Brewiarz wczoraj


Środa XIX tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom IV: Środa III, str. 796; LG skrócone: Środa III, str. 994
Psalm – LG tom IV: Psalm 24, str. 490-491; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Środa III, str. 796; LG skrócone: Środa III, str. 994

Przez Boga naród wybrany
Stał się rodziną Chrystusa
I więzią ludzkość łączącą
Z łaską Nowego Przymierza.

Przez jego losy i dzieje
Kroczy sam Bóg miłosierny,
A słowa dawnych proroków
Głoszą nadejście Mesjasza.

Królewski dom Dawidowy
Zrodził nam Pana i Zbawcę,
By w ciele wziętym z Dziewicy
Bóg stał się jedno z człowiekiem.

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu i Jego Synowi,
Którego łaska nam daje
Ducha Świętego pociechę. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 796-799; LG skrócone: Środa III, str. 994-997
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 796-799; LG skrócone: Środa III, str. 994-997

1 ant. Łaska i wierność * kroczą przed Tobą, Panie.

Psalm 89, 2-38
Wyniesienie rodu Dawida

Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Zbawiciela Jezusa (Dz 13, 22. 23)

I

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
     Albowiem powiedziałeś: †
     „Na wieki ugruntowana jest łaska”, *
     utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
     Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
     i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.
Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
a zgromadzenie świętych wierność Twoją.
     Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
     kto z synów Bożych będzie doń podobny?
Bóg przejmuje lękiem zgromadzenie świętych, *
większy od wszystkich wokół – przyprawia o drżenie.
     Kto dorówna Tobie, Panie, Boże Zastępów? *
     Potężny jesteś, Panie, wierność w krąg Cię otacza.
Ty ujarzmiasz pyszniące się morze, *
Ty poskramiasz jego wzburzone fale,
     Ty jak padlinę zdeptałeś Rahaba, *
     możnym swym ramieniem rozproszyłeś Twych wrogów.
Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia, *
Ty świat założyłeś ze wszystkim, co na nim żyje.
     Ty stworzyłeś północ i południe, *
     Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia.
Twoje ramię jest pełne potęgi, *
Twoja ręka jest mocna, a prawica wzniesiona.
     Prawo i sprawiedliwość podstawą Twego tronu, *
     łaska i wierność kroczą przed Tobą.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
     Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
     Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
     Bo do Pana należy nasza tarcza, *
     a król nasz do Świętego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łaska i wierność kroczą przed Tobą, Panie.

2 ant. Syn Boży * pochodzi według ciała z rodu Dawida.

II

Mówiąc kiedyś w widzeniu do świętych Twoich, †
rzekłeś: „Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.
     Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
     namaściłem go moim świętym olejem,
By ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
     Nie zwiedzie go nieprzyjaciel *
     ani złośnik go nie pognębi.
Lecz zetrę przed nim jego przeciwników *
i powalę tych, którzy go nienawidzą.
     Z nim moja wierność i łaska, *
     w moim imieniu jego moc wywyższona.
Jego władzę rozciągnę nad morzem, *
a jego panowanie nad rzekami.
     On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim, *
     moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia!»
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi.
     Na wieki zachowam dla niego łaskę *
     i trwałe z nim będzie moje przymierze.
Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *
a jego tron jak dni niebios trwały”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Syn Boży pochodzi według ciała z rodu Dawida.

3 ant. Raz przysiągłem Dawidowi, * że jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

III

„A jeśli jego synowie porzucą moje prawo *
i nie będą postępować według moich przykazań,
     Jeżeli moje ustawy naruszą *
     i nie będą pełnili moich rozkazów,
Rózgą ukarzę ich przewinienia, *
a winę ich biczami.
     Lecz nie odejmę od niego mej łaski *
     i nie zawiodę w wierności.
Nie złamię mojego przymierza *
ani nie zmienię słowa ust moich.
     Raz przysiągłem na świętość moją, *
     że nie zawiodę Dawida.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie *
i tron jego będzie przede Mną jak słońce,
     Jak księżyc, który trwa przez wieki *
     jako wierny świadek na niebie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Raz przysiągłem Dawidowi, / że jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

Werset – LG tom IV: Środa III, str. 799; LG skrócone: Środa III, str. 997
K. Panie, poznanie Twoich słów oświeca.
W. I naucza niedoświadczonych.

I CZYTANIE

LG tom IV: Środa XIX zw, str. 74-75

Z Księgi proroka Micheasza 4, 1-7

Poganie wstąpią na górę Pańską
     To mówi Pan: „Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską do domu Boga Jakuba, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem».
     Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły”.
     Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki.
     „W owym dniu – wyrocznia Pana – zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków narodem mocnym. I będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze”.

RESPONSORIUM

Mi 4, 2; J 4, 25

W. Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, * Niech nas nauczy dróg swoich, / byśmy chodzili Jego ścieżkami.
K. Przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. W. Niech nas nauczy dróg swoich, / byśmy chodzili Jego ścieżkami.

II CZYTANIE

LG tom IV: Środa XIX zw, str. 75-76

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów(Ps 47, 7)

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana
     „Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli”. O błogosławiony Kościele! W oznaczonym czasie usłyszałeś, w oznaczonym zobaczyłeś! Oto usłyszał w zapowiedziach, ogląda w wypełnieniu; usłyszał w proroctwach, ogląda w Ewangelii. Wszystko bowiem, co się teraz dokonuje, już przedtem zostało zapowiedziane. Podnieś oczy i popatrz na świat; zobacz twe dziedzictwo sięgające krańców ziemi; zobacz, że się spełnia to, co było powiedziane. „Pokłon Mu oddadzą wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły”. Patrz, jak się wypełniły słowa: „Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię”. Patrz na Tego, którego ręce i nogi zostały przebite gwoźdźmi, którego kości na krzyżu zostały policzone, o którego szatę rzucono losy. Zobacz, że króluje Ten, którego oglądano przybitego do krzyża; zobacz, że Ten, który doznał wzgardy, kiedy wędrował po ziemi, teraz zasiada na niebie. Patrz, jak spełniają się słowa: „Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie rodziny narodów”. Patrząc na to wszystko wołaj z radością: „Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli”.
     Słusznie więc tymi słowami Kościół nawoływany jest spośród narodów: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym ludzie, o domu twego ojca”. Słuchaj i patrz. Najpierw słuchaj, czego nie widzisz, później ujrzysz, o czym usłyszałaś. „Lud – rzecze – którego nie znałem, stał się mym sługą; służy Mi na wezwanie”. Jeśli służy na wezwanie, zatem nie oglądał. Gdzież zaś spełniły się słowa: „Zobaczą ci, którym nigdy nie opowiadano o Nim, zrozumieją, którzy nie słyszeli”? Jako pierwsi usłyszeli i zrozumieli proroków ci, do których prorocy nie zostali wysłani; ci zaś, którzy początkowo nie słyszeli, słuchając potem zdumieli się. Ci natomiast, do których prorocy zostali wysłani, ci właśnie zostali odrzuceni. Nosili księgi, ale nie rozumieli prawdy; trzymali tablice Przymierza, ale nie posiadali dziedzictwa. My zaś: „Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli”.
     „W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego”. Tam usłyszeliśmy, tam też zobaczyliśmy. „Bóg je umacnia na wieki”. Niechaj nie wynoszą się ci, którzy mówią: „Oto tu jest Chrystus, oto tam”. Ten, kto powiada: „Oto tu jest, oto tam”, wprowadza rozłam. Bóg zaś przyobiecał jedność: „królowie zebrali się razem”, a nie rozproszyli wskutek podziałów. A może to miasto, które zapanowało nad światem, ulegnie kiedyś zburzeniu? Żadną miarą: „Bóg je umacnia na wieki”. Jeśli Bóg je umocnił na wieki, czemu więc lękasz się o trwałość fundamentu?

RESPONSORIUM

Kpł 26, 11-12; 2 Kor 6, 16

W. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził: * Będę chodził wśród was i będę waszym Bogiem, / a wy będziecie moim ludem.
K. Wy jesteście świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. W. Będę chodził wśród was i będę waszym Bogiem, / a wy będziecie moim ludem.

MODLITWA

LG tom IV: Środa XIX zw, str. 76; LG skrócone: XX tydzień Okresu Zwykłego, str. 627

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Środa III, str. 799-800; LG skrócone: Środa III, str. 998

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki;
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie
I szukam Go koło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli;
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.

Boże w Trójcy niepojęty,
Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Tobie chwałę oddajemy,
Niech dla Ciebie dziś żyjemy.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 800-803; LG skrócone: Środa III, str. 998-1001
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 800-803; LG skrócone: Środa III, str. 998-1001

1 ant. Uraduj duszę swego sługi; * ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
     Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
     zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
     Uraduj duszę swego sługi, *
     ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
     Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
     ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
     Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
     i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
     Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
     i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
     a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
     siły swej udziel słudze Twojemu, *
     ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uraduj duszę swego sługi; / ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * który postępuje sprawiedliwie i mówi prawdę.

Pieśń (Iz 33, 13-16)
Bóg sędzia sprawiedliwy

Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2, 39)

Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
     Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
     bezbożnych przeniknęło drżenie:
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
     Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
     i kto mówi prawdę;
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
     Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
     i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
Taki zamieszka na wysokościach, †
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, który postępuje sprawiedliwie i mówi prawdę.

3 ant. Cała ziemio, * wołaj z radości na cześć Pana.

Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata

Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
     Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
     i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
     Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
     dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
     Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
     cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
     Przy trąbach i przy głosie rogu *
     na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
     Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
     góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
     On będzie sądził świat sprawiedliwie *
     i ludy według słuszności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Cała ziemio, / wołaj z radości na cześć Pana.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa III, str. 803;LG skrócone: Środa III, str. 1001
Hi 1, 21; 2, 10b

     Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał. Stało się tak, jak się Panu podobało. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy?

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Środa III, str. 803; LG skrócone: Środa III, str. 1001

K.   Naucz mnie, Panie, spełniać Twoją wolę, * Bo Ty jesteś moim Bogiem.
W.  Naucz mnie, Panie, spełniać Twoją wolę, / Bo Ty jesteś moim Bogiem.
K.   Niech mnie Twój dobry duch prowadzi.
W.  Bo Ty jesteś moim Bogiem.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Naucz mnie, Panie, spełniać Twoją wolę, / Bo Ty jesteś moim Bogiem.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Środa III, str. 803;LG skrócone: Środa III, str. 1002
Łk 1, 68-79

Ant. Okaż nam, Panie, miłosierdzie * i wspomnij na swe święte przymierze.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Okaż nam, Panie, miłosierdzie / i wspomnij na swe święte przymierze.

PROŚBY

LG tom IV: Środa III, str. 803-804; LG skrócone: Środa III, str. 1002

Chrystus karmi i obdarza opieką Kościół, za który ofiarował samego siebie. Zanośmy do Niego wspólne prośby:

Wejrzyj łaskawie na swój Kościół, Panie.

Błogosławiony jesteś, Pasterzu Kościoła, Ty nas dzisiaj obdarzasz światłem i życiem,
pobudź nasze serca do wdzięczności za tak cenne dary.

Wejrzyj łaskawie na swój Kościół, Panie.

Wejrzyj łaskawie na swoją owczarnię, którą zgromadziłeś,
nie dopuść, aby ktokolwiek zginął spośród tych, których dał Ci Ojciec.

Wejrzyj łaskawie na swój Kościół, Panie.

Prowadź swój Kościół drogą przykazań,
niech Duch Święty uczyni go wiernym Tobie.

Wejrzyj łaskawie na swój Kościół, Panie.

Napełniaj Kościół życiem przy stole Twojego słowa i Chleba eucharystycznego,
niech mocą tego pokarmu z radością wstępuje w Twoje ślady.

Wejrzyj łaskawie na swój Kościół, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Środa III, str. 804; LG skrócone: Środa III, str. 1002

     Wszechmogący Boże, w Twojej mądrości nas stworzyłeś i Twoja opatrzność nami rządzi, oświeć nasze serca światłem Ducha Świętego, * abyśmy zawsze Tobie byli oddani.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto idzie za Mną, * nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
     Przysiągłem i postanawiam *
     przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
     Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
     i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
     Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
     lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
     Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
     na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

2 ant. Ja jestem ubogi i nędzny, * Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Racz mnie wybawić, Boże, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się okryją rumieńcem wstydu *
     ci, którzy godzą na moje życie.
Niech ustąpią okryci wstydem *
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą.
     Niechaj odstąpią okryci hańbą, *
     którzy drwią ze mnie.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
     Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” *
     ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
     Tyś wspomożyciel mój i wybawca, *
     nie zwlekaj więc, Panie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem ubogi i nędzny, / Boże, pośpiesz mi z pomocą.

3 ant. Bóg nie sądzi z pozorów, * lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

Psalm 75
Bóg sędzia najwyższy

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, *
chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda.
     „Gdy Ja porę wyznaczę, *
     odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, *
Ja umacniam jej filary.
     Mówię zuchwalcom: «Nie bądźcie zuchwali!», *
     a do bezbożnych: «Nie podnoście głowy!»
Nie podnoście głowy przeciwko niebu, *
nie mówcie zuchwale przeciw Bogu.
     Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, *
     ani z gór, ani z pustyni.
Lecz sam Bóg jest sędzią: *
jednego poniża, drugiego wywyższa.
     Bo w ręku Pana jest kielich *
     pieniący się przyprawionym winem.
On z niego nalewa, aż do dna go wypiją, *
pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi”.
     Ja zaś będę radował się na wieki, *
     zaśpiewam Bogu Jakuba.
Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, *
a głowa sprawiedliwego się wzniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg nie sądzi z pozorów, / lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa III, str. 806-807;LG skrócone: wg tabeli stron
1 Kor 13, 4-7

     Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

K. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie, Panie, szukają.
W. Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki”.

MODLITWA

LG tom IV: Środa III, str. 807; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Ojcze święty, wierny Boże, Ty zesłałeś obiecanego Ducha, aby zgromadzić w jedno ludzi, przez grzech rozproszonych, * naucz nas współdziałać w budowaniu jedności i pokoju na świecie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto idzie za Mną, * nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
     Przysiągłem i postanawiam *
     przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
     Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
     i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
     Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
     lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
     Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
     na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

2 ant. Ja jestem ubogi i nędzny, * Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Racz mnie wybawić, Boże, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się okryją rumieńcem wstydu *
     ci, którzy godzą na moje życie.
Niech ustąpią okryci wstydem *
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą.
     Niechaj odstąpią okryci hańbą, *
     którzy drwią ze mnie.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
     Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” *
     ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
     Tyś wspomożyciel mój i wybawca, *
     nie zwlekaj więc, Panie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem ubogi i nędzny, / Boże, pośpiesz mi z pomocą.

3 ant. Bóg nie sądzi z pozorów, * lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

Psalm 75
Bóg sędzia najwyższy

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, *
chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda.
     „Gdy Ja porę wyznaczę, *
     odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, *
Ja umacniam jej filary.
     Mówię zuchwalcom: «Nie bądźcie zuchwali!», *
     a do bezbożnych: «Nie podnoście głowy!»
Nie podnoście głowy przeciwko niebu, *
nie mówcie zuchwale przeciw Bogu.
     Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, *
     ani z gór, ani z pustyni.
Lecz sam Bóg jest sędzią: *
jednego poniża, drugiego wywyższa.
     Bo w ręku Pana jest kielich *
     pieniący się przyprawionym winem.
On z niego nalewa, aż do dna go wypiją, *
pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi”.
     Ja zaś będę radował się na wieki, *
     zaśpiewam Bogu Jakuba.
Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, *
a głowa sprawiedliwego się wzniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg nie sądzi z pozorów, / lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa III, str. 807;LG skrócone: wg tabeli stron
1 Kor 13, 8-9. 13

     Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

K. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska.
W. Według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

MODLITWA

LG tom IV: Środa III, str. 807; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w południe dajesz nam chwilę wytchnienia, wejrzyj łaskawie na rozpoczęte przez nas prace, * napraw popełnione błędy i doprowadź wszystko do końca zgodnie z Twoją wolą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 804-806; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto idzie za Mną, * nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
     Przysiągłem i postanawiam *
     przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
     Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
     i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
     Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
     lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
     Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
     na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.

2 ant. Ja jestem ubogi i nędzny, * Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Racz mnie wybawić, Boże, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się okryją rumieńcem wstydu *
     ci, którzy godzą na moje życie.
Niech ustąpią okryci wstydem *
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą.
     Niechaj odstąpią okryci hańbą, *
     którzy drwią ze mnie.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
     Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” *
     ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
     Tyś wspomożyciel mój i wybawca, *
     nie zwlekaj więc, Panie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem ubogi i nędzny, / Boże, pośpiesz mi z pomocą.

3 ant. Bóg nie sądzi z pozorów, * lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

Psalm 75
Bóg sędzia najwyższy

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, *
chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda.
     „Gdy Ja porę wyznaczę, *
     odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, *
Ja umacniam jej filary.
     Mówię zuchwalcom: «Nie bądźcie zuchwali!», *
     a do bezbożnych: «Nie podnoście głowy!»
Nie podnoście głowy przeciwko niebu, *
nie mówcie zuchwale przeciw Bogu.
     Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, *
     ani z gór, ani z pustyni.
Lecz sam Bóg jest sędzią: *
jednego poniża, drugiego wywyższa.
     Bo w ręku Pana jest kielich *
     pieniący się przyprawionym winem.
On z niego nalewa, aż do dna go wypiją, *
pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi”.
     Ja zaś będę radował się na wieki, *
     zaśpiewam Bogu Jakuba.
Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, *
a głowa sprawiedliwego się wzniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg nie sądzi z pozorów, / lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa III, str. 807;LG skrócone: wg tabeli stron
Kol 3, 14-15

     Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

K. Pokorni posiądą ziemię.
W. I będą się rozkoszować wielkim pokojem.

MODLITWA

LG tom IV: Środa III, str. 808; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu, spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie * i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Środa III, str. 808; LG skrócone: Środa III, str. 1005

Światło radosne chwały Twego Ojca
Nieśmiertelnego, który mieszka w niebie,
O Jezu Chryste!

Otośmy doszli do zachodu słońca
I oglądamy blask wieczornej zorzy
Śpiewając Trójcy.

Ty jesteś godzien teraz i na wieki,
Aby sławiono czystym głosem Ciebie,
O Synu Boży!

Dajesz nam życie, przeto wszechświat cały
Składa Ci hołdy i wychwala Ojca
Z Duchem Najświętszym. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa III, str. 808-810; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008
Psalmy – LG tom IV: Środa III, str. 808-810; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008

1 ant. Ci, którzy we łzach sieją, * żąć będą w radości.

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
     Usta nasze były pełne śmiechu, *
     a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
     Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
     i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
     Ci, którzy we łzach sieją, *
     żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ci, którzy we łzach sieją, / żąć będą w radości.

2 ant. Niech Pan wspiera naszą pracę * i zawsze czuwa nad nami.

Psalm 127
Daremny trud bez Boga

Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
     Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
     daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
     Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
     a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
     Jak strzały w ręku wojownika, *
     tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
     Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
     ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Pan wspiera naszą pracę / i zawsze czuwa nad nami.

3 ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.

Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
     On uwolnił nas spod władzy ciemności †
     i przeniósł nas do królestwa *
     swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
     On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
     Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
     Byty widzialne i niewidzialne, *
     czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
     On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
     i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
     Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
     i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa III, str. 810;LG skrócone: Środa III, str. 1008
Ef 3, 20-21

     Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1008

K.   Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, * Panie, Boże wszechwładny.
W.  Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, / Panie, Boże wszechwładny.
K.   Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, Królu narodów.
W.  Panie, Boże wszechwładny.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, / Panie, Boże wszechwładny.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Środa III, str. 811;LG skrócone: Środa III, str. 1008
Łk 1, 46-55

Ant. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, / a Jego imię jest święte.

PROŚBY

LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1008-1009

Można użyć krótszej formy próśb.

Bóg posłał swojego Syna jako Zbawiciela i wzór dla swego ludu. Z pokorą zanieśmy do Niego nasze błagania:

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Dzięki Ci składamy za to, że nas wybrałeś od początku
i powołałeś do udziału w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Niech wszyscy, którzy wyznają Twoje święte imię, zgodnie przyjmują prawdę Twego słowa
i niech miłość zawsze rozpala ich serca.

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Stwórco wszechświata, Twój Syn zechciał pracować własnymi rękami wśród ludzi,
pamiętaj o robotnikach, którzy w pocie czoła zdobywają pożywienie.

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Wejrzyj na tych, którzy poświęcają się służbie dla braci,
nie dopuść, aby osłabli w gorliwości wskutek niepowodzeń albo lekceważenia ze strony bliźnich.

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Okaż miłosierdzie naszym zmarłym braciom
i nie oddaj ich w moc złego ducha.

Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1009

     Boże, najlepszy Ojcze, niech wzniesie się do Ciebie modlitwa Kościoła, spraw, aby Twój lud otrzymawszy przebaczenie grzechów, * wiernie Tobie służył i żył bezpiecznie pod Twoją opieką.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 972; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Środa, str. 985-986; LG skrócone: Środa, str. 1181-1182

1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala.

Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
     Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
     pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warownią, która ocala.

2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Psalm 130
Z otchłani grzechu

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa, str. 987;LG skrócone: Środa, str. 1182
Ef 4, 26-27

     Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Środa, str. 987; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Środa, str. 987;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Środa, str. 987; LG skrócone: Środa, str. 1182

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj