Brewiarz wczoraj


Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom IV: M, str. 1493; LG skrócone: M, str. 1655
Psalm – LG tom IV: Psalm 67, str. 489-490; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1493-1494; LG skrócone: M, str. 1655-1656

Pobłogosław, męczenniku,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałeś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;

Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem, i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.

O niezłomny świadku prawdy
Przyrównany do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałeś.

Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować;
Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.

Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 895-898; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1088-1090
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 896-897; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1088-1090

1 ant. Panie, niech moje wołanie przyjdzie do Ciebie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

Psalm 102
Modlitwa wygnańca

Bóg nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 4)

I

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *
a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza *
     w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twe ucho, *
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.
     Bo dni moje jak dym znikają, *
     a moje kości płoną jak w ogniu.
Moje serce wysycha jak spalona trawa, *
zapominam nawet o jedzeniu chleba.
     Od głośnego jęku *
     skóra przywarła mi do kości.
Jestem podobny do ptaka na pustyni, †
jestem jak sowa w ruinach, *
czuwam jak samotny ptak na dachu.
     Co dzień mnie znieważają wrogowie, *
     srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem.
Popiół jem zamiast chleba, *
a napój mieszam ze łzami,
     Przez Twą zapalczywość i oburzenie, *
     boś Ty mnie uniósł i odrzucił.
Obumierają dni moje jak wydłużające się cienie, *
a ja usycham jak trawa.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, niech moje wołanie przyjdzie do Ciebie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

2 ant. Przychyl się, Panie, * ku modlitwie pokornych.

II

Ty, Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
     Powstań i okaż litość Syjonowi, †
     bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował, *
     bo już nadeszła godzina.
Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, *
żalem ich przejmują jego gruzy.
     Poganie będą się bali imienia Pana, *
     a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon *
i ukaże się w swym majestacie.
     Przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
     i nie odrzuci ich modłów.
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
     Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
     popatrzył z nieba na ziemię,
Aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić,
     Aby imię Pana głoszono na Syjonie *
     i w Jeruzalem Jego chwałę,
Kiedy zgromadzą się razem narody *
i królestwa, by służyć Panu.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przychyl się, Panie, ku modlitwie pokornych.

3 ant. Ty, Panie, stworzyłeś ziemię * i niebo jest dziełem rąk Twoich.

III

Ustały moje siły w drodze, *
dni moje zostały skrócone.
     Mówię: „Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. *
     Twe lata trwają przez wszystkie pokolenia.
Ty niegdyś stworzyłeś ziemię *
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
     One przeminą, ale Ty zostaniesz, †
     zestarzeją się wszystkie jak suknia, *
     jak szatę je zmieniasz i stają się odmienione.
Ty zaś taki sam jesteś zawsze *
i lata Twoje nie mają końca.
     Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
     a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty, Panie, stworzyłeś ziemię / i niebo jest dziełem rąk Twoich.

Werset – LG tom IV: Wtorek IV, str. 898; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1090
K. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej.
W. Nakłońcie swe uszy na słowa ust moich.

I CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek XXVIII zw, str. 297-298

Początek Księgi proroka Zachariasza 1, 1 – 2, 4

Wizja odbudowy Jerozolimy
     Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:
     „Pan był bardzo zagniewany na waszych przodków. Powiedz im więc: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia Pana Zastępów – a Ja nawrócę się do was – mówi Pan Zastępów. Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy: «Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny – wyrocznia Pana Zastępów». Ale oni nie usłuchali i zlekceważyli Mnie – mówi Pan. Gdzież są teraz wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie? A jednak czyż słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim, prorokom, nie spełniły się na waszych przodkach? I nawracając się, przyznali: Jak zamierzył Pan Zastępów postąpić z nami stosownie do czynów i złości naszych – tak wobec nas postąpił”.
     Dwudziestego czwartego dnia miesiąca jedenastego, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. „Miałem widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe”.
     Zapytałem: „Co to znaczy – panie mój?” Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział: „Wyjaśnię ci ich znaczenie”. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: „To są ci, których Pan posłał, aby obiegli ziemię”. Lecz oni sami zwrócili się do anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: „Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz – a oto wszędzie panuje pokój”.
     Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: „Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?” W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą.
     Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie: „Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy Ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan: Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu – wyrocznia Pana Zastępów – i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś: Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem”.
     Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. „Co one oznaczają?” – zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: „To są rogi, które przygniotły Judę, Izraela i Jeruzalem”.
     Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników. A kiedy zapytałem: „Do jakiej pracy oni spieszą?” – odpowiedział: „Tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć”.

RESPONSORIUM

Za 1, 16; Ap 21, 23

W. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, * Dom mój tam stanie znowu.
K. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, bo jego lampą jest Baranek. W. Dom mój tam stanie znowu.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1277-1278

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian(rozdz. 4, 1-2; 6, 1 – 8, 3)

Pszenicą Bożą jestem; zmielą mnie zęby dzikich zwierząt
     Piszę do wszystkich Kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga.
     Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną.
     Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie; uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, i napoju, którym jest Jego Krew – miłość niezniszczalna.
     Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę: Wierzcie mi: Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez Jego to prawdomówne usta Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem wam, kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga. Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem waszej do mnie miłości, jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać waszą niechęć.

RESPONSORIUM

W. Nic nie ukryje się przed wami, jeżeli będziecie mieć doskonałą wiarę w Jezusa Chrystusa i miłość, / które są początkiem i celem życia. * Początkiem jest wiara, celem zaś miłość.
K. Przyobleczcie się w łagodność, odnówcie się w wierze, którą jest Ciało Pańskie, i w miłości, którą jest Krew Jezusa Chrystusa. W. Początkiem jest wiara, celem zaś miłość.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1501-1502; LG skrócone: M, str. 1659-1660

Męczenniku, któryś poszedł
Śladem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.

Mocą daną ci przez Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.

Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.

Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 898-901; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 898-901; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095

1 ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, * będę szedł drogą nieskalaną.

Psalm 101
Wyznanie żarliwej duszy

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14, 15)

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
     Będę szedł drogą nieskalaną; *
     kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
Będę chodził z sercem niewinnym *
wewnątrz swojego domu.
     Nie będę zwracał oczu *
     ku sprawie niegodziwej.
W nienawiści mam czyny przestępcy, *
nie przylgną one do mnie.
     Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka, *
     tego, co złe, nawet znać nie chcę.
Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
     Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, *
     aby ze mną zamieszkać mogli.
Ten, który kroczy drogą nieskalaną, *
będzie mi usługiwał.
     Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu, *
     nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa.
Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, *
wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, / będę szedł drogą nieskalaną.

2 ant. Nie odbieraj nam, Panie, * swego miłosierdzia.

Pieśń (Dn 3, 26-27. 29. 34-41)
Modlitwa Azariasza w piecu ognistym

Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone (Dz 3, 19)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †
i pełen chwały, *
a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
     Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
     wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
Twoje drogi są proste, *
a wyroki najsłuszniejsze.
     Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
     odstępując od Ciebie.
We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
     Nie opuszczaj nas na zawsze †
     i ze względu na świętość Twego imienia *
     nie zrywaj Twojego przymierza.
Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
     Twojego sługę, Izaaka, *
     i Twego świętego, Izraela.
Im to przyrzekłeś, *
że rozmnożysz ich potomstwo
     Jak gwiazdy na niebie *
     i jak piasek na morskim brzegu.
Panie, oto jesteśmy najmniejsi *
spośród wszystkich narodów.
     Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
     z powodu naszych grzechów.
Nie ma już władcy, proroka ani wodza, †
ani całopalenia, ani ofiar, *
ani daru pokarmów, ani kadzenia.
     Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
     i doświadczyć miłosierdzia Twego.
Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
znajdą upodobanie u Ciebie.
     Tak jak całopalenia z baranów i cielców, *
     i tysięcy tłustych owiec,
Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie *
i spodoba się Tobie.
     Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
     nie zaznają wstydu.
Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †
odczuwamy lęk wobec Ciebie *
i szukamy Twojego oblicza.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie odbieraj nam, Panie, swego miłosierdzia.

3 ant. Boże, będę Ci śpiewał * pieśń nową.

Psalm 144, 1-10
O zwycięstwo i pokój

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
     On mocą i warownią moją, *
     osłoną moją i moim wybawcą,
Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.
     Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
     czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.
     Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
     gór dotknij, aby zadymiły.
Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.
     Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
     wybaw mnie z wód ogromnych.
Uwolnij z rąk cudzoziemców, †
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
     Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
     grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową.

CZYTANIE

LG tom IV: M, str. 1503;LG skrócone: M, str. 1661-1662
2 Kor 1, 3-5

     Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: M, str. 1504; LG skrócone: M, str. 1662

K.   Pan jest moją mocą * I moją chwałą.
W.  Pan jest moją mocą / I moją chwałą.
K.   On stał się moim zbawieniem.
W.  I moją chwałą.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan jest moją mocą / I moją chwałą.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Własne, str. 1279;LG skrócone: Własne, str. 1511
Łk 1, 68-79

Ant. Szukam Chrystusa, który za nas umarł, * pragnę Chrystusa, który dla nas zmartwychwstał.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szukam Chrystusa, który za nas umarł, / pragnę Chrystusa, który dla nas zmartwychwstał.

PROŚBY

LG tom IV: M, str. 1504; LG skrócone: M, str. 1662

Przez męczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego Świadka, i wołajmy do Niego:

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze,
obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż, poszli Twoimi śladami,
spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka,
daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego

O Panie, jesteś sprawiedliwy *
i wyrok Twój jest słuszny.
     Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
     kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
     Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
     i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
     Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
     a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
     Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
     daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

I

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

II

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek IV, str. 905;LG skrócone: wg tabeli stron
1 J 3, 17-18

     Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

K. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza.
W. Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci.

MODLITWA

LG tom IV: Wtorek IV, str. 905; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela na Apostołów; nam również ześlij Ducha miłości, * abyśmy byli Twoimi wiernymi świadkami wobec ludzi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego

O Panie, jesteś sprawiedliwy *
i wyrok Twój jest słuszny.
     Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
     kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
     Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
     i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
     Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
     a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
     Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
     daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

I

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

II

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek IV, str. 905;LG skrócone: wg tabeli stron
Pwt 30, 11. 14

     Polecenie to, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

K. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie.
W. I światłem na mojej ścieżce.

MODLITWA

LG tom IV: Wtorek IV, str. 905; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan, spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie, * i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego

O Panie, jesteś sprawiedliwy *
i wyrok Twój jest słuszny.
     Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
     kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
     Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
     i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
     Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
     a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
     Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
     daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

I

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

II

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek IV, str. 906;LG skrócone: wg tabeli stron
Iz 55, 10-11

     Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

K. Pan zsyła na ziemię swoje polecenia.
W. Szybko mknie Jego słowo.

MODLITWA

LG tom IV: Wtorek IV, str. 906; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia; spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi * i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1506-1507; LG skrócone: M, str. 1664-1665

Boże, najwyższa nagrodo
I szczęście Twych bojowników,
Skrusz naszych grzechów kajdany,
Gdy męczennika sławimy.

Przyznał się mężnie do wiary,
Co w jego sercu płonęła,
Kiedy zaś krew swoją przelał,
Podobny stał się do Mistrza.

Niczym dlań były rozkosze
I złudne świata radości;
Idąc odważnie na mękę,
Otrzymał wieczną zapłatę.

Jego modlitwa za nami
Niech to wyjedna u Ciebie,
Abyś nas w niebie obdarzył
Weselem swoich wybranych.

Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coś w Trójcy jednym jest Bogiem,
Cześć, uwielbienie i chwała
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Wtorek IV, str. 907-909; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1099-1101
Psalmy – LG tom IV: Wtorek IV, str. 907-909; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1099-1101

1 ant. Jak długo pozostajemy w ciele, * jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.

Psalm 137, 1-6
Nad rzekami Babilonu

Niewola cielesna narodu wybranego jest obrazem niewoli duchowej (św. Hilary)

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
     Na topolach tamtej krainy *
     zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
     Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
     „Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!”
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
     Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
     niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
     Jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
     ponad wszelką radość swoją.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak długo pozostajemy w ciele, / jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.

2 ant. Wobec aniołów * psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.

Psalm 138
Dziękczynienie

Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego (por. Ap 21, 24)

Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
     Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
     pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię †
za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
     Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
     pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
     I będą opiewać drogi Pana: *
     „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
     Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
     wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
     wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona: †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.

3 ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, * w którym wołamy: Abba, Ojcze!

Pieśń (Rz 8, 14-17)
Synostwo Boże chrześcijan

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.
     Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
     aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
Ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
     Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
     że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
     Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
     to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, / w którym wołamy: Abba, Ojcze!

CZYTANIE

LG tom IV: M, str. 1509;LG skrócone: M, str. 1666-1667
1 P 4, 13-14

     Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: M, str. 1510; LG skrócone: M, str. 1667

K.   Tyś nas doświadczył, Boże, * Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
W.  Tyś nas doświadczył, Boże, / Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
K.   Poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
W.  Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Tyś nas doświadczył, Boże, / Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Własne, str. 1279;LG skrócone: Własne, str. 1512
Łk 1, 46-55

Ant. Pragnę chleba Bożego, * Ciała Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, / pragnę pić Krew Tego, który jest wieczną miłością.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pragnę chleba Bożego, / Ciała Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, / pragnę pić Krew Tego, który jest wieczną miłością.

PROŚBY

LG tom IV: M, str. 1510; LG skrócone: M, str. 1667-1668

Można użyć krótszej formy próśb.

Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofiarował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca nas umiłowałeś; Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego męczeństwa:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników pokutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki Twej łasce wytrwaliśmy w wierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci złączyłeś z Tobą w tajemnicy swojej śmierci:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Wtorek, str. 983-984; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek, str. 984;LG skrócone: Wtorek, str. 1180
1 P 5, 8-9

     Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Wtorek, str. 984; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Wtorek, str. 985;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Wtorek, str. 985; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj