Brewiarz wczoraj


Sobota XI tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom III: Sobota III, str. 890; LG skrócone: Sobota III, str. 1042
Psalm – LG tom III: Psalm 24, str. 534-535; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Sobota III, str. 890; LG skrócone: Sobota III, str. 1042

Boże ojców naszych, Boże Abrahama,
Jakuba, Józefa, Dwunastu Pokoleń,
Boże Księgi świętej, Prawa i świątyni,
Wielbimy Cię, Panie, pokorną miłością.

Lud swój prowadziłeś w chmurze pełnej blasku
Przez wodne otchłanie i piaski pustyni;
Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie
Do ziemi obietnic nad brzegiem Jordanu.

Święty Izraela, tajemniczy Jahwe,
Darzyłeś proroków natchnieniem i mocą,
Aby Twe wyroki wciąż przypominali,
Gdy Naród Wybrany odchodził od Ciebie.

Z krańców całej ziemi gromadziłeś w jedno
Twych synów wygnanych przez własną nieprawość,
Aby w pełni czasów różdżka Aarona
Rozkwitła Mesjaszem, potomkiem Dawida.

Boże ojców naszych w Trójcy wszechmogący,
Zrodzeni przez wiarę z plemienia Chrystusa,
Dzisiaj Cię wielbimy wobec wszystkich ludzi,
Składając podziękę za Nowe Przymierze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 891-893; LG skrócone: Sobota III, str. 1043-1045
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 891-893; LG skrócone: Sobota III, str. 1043-1045

1 ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, * za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Psalm 107
Dziękczynny hymn ocalonych

Bóg posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa (Dz 10, 36)

I

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
     których wybawił z rąk przeciwnika
I których zgromadził z obcych krain, †
ze wschodu i zachodu, *
z północy i południa.
     Błądzili na pustynnym odludziu, *
     do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie *
i wygasało w nich życie.
     W swoim utrapieniu wołali do Pana, *
     a On ich uwolnił od trwogi.
I powiódł ich prostą drogą, *
aż doszli do miasta zamieszkałego.
     Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
     za Jego cuda wobec synów ludzkich,
Bo głodnego nasycił, *
a łaknącego napełnił dobrami.
     Siedzieli w ciemnościach i mroku, *
     skuci żelazem i nędzą,
Gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym *
i pogardzili zamysłami Najwyższego.
     Pracą nad siły ugiął ich serca, *
     chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.
I w swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
     Wyprowadził ich z ciemności i mroku, *
     pokruszył ich kajdany.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich:
     Gdyż bramy spiżowe wyłamał *
     i skruszył żelazne wrzeciądze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, / za Jego cuda wobec synów ludzkich.

2 ant. Widzieli dzieła Pana * i Jego cuda.

II

Chorowali na skutek swoich grzechów *
i nędzę cierpieli przez występki.
     Obrzydło im wszelkie jedzenie *
     i bliscy byli bram śmierci.
W swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
     Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć *
     i wyrwać od zagłady ich życie.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
     Niech składają dziękczynne ofiary, *
     niech sławią z radością Jego dzieła.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
     Widzieli dzieła Pana *
     i Jego cuda wśród głębin.
Rzekł, i zerwał się wicher *
burzliwe piętrząc fale.
     Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
     ich dusza truchlała w niedoli.
Zataczali się chwiejąc jak pijani, *
cała ich mądrość zawiodła.
     Wołali w nieszczęściu do Pana, *
     a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.
     Radowali się ciszą, która nastała, *
     przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
     I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu, *
     na radzie starców niech Go wychwalają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda.

3 ant. Pobożni z radością widzą * i rozważają łaski Pana.

III

Pan zamienia rzeki w pustynię, *
oazy w ziemię spragnioną,
     Żyzne pola w ugór słony *
     z powodu niegodziwości mieszkańców.
Zamienił pustynię w jezioro, *
a suchą ziemię w zielone oazy.
     Tam osiedlił zgłodniałych, *
     i założyli ludne miasta.
Obsiali pola, zasadzili winnice *
i plony owoców zebrali.
     Gdy im błogosławił, rozmnożyli się bardzo, *
     i dał im wielkie stada.
Potem zmalała ich liczba, *
zmarnieli pod ciężarem utrapień i niedoli,
     Lecz Ten, który wzgardę na władców wylewa *
     i każe im błądzić po pustych bezdrożach,
Podniósł nędzarza z niedoli, *
rozmnożył rodziny jak stada.
     Pobożni to widzą i się weselą, *
     a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta.
Kto mądry, niech to rozważy *
i uzna łaskę Pana.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobożni z radością widzą / i rozważają łaski Pana.

Werset – LG tom III: Sobota III, str. 893; LG skrócone: Sobota III, str. 1045

K. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury.
W. A Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

I CZYTANIE

LG tom III: Sobota XI zw, str. 309-311

Z Księgi Sędziów 16, 4-6. 16-31

Przewrotność Dalili i śmierć Samsona
     W owych dniach Samson zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w dolinie Sorek. Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: „Oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to tysiąc srebrników”. Rzekła więc Dalila do Samsona: „Powiedz mi, proszę cię, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić”.
     I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: „Głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem”. Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: „Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce”.
     Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc: „Filistyni nad tobą, Samsonie!” On zaś ocknąwszy się, rzekł: „Wyjdę jak poprzednio i wybawię się”. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno.
     Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: „Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego”. Widział to lud i sławił swego boga, wołając: „Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego, tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał”. Gdy serca ich były pełne radości, powiedzieli: „Przywołajcie Samsona, niech nas zabawia”. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i zabawiał ich. Postawiono go potem między dwiema kolumnami. I rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę: „Prowadź mnie i pozwól mi dotknąć kolumn, na których stoi dom, abym się o nie oparł”. W domu tym było pełno mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy władcy filistyńscy, a na dachu około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy się przypatrywali Samsonowi, gdy ich zabawiał.
     Wtedy wezwał Samson Pana, mówiąc: „Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz! Boże, niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy”. Ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom, oparł się o nie: o jedną – prawą ręką, a o drugą – lewą ręką. Następnie rzekł Samson: „Niech zginę wraz z Filistynami”. Gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców i na cały lud, który w nim był zebrany. Tych, których wówczas zabił, sam ginąc, było więcej, aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia.
     Bracia jego i cały ród jego ojca przybyli, aby go zabrać. Wróciwszy, pochowali go między Sorea i Esztaol, w grobie Manoacha, jego ojca. Przez lat dwadzieścia sprawował on sądy nad Izraelem.

RESPONSORIUM

Ps 43, 1; 31, 4; Sdz 16, 28

W. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą.
K. Wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz. W. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą.

II CZYTANIE

LG tom III: Sobota XI zw, str. 311-312

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej(nr 28-30)

Trzeba się modlić nie tylko słowem, ale i czynem
     Cóż niezwykłego, bracia ukochani, że taka jest właśnie modlitwa, której nauczył nas Bóg, że w tych zbawiennych słowach zamknął wszystkie nasze błagania. Już dawno temu zapowiedział ją prorok Izajasz, kiedy pełen Ducha Świętego mówił o wielkości i dobroci Boga: „To słowo będzie doskonałe – powiada – obejmujące całą sprawiedliwość, bo Bóg całej ziemi poda skrócone słowo”. Otóż kiedy Boże Słowo – Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi, a zebrawszy uczonych, jak i nieuczonych, przekazywał wszystkim, mężczyznom i niewiastom, młodym i starym, przykazania prowadzące do zbawienia, ujmował je w krótkich słowach, aby pamięć nie nużyła się poznawaniem nauki Bożej, ale aby w krótkim czasie można było pojąć, co jest konieczne do prawdziwej wiary.
     Kiedy więc uczył, na czym polega życie wieczne, z dużą, prawdziwie Bożą zwięzłością, wyraził jego tajemnicę w słowach: „A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Z ksiąg Prawa i Proroków wybrał podstawowe i najważniejsze przykazania: „Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg twój jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich. To jest pierwsze przykazanie. Drugie, jemu podobne, jest to: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. I znowu: „Wszystko dobre, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.
     Pan uczył nas modlitwy nie tylko słowem, ale i czynem. Modlił się często i gorąco, dając nam przykład do naśladowania. Czytamy bowiem: „Odchodził na miejsce pustynne, aby się modlić” oraz „Wstąpił na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga”.
     Pan modlił się i prosił nie za siebie – jakże miałby błagać o miłosierdzie będąc sprawiedliwym – ale za nas grzesznych, jak to sam mówi do Piotra: „Szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. Ale Ja prosiłem za tobą, aby nie ustawała wiara twoja”. A zaraz potem za wszystkich modli się do Ojca: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas”.
     Jakże wielka jest dobroć Boga; jak wielka troska o nasze zbawienie! Nie wystarczyło Mu odkupić nas Krwią swoją, ale jeszcze w modlitwie błaga za nami. Popatrz, czego oczekuje Ten, który modli się za nas: abyśmy stanowili jedno, tak jak Ojciec i Syn stanowią jedno.

RESPONSORIUM

Ps 25, 1-2. 5

W. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, / niech zawód mnie nie spotka.
K. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. W. Tobie ufam, Boże, / niech zawód mnie nie spotka.

MODLITWA

LG tom III: Sobota XI zw, str. 312; LG skrócone: XI tydzień Okresu Zwykłego, str. 616

     Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Sobota III, str. 894; LG skrócone: Sobota III, str. 1046

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048

1 ant. Jesteś blisko, Panie, * i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jesteś blisko, Panie, / i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

2 ant. Mądrość Twoja, Panie, * niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

Pieśń (Mdr 9, 1-6. 9-11)
Modlitwa o dar mądrości

Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć (Łk 21, 15)

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, *
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
     I w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, *
     by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
By w świętości i sprawiedliwości władał światem, *
a sądy sprawował w prawości serca;
     Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, *
     i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, †
człowiekiem słabym i żyjącym krótko, *
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
     Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, †
     jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, *
     za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, *
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
     Wie, co jest miłe dla Twoich oczu *
     i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios *
i poślij z tronu Twej chwały,
     Aby przy mnie będąc ze mną pracowała *
     i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko, †
moim czynom będzie mądrze przewodziła *
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

3 ant. Wierność Pana * trwa na wieki.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu

Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
     Bo potężna nad nami Jego łaska, *
     a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wierność Pana trwa na wieki.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 896;LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Flp 2, 14-15

     Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Sobota III, str. 896; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

K.   Wołam do Ciebie, Panie, * Ty jesteś moją ucieczką.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Działem moim w krainie żyjących.
W.  Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Sobota III, str. 897;LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Łk 1, 68-79

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, * którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, / którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

PROŚBY

LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Z ufnością módlmy się do Boga, który wywyższył Maryję, Matkę Chrystusa, ponad wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi:

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Miłosierny Ojcze, dzięki Ci za to, że nam dałeś Maryję jako Matkę i wzór postępowania,
za Jej wstawiennictwem uświęcaj nasze serca.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty sprawiłeś, że Maryja pilnie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną Służebnicą,
za Jej wstawiennictwem udzielaj nam owoców Ducha Świętego.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i przez zmartwychwstanie swego Syna napełniłeś Jej serce radością,
za Jej wstawiennictwem dodaj nam siły w utrapieniach i utwierdzaj naszą nadzieję.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

     Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i źródłem naszego zbawienia, uczyń całe nasze życie pieśnią ku Twojej chwale, * abyśmy mogli w niebie nieustannie Ciebie wielbić.Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 900;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Sm 15, 22

     Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów.

K. Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje.
W. A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę moje zbawienie.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 900; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Boże, Ojcze wszechmogący, udziel nam światła Ducha Świętego, broń nas, korzących się przed Twoim majestatem, od wszelkich niebezpieczeństw, * abyśmy z radością Ciebie chwalili.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 900;LG skrócone: wg tabeli stron

Ga 5, 26; 6, 2

     Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.

K. O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem.
W. Bo tam udziela Pan błogosławieństwa.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 900; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, jaśniejący ogniu wiekuistej miłości, spraw, abyśmy zawsze płonąc Twoją miłością, * kochali Ciebie nade wszystko, a bliźnich dla Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 901;LG skrócone: wg tabeli stron

Mi 6, 8

     Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

K. Cieszę się z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, Panie.
W. Słów Twoich nie zapomnę.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 901; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie * i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1253; LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1338-1339

Wyjednaj naszym wargom oczyszczenie,
Abyśmy mogli sławić twoje życie,
Cuda przez Boga dla ciebie zdziałane,
O święty Janie!

Anioł posłany z nieba zapowiedział
Zachariaszowi twoje narodzenie,
Odkrył plan Boży, ciebie dotyczący,
W dziele zbawienia.

Gdy nie dowierzał ojciec obietnicy,
Mowy odjęciem został ukarany,
Lecz narodzenie twoje przywróciło
Dar utracony.

Jeszcze zamknięty w łonie rodzicielki,
Odczułeś przyjście Króla Najwyższego,
Jego zaś Matka śpiewała z radości
Pieśń uwielbienia.

Niechaj zbawieni wysławiają zgodnie
Boga Jednego w Trójcy Przenajświętszej,
A my Go prośmy, aby nam łaskawie
Winy darował. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1253; LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1334
Psalmy – LG tom III: ŚM, str. 1559-1561; LG skrócone: P, str. 1669-1671

1 ant. Elżbieta, żona Zachariasza, * urodziła sławnego syna, / który przygotował drogi Panu.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione, *
     teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
     Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
     Podnosi z prochu nędzarza *
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
     Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
     jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Elżbieta, żona Zachariasza, / urodziła sławnego syna, / który przygotował drogi Panu.

2 ant. Niepłodna Elżbieta była już w podeszłym wieku, * kiedy urodziła Jana, poprzednika Pańskiego.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu

Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
     Nie pokładajcie ufności w książętach *
     ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
     Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
     kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
     On wiary dochowuje na wieki, *
     uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
     Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
     Pan dźwiga poniżonych, *
     Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
     Pan króluje na wieki, *
     Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niepłodna Elżbieta była już w podeszłym wieku, / kiedy urodziła Jana, poprzednika Pańskiego.

3 ant. Między narodzonymi z niewiast * nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
     na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
     Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
     jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
     według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
     W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
     odpuszczenie grzechów, *
     według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
     Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
     według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
     dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Między narodzonymi z niewiast / nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

CZYTANIE

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1254;LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1334

Dz 13, 23-25

     Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1254; LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1334

K.   Przygotujcie drogę Panu, * Prostujcie ścieżki dla Niego.
W.  Przygotujcie drogę Panu, / Prostujcie ścieżki dla Niego.
K.   Ten, który po mnie idzie, był wcześniej ode mnie.
W.  Prostujcie ścieżki dla Niego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przygotujcie drogę Panu, / Prostujcie ścieżki dla Niego.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1254;LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1335

Łk 1, 46-55

Ant. Kiedy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, * ukazał mu się anioł Gabriel, stojący po prawej stronie ołtarza.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, / ukazał mu się anioł Gabriel, stojący po prawej stronie ołtarza.

PROŚBY

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1254-1255; LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1340

Można użyć krótszej formy próśb.

Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście królestwa Chrystusa:

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę dla Twojego Syna,
daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana.

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Ty pozwoliłeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego,
spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów.

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a Chrystus wzrastał,
naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości,
daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie.

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata,
wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju.

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1255; LG skrócone: Narodzenie św. Jana Chrzciciela, str. 1338

     Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni kroczyli drogą zbawienia * i posłuszni napomnieniom świętego Jana Chrzciciela bezpiecznie doszli do zapowiedzianego przezeń naszego Pana Jezusa Chrystusa.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 1017; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1020-1021; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021-1022;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1022; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj