Brewiarz wczoraj


Poniedziałek II tygodnia Adwentu


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom I: Adwent I, str. 140; LG skrócone: Adwent I, str. 42
Psalm – LG tom I: Psalm 100, str. 569-570; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, str. 141-142; LG skrócone: Adwent I, str. 43

Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie.

Ty, który w łonie Dziewicy
Poczęty z Ducha zostałeś,
Przyjdź po raz drugi na ziemię
I okaż swoją potęgę.

Bądź dla nas Nowym Przymierzem,
Pojednaj z Ojcem grzeszników,
Twoim pokojem nas obdarz
I rozpal serca miłością.

Kiedy zabłyśnie na niebie
Twojego sądu zapowiedź,
Wspomnij na gwiazdę promienną,
Co ludziom łaskę wieściła.

Tobie, którego pragniemy
I przyzywamy z ufnością,
Z Ojcem i Duchem NajświętszymNiech będzie chwała na wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Poniedziałek II, str. 689-691; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 849-851
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 689-691; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 849-851

1 ant. Nakłoń ku mnie Twego ucha, Panie, * aby mnie ocalić.

Psalm 31, 2-17. 20-25
Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

I

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
     Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
     pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Nienawidzisz czcicieli bóstw marnych, *
ja zaś pokładam ufność w Panu.
     Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, †
     boś wejrzał na moją nędzę, *
     zrozumiałeś udrękę mej duszy.
I nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciół, *
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nakłoń ku mnie Twego ucha, Panie, / aby mnie ocalić.

2 ant. Niech Twoje oblicze, Panie, * zajaśnieje nad Twym sługą.

II

Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce, *
od smutku słabnie me oko i dusza, i ciało.
     Moje życie upływa wśród zgryzoty, *
     a lata moje wśród jęków.
Siłę tracę w ucisku, *
osłabły kości moje.
     Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, *
     dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
Postrachem dla moich znajomych, *
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.
     Zapomnieli o mnie w sercach, jak o zmarłym, *
     stałem się jak wyrzucone naczynie.
Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: †
„Trwoga jest dokoła!” *
Gromadzą się przeciw mnie, zamierzając odebrać mi życie.
     Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
     i mówię: „Tyś jest Bogiem moim”.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
     Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, *
     wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Twoje oblicze, Panie, / zajaśnieje nad Twym sługą.

3 ant. Błogosławiony Pan, * który mi okazał swoje cuda i łaskę.

III

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
     Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
     na oczach ludzi.
Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, *
ukrywasz w swym namiocie przed swarliwym językiem.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym.
Ja zaś w przerażeniu mówiłem: *
„Odtrącony jestem od Twego oblicza”.
     Lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny, *
     gdy wołałem do Ciebie.
Miłujcie Pana, wszyscy, co cześć Mu oddajecie. †
Pan chroni wiernych, *
a pysznym z nawiązką odpłaca.
     Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
     wszyscy, którzy ufacie Panu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Pan, / który mi okazał swoje cuda i łaskę.

Werset – LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 202; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 852

K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.

I CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 202-204

Z Księgi proroka Izajasza 24, 1-18

Objawienie się Pana w dniu Jego
     Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i burzy jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. I będzie dotknięty jak lud, tak kapłan, jak sługa, tak jego pan, jak służąca, tak jej pani, jak nabywca, tak sprzedawca, jak pożyczkę dający, tak biorący ją, jak wierzyciel, tak jego dłużnik. Okropnie spustoszona będzie ziemia i doszczętnie rozgrabiona, bo Pan wydał taki wyrok.
     Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała, świat opadł z sił, niszczeje, niebo wraz z ziemią się wyczerpały. Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię zżera przekleństwo, a jej mieszkańcy pokutują; dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało.
     Młode wino w smutku, winnica podupadła, wzdychają wszyscy ludzie wesołego serca. Ustała wesołość bębenków, ucichła wrzawa hulających, umilkł wesoły dźwięk cytr. Nie piją wina wśród pieśni, sycera gorzknieje pijakom.
     Zburzone jest miasto chaosu, każdy dom zamknięty od wejścia. Na ulicach narzekanie na brak wina. Znikła wszelka radość, wesele uszło z ziemi. Tylko pustka została w mieście i brama rozbita w kawałki. Tak bowiem będzie pośrodku ziemi pomiędzy narodami, jak przy otrząsaniu oliwek, jak z ostatkami winogron po winobraniu.
     Ci to podniosą głos, sławić będą majestat Pana, wzniosą okrzyki od strony morza. Dlatego na wschodzie czcić będą Pana, na wyspach morskich imię Pana, Boga Izraela. Od krańca ziemi słyszeliśmy pienia: „Chwała Sprawiedliwemu!”
     Lecz ja rzekłem: „Mam tajemnicę, groźną mam tajemnicę, biada mi! Wiarołomni działają zdradliwie, wiarołomni dopuścili się zdrady!” Groza i dół, i sidło na ciebie, mieszkańcu ziemi; kto umknie przed krzykiem zgrozy, wpadnie w dół, a kto się wydostanie z dołu, w sidła się zamota! Tak, upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą.

RESPONSORIUM

Iz 24, 14. 15; Ps 96, 1

W. Wybrani podniosą swój głos i sławić będą majestat Pana. * Na wschodzie chwalcie Pana.
K. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. W. Na wschodzie chwalcie Pana.

II CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 204-205

Z dzieła św. Jana od Krzyża Droga na górę Karmel(księga 2, rozdz. 22)

Bóg przemówił do nas przez Chrystusa
     Główną przyczynę, dla której za dawnego Przymierza tak prorokom, jak i kapłanom dozwalano zapytywać Boga i żądać objawień i znaków, stanowiło to, że wiara się jeszcze dobrze nie ugruntowała. Nie było też Ewangelii, dlatego ludzie musieli zapytywać Boga, a On im odpowiadał, czy to przez słowa, widzenia, objawienia, czy też przez obrazy, podobieństwa i inne rodzaje znaków. Wszystko zaś, co Bóg wtedy mówił i działał, obejmowało tajemnice naszej wiary i to, co się jej tyczy i do niej prowadzi.
     Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.
     Taki jest sens świadectwa, jakie daje św. Paweł Hebrajczykom, chcąc wykazać, że powinni odstąpić od dawnych sposobów przestawania z Bogiem Prawa Mojżeszowego, a zwrócić oczy jedynie na Chrystusa: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Daje tu Apostoł do zrozumienia, że Bóg jakby już zamilknął i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna.
     Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby jeszcze pytać Boga albo pragnąć od Niego jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz również obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości.
     Mógłby wtedy Bóg powiedzieć: „To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Wszystko już powiedziałem przez Słowo moje: Na Niego więc zwróć oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz.
     Powiedziałem niegdyś na górze Tabor, zstępując na Niego z Duchem moim: „To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem, Jego słuchajcie”. Nie ma powodów, dla których byś szukał nowego nauczania i nowych odpowiedzi. To, co mówiłem dawniej, było obietnicą Chrystusa. Jeśli zaś Mnie pytano, to w związku z nadzieją Jego przyjścia i z błaganiem o Niego. W Nim bowiem znaleźć miano wszelkie dobro, jak to widać z nauki Apostołów i Ewangelistów.

RESPONSORIUM

Mi 4, 2; J 4, 25

W. Przyjdą liczne narody i powiedzą: Chodźcie, wstąpmy na górę Pana. * Niech nas nauczy dróg swoich, / byśmy chodzili Jego ścieżkami.
K. Przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. W. Niech nas nauczy dróg swoich, / byśmy chodzili Jego ścieżkami.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

     Módlmy się. Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 142-143; LG skrócone: Adwent I, 44-45

wybierz: wariant I | wariant II

Otwórz się, niebo pokryte chmurami,
I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków
Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię
Naszego serca.

Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc
Zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy,
Gdyż On przyniesie zbawienie i pokój
Całemu światu.

Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj;
Niech Twa obecność przywróci nam łaskę,
I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców
Do domu Ojca.

Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom,
Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;
Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony
Pomiędzy nami.

Boży Baranku, czekamy na Ciebie
I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć;
Sławimy również i Ojca, i Ducha
W jedności z Tobą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Poniedziałek II, str. 692-694; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 853-855
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 692-694; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 853-855

1 ant. Kiedy przyjdę * i ujrzę oblicze Boże?

Psalm 42
Tęsknota za Bogiem i świątynią

Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie; kto chce, niech wody życia zaczerpnie (Ap 22, 17)

Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
     Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
     kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; *
„Gdzie jest twój Bóg?” pytają mnie co dzień.
     Rozpływa się we mnie moja dusza, *
     gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
     Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
     i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
     A we mnie samym dusza przygnębiona, †
     przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, *
     z ziemi Hermonu i góry Misar.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. *
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
     Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, †
     a w nocy będę Mu śpiewał, *
     będę sławił Boga mego życia.
Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz o mnie? *
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
     Kości we mnie się kruszą, *
     gdy lżą mnie przeciwnicy,
Gdy cały dzień mówią do mnie: *
„Gdzie jest Bóg twój?”
     Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
     i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

2 ant. Okaż nam, Panie, * miłosierdzie swoje.

Pieśń (Syr 36, 1-5. 10-13)
Modlitwa za Jerozolimę

To jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)

Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, *
spójrz i ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody.
     Wyciągnij rękę przeciw obcym ludom, *
     aby ujrzały Twoją potęgę.
Bo jak przez nas okazałeś im świętość swoją, *
tak przez nich wobec nas okaż się wielkim.
     Niech i one uznają, jak my uznajemy, *
     że nie ma Boga, oprócz Ciebie, Panie.
Powtórz znaki i znów uczyń cuda, *
wsław swoją rękę i ramię prawe.
     Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba *
     i weź je w posiadanie, jak było na początku.
Panie, zlituj się nad narodem nazwanym Twoim imieniem, *
nad Izraelem, którego uznałeś za pierworodnego.
     Miej miłosierdzie nad Twym świętym miastem, *
     nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku.
Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy, *
a Twój lud swoją chwałą.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Okaż nam, Panie, / miłosierdzie swoje.

3 ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * na sklepieniu nieba.

Psalm 19 A, 2-7
Chwała Boga Stwórcy

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce… aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
     Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
     Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, †
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
     Ono wschodzi na krańcu nieba †
     i biegnie aż po drugi kraniec, *
     a nic przed jego żarem się nie schroni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 205;LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 76

Iz 2, 3

     Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 76

K.   Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.   I Jego chwała objawi się w tobie.
W.  Wzejdzie światłość Pana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206;LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 76

Łk 1, 68-79

Ant. Pan mówi: Nawracajcie się, * albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: Nawracajcie się, / albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 76

Chrystus Odkupiciel przyjdzie wybawić tych, którzy do Niego wracają, z pokorą więc błagajmy:

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, kiedy głosimy Twoje przyjście w chwale,
oczyść nasze serca z wszelkiej próżności.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, niech Kościół, który założyłeś,
głosi Twą chwałę wśród wszystkich narodów.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, niech Twoje prawo, światło serc ludzkich,
umacnia tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję.

Przybądź, Panie Jezu.

Ty chcesz, by Kościół głosił nam radość Twojego przyjścia,
spraw, abyśmy Cię przyjęli z gorliwym oddaniem.

Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

     Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 143-144; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

Jasny Płomieniu miłości,
Któryś napełnił Dziewicę,
Oświeć nasz rozum i serce,
Wolę umocnij swą łaską.

Ty, który wszystko ożywiasz,
Spraw, aby w nas zamieszkało
Słowo zrodzone przez Ojca,
Zanim się wieki poczęły.

Kiedy czekamy na Pana,
Który się wkrótce objawi,
Razem z Maryją pragniemy
Poddać się Twemu działaniu.

Ojcu, Synowi i Tobie,
Duchu Najświętszy jedności,
Niebo i ziemia niech śpiewa
Hymn uwielbienia i chwały. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 694-696; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

Psalm 119, 41-48
VI (Waw)
Słuszność Prawa Bożego

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
     Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, *
     ponieważ polegam na Twoich słowach.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.
     A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
     po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.
     O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, *
     nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
     Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
     i rozważam Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 40, 2-14. 17-18
Dziękczynienie i prośba

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5)

I

Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
     Wydobył mnie z dołu zagłady, *
     z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
     Włożył mi w usta pieśń nową, *
     śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
     Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
     a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
     A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
     byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
     Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
     W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
     Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
     głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
     A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
     niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
     Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
     więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się radują i weselą w Tobie *
     wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
     Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
     ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zapowiedzieli prorocy, / że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 207;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Iz 10, 20-21

     Stanie się w owym dniu, że Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela. Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.

K. Narody będą czciły imię Twoje, Panie.
W. A wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145-146; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

Czysta Dziewico, Maryjo,
Przyczyno naszej radości,
Módl się za nami do Boga,
Gdy dzień osiągnął połowę.

Kiedy słoneczne promienie
Paliły kraj Galilei,
Poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,
By służyć matce Proroka.

Pomóż nam serca otworzyć
Na bliźnich naszych potrzeby;
Uproś nam miłość uczynną,
Wytrwałość w pracy i pokój.

Panu, któregoś zrodziła,
By stał się naszym zbawieniem,
Chwała niech będzie na wieki
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 694-696; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

Psalm 119, 41-48
VI (Waw)
Słuszność Prawa Bożego

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
     Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, *
     ponieważ polegam na Twoich słowach.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.
     A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
     po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.
     O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, *
     nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
     Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
     i rozważam Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 40, 2-14. 17-18
Dziękczynienie i prośba

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5)

I

Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
     Wydobył mnie z dołu zagłady, *
     z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
     Włożył mi w usta pieśń nową, *
     śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
     Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
     a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
     A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
     byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
     Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
     W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
     Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
     głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
     A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
     niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
     Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
     więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się radują i weselą w Tobie *
     wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
     Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
     ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: / Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 207;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Iz 10, 24. 27

     Tak mówi Pan, Bóg Zastępów: „Nie lękaj się, mój ludu, który mieszkasz na Syjonie. W dniu owym będzie zdjęte brzemię z twych pleców i jarzmo z twojej szyi”.

K. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie.
W. I przyjdź nam z pomocą.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145-146; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

O Panie, który raczyłeś
Zamieszkać w łonie Dziewicy,
Niech cała ziemia Cię wielbi
W tej przedwieczornej godzinie.

Bo kiedy ciało przyjąłeś,
By stać się do nas podobnym,
Strudzeni, słabi i grzeszni
Znaleźli w Tobie otuchę.

Gdy dziś czekamy z ufnością
Na Twoje przyjście powtórne,
Umocnij w sercach człowieczych
Nadzieję, miłość i wiarę.

Niech Tobie, Słowo Przedwieczne,
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na zawsze będzie podzięka
Za dar Nowego Przymierza. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 146; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 694-696; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

Psalm 119, 41-48
VI (Waw)
Słuszność Prawa Bożego

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
     Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, *
     ponieważ polegam na Twoich słowach.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.
     A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
     po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.
     O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, *
     nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
     Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
     i rozważam Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 40, 2-14. 17-18
Dziękczynienie i prośba

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5)

I

Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
     Wydobył mnie z dołu zagłady, *
     z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
     Włożył mi w usta pieśń nową, *
     śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
     Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
     a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
     A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
     byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
     Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
     W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
     Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
     głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
     A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
     niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
     Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
     więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
     Niech się radują i weselą w Tobie *
     wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
     Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
     ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rzekła Maryja: / Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 207;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Iz 13, 22 – 14, 1

     Zbliża się Jego godzina i dni Jego nie ulegną zwłoce; zaiste Pan zlituje się nad Jakubem i Izrael będzie zbawiony.

K. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
W. Odpuść winy swojemu ludowi.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 140; LG skrócone: Adwent I, 41-42

wybierz: wariant I | wariant II

W tym świętym czasie oczekiwania
Równajmy ścieżki naszego życia,
By Pan nas zastał przygotowanych
Na swoje przyjście.

Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
Niech się doliny podniosą w górę,
A wszelka droga podąża prosto
Do swego celu.

Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
I każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone dla nas.

A kiedy wróci na końcu czasów,
By sądzić ludzi za ich uczynki,
Niech Jego łaska i miłosierdzie
Przeważą winę.

Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
I Twego Ojca z płomiennym Duchem:
Niech będzie chwała przez wieczność całą
Najświętszej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Poniedziałek II, str. 697-699; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 860-862
Psalmy – LG tom I: Poniedziałek II, str. 697-699; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 860-862

1 ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, * wdzięk się rozlał na twoich wargach.

Psalm 45
Zaślubiny króla

Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6)

I

Z mego serca płynie piękne słowo, †
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
     Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, †
     wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
     przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
     Wstąp szczęśliwie na rydwan †
     w obronie wiary, prawa i ubogich, *
     a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
     Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
     berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, †
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
     Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
     z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, / wdzięk się rozlał na twoich wargach.

2 ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie Mu na spotkanie.

II

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
     Król pragnie twego piękna, *
     on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
     Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
     w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
     Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
     wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
     Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
     dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, / wyjdźcie Mu na spotkanie.

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On w swoim wielkim miłosierdziu †
     przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
     na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
     Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
     mocą Bożą dla zbawienia, *
     gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
     Przez to wartość waszej wiary †
     okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
     które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
     Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
     wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 208;LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

Flp 3, 20b-21

     Jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 208; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

K.   Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.   Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.  Panie, Boże Zastępów.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

PIEŚŃ MARYI

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 208;LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

Łk 1, 46-55

Ant. Oto nadchodzi Król, Pan świata, * On zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto nadchodzi Król, Pan świata, / On zdejmie z nas jarzmo niewoli.

PROŚBY

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 208; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 78

Można użyć krótszej formy próśb.

Błagajmy Chrystusa Pana, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i wołajmy do Niego z ufnością:

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, spraw, aby świat uznał Twoją sprawiedliwość, którą głoszą niebiosa,
niech Twoja chwała zamieszka na naszej ziemi.

Przybądź, Panie Jezu.

Ty dla nas przyjąłeś ludzkie słabości,
otocz wszystkich ludzi mocą Twego Bóstwa.

Przybądź, Panie Jezu.

Przyjdź i oświeć blaskiem swojej nauki
tych, którzy trwają pogrążeni w ciemnościach niewiedzy.

Przybądź, Panie Jezu.

Ty uniżyłeś samego siebie, aby zgładzić naszą nieprawość,
obdarz nas nagrodą Twojej wiecznej chwały.

Przybądź, Panie Jezu.

Ty przyjdziesz w chwale, aby świat osądzić,
wprowadź naszych zmarłych do królestwa niebieskiego.

Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 206; LG skrócone: Poniedziałek II Adw, str. 77

     Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo, okazywane tylko Tobie, * przygotowali się do obchodu pamiątki Wcielenia Twojego jedynego Syna.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom I: Poniedziałek, str. 938-939; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1177-1178

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego miłosierdzia.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
     Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
     zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
     Uraduj duszę swego sługi, *
     ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
     Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
     ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
     Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
     i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
     Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
     i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
     a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
     siły swej udziel słudze Twojemu, *
     ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia.

CZYTANIE

LG tom I: Poniedziałek, str. 939;LG skrócone: Poniedziałek, str. 1178

1 Tes 5, 9-10

     Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Poniedziałek, str. 939; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom I: Poniedziałek, str. 939-940;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom I: Poniedziałek, str. 940; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1179

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.

     Ciesz się, Panno chwalebna,
     Ponad wszystkie piękniejsza,
     Witaj, o Najśliczniejsza;
     Proś Chrystusa za nami.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj