Brewiarz wczoraj


Czwartek III tygodnia Okresu Wielkanocnego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 422; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447
Psalm – LG tom II: Psalm 24, str. 820-821; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 423-424; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 448

Wesel się, niebo wysokie
I ziemio razem z morzami:
Chrystus zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym.

Czas zmiłowania powrócił,
Zabłysnął dzień wybawienia,
W którym przez krew Barankową
Z ciemności świat się wyzwolił.

Śmierć poniesiona na krzyżu
Zgładziła grzechy ludzkości;
Bóg swą potęgę okazał,
Gdyż Pokonany zwyciężył.

Oto jest nasze pragnienie
Zrodzone z mocnej nadziei:
Abyśmy z Panem wskrzeszeni
Do życia weszli wiecznego.

Teraz więc sławmy wytrwale
Najświętszą Paschę Chrystusa,
Która dla wszystkich się stała
Przyczyną darów tak wielkich.

Bądź dla nas, Jezu, radością
I światłem Paschy wieczystej,
Przyłącz do swego orszaku
Na nowo łaską zrodzonych.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie sława na wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1081-1083; LG skrócone: Czwartek III, str. 1011-1013
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1081-1083; LG skrócone: Czwartek III, str. 1011-1013

1 ant. Wejrzyj, Panie, * i zobacz nasze poniżenie.

Psalm 89, 39-53
Upadek domu Dawida

Wzbudził Bóg moc zbawczą w domu Dawida (por. Łk 1, 69)

IV

Panie, ze wzgardą odrzuciłeś swego pomazańca *
i rozgniewałeś się na niego.
     Zerwałeś przymierze z Twoim sługą, *
     zrzuciłeś na ziemię jego koronę.
Zburzyłeś jego mury, *
zrujnowałeś jego twierdze.
     Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, *
     stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów.
Podniosłeś prawicę nieprzyjaciół jego, *
radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
     Stępiłeś ostrze jego miecza *
     i nie podtrzymałeś go w bitwie.
Pozbawiłeś blasku jego berło, *
tron jego wywróciłeś na ziemię.
     Skróciłeś dni jego młodości, *
     okryłeś go niesławą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj, Panie, i zobacz nasze poniżenie.

2 ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, * gwiazda świecąca poranna. / Alleluja.

V

Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? *
Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
     Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie, *
     jak znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi.
Czy jest ktoś, kto by żył i nie zaznał śmierci, *
kto by swoje życie wyzwolił z władzy Otchłani?
     Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, *
     któreś na swoją wierność zaprzysiągł Dawidowi?
Wspomnij, Panie, na zniewagę sług Twoich, *
noszę w swoim własnym sercu całą wrogość pogan,
     Z jaką szydzą, Panie, przeciwnicy Twoi *
     i wyśmiewają kroki Twojego pomazańca.
Niech Pan będzie błogosławiony na wieki! *
Amen, amen!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, / gwiazda świecąca poranna. / Alleluja.

3 ant. Lata nasze przemijają jak trawa, * a Ty, Boże, trwasz na wieki. / Alleluja.

Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
     Zanim narodziły się góry, †
     nim powstał świat i ziemia, *
     od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
     Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
     jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
     albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
     Rankiem zielona i kwitnąca, *
     wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
     Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
     nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
     Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
     osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich, to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
     Któż może poznać siłę Twego gniewu *
     i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
     Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
     Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
     za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
     i wspieraj pracę rąk naszych, *
     dzieło rąk naszych wspieraj!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Lata nasze przemijają jak trawa, / a Ty, Boże, trwasz na wieki. / Alleluja.

Werset – LG tom II: Czwartek III OW, str. 572; LG skrócone: Czwartek III, str. 1013

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja.
W. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 573

Z Księgi Apokalipsyśw. Jana Apostoła 9, 13-21

Plaga wojny
     Ja, Jan, ujrzałem, i szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: „Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem!”
     I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk – konnicy: dwie miriady miriad – posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony, podobne do węży, mają głowy i nimi czynią szkodę.
     A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

RESPONSORIUM

Dz 17, 30. 31; Jl 1, 13. 14

W. Wszyscy i wszędzie niech czynią pokutę, * Ponieważ Bóg wyznaczył dzień, / w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat. / Alleluja.
K. Słudzy Boga, zbierzcie wszystkich mieszkańców ziemi i wołajcie do Pana. W. Ponieważ Bóg wyznaczył dzień, / w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 573-575

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom(księga 52, 2-3)

Eucharystia rękojmią naszego zmartwychwstania
     Jeżeli ciało ludzkie nie ma dostąpić zbawienia, to i Pan nie odkupił nas swoją Krwią, a kielich błogosławieństwa nie jest udziałem w Jego Krwi, ani też chleb, który łamiemy, nie jest udziałem w Jego Ciele, bo przecież krew jest składnikiem ciała, do niego należy i płynie w jego żyłach. Otóż Słowo Boże prawdziwie stało się ciałem i odkupiło nas swoją krwią. Tak bowiem pisze Apostoł: „W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew, odpuszczenie grzechów”.
     Jesteśmy Jego członkami, a nasze pożywienie czerpiemy ze świata, który On stworzył i pozwolił nam z niego korzystać, bo z Jego woli wschodzi słońce i On zsyła deszcz. Również z tego, co stworzone, dał nam kielich i powiedział, że to jest Jego Krew, przez którą umacnia naszą krew; także chleb, który należy do rzeczy stworzonych, uczynił swoim własnym Ciałem i przez Nie umacnia nasze ciało.
     Tak więc kielich ze zmieszanym winem i chleb gotowy do spożycia przyjmują w siebie słowo Boga i stają się Eucharystią Krwi i Ciała Chrystusa, a nasze ciało żywi się nimi i sobie je przyswaja. Jakże więc niektórzy mogą odmawiać temu ciału zdolności przyjęcia daru Bożego, jakim jest życie wieczne, skoro jest ono karmione Ciałem i Krwią Chrystusa i jest Jego członkiem?
     Dlatego też błogosławiony Apostoł pisze w Liście do Efezjan, że „jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, z Jego Ciała i Jego kości”. Nie mówi on tu o jakimś człowieku duchowym i niewidzialnym, „bo duch nie ma ciała ani kości” – ale o człowieku prawdziwym, z krwi i kości, i obleczonym w ciało, który żywi się z kielicha Krwi Jego, a umacnia się chlebem, którym jest Jego Ciało.
     Winna latorośl zasadzona w ziemi przynosi owoc w swoim czasie, a ziarno pszeniczne w ziemię wrzucone obumiera i przynosi plon obfity mocą Ducha Bożego, który wszystko ogarnia. To wszystko dzięki Bożej mądrości, obraca się na pożytek człowieka, a przyjmując Słowo Boże staje się Eucharystią, to jest Ciałem i Krwią Chrystusa. Tak samo i nasze ciała, nimi żywione, spoczną kiedyś w ziemi i w niej się rozpadną, lecz w swoim czasie Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca. Albowiem to, co śmiertelne, Bóg obleka nieśmiertelnością i w swej łaskawości czyni niezniszczalnym to, co zniszczalne, bo moc Boża w słabości się doskonali.

RESPONSORIUM

J 6, 48-51

W. Jam jest chleb życia; ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. * To jest chleb, który z nieba zstępuje: / kto go spożywa, nie umrze. / Alleluja.
K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W. To jest chleb, który z nieba zstępuje: / kto go spożywa, nie umrze. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 525

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 426; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 450-451

wybierz: wariant I | wariant II

Niech nowy naród wybrany
Wyśpiewa radość paschalną
I nowym hymnem wysławia
Chrystusa zmartwychwstałego.

Gdyż On, jak lew pełen mocy,
Podeptał smoka Otchłani
I tych, co w śmierci zasnęli,
Obudził głosem ożywczym.

Gdy piekło klęskę poniosło,
Musiało zwrócić swą zdobycz,
A rzesza już wyzwolonych
Podąża śladem Jezusa.

Zwyciężył oto Zbawiciel,
Wspaniały Władca wszechświata,
Mieszkańców nieba i ziemi
Połączył w jednej ojczyźnie.

A my, oddając Mu chwałę,
Dobrego Króla błagajmy,
By nas wprowadził do domu
Swojego światła i szczęścia.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1084-1087; LG skrócone: Czwartek III, str. 1014-1016
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1084-1087; LG skrócone: Czwartek III, str. 1014-1016

1 ant. Z weselem śpiewać będziemy: * wszystkie nasze źródła są w tobie, miasto Boże. / Alleluja.

Psalm 87
Syjon matką narodów

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
     Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
     miasto Boże.
„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
     Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
     nawet taki kraj tam się narodził”.
O Syjonie powiedzą: †
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.
     Pan zapisuje w księdze ludów: *
     „Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z weselem śpiewać będziemy: / wszystkie nasze źródła są w tobie, miasto Boże. / Alleluja.

2 ant. Chrystus, jak pasterz, gromadzi baranki, * jagnięta nosi na swej piersi. / Alleluja.

Pieśń (Iz 40, 10-17)
Dobroć i wielkość Boga

Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną (Ap 22, 12)

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą *
i Jego ramię dzierży władzę.
     Oto z Nim idzie Jego nagroda, *
     a przed Nim Jego zapłata.
Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, *
który je gromadzi swoim ramieniem,
     Jagnięta nosi na swej piersi, *
     owce karmiące prowadzi łagodnie.
Któż swoją garścią zmierzył morskie wody *
i piędzią wymierzył niebiosa?
     Kto zawarł całą ziemię w miarce, †
     kto ciężar gór zbadał na wadze *
     i pagórki na szalach?
Któż zdołał przeniknąć ducha Pana, *
kto jako doradca dawał Mu wskazania?
     Do kogo On się zwracał o radę i światło, *
     aby Go pouczył o ścieżkach prawa,
Żeby udzielił Mu wiedzy *
i drogę roztropności ukazał?
     Oto narody są jak kropla wody u wiadra, †
     uważa się je za pyłek na szali, *
     a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu.
Lasów Libanu nie starczy na paliwo *
ani jego zwierzyny na całopalenie.
     Niczym są przed Nim wszystkie ludy *
     i znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus, jak pasterz, gromadzi baranki, / jagnięta nosi na swej piersi. / Alleluja.

3 ant. Wielki jest Pan na Syjonie, * wywyższony ponad wszystkie ludy. / Alleluja.

Psalm 99
Chwalcie Najświętszego Boga

Zasiadasz, Panie, nad cherubinami, Ty, który stając się podobnym do nas, uzdrowiłeś ziemię (św. Atanazy)

Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
     Wielki jest Pan na Syjonie, *
     wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
     I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: †
     Tyś ład ustanowił, *
     wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, †
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
     Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron †
     i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
     wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
     Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
     łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan na Syjonie, / wywyższony ponad wszystkie ludy. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 575;LG skrócone: Czwartek III OW, str. 524

Rz 8, 10-11

     Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 575; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 524

K.   Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja.
W.  Chrystus umarł i zmartwychwstał. / Alleluja, alleluja.
K.   Aby panować nad żywymi i umarłymi.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus umarł i zmartwychwstał. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 575;LG skrócone: Czwartek III OW, str. 525

Łk 1, 68-79

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: / Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Czwartek III OW, str. 575-576; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 525

Oddajmy cześć Chrystusowi, który powstał z martwych i zawsze jest obecny w swoim Kościele. Wołajmy do Niego:

Pozostań z nami, Panie.

Panie Jezu, Ty odniosłeś zwycięstwo nad grzechem i śmiercią i żyjesz na wieki,
pozostań wśród nas zgodnie z Twoją obietnicą.

Pozostań z nami, Panie.

Przybądź do nas ze swoją niezwyciężoną mocą
i okaż nam Bożą łaskawość.

Pozostań z nami, Panie.

Pośpiesz na pomoc światu dręczonemu niezgodą,
bo tylko Ty możesz przynieść ludziom nowe życie i pojednanie.

Pozostań z nami, Panie.

Umocnij naszą wiarę w Twoje ostateczne zwycięstwo,
podtrzymuj w nas nadzieję Twego przyjścia w chwale.

Pozostań z nami, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 525

     Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427-428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.

Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.

Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 12, 13

     Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.

O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.

A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.

Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576;LG skrócone: wg tabeli stron

Tt 3, 5b-7

     Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1087-1090; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 577;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Kol 1, 12-14

     Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 421; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 445

wybierz: wariant I | wariant II

Wszechmocny Królu wieczności
I Synu Ojca jedyny,
Stworzyłeś w raju człowieka
Na wzór Twojego obrazu.

A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci
Z Dziewicy biorąc swe ciało.

Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.

Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.

Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek III, str. 1090-1093; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024
Psalmy – LG tom II: Czwartek III, str. 1090-1093; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024

1 ant. Pan Bóg dał Chrystusowi * tron Jego ojca, Dawida. / Alleluja.

Psalm 132
Obietnice Boże dla Dawida

Pan Bóg da Mu tron Dawida, Jego ojca (Łk 1, 32)

I

Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy,
     Jak złożył Panu przysięgę, *
     związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
„Nie wejdę do mieszkania w moim domu, *
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
     Nie użyczę snu moim oczom, *
     powiekom moim spoczynku,
Póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba”.
     Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
     znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
     Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, *
     Ty i arka Twej chwały.
Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
     Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
     nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Bóg dał Chrystusowi tron Jego ojca, Dawida. / Alleluja.

2 ant. Jezus Chrystus jest jedynym Władcą, * Królem królów i Panem panujących. / Alleluja.

II

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
     „Zrodzone z ciebie potomstwo *
     posadzę na twoim tronie.
A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
     Także ich synowie *
     zasiądą na tronie po wieczne czasy”.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
     „Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
     tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.
Będę hojnie błogosławił jego zasobom, *
jego ubogich nasycę chlebem.
     Jego kapłanów odzieję zbawieniem, *
     a jego wierni prawdziwie cieszyć się będą.
Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
     Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
     a nad nim zajaśnieje jego korona”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest jedynym Władcą, / Królem królów i Panem panujących. / Alleluja.

3 ant. Nikt nie dorówna Tobie, Panie, * w potędze i świętości. / Alleluja.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
     Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
     i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
     Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
     prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
     Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
     i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
     Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
     i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
     Dlatego radujcie się, niebiosa, *
     razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nikt nie dorówna Tobie, Panie, / w potędze i świętości. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 577;LG skrócone: Czwartek III OW, str. 526

1 P 3, 18. 22

     Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek III OW, str. 577; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 526

K.   Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
K.   Gdy ujrzeli Pana.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Czwartek III OW, str. 577;LG skrócone: Czwartek III OW, str. 526

Łk 1, 46-55

Ant. Ja jestem chlebem żywym, * który zstąpił z nieba. / Jeśli kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki; / a chlebem, który dam, / jest moje ciało wydane za życie świata. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem chlebem żywym, / który zstąpił z nieba. / Jeśli kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki; / a chlebem, który dam, / jest moje ciało wydane za życie świata. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Czwartek III OW, str. 577-578; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 527

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród tych, którzy umarli. Wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do Niego:

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Chryste, pamiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na fundamencie Apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce ziemi;
niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na wszystkich, którzy wierzą w Ciebie.

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Lekarzu naszej duszy i ciała,
nawiedź nas i ulecz w swojej łaskawości.

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Chorym przynieś ulgę i umocnienie
i uwolnij ich od wszelkich cierpień.

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Pociesz strapionych i prześladowanych,
wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek.

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszystkim drogę nieśmiertelności,
obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.

Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek III OW, str. 576; LG skrócone: Czwartek III OW, str. 525

     Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Czwartek, str. 1223-1224; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek, str. 1224;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek, str. 1225; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1170

K.   W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. * Alleluja, alleluja.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Czwartek, str. 1225;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek, str. 1225; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj