Brewiarz na jutro


Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom IV: M, str. 1493; LG skrócone: M, str. 1655
Psalm – LG tom IV: Psalm 67, str. 489-490; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1493-1494; LG skrócone: M, str. 1655-1656

Pobłogosław, męczenniku,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałeś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;

Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem, i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.

O niezłomny świadku prawdy
Przyrównany do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałeś.

Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować;
Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.

Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 911-913; LG skrócone: Środa IV, str. 1103-1105
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 912-913; LG skrócone: Środa IV, str. 1103-1105

1 ant. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

Psalm 103
Uwielbienie miłosiernego Boga

Dzięki serdecznej litości naszego Boga nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce (por. Łk 1, 78)

I

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
     Błogosław, duszo moja, Pana *
     i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
     On twoje życie ratuje od zguby, *
     obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca, *
jak pióra orła młodość twa się odradza.
     Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
     wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosław, duszo moja, Pana / i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

2 ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają.

II

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
     Nie zapamiętuje się w sporze, *
     nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
     Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
     tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
     Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
     tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
     Dni człowieka są jak trawa, *
     kwitnie on jak kwiat na łące.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *
i wszelki ślad po nim ginie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, / tak Pan się lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają.

3 ant. Błogosławcie Pana, * wszystkie Jego dzieła.

III

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
     Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
     i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.
     Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, †
     potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *
     aby słuchano słów Jego.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.
     Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, †
     na każdym miejscu Jego panowania. *
     Błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła.

Werset – LG tom IV: Środa IV, str. 913; LG skrócone: Środa IV, str. 1105

K. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, Panie.
W. Abym rozważał Twoje cuda.

I CZYTANIE

LG tom IV: Środa XXVIII zw, str. 300-302

Z Księgi proroka Zachariasza 3, 1 – 4, 14

Obietnice dane księciu Zorobabelowi i arcykapłanowi Jozuemu
     Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.
     Anioł Pański tak przemówił do szatana: „Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?” A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: „Zdejmijcie z niego brudne szaty”. Do niego zaś rzekł: „Patrz – zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą”. I tak mówił jeszcze: „Włóżcie mu na głowę czysty zawój”. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego.
     Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego: „Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – Odrośl. Patrz – oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju – wyrocznia Pana Zastępów. W owym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych”.
     Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. I zapytał mnie: „Co widzisz?” Odpowiedziałem: „Widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika”.
     Zapytałem anioła, który mówił do mnie: „Co to wszystko znaczy, panie mój?” Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: „Nie wiesz, co to wszystko znaczy?” Odrzekłem: „Nie, panie mój”.
     W odpowiedzi przemówił do mnie: „Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła – mówi Pan Zastępów. Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią!”
     Potem Pan skierował do mnie to słowo: Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych lamp to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi.
     I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: „Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika?” Powtórnie tak go zapytałem: „Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa?” „Nie wiesz – odpowiedział mi – co one oznaczają?” Odrzekłem: „Nie, panie mój”. I wyjaśnił: „To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata”.

RESPONSORIUM

Ap 11, 4. por. 3

W. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, * Co stoją przed Panem ziemi.
K. Będą prorokować, bo Pan da władzę dwom swoim świadkom. W. Co stoją przed Panem ziemi.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1277-1278

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian(rozdz. 4, 1-2; 6, 1 – 8, 3)

Pszenicą Bożą jestem; zmielą mnie zęby dzikich zwierząt
     Piszę do wszystkich Kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga.
     Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną.
     Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie; uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, i napoju, którym jest Jego Krew – miłość niezniszczalna.
     Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę: Wierzcie mi: Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez Jego to prawdomówne usta Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem wam, kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga. Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem waszej do mnie miłości, jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać waszą niechęć.

RESPONSORIUM

W. Nic nie ukryje się przed wami, jeżeli będziecie mieć doskonałą wiarę w Jezusa Chrystusa i miłość, / które są początkiem i celem życia. * Początkiem jest wiara, celem zaś miłość.
K. Przyobleczcie się w łagodność, odnówcie się w wierze, którą jest Ciało Pańskie, i w miłości, którą jest Krew Jezusa Chrystusa. W. Początkiem jest wiara, celem zaś miłość.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1501-1502; LG skrócone: M, str. 1659-1660

Męczenniku, któryś poszedł
Śladem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.

Mocą daną ci przez Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.

Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.

Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 914-917; LG skrócone: Środa IV, str. 1106-1109
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 914-917; LG skrócone: Środa IV, str. 1106-1109

1 ant. Gotowe jest serce moje, Boże, * gotowe jest serce moje, / zaśpiewam psalm i zagram.

Psalm 108
Bóg nadzieją swego ludu

Ponieważ Syn Boży został wyniesiony ponad niebiosa, Jego chwała jest głoszona po całej ziemi (Arnobiusz)

Gotowe jest serce moje, Boże, †
gotowe jest serce moje, *
zaśpiewam psalm i zagram.
      Zbudź się, duszo moja, †
     zbudź się, harfo i cytro, *
     a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
     Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
     a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się ponad niebiosa, Panie, *
nad całą ziemię Twoja chwała.
     Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
     wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni: †
„Będę się radował i podzielę Sychem, *
a dolinę Sukkot wymierzę.
     Do mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
     Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
     Juda berłem moim.
Moab jest moją misą do mycia, †
na Edomie mój but postawię, *
zatriumfuję nad Filisteą!”
     Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
     Któż mnie doprowadzi do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
     Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
     bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gotowe jest serce moje, Boże, / gotowe jest serce moje, / zaśpiewam psalm i zagram.

2 ant. Odział mnie Pan szatą zbawienia * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.

Pieśń (Iz 61, 10 – 62, 5)
Radość Nowego Jeruzalem

Ujrzałem Miasto Święte – Jeruzalem Nowe… przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21, 2)

Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
     Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
     i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
     Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
     jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.
     Ze względu na Syjon nie umilknę, *
     ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
     Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
     i twoją chwałę wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
     Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
     królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, *
nie powiedzą „Spustoszona” o twojej krainie.
     Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, *
     a twoją krainę „Poślubiona”,
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina męża otrzyma.
     Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
     tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odział mnie Pan szatą zbawienia / i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.

3 ant. Będę chwalił Pana * do końca mego życia.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu

Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
     Nie pokładajcie ufności w książętach *
     ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
     Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
     kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
     On wiary dochowuje na wieki, *
     uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
     Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
     Pan dźwiga poniżonych, *
     Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
     Pan króluje na wieki, *
     Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będę chwalił Pana do końca mego życia.

CZYTANIE

LG tom IV: M, str. 1503;LG skrócone: M, str. 1661-1662

2 Kor 1, 3-5

     Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: M, str. 1504; LG skrócone: M, str. 1662

K.   Pan jest moją mocą * I moją chwałą.
W.  Pan jest moją mocą / I moją chwałą.
K.   On stał się moim zbawieniem.
W.  I moją chwałą.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan jest moją mocą / I moją chwałą.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Własne, str. 1279;LG skrócone: Własne, str. 1511

Łk 1, 68-79

Ant. Szukam Chrystusa, który za nas umarł, * pragnę Chrystusa, który dla nas zmartwychwstał.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szukam Chrystusa, który za nas umarł, / pragnę Chrystusa, który dla nas zmartwychwstał.

PROŚBY

LG tom IV: M, str. 1504; LG skrócone: M, str. 1662

Przez męczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego Świadka, i wołajmy do Niego:

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze,
obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż, poszli Twoimi śladami,
spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka,
daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 918-921; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 919-921; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * pokładam ufność w Twych słowach.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / pokładam ufność w Twych słowach.

2 ant. Znane są Panu ludzkie myśli, * wie, że są marnością.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Znane są Panu ludzkie myśli, / wie, że są marnością.

3 ant. Bóg stał się moją obroną, * ostoją mojej nadziei.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg stał się moją obroną, / ostoją mojej nadziei.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa IV, str. 921;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 10, 24. 31

     Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.

K. Dobrze jest dziękować Tobie, Panie.
W. Śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy.

MODLITWA

LG tom IV: Środa IV, str. 921; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Ojcze święty, wierny Boże, Ty zesłałeś obiecanego Ducha, aby zgromadzić w jedno ludzi, przez grzech rozproszonych, * naucz nas współdziałać w budowaniu jedności i pokoju na świecie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 918-921; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 919-921; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * pokładam ufność w Twych słowach.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / pokładam ufność w Twych słowach.

2 ant. Znane są Panu ludzkie myśli, * wie, że są marnością.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Znane są Panu ludzkie myśli, / wie, że są marnością.

3 ant. Bóg stał się moją obroną, * ostoją mojej nadziei.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg stał się moją obroną, / ostoją mojej nadziei.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa IV, str. 921;LG skrócone: wg tabeli stron

Kol 3, 17

     Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

K. Tobie, Panie, złożę ofiarę pochwalną.
W. I wezwę Twojego imienia.

MODLITWA

LG tom IV: Środa IV, str. 921-922; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w południe dajesz nam chwilę wytchnienia, wejrzyj łaskawie na rozpoczęte przez nas prace, * napraw popełnione błędy i doprowadź wszystko do końca zgodnie z Twoją wolą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 918-921; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 919-921; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * pokładam ufność w Twych słowach.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / pokładam ufność w Twych słowach.

2 ant. Znane są Panu ludzkie myśli, * wie, że są marnością.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Znane są Panu ludzkie myśli, / wie, że są marnością.

3 ant. Bóg stał się moją obroną, * ostoją mojej nadziei.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg stał się moją obroną, / ostoją mojej nadziei.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa IV, str. 922;LG skrócone: wg tabeli stron

Kol 3, 23-24

     Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.

K. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem.
W. To On mój los zabezpiecza.

MODLITWA

LG tom IV: Środa IV, str. 922; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu, spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie * i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: M, str. 1506-1507; LG skrócone: M, str. 1664-1665

Boże, najwyższa nagrodo
I szczęście Twych bojowników,
Skrusz naszych grzechów kajdany,
Gdy męczennika sławimy.

Przyznał się mężnie do wiary,
Co w jego sercu płonęła,
Kiedy zaś krew swoją przelał,
Podobny stał się do Mistrza.

Niczym dlań były rozkosze
I złudne świata radości;
Idąc odważnie na mękę,
Otrzymał wieczną zapłatę.

Jego modlitwa za nami
Niech to wyjedna u Ciebie,
Abyś nas w niebie obdarzył
Weselem swoich wybranych.

Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coś w Trójcy jednym jest Bogiem,
Cześć, uwielbienie i chwała
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa IV, str. 923-925; LG skrócone: Środa IV, str. 1114-1116
Psalmy – LG tom IV: Środa IV, str. 923-925; LG skrócone: Środa IV, str. 1114-1116

1 ant. Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, Panie, * Ty znasz wszystkie moje drogi.

Psalm 139, 1-18. 23-24
Bóg wszystko przenika

Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11, 34)

I

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
     Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
     przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
     i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
     Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
     i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.
     Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
     Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
     Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
     gdybym zamieszkał na krańcach morza,
Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
     Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
     i noc mnie otoczy jak światło”,
To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, †
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, Panie, / Ty znasz wszystkie moje drogi.

2 ant. Ja, Pan, przenikam serca i sumienia, * i oddam każdemu według jego czynów.

II

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
     Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; †
     godne podziwu są Twoje dzieła *
     i duszę moją znasz do głębi.
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, †
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.
     Oczy Twoje widziały moje czyny *
     i wszystkie spisane są w Twej księdze
Dni przeznaczone dla mnie, *
nim choćby jeden z nich nastał.
     Jak bezcenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, *
     jak niezmierzona jest ich liczba!
Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku; *
gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą.
     Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, *
     doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
I zobacz, czy idę drogą nieprawą, *
a prowadź mnie drogą odwieczną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja, Pan, przenikam serca i sumienia, / i oddam każdemu według jego czynów.

3 ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na wieki.

Pieśń (Rz 11, 33-36)
Drogi Boże

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
     Jakże niezbadane są Jego wyroki *
     i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
     Lub kto Go pierwszy obdarował, *
     aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. / Jemu chwała na wieki.

CZYTANIE

LG tom IV: M, str. 1509;LG skrócone: M, str. 1666-1667

1 P 4, 13-14

     Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: M, str. 1510; LG skrócone: M, str. 1667

K.   Tyś nas doświadczył, Boże, * Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
W.  Tyś nas doświadczył, Boże, / Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
K.   Poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
W.  Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Tyś nas doświadczył, Boże, / Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Własne, str. 1279;LG skrócone: Własne, str. 1512

Łk 1, 46-55

Ant. Pragnę chleba Bożego, * Ciała Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, / pragnę pić Krew Tego, który jest wieczną miłością.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pragnę chleba Bożego, / Ciała Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, / pragnę pić Krew Tego, który jest wieczną miłością.

PROŚBY

LG tom IV: M, str. 1510; LG skrócone: M, str. 1667-1668

Można użyć krótszej formy próśb.

Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofiarował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca nas umiłowałeś; Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego męczeństwa:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników pokutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki Twej łasce wytrwaliśmy w wierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci złączyłeś z Tobą w tajemnicy swojej śmierci:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1279; LG skrócone: Własne, str. 1511

     Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Środa, str. 985-986; LG skrócone: Środa, str. 1181-1182

1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala.

Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
     Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
     pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warownią, która ocala.

2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Psalm 130
Z otchłani grzechu

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa, str. 987;LG skrócone: Środa, str. 1182

Ef 4, 26-27

     Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Środa, str. 987; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Środa, str. 987;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Środa, str. 987; LG skrócone: Środa, str. 1182

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj