Brewiarz wczoraj


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Wielki Post I, str. 37; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 247
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 37-38; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 247-248

Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 843-846; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 264
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 843-846; LG skrócone: Niedziela I, str. 722-724

1 ant. Krzyż Chrystusa * jest drzewem życia.

Psalm 1
Dwie drogi życia

Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli się w wodzie (Anonim z II w.)

Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
     Nie wchodzi na drogę grzeszników *
     i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
     On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
     które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
     Co innego grzesznicy: *
     są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
     Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
     a droga występnych zaginie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Krzyż Chrystusa jest drzewem życia.

2 ant. Ustanowiłem swego Króla * na Syjonie, świętej górze mojej.

Psalm 2
Mesjasz Król zwycięski

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
     Buntują się królowie ziemi †
     i władcy wraz z nimi spiskują *
     przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
     Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
     Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
     „Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
     na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
     Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
     i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
     A teraz, królowie, zrozumcie, *
     nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
     Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
     gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
     Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ustanowiłem swego Króla / na Syjonie, świętej górze mojej.

3 ant. Ty, Panie, jesteś moją tarczą i chwałą, * Ty głowę mą podnosisz.

Psalm 3
Pan moim opiekunem

Zasnął snem ogarnięty, lecz się obudził, bo Pan Go wspomógł (św. Ireneusz)

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
     Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
     „Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
     Głośno wołam do Pana, *
     a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
     I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
     którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! †
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
     U Pana jest zbawienie. *
     Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty, Panie, jesteś moją tarczą i chwałą, / Ty głowę mą podnosisz.

Werset – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 71; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 265

K. Nie samym chlebem żyje człowiek.
W. Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

I CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 71-73

Z Księgi Wyjścia 5, 1 – 6, 1

Ucisk ludu
     W owych dniach Mojżesz i Aaron udali się do faraona i powiedzieli mu: „Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci”. Faraon odpowiedział: „Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela”. Rzekli: „Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem”. Na to odpowiedział im król egipski: „Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót”. I powiedział jeszcze faraon: „Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy”.
     Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom: „Nie będziecie więcej dostarczać ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami się starają o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: «Pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu». Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom”.
     Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i ogłosili ludowi: „Tak rozkazał faraon: Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń”. I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Dozorcy zaś robót przynaglali i mówili: „Winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy dostarczano wam słomy”. Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: „Czemu nie wykonaliście powinności waszej i nie dostarczyliście cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio?”
     Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali mówiąc: „Czemu postępujesz w ten sposób z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy twoim sługom i mówią nam: «Róbcie cegły». Oto twoi słudzy są bici, i winę przypisuje się ludowi”. Faraon im odpowiedział: „Jesteście bardzo leniwi, i dlatego mówicie: «Chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu». Teraz idźcie, ale do pracy! Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł”. Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: „Nie umniejszajcie nic z dziennego wyrobu cegieł”. Gdy wychodzili od faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali. I powiedzieli do nich: „Niechaj Pan wejrzy na was i osądzi, gdyż naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan. Wy to podaliście miecz w ich rękę, aby nas zabijali”.
     Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: „Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu”.
     Pan rzekł wtedy do Mojżesza: „Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Zmuszony mocną ręką, wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju”.

RESPONSORIUM

Wj 5, 1. 3

W. Udał się Mojżesz do faraona i powiedział mu: / Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: * Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku czci mojej.
K. Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie mówiąc: W. Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku czci mojej.

II CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 73-75

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów(Ps 61, 2-3)

W Chrystusie byliśmy kuszeni i w Nim zwyciężyliśmy diabła
     „Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją”. Kto to mówi? Jakby jeden. Zobacz jednak czy jeden: „Od krańców ziemi wołałem do Ciebie, gdy było zatrwożone moje serce”. A więc już nie jeden. Dlatego wszakże jeden, że jeden jest Chrystus, którego wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem „jeden” człowiek woła od krańców ziemi? Woła od tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano samemu Synowi: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi”.
     A zatem ta posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chrystusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców ziemi. O co zaś woła? O to, o czym powiedziałem wyżej: „Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją; od krańców ziemi wołałem do Ciebie”. O to wołałem „od krańców ziemi”, to znaczy zewsząd.
     Ale dlaczego o to wołałem? Bo „zatrwożone było moje serce”. Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane jest wielkiej pokusie.
     Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.
     Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki.
     Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo.
     Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.

RESPONSORIUM

Jr 1, 19; 39, 18

W. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, * Gdyż Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać.
K. Nie będziesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz. W. Gdyż Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tej niedzieli, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 266

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 39; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 249

Padnijmy twarzą na ziemię,
Błagajmy Boga ze skruchą,
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
By Jego gniew się uśmierzył.

Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Lecz Ty się zmiłuj nad nami
I ześlij swe przebaczenie.

Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoim stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż
Wysławiać życiem Twe imię.

Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską,
I uczyń Tobie miłymi
Już dziś i w całej wieczności.

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 846-850; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 265
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje, Panie.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będę Cię wielbił przez całe me życie / i wzniosę ręce w imię Twoje, Panie.

2 ant. Hymn zaśpiewajmy * i wywyższajmy Boga na wieki.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Hymn zaśpiewajmy i wywyższajmy Boga na wieki.

3 ant. Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan swój lud miłuje, / pokornych wieńczy zwycięstwem.

CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 75;LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 265

Ne 8, 9b. 10b

     Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu jest waszą ostoją.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 75; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 265

K.   Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
W.  Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
K.   Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy.
W.  Zmiłuj się nad nami.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 75;LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 265

Łk 1, 68-79

Ant. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, * aby kuszony był przez diabła. / A gdy przepościł czterdzieści dni i nocy, / głód potem odczuwał.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Jezus przyszedł do Galilei * i głosił Ewangelię Bożą. / Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. / Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, / aby kuszony był przez diabła. / A gdy przepościł czterdzieści dni i nocy, / głód potem odczuwał.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Jezus przyszedł do Galilei / i głosił Ewangelię Bożą. / Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. / Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

PROŚBY

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 75-76; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 266

Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wysłużył nam ten czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do Niego nasze prośby:

Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Chryste, nasze życie, Ty zechciałeś, abyśmy przez chrzest zostali pogrzebani z Tobą w śmierci i z Tobą byli wskrzeszeni,
dopomóż nam dzisiaj postępować w nowości życia.

Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Panie, Ty wszystkim dobrze czyniłeś,
spraw, abyśmy troszczyli się o wspólne dobro wszystkich ludzi.

Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej społeczności,
a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.

Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze świętości.

Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 266

     Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 40-41; LG skrócone: wg tabeli stron

Przez wiarę, którą żyjemy,
Z nadzieją zawsze wytrwałą
I mocni łaską miłości
Majestat głośmy Chrystusa.

Gdyż On o trzeciej godzinie
Na mękę był prowadzony,
I cierpiał wisząc na krzyżu,
By znaleźć owcę zgubioną.

Pokornie prośmy Jezusa,
Zbawieni Jego ofiarą,
By nas od grzechu zachował,
Gdy już darował nam karę.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 851-852; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

I

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
     Niech wyznawcy Pana głoszą: *
     „Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
     Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
     cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
     Lepiej się uciekać do Pana *
     niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana *
niż pokładać ufność w książętach.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
     lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
     Głosy radości z ocalenia *
     w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!”
     Nie umrę, ale żyć będę *
     i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

III

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
     Kamień odrzucony przez budujących *
     stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, / abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Tes 4, 1. 7

     Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 41; LG skrócone: wg tabeli stron

O tej godzinie Zbawiciel
Pragnienie cierpiał na krzyżu;
Niech da chwalącym Go pieśnią
Pragnienie sprawiedliwości.

Niech głodem prawdy ich przejmie
I zaspokoi go sobą,
By grzech odrazę w nich budził,
A cnota ich pociągała.

Niech łaska Ducha Świętego
Proszących tak usposobi,
By żądze ciała przygasły
I duch oziębły zapłonął.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 77; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 851-852; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

I

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
     Niech wyznawcy Pana głoszą: *
     „Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
     Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
     cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
     Lepiej się uciekać do Pana *
     niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana *
niż pokładać ufność w książętach.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
     lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
     Głosy radości z ocalenia *
     w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!”
     Nie umrę, ale żyć będę *
     i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

III

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
     Kamień odrzucony przez budujących *
     stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, / lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 77;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 30, 15. 18

     Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają.

K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 42; LG skrócone: wg tabeli stron

Nadeszła oto godzina,
Gdy Jezus w męce umierał;
Wzywajmy Jego imienia
Pokornie prosząc o łaskę.

Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.

Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 77; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 851-852; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

I

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
     Niech wyznawcy Pana głoszą: *
     „Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana, *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
     Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
     cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
     Lepiej się uciekać do Pana *
     niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana *
niż pokładać ufność w książętach.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
     lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
     Głosy radości z ocalenia *
     w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!”
     Nie umrę, ale żyć będę *
     i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

III

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
     Kamień odrzucony przez budujących *
     stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnieni łaską Bożą, / pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 77;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 4, 29-31

     Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu. Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 35; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 245

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.

Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 77-78; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 267
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 853-856; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734

1 ant. Panu, Bogu swojemu, będziesz oddawał pokłon * i Jemu samemu służyć będziesz.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
     Aż uczynię Twych wrogów *
     podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
     Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
     W blasku świętości *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Pan jest po Twojej prawicy, *
     zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panu, Bogu swojemu, będziesz oddawał pokłon / i Jemu samemu służyć będziesz.

2 ant. Oto teraz czas upragniony, * oto teraz jest dzień zbawienia.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu

Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
     Przybytkiem jego stał się Juda, *
     Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
     Góry skakały jak barany, *
     pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
     Góry, czemu skaczecie jak barany *
     i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
     Który zmienia opokę w jezioro, *
     a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto teraz czas upragniony, / oto teraz jest dzień zbawienia.

3 ant. Oto idziemy do Jerozolimy * i spełni się wszystko, / co napisali prorocy o Synu Człowieczym.

Pieśń (1 P 2, 21-24)
Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, *
abyście szli za Nim Jego śladami.
     On grzechu nie popełnił, *
     a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, †
kiedy cierpiał, nie groził, *
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
     On sam, w swoim ciele, *
     poniósł nasze winy na drzewo,
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, *
a żyli dla sprawiedliwości.
     Krwią ran Jego *
     zostaliście uzdrowieni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto idziemy do Jerozolimy / i spełni się wszystko, / co napisali prorocy o Synu Człowieczym.

CZYTANIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 78;LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 267

1 Kor 9, 24-25

     Zawodnicy, którzy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 78; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 267

K.   Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.
W.  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 78;LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 267

Łk 1, 46-55

Ant. Czuwaj nad nami, Zbawicielu, * by nas nie pochwycił przebiegły kusiciel; / Ty bowiem jesteś naszą odwieczną pomocą.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Czuwaj nad nami, Zbawicielu, / by nas nie pochwycił przebiegły kusiciel; / Ty bowiem jesteś naszą odwieczną pomocą.

PROŚBY

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 78-79; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 268

Można użyć krótszej formy próśb.

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwające na wieki. Ze czcią zanośmy do Niego nasze błagania:

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Miłosierny Boże, usłysz błagania, które zanosimy za cały lud Twój,
niech pragnie Twojego słowa bardziej niż pokarmu dla ciała.

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego narodu i wszystkich ludzi bez wyjątku;
obdarz wszystkie narody pomyślnością i pokojem.

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do nowego życia;
niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do duchowej budowli Kościoła.

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do pokuty mieszkańców Niniwy;
mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników.

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrystusa Sędziego
i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.

Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 76; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu B, str. 266

     Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Wielki Post, str. 1205; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1213-1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
     Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
     Okryje cię swoimi piórami, †
     pod Jego skrzydła się schronisz; *
     wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
     Ani zarazy skradającej się w mroku, *
     ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
     Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
     zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
     „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
     Nasycę go długim życiem *
     i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

CZYTANIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214;LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

     Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj