Brewiarz wczoraj


Piątek V tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom III: Piątek I, str. 644; LG skrócone: Piątek I, str. 800
Psalm – LG tom III: Psalm 95, str. 531-532; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spoczynku.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Piątek I, str. 644; LG skrócone: Piątek I, str. 800

O Chryste, wzniosła miłości,
Zamieszkaj w sercach pokornych,
Przeniknij skruchą, prosimy,
Uczucia, słowa i myśli.

Do Ciebie, Jezu, wznosimy
Modlitwy z wiarą niezłomną,
A Ty swą łaskę nam okaż
I przebacz grzeszne uczynki.

Nosimy znak Twój na czole,
Więc nas osłaniaj swym krzyżem
Przez Twoją śmierć uświęconym,
I zewsząd broń nas od złego.

O Chryste, Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 644-646; LG skrócone: Piątek I, str. 800-802
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 644-646; LG skrócone: Piątek I, str. 800-802

1 ant. Powstań, Panie, * i pośpiesz mi z pomocą.

Psalm 35, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28
Wołanie o pomoc

Zebrali się… i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie ująć i zabić (Mt 26, 3. 4)

I

Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną, *
uderz na moich napastników!
     Chwyć puklerz i tarczę †
     i powstań mi na pomoc. *
     Powiedz mej duszy: „Jam twoim zbawieniem”.
Dusza moja będzie radować się w Panu, *
z Jego pomocy będzie się weselić.
     Powiedzą wszystkie kości moje: *
     „Któż, Panie, podobny jest do Ciebie?
Ty wyrywasz biedaka z rąk silniejszego, *
nędzarza i biedaka z mocy grabieżcy”.
     Powstali fałszywi świadkowie, *
     pytali o to, czego nie wiem.
Złem płacili za dobro, *
czyhali na moje życie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, i pośpiesz mi z pomocą.

2 ant. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, * bo jesteś potężny.

II

Gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny †
i umartwiałem się postem, *
jednak moja modlitwa była bezskuteczna.
     Chodziłem smutny jak po stracie przyjaciela lub brata, *
     jak ten, co opłakuje matkę, uginałem się z żalu.
Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, *
schodzą się przeciw mnie obcy, których nie znam.
     Szarpią mnie bez przyczyny, †
     napastują i szydzą ze mnie, *
     zgrzytają przeciw mnie zębami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, / bo jesteś potężny.

3 ant. Język mój cały dzień * będzie głosił sprawiedliwość Twoją.

III

Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? †
Ratuj moją duszę od zagłady, *
lwom odbierz jedyne me życie!
     Będę Ci dziękował w wielkim zgromadzeniu, *
     będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
Niech się nie śmieją ze mnie zakłamani wrogowie, †
którzy nienawidzą mnie bez przyczyny *
i dają sobie znaki oczyma.
     Widziałeś, Panie, więc nie milcz dłużej, *
     Panie, nie bądź ode mnie daleko!
Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, *
w mej sprawie, mój Boże i Panie.
     A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, †
     i mówią zawsze: „Pan jest wielki, *
     który chce pomyślności swojego sługi”.
A język mój będzie głosił sprawiedliwość Twoją *
i cały dzień Twoją chwałę.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją.

Werset – LG tom III: Piątek I, str. 646; LG skrócone: Piątek I, str. 802

K. Synu mój, przestrzegaj słów moich.
W. Strzeż mych nakazów, a żyć będziesz.

I CZYTANIE

LG tom III: Piątek V zw, str. 155-156

Z Listuśw. Pawła Apostoła do Galatów 5, 1-25

Wolność w życiu wiernych
     Bracia! Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
     Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto.
     Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża. Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają.
     Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
     Oto, czego uczę: postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
     Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
     Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

RESPONSORIUM

Ga 5, 18. 22. 25

W. Jeśli pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. * Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój.
K. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. W. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój.

II CZYTANIE

LG tom III: Piątek V zw, str. 157-158

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża(Kazanie na Narodzenie Pańskie 7, 2. 6)

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie
     Nasz Pan, Jezus Chrystus, przychodząc na świat jako prawdziwy człowiek, nigdy nie przestał być prawdziwym Bogiem. Sobą samym zapoczątkował nowe stworzenie, a w swym narodzeniu dał człowiekowi duchowe oparcie. Jakiż umysł zdolny byłby zrozumieć to misterium i jakiż język potrafiłby godnie opowiedzieć tę łaskę? Oto nieprawość odnajduje dawną niewinność, starość wraca do młodzieńczości, nieznajomi dostępują usynowienia, cudzoziemcy otrzymują dziedzictwo.
     Zbudź się, o człowieku, i poznaj swą godność! Wspomnij, iż zostałeś stworzony na obraz Boga. I choć w Adamie obraz ten uległ skażeniu, w Chrystusie jednak został odnowiony. Z tego, co cielesne, korzystaj we właściwy sposób, tak jak korzystasz z ziemi, morza, nieba, powietrza, źródeł i rzek. Za wszystko, co godne podziwu i piękne, sław i wielbij Stworzyciela.
     Zmysłem wzroku obejmuj naturalne światło, ale też z całą gorącością ducha przyjmij to Światło, „które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi”. O Nim to mówił Prorok: „Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością i oblicza wasze nie doznają wstydu”. Jeśli bowiem istotnie jesteśmy świątynią Bożą i Duch Boga mieszka w nas, zatem to, co się mieści w duszy każdego z wierzących, jest daleko ważniejsze niż to, co podziwiamy na niebie.
     Ukochani, nie chcemy wam nakazywać albo zalecać, abyście gardzili dziełami Boga; nie chcemy, abyście sądzili, iż cokolwiek z tych dóbr, które dobry Bóg stworzył, przeszkadza w czymkolwiek waszej wierze. Chcemy natomiast, abyście każdym rodzajem stworzenia, każdym pięknem tego świata posługiwali się rozumnie i z umiarem. „To bowiem, co widzialne – powiada Apostoł – przemija; to zaś, co niewidzialne, trwa na wieki”.
     Skoro więc rodzimy się do teraźniejszości, a potem odradzamy do przyszłości, nie przywiązujmy się zatem do dóbr doczesnych, ale podążajmy ku wiecznym. Myślmy o tym, co Boża łaska dała naszej naturze, abyśmy z bliska mogli oglądać przedmiot naszej nadziei. Posłuchajmy słów Apostoła: „Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy ukażecie się w chwale razem z Tym”, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

RESPONSORIUM

Ps 144, 9; 118, 28

W. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową. * Grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
K. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie; Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. W. Grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

MODLITWA

LG tom III: Piątek V zw, str. 158; LG skrócone: V tydzień Okresu Zwykłego, str. 608-609

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Piątek I, str. 647; LG skrócone: Piątek I, str. 803

Wieczysta chwało niebiosów,
Bezmierna ludzi nadziejo,
W jasności z Ojca zrodzony
I Synu czystej Dziewicy,

Wstających dźwignij swą ręką,
Niech trzeźwy umysł się zbudzi,
By cześć należną i dzięki
Z zapałem Bogu oddawać.

Promienna wstała jutrzenka
I nowy dzień zapowiada,
Niech nocne znikną ciemności,
A Ty nas oświeć swym blaskiem.

Ten blask niech dusze napełni
I mroki świata rozproszy,
Zachowa serca w czystości
Do kresu życia naszego.

Niech wiara najpierw zapuści
Korzenie w duszy spragnionej,
Niech po niej wzrośnie nadzieja
I wyda owoc miłości.

O Chryste, Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 647-651; LG skrócone: Piątek I, str. 803-807
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 647-651; LG skrócone: Piątek I, str. 803-807

1 ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary * na Twoim ołtarzu.

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
     Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
     i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
     Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
     i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
     Oto urodziłem się obciążony winą *
     i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
     Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
     obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
     Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
     i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
     Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
     i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
     Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
     i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
     Panie, otwórz wargi moje, *
     a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
     Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
     pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
     Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
     wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary / na Twoim ołtarzu.

2 ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela * otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.

Pieśń (Iz 45, 15-25)
Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga

Na imię Jezusa niech zegnie się wszelkie kolano (Flp 2, 10)

Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym, *
Boże Izraela i Zbawco!
     Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, *
     okryją się hańbą i wstydem.
Odejdą upokorzeni *
ci, którzy posągi bożków ciosali.
     Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana *
     zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie wstydu i hańby *
po wszystkie czasy.
     Tak bowiem Pan mówi, *
     Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
Który uformował ziemię i kształt jej nadał, *
który osadził ją mocno
     I nie uczynił jej bezładną, *
     lecz do zamieszkania ją przygotował:
„Ja jestem Pan, i nie ma innego, †
i nie przemawiałem potajemnie *
w ciemnych zakątkach ziemi.
     Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: *
     Szukajcie Mnie na próżno.
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, *
oznajmia to, co jest prawdziwe.
     Zgromadźcie się i wyjdźcie, †
     dołączcie się wszyscy, *
     wy, ocaleni spośród narodów.
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą *
drewno przez siebie rzeźbione
     I modlą się do bożka, *
     który nie może ich zbawić.
Przedstawcie i dajcie dowody, *
a nawet zastanówcie się wspólnie:
     Któż to zapowiedział już od dawna *
     i znowu teraz objawia?
Czyż nie Tym, «Który jest», Ja jestem? *
Prócz Mnie nie ma innego Boga!
     Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia *
     poza Mną nie istnieje.
Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie, *
wszystkie krańce świata,
     Bo tylko Ja jestem Bogiem *
     i nie ma innego!
Przysięgam na samego siebie, *
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne.
     Przede Mną się zegnie każde kolano, *
     wszelki język na Mnie przysięgać będzie
I powie: Jedynie w Panu *
sprawiedliwość jest i potęga!
     Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, *
     którzy Go nienawidzili.
Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela / otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.

3 ant. Stańcie przed obliczem Pana * z okrzykami radości.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
     Stańcie przed obliczem Pana *
     z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
     Jesteśmy Jego własnością, *
     Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
     Albowiem Pan jest dobry, †
     Jego łaska trwa na wieki, *
     a Jego wierność przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek I, str. 651;LG skrócone: Piątek I, str. 807

Ef 4, 29-32

     Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Piątek I, str. 651; LG skrócone: Piątek I, str. 807

K.   Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, * Bo w Tobie pokładam nadzieję.
W.  Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K.   Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć.
W.  Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Piątek I, str. 651;LG skrócone: Piątek I, str. 807

Łk 1, 68-79

Ant. Pan lud swój nawiedził * i wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan lud swój nawiedził / i wyzwolił.

PROŚBY

LG tom III: Piątek I, str. 652; LG skrócone: Piątek I, str. 807-808

Uwielbiajmy Chrystusa, który przez swój krzyż przyniósł ludzkości zbawienie. Zanośmy do Niego nasze prośby:

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Chryste, Ty jesteś słońcem sprawiedliwości, oświeć nas swymi promieniami
i oddal od nas wszelkie złe uczucia.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Strzeż naszych myśli, rozmów i uczynków,
abyśmy dzisiaj podobali się Tobie.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Odwróć swe oblicze od naszych grzechów
i zgładź wszystkie nasze nieprawości.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Przez Twój krzyż i zmartwychwstanie
napełnij nas pociechą Ducha Świętego.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Piątek I, str. 652; LG skrócone: Piątek I, str. 808

     Boże, Ty rozpraszasz ciemności niewiedzy światłem Twojego Słowa, pomnóż w naszych sercach moc wiary, * aby żadne pokusy nie zgasiły ognia, który zapłonął dzięki Twojej łasce.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień I, str. 545; LG skrócone: wg tabeli stron

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, * gdy szeroko otworzysz me serce.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, / gdy szeroko otworzysz me serce.

2 ant. Nie wahałem się * pokładając nadzieję w Panu.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.

3 ant. Moje serce zaufało Panu * i doznałem pomocy.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce zaufało Panu / i doznałem pomocy.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek I, str. 655;LG skrócone: wg tabeli stron

Flp 2, 2b-4

     Miejcie te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

K. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski.
W. Dla strzegących Jego praw i przymierza.

MODLITWA

LG tom III: Piątek I, str. 655; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, o trzeciej godzinie prowadzono Ciebie na śmierć krzyżową dla zbawienia świata, pokornie Cię prosimy, abyś nam zawsze przebaczał popełnione grzechy * i zachował nas od nich w przyszłości.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień I, str. 547; LG skrócone: wg tabeli stron

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, * gdy szeroko otworzysz me serce.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, / gdy szeroko otworzysz me serce.

2 ant. Nie wahałem się * pokładając nadzieję w Panu.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.

3 ant. Moje serce zaufało Panu * i doznałem pomocy.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce zaufało Panu / i doznałem pomocy.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek I, str. 655;LG skrócone: wg tabeli stron

2 Kor 13, 4

     Chociaż Chrystus został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą.

K. W proch powalona jest moja dusza, Panie.
W. Przywróć mi życie według Twego słowa.

MODLITWA

LG tom III: Piątek I, str. 655; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny Baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, * udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień I, str. 549; LG skrócone: wg tabeli stron

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 652-655; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, * gdy szeroko otworzysz me serce.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, / gdy szeroko otworzysz me serce.

2 ant. Nie wahałem się * pokładając nadzieję w Panu.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.

3 ant. Moje serce zaufało Panu * i doznałem pomocy.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce zaufało Panu / i doznałem pomocy.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek I, str. 656;LG skrócone: wg tabeli stron

Kol 3, 12-13

     Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

K. Pan jest łagodny i miłosierny.
W. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

MODLITWA

LG tom III: Piątek I, str. 656; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego królestwa, wyznając nasze grzechy z ufnością Cię błagamy, * abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Piątek I, str. 656-657; LG skrócone: Piątek I, str. 811

Boże, Stworzycielu ludzi,
Ład we wszystkim zaprowadzasz,
Każesz ziemi rodzić płazy
I gatunki innych zwierząt.

Często większe od człowieka,
Są posłuszne jego woli,
Chciałeś bowiem, aby zawsze
Były wszystkie mu poddane.

Obroń, Panie, nas od grzechu,
Niech odstąpi zła pokusa,
Która chce się wkraść w uczynki
I bezładem zatruć życie.

Daj nam cieszyć się nagrodą,
Udziel darów swojej łaski,
Rozwiąż pęta próżnych sporów
I zacieśnij więzy zgody.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Piątek I, str. 657-659; LG skrócone: Piątek I, str. 811-814
Psalmy – LG tom III: Piątek I, str. 657-659; LG skrócone: Piątek I, str. 811-814

1 ant. Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

Psalm 41
W ciężkiej chorobie

Jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną (Mk 14, 18)

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, *
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
     Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
     uczyni szczęśliwym na ziemi *
     i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści, *
podczas choroby poprawi mu posłanie.
     Mówię: „Panie, zmiłuj się nade mną, *
     uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie”.
Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele: *
„Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię?”
     A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, †
     w sercu swoim złość gromadzi *
     i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą, *
i obmyślają zgubę:
     „Zaraza złośliwa nań spadła, *
     już nie wstanie ten, który się położył!”
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem *
i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.
     Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, *
     dźwignij mnie, abym im odpłacił.
Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, *
że wróg mój nie będzie nade mną triumfował.
     A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości *
     i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uzdrów mnie, Panie, / bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

2 ant. Pan Zastępów jest z nami, * Bóg Jakuba jest naszą obroną.

Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą

Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami” (Mt 1, 23)

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
     Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
     i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
     Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
     Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
     On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, †
     On kruszy łuki i łamie włócznie, *
     a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów jest z nami, / Bóg Jakuba jest naszą obroną.

3 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie.

Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
     Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
     Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
     Przyjdą wszystkie narody †
     i padną na twarz przed Tobą, *
     gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek I, str. 659;LG skrócone: Piątek I, str. 814

Rz 15, 1-3

     My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Piątek I, str. 660; LG skrócone: Piątek I, str. 814

K.   Chrystus nas umiłował * I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
W.  Chrystus nas umiłował / I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
K.   Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga.
W.  I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus nas umiłował / I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Piątek I, str. 660;LG skrócone: Piątek I, str. 814

Łk 1, 46-55

Ant. Pan ujął się za nami, * pomny na swe miłosierdzie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan ujął się za nami, / pomny na swe miłosierdzie.

PROŚBY

LG tom III: Piątek I, str. 660; LG skrócone: Piątek I, str. 814-815

Można użyć krótszej formy próśb.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który łaskawie przyjmuje prośby potrzebujących i napełnia łaknących dobrami. Z ufnością skierujmy do Niego nasze błagania:

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Ojcze nieskończenie dobry, prosimy Cię za cierpiącymi członkami Twojego Kościoła,
za których Chrystus jako nasza Głowa złożył na drzewie krzyża doskonałą ofiarę wieczorną.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Obdarz więźniów wolnością, oświeć niewidomych,
weź w opiekę sieroty i wdowy.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Przyoblecz wszystkich wiernych w swoją zbroję,
aby mogli stawić czoło zasadzkom szatana.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Panie, w godzinie naszej śmierci bądź nam litościwy,
abyśmy wytrwali w wierności do końca i w Twym pokoju zeszli z tego świata.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Wprowadź zmarłych do światłości, w której mieszkasz,
niech się radują oglądaniem Ciebie na wieki.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Piątek I, str. 660; LG skrócone: Piątek I, str. 815

     Boże, nasz Ojcze, daj nam mądrość płynącą z krzyża, abyśmy pouczeni przykładem Twojego cierpiącego Syna, * zawsze byli gotowi nieść Jego słodkie jarzmo.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień I, str. 1015; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Piątek, str. 1034-1035; LG skrócone: Piątek, str. 1184-1185

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy.

CZYTANIE

LG tom III: Piątek, str. 1035;LG skrócone: Piątek, str. 1186

Jr 14, 9

     Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Piątek, str. 1035; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Piątek, str. 1035-1036;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Piątek, str. 1036; LG skrócone: Piątek, str. 1186

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj