narody: *
     niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
     Bo On życiem obdarzył naszą duszę *
     i nie dał się potknąć naszej nodze.
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
     Wprowadziłeś nas w pułapkę, *
     włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, †
przeszliśmy przez ogień i wodę, *
ale wyprowadziłeś nas na wolność.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, / bo On życiem obdarzył moją duszę. / Alleluja.

3 ant. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, * opowiem, co Pan uczynił mej duszy. / Alleluja.

II

Wejdę w Twój dom z całopaleniem *
i wypełnię, co ślubowałem Tobie,
     Co wymówiły moje wargi, *
     co usta moje przyrzekły w ucisku.
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze †
i dym ofiarny z baranów, *
ofiaruję Ci krowy i kozły.
     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
     którzy czcicie Boga, *
     opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.
     Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *
     Pan by mnie nie wysłuchał.
Ale Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
     i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, / opowiem, co Pan uczynił mej duszy. / Alleluja.

Werset – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 444; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 458

K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja.
W. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 445-446

Z Pierwszego Listuśw. Piotra Apostoła 1, 22 – 2, 10

Życie dzieci Bożych
     Umiłowani! Skoro już dusze wasze uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
     Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.
     Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
     Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

RESPONSORIUM

1 P 2, 5. 9

W. Niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, / by stanowić święte kapłaństwo * Dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. / Alleluja.
K. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. W. Dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 446-447

Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa(Kazanie 4, 1-2)

Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do swojej chwały
     Gdy Chrystus już ukazał swoimi słowami i czynami, że jest prawdziwie Bogiem i Panem wszechrzeczy, powiedział do swoich uczniów tuż przed udaniem się do Jerozolimy: „Oto idziemy do Jerozolimy; tam Syn Człowieczy zostanie wydany poganom, arcykapłanom i uczonym w Piśmie na ubiczowanie, wyszydzenie i ukrzyżowanie”. Wszystko to powiedział Jezus zgodnie z przepowiednią proroków o Jego odejściu, które miało dokonać się w Jerozolimie. Tak więc Pismo święte od początku zapowiadało śmierć Chrystusa i Jego mękę przed śmiercią oraz to wszystko, co się stało z Jego ciałem po śmierci. Ale przepowiada również, że Bóg, który doznał tego, jest nieśmiertelny i nie podlegający cierpieniu. Inaczej przecież nie byłby zaiste Bogiem, gdybyśmy widząc Jego prawdziwe wcielenie nie mogli wyprowadzić stąd słusznych i sprawiedliwych powodów, dla których trzeba uznawać jedno i drugie: to jest mękę i niecierpiętliwość. Tajemnica Wcielenia pozwala nam również zrozumieć i to, że Słowo Boże zupełnie niepodległe cierpieniom, doznało cierpień: inaczej bowiem człowiek nie mógłby zostać zbawiony. Tę tajemnicę zna tylko Chrystus i ci, którym On ją odkrył, albowiem zna On wszystko, co jest Ojca, i jako Duch przenika najgłębsze tajemnice.
     Tak więc trzeba było, aby Chrystus cierpiał, i nie mogło stać się inaczej, jak On sam zresztą powiedział o tym uczniom, wyrzucając im brak zrozumienia i ociąganie się: nie chcieli uwierzyć, że trzeba, by Chrystus cierpiał i wszedł do swej chwały. Wyszedł On przeto od Ojca i przyszedł na świat dla zbawienia swojego ludu, ogałacając się z tej chwały, którą miał u Ojca, zanim świat powstał. Zbawienie zaś było dokonaniem wszystkiego i trzeba było, aby przyszło przez mękę Tego, który jest dawcą naszego życia, jak uczy Paweł: „On jest twórcą życia, udoskonalonym przez cierpienia”.
     A chwała, której Jednorodzony przez krótki czas wyrzekł się dla nas, została Mu przywrócona przez krzyż i zajaśniała w Jego uwielbionym ciele. Mówi Jan w swojej Ewangelii wyjaśniając, czym była owa woda, o której powiedział Zbawiciel, że „płynie jak strumień z wnętrza człowieka wierzącego. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” – chwałą nazywa śmierć na krzyżu. Dlatego Pan prosił przed męką swego Ojca, aby Go uwielbił tą chwałą, którą posiadał razem z Nim przed założeniem świata.

RESPONSORIUM

Hbr 2, 10; Ap 1, 6; Łk 24, 26

W. Przystało Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, / który wielu synów do chwały doprowadza, / aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. * Jemu chwała i moc na wieki wieków. / Alleluja.
K. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? W. Jemu chwała i moc na wieki wieków. / Alleluja.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
     Ciebie, Ojca, niebios bramy,
     Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,
     Cheruby, Serafinowie
     ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
     Pełne niebo z kręgiem ziemi
     majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
     Tobie hołdy nieść pośpiesza
     Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,
     Głosy ludów zgodzonymi
     wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
     Z Duchem, wszechświat wielbi cały:
     Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
     Przyoblókłszy się w człowieka,
     nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
     I rajskiego kraj żywota
     otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
     Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
     przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
     Gdyś odkupił nas od zbrodni
     drogiej swojej Krwi strugami.
Ze świętymi w blaskach mocy
wiecznej chwały zlej nam zdroje,
     Zbaw, o Panie, lud sierocy,
     błogosław dziedzictwo swoje!

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
     My w dzień każdy, Władco świata,
     Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.
     O, w dniu onym racz nas, Panie,
     od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki;
     W Tobie, Panie, zaufałem,
     nie zawstydzę się na wieki.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 459

     Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 425-426; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 449-450

Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.

Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.

Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 410; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 438
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Chrystus zmartwychwstał * i zajaśniał przed swoim ludem, / który wybawił krwią swoją. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus zmartwychwstał / i zajaśniał przed swoim ludem, / który wybawił krwią swoją. / Alleluja.

2 ant. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, * uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, / uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. / Alleluja.

3 ant. Alleluja, Pan zmartwychwstał, * jak zapowiedział. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, Pan zmartwychwstał, / jak zapowiedział. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 448;LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 458

Dz 13, 30-33

     Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 448; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 458

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 448;LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 458

Łk 1, 68-79

Ant. Jezus powiedział: „Mario”. * Ona zaś obróciwszy się do Niego, rzekła: „Nauczycielu”. / A On powiedział: „Nie zatrzymuj Mnie, / jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca”. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus powiedział: „Mario”. / Ona zaś obróciwszy się do Niego, rzekła: „Nauczycielu”. / A On powiedział: „Nie zatrzymuj Mnie, / jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca”. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 448; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 459

Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował zburzoną świątynię swojego ciała. Skierujmy do Niego pokorne prośby:

Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.

Chryste Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i Apostołom radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które przyniosło zbawienie całemu światu,
spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami.

Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.

Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych do nowego życia,
uczyń nas głosicielami Twojej Ewangelii.

Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.

Ty się ukazywałeś Apostołom i udzieliłeś im Ducha Świętego,
odnów w nas moc Ducha Stworzyciela.

Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.

Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż do skończenia świata,
pozostań z nami dzisiaj i na zawsze.

Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 459

     Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427-428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.

Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.

Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus powstawszy z martwych / już więcej nie umiera. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 451;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Dz 4, 11-12

     Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.

O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.

A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.

Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy / i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 451;LG skrócone: wg tabeli stron

por. 1 P 3, 21-22a

     Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Bożej.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449-451; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, / szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452;LG skrócone: wg tabeli stron

Kol 3, 1-2

     Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 420-421; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 444-445

Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 416-418; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 441
Psalmy – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 416-418; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 732-734

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria * przyszły do grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły Pana. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
     Aż uczynię Twych wrogów *
     podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
     Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
     w blasku świętości *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Pan jest po Twojej prawicy, *
     zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły Pana. / Alleluja.

2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był pogrzebany. / Alleluja.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu

Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
     Przybytkiem jego stał się Juda, *
     Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
     Góry skakały jak barany, *
     pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
     Góry, czemu skaczecie jak barany *
     i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
     Który zmienia opokę w jezioro, *
     a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był pogrzebany. / Alleluja.

3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

Alleluja.
     Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)

     bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)

     którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)

     weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)

     a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)

     i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)

     i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452;LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 462

1 P 2, 4-5

     Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 462

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452;LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 462

Łk 1, 46-55

Ant. Kiedy płakałam przy grobie, * ujrzałam mego Pana. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy płakałam przy grobie, / ujrzałam mego Pana. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 452-453; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 462-463

Można użyć krótszej formy próśb.

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu z grobu ujrzał światło nowej chwały:

Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z zapałem wykonywali swoją posługę,
przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych czynów.

Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.

Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój wiary
i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego królestwa.

Królu chwały, usłysz nas.

Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego potępienia,
rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas z ciemności.

Królu chwały, usłysz nas.

Ty zstępując do Otchłani, otworzyłeś jej podwoje,
wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.

Królu chwały, usłysz nas.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 449; LG skrócone: Wtorek – Oktawa Wielkanocy, str. 459

     Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Poniedziałek, str. 1216-1217; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
     Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
     Okryje cię swoimi piórami, †
     pod Jego skrzydła się schronisz; *
     wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
     Ani zarazy skradającej się w mroku, *
     ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
     Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
     zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
     „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
     Nasycę go długim życiem *
     i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214;LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

     Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214; LG skrócone: Części stałe – Oktawa Wielkanocy, str. 1170

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj