Brewiarz wczoraj


Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom IV: DK, str. 1542; LG skrócone: DK, str. 1688
Psalm – LG tom IV: Psalm 67, str. 489-490; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: DK, str. 1543; LG skrócone: DK, str. 1689

Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
I Jego wielkość pełną majestatu;
Zgłębiając myślą tajemnice Boże
Odnalazł prawdę.

Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,
Pokornie służył dziełu odkupienia,
Bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł
Mądrości wiecznej.

Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół
I strzegł od błędu wśród ciemności świata,
A on tłumaczył z mocą niezrównaną
Natchnione księgi.

Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,
Niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,
Niech ją prowadzi na pastwiska życia
W królestwie światła.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu
Za jasny płomień wiary i miłości,
Za drogę łaski, którą nam objawia
Przez świętych mistrzów. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 879-881; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1073-1075
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 879-881; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1073-1075

1 ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, * których serce jest czyste.

Psalm 73
Zagadka powodzenia grzeszników

Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Mt 11, 6)

I

Jak dobry jest Bóg dla prawych, *
dla tych, których serce jest czyste.
     A moje stopy niemal się potknęły, *
     prawie że zachwiały się moje kroki.
Pozazdrościłem bowiem bezbożnym, *
ujrzawszy pomyślność grzeszników.
     Gdyż omijają ich wszystkie cierpienia, *
     a ciało mają zdrowe i pełne.
Nie doznają ludzkich utrapień *
i razem z innymi nie cierpią.
     Dlatego pycha jest ich naszyjnikiem, *
     a przemoc szatą, która ich okrywa.
Nieprawość w ich tłuszczu się lęgnie, *
złe myśli nurtują ich serca.
     Szydzą i zła jest ich mowa, *
     grożą uciskiem z wysoka.
Ich usta zwrócone są przeciw niebu, *
a język ich pełza po ziemi.
     Dlatego lud mój do nich się zwraca *
     i pije obfite ich wody.
I mówią: „Gdzież wiedza Boga, *
czy Najwyższy posiada wiedzę?”
     Oto kim są grzesznicy *
     gromadzący beztrosko bogactwa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, / których serce jest czyste.

2 ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, * a ich radość smutkiem się stanie.

II

Czy więc na próżno zachowałem serce czyste *
i w niewinności umywałem ręce?
     Co dzień bowiem znoszę chłostę, *
     każdego ranka spada na mnie kara.
Gdybym pomyślał: „Będę mówił jak oni”, *
zdradziłbym pokolenie Twych synów.
     Zacząłem więc rozmyślać, aby to zrozumieć, *
     ale było to dla mnie zbyt trudne,
Dopóki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, *
nie pojąłem, jaki czeka ich koniec.
     Doprawdy, na śliskiej stawiasz ich drodze *
     i spychasz ich ku zagładzie.
A potem jak straszny będzie ich koniec, *
gdy zginą strawieni lękiem.
     Snem po przebudzeniu będą, Panie, *
     gdy się ockniesz, odepchniesz ich jak majak senny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, / a ich radość smutkiem się stanie.

3 ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, * dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga.

III

Gdy moje serce cierpiało *
i dręczyło mnie sumienie,
     Byłem nierozumny i głupi, *
     byłem jak juczne zwierzę przed Tobą.
Lecz ja zawsze będę przy Tobie; *
Tyś ujął moją prawicę.
     Prowadzisz mnie według swojej rady *
     i do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz.
Kogo prócz Ciebie mam w niebie? *
Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
     Niszczeje moje ciało i serce, *
     Bóg moją opoką, moim udziałem na wieki.
Bo zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, *
Ty gubisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wiary.
     Dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga, †
     w Panu wybrałem sobie ucieczkę. *
     Opowiem o wszystkich Twoich dziełach.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, / dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga.

Werset – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 881; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1075

K. Jak słodka jest Twoja mowa, Panie, dla mego podniebienia.
W. Ponad miód słodsza dla ust moich.

I CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek XXVIII zw, str. 293-295

Z Księgi proroka Aggeusza 2, 10-23

Błogosławieństwa na przyszłość
Obietnice dane Zorobabelowi

     Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, w drugim roku rządów Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza:
     „Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii: Gdyby ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu, czy wówczas on stanie się poświęcony?” Na to kapłani odrzekli: „Nie”.
     Aggeusz więc pytał dalej: „Gdyby ktoś zanieczyszczony przez zmarłego dotknął się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?” Na to kapłani odrzekli: „Tak”. Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: „Tak to jest i z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem – wyrocznia Pana. Tak też jest z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest nieczyste.
     Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, jak się wam powodziło? Gdy się przyszło do stogu o dwudziestu miarach, było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt miar, było ich tylko dwadzieścia. To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, dotknąłem wszelkie dzieło waszych rąk, a jednak nie było między wami nawracających się do Mnie – wyrocznia Pana.
     Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe od dnia dwudziestego czwartego miesiąca dziewiątego do dnia, w którym położono fundamenty pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko! Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? Nie. Ale ani winorośl, ani drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owocu. Od tego dnia Ja będę wam błogosławił”.
     Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca:
     „Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – wezwę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela – wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie” – wyrocznia Pana Zastępów.

RESPONSORIUM

Ag 2, 6. 7. 9

W. Poruszę niebiosa i ziemię * I napełnię ten dom chwałą.
K. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym miejscu udzielę pokoju. W. I napełnię ten dom chwałą.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1268-1270

Z dzieł św. Teresy od Jezusa, dziewicy(Opusc. De libro vitae, cap. 22, 6-7. 14)

Pamiętajmy zawsze o miłości Chrystusa
     Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie.
     Bardzo często sama tego doświadczałam: Pan mi to powiedział. Widziałam niejako naocznie, że jeśli chcemy, aby niezmierzony Bóg ukazał nam swe tajemnice, powinniśmy wchodzić przez tę właśnie bramę. Nie należy szukać innej drogi, nawet jeśli kto osiągnął szczyty kontemplacji. Tą drogą idzie się pewnie i bezpiecznie. Od Pana i przez Pana otrzymujemy wszelkie dobra. On naszym Nauczycielem. Poza Nim nie znajdziemy pełniejszego i doskonalszego wzoru do naśladowania.
     Czegóż więcej moglibyśmy pragnąć, niż mieć u boku tak wiernego przyjaciela, który nie opuści nas w trudnościach i utrapieniach, jak to zwykli czynić ziemscy przyjaciele. Szczęśliwy ten, kto miłuje prawdziwie i szczerze oraz kto jest z Nim zawsze. Popatrzmy na sławnego apostoła Pawła, który na ustach zawsze zdawał się mieć imię Jezusa, bo miał je również wyryte i odciśnięte na sercu. Kiedy to zrozumiałam, pilnie się zastanawiałam, i stwierdziłam, że niektórzy święci, wyróżniający się życiem kontemplacyjnym, jak Franciszek, Antoni Padewski, Bernard, Katarzyna Sieneńska, podążali tą właśnie drogą. Należy przeto iść tą drogą w pełnej wolności, zdając się całkowicie na Boga. Jeśli zechce zaliczyć nas do grona swych najściślejszych przyjaciół, chętnie przyjmijmy tę łaskę.
     Ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele.

RESPONSORIUM

Ps 73, 27-28; 1 Kor 6, 17

W. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, Panie, * Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, / w Panu wybrałem sobie ucieczkę.
K. Ten, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. W. Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, / w Panu wybrałem sobie ucieczkę.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1271; LG skrócone: Własne, str. 1508

     Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazywała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką * i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1270; LG skrócone: Własne, str. 1506-1507

Tereso, Boga zwiastunko,
Rodzinny dom opuściłaś,
By nieść poganom Chrystusa
Lub krew swą przelać dla Niego.

Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza,
Cierpienie bardziej pociąga;
Umierasz grotem zraniona
Miłości Boga twojego.

To dziś, jak czysta gołąbka,
Twa dusza w niebo wzleciała,
By tam zamieszkać na zawsze
W przybytku Bożej świętości.

Już słyszysz głos Oblubieńca:
O siostro, przybądź z Karmelu
Na ucztę godów Baranka,
By wieniec chwały otrzymać.

Tereso, uproś nam łaskę
Przylgnięcia sercem do Pana,
A Ty, Ofiaro miłości,
Przed żarem piekła nas obroń.

O Jezu, szczęście wybranych,
Dziewicze chóry Cię wielbią;
Śpiewając pieśni weselne
Na wieki sławią Twą miłość. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 882-885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 882-885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079

1 ant. O świcie * napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
     Zanim narodziły się góry, †
     nim powstał świat i ziemia, *
     od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
     Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
     jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
     albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
     Rankiem zielona i kwitnąca, *
     wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
     Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
     nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
     Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
     osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich, to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
     Któż może poznać siłę Twego gniewu *
     i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
     Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
     Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
     za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
     i wspieraj pracę rąk naszych, *
     dzieło rąk naszych wspieraj!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. O świcie napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

2 ant. Wszystkie krańce ziemi * głoszą chwałę Pana.

Pieśń (Iz 42, 10-16)
Chwała zwycięskiego Boga

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Jego chwała aż po krańce ziemi.
     Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, *
     i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają.
Niech woła pustynia i miasta, *
osiedla plemienia Kedar.
     Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, *
     ze szczytów gór niech wołają radośnie.
Niech Panu oddają chwałę, *
Jego cześć niech głoszą na wyspach.
     Jak mocarz Pan kroczy, *
     jak wojownik pobudza odwagę;
Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, *
nieprzyjaciół męstwem przewyższa.
     „Długo milczałem, *
     powstrzymywałem siebie w spokoju,
Teraz jak rodząca zakrzyknę, *
będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie.
     Wypalę góry i pagórki, *
     sprawię, że wyschnie cała ich zieleń,
Rzeki w stawy przemienię *
i osuszę jeziora.
     Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, *
     powiodę ich ścieżkami, których nie znają;
W światło zamienię ich ciemności, *
a miejsca wyboiste w równinę”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystkie krańce ziemi głoszą chwałę Pana.

3 ant. Chwalcie imię Pana, * wy, co stoicie w Jego domu.

Psalm 135, 1-12
Chwała Boga, który czyni cuda

Ludu na własność Boga przeznaczony… głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
     Którzy stoicie w domu Pana, *
     na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
     Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
     na własność wyłączną wybrał Izraela.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
     Cokolwiek spodoba się Panu, †
     uczyni na niebie i na ziemi, *
     na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
     Poraził pierworodnych w Egipcie, *
     wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
     Poraził wiele narodów *
     i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
     A ziemię ich dał w posiadanie, *
     w posiadanie Izraela, swego narodu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie imię Pana, / wy, co stoicie w Jego domu.

CZYTANIE

LG tom IV: DK, str. 1548;LG skrócone: DK, str. 1690

Mdr 7, 13-14

     Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: DK, str. 1548; LG skrócone: DK, str. 1690

K.   Mądrość świętych * Głoszą narody.
W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.
K.   Kościół sławi ich wielkość.
W.  Głoszą narody.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: DK, str. 1548;LG skrócone: DK, str. 1690

Łk 1, 68-79

Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, / a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.

PROŚBY

LG tom IV: Dz, str. 1563; LG skrócone: Dz, str. 1698-1699

Chrystus jest Oblubieńcem i nagrodą dziewic. Uwielbiajmy Go z radością i wołajmy do Niego:

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ciebie święte dziewice umiłowały jako jedynego Oblubieńca,
spraw, aby nic nas nie odłączyło od Twojej miłości.

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Ty ukoronowałeś swą Matkę, Maryję, na Królową dziewic,
spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy zawsze służyli Tobie z czystym sercem.

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Przez orędownictwo dziewic, które czystym i niepodzielnym sercem służyły Tobie,
spraw, aby dobra tego przemijającego świata nigdy nas nie odłączyły od Ciebie.

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu, Oblubieńcze, Twego przyjścia oczekiwały roztropne dziewice,
spraw, abyśmy oczekiwali Ciebie w czujności i nadziei.

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Za wstawiennictwem świętej Teresy od Jezusa, która należała do mądrych i roztropnych dziewic,
udziel nam niewinności życia i mądrości.

Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1271; LG skrócone: Własne, str. 1507

     Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazywała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką * i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888;LG skrócone: wg tabeli stron

Kpł 20, 26

     Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.

K. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem.
W. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888;LG skrócone: wg tabeli stron

Mdr 15, 1. 3

     Ty, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności.

K. Miłosierny jest Pan i łaskawy.
W. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889;LG skrócone: wg tabeli stron

Ba 4, 21b-22

     Dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.

K. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie.
W. Na swoją miłość, która trwa od wieków.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1271; LG skrócone: Własne, str. 1507-1508

Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona
Miłością Pana, który mieszka w tobie;
Jemu oddałaś swą duszę i serce,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

Życie zbyt długie i gorzkie wygnanie,
Zbyt ciężkie brzemię, które cię przygniata;
Tylko nadzieja jest twoim pokarmem,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

Żarem palona tęsknoty nad siły,
Co dzień czekając na odejścia chwilę,
Śmierć już przeżywasz, by złączyć się z Bogiem,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

Przyszła już wreszcie ostatnia godzina,
Przebite serce grotem serafina
W ogniu miłości, mocniejszej od śmierci,
Znalazło pełnię Bożego pokoju.

Chwała niech będzie na niebie i ziemi
Naszemu Bogu w Trójcy Jedynemu,
Który na drodze wiodącej do Niego
Zapala dla nas pochodnie świętości. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 890-892; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1083-1086
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 890-892; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1083-1086

1 ant. Chwalcie Pana, * bo Jego łaska na wieki.

Psalm 136
Hymn paschalny

Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga (Kasjodor)

I

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwalcie Boga nad bogami, *
     bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
     On sam cudów wielkich dokonał, *
     bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
     On rozpostarł ziemię nad wodami, *
     bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
     Słońce, by dniem władało, *
     bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, bo Jego łaska na wieki.

2 ant. Wielkie i godne podziwu * są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

II

On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
     I wywiódł spośród nich Izraela, *
     bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
     Rozdzielił Morze Czerwone, *
     bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
     Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
     bo Jego łaska na wieki.
I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
     On pobił wielkich królów, *
     bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
     Sichona, króla Amorytów, *
     bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
     A ziemię ich dał na własność, *
     bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
     Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
     bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.
     On pokarm daje każdemu ciału, *
     bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie i godne podziwu są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On w swoim wielkim miłosierdziu †
     przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
     na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
     Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
     mocą Bożą dla zbawienia, *
     gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
     Przez to wartość waszej wiary †
     okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
     które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
     Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
     wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

CZYTANIE

LG tom IV: DK, str. 1549;LG skrócone: DK, str. 1691

Jk 3, 17-18

     Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: DK, str. 1549; LG skrócone: DK, str. 1692

K.   Bóg otworzył jej usta * W pośrodku Kościoła.
W.  Bóg otworzył jej usta / W pośrodku Kościoła.
K.   Napełnił ją duchem wiedzy i mądrości.
W.  W pośrodku Kościoła.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg otworzył jej usta / W pośrodku Kościoła.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: DK, str. 1549;LG skrócone: DK, str. 1692

Łk 1, 46-55

Ant. Święta Tereso, * znakomita nauczycielko wiary, światło Kościoła, / miłośniczko Bożego prawa, / módl się za nami do Jezusa Chrystusa.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święta Tereso, / znakomita nauczycielko wiary, światło Kościoła, / miłośniczko Bożego prawa, / módl się za nami do Jezusa Chrystusa.

PROŚBY

LG tom IV: Dz, str. 1569; LG skrócone: Dz, str. 1702-1703

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus pochwalił tych, którzy ze względu na królestwo Boże wybierają drogę dziewiczej czystości. Z radością cześć Mu oddajmy i skierujmy ku Niemu nasze prośby:

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty jako jedyny Oblubieniec zjednoczyłeś ze sobą Kościół, swą czystą Dziewicę,
spraw, aby on był święty i nieskalany.

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, na Twoje spotkanie wyszły z lampami święte dziewice,
nie dozwól, aby kiedyś zabrakło oliwy wierności w lampach służebnic Tobie poświęconych.

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Tobie Kościół zawsze dochowywał dziewiczej wierności,
daj wszystkim chrześcijanom łaskę wytrwania w nieskażonej wierze.

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Ty pozwalasz swemu ludowi radować się obchodem ku czci świętej dziewicy Teresy od Jezusa,
spraw, aby zawsze się cieszył jej orędownictwem.

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Ty przyjąłeś święte dziewice na swe gody weselne,
wprowadź łaskawie zmarłych na niebiańską ucztę.

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1271; LG skrócone: Własne, str. 1507

     Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazywała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką * i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 981-982; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1177-1178

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego miłosierdzia.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
     Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
     zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
     Uraduj duszę swego sługi, *
     ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
     Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
     ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
     Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
     i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
     Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
     i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
     a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
     siły swej udziel słudze Twojemu, *
     ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982;LG skrócone: Poniedziałek, str. 1178

1 Tes 5, 9-10

     Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982-983;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 983; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1179

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj