Brewiarz na jutro


Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Wielki Post I, str. 37; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 247
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 38; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 248

Oto teraz czas właściwy,
Dany nam przez dobroć Boga,
Aby poprzez umartwienie
Świat uleczyć ze słabości.

Już się zbliża dzień zbawienia,
Chrystusowym blaskiem świeci,
A skażone grzechem serca
Post nakłania do przemiany.

Boże, niechaj wyrzeczenia
Wzmocnią ducha oraz ciało,
Byśmy mogli pragnąć szczerze
Przyjścia dnia wieczystej Paschy.

Miłosierny Boże w Trójcy,
Niech Cię wielbi wszechświat cały,
My zaś odrodzeni łaską
Nowym hymnem Cię sławimy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek I, str. 871-873; LG skrócone: Wtorek I, str. 753-756
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 871-873; LG skrócone: Wtorek I, str. 753-756

1 ant. Bóg strzeże * praw uciśnionego.

Psalm 10
Prośba o pomoc

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo niebieskie (Łk 6, 20)

I
Dlaczego z dala stoisz, o Panie, *
ukrywasz się w czasach ucisku?
     Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce *
     i ulega podstępom, które tamten uknuł.
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, *
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
     Pyszniąc się mówi występny: †
     „Nie pomści, nie ma Boga”. *
     Oto całe jego myślenie.
Drogi jego układają się zawsze pomyślnie; †
tak wzniosłe są Twe wyroki, że ich nie pojmuje, *
drwi ze wszystkich swoich przeciwników.
     A w sercu swym mówi: „Ja się nie zachwieję, *
     nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach”.
Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, *
a pod jego językiem złość i krzywda.
     Czai się w zasadzkach przy drogach †
     i zabija niewinnego z ukrycia, *
     oczy jego wypatrują biedaka.
Zasadza się w kryjówkach, jak lew w jaskini, †
czai się, by porwać ubogiego, *
porywa go i wciąga w swoje sieci.
     Chyli się przyczajony, *
     od jego ciosu pada ubogi.
Mówi w sercu swoim: „Bóg nie pamięta, *
oblicze swe odwrócił, nigdy tego nie ujrzy”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg strzeże praw uciśnionego.

2 ant. Ty, Panie, widzisz * i trud, i cierpienie.

II

Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże, *
nie zapominaj o biednych.
     Dlaczego gardzi Bogiem występny *
     i mówi w swym sercu: „Nie pomści”?
A Ty to widzisz: i trud, i cierpienie, *
patrzysz, by wziąć je w swe ręce.
     Tobie poleca się biedny, *
     Tyś opiekunem sieroty.
Skrusz ramię grzesznika i złoczyńcy, *
wypleń wszelką nieprawość, by już jej nie było.
     Pan jest królem na wieki wieków, *
     z Jego ziemi zniknęli poganie.
Wejrzałeś, Panie, na pragnienie pokornych, *
umocniłeś ich serce, nakłoniłeś ucha,
     Abyś strzegł praw sieroty i uciśnionego *
     i by człowiek, który powstał z ziemi, nie siał już postrachu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty, Panie, widzisz i trud, i cierpienie.

3 ant. Słowa Pana są szczere, * wypróbowane srebro bez domieszki ziemi.

Psalm 12
Przeciw zakłamaniu

Ze względu na nas, biednych, Ojciec raczył posłać Syna (św. Augustyn)

Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych, *
znikła wierność wśród ludzi.
     Wszyscy okłamują swych bliźnich, *
     z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.
Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi *
i języki skłonne do zuchwalstwa,
     Tych, którzy mówią: „Naszą siłą język, †
     usta nasze nam służą, *
     któż jest naszym panem?”
Pan mówi: „Teraz powstanę, †
wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich, *
dam zbawienie temu, który go pożąda”.
     Słowa Pana są szczere, †
     wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, *
     siedmiokroć oczyszczone.
Ty nas zachowasz, Panie, *
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.
     Występni krążą dokoła, *
     gdy nikczemność bierze górę wśród ludzi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słowa Pana są szczere, / wypróbowane srebro bez domieszki ziemi.

Werset – LG tom II: Wtorek I WP, str. 85; LG skrócone: Wtorek I, str. 756

K. Oto teraz czas upragniony.
W. Oto teraz dzień zbawienia.

I CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 85-87

Z Księgi Wyjścia 6, 29 – 7, 25

Pierwsza plaga egipska
     Pan przemówił do Mojżesza: „Ja jestem Pan! Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem”. A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: „Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mnie słuchać?”
     Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, brat zaś twój, Aaron, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Faraon nie usłucha was, toteż wyciągnę moją rękę nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela spośród nich, wśród wielkich kar. I poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę spośród nich Izraelitów”.
     Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. Mojżesz liczył wtedy osiemdziesiąt lat, Aaron zaś osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali do faraona.
     Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: „Jeśli faraon powie wam tak: «Uczyńcie cud na waszą korzyść», wtedy powiesz Aaronowi: «Weź laskę i rzuć ją przed faraonem, a przemieni się w węża»”. Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron swoją laskę przed faraonem i jego sługami, i zamieniła się w węża.
     Wówczas faraon kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy. I rzucił każdy z nich laskę, i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Mimo to serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan.
     Rzekł Pan do Mojżesza: „Serce faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. Idź do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu: «Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem: Wypuść lud mój, by Mi oddał cześć na pustyni! Oto dotąd nie posłuchałeś Mnie. Tak mówi Pan: Po tym poznasz, że Ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu»”.
     Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do Aarona: «Weź swoją laskę i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew». I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych”. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim.
     Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej wiedzy tajemnej. Pozostało więc uparte serce faraona, i nie słuchał ich, jak to Pan zapowiedział. Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. Upłynęło siedem dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil.

RESPONSORIUM

por. Ap 16, 4-5. 6. 7

W. Anioł wylał swą czaszę na rzeki i wystąpiła krew. / I usłyszałem anioła mówiącego: / Ty jesteś sprawiedliwy, Panie, i Święty, / że tak osądziłeś. * Ponieważ wylali krew świętych i proroków.
K. I usłyszałem drugiego anioła, jak mówił od ołtarza: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. W. Ponieważ wylali krew świętych i proroków.

II CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 87-89

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O modlitwie Pańskiej(rozdz. 1-3)

Ten, który dał nam życie, nauczył nas też modlitwy
     Przykazania ewangeliczne, bracia najmilsi, nie są niczym innym, jak Bożym nauczaniem, fundamentem pod budowę nadziei, sklepieniem umacniającym wiarę, pokarmem krzepiącym serce, przewodnikiem ukazującym drogę i pomocą dla osiągnięcia zbawienia. Nakazy te, kierując na ziemi uległymi sercami wierzących, prowadzą ich do królestwa niebieskiego.
     Bóg zechciał wiele powiedzieć przez swoje sługi – proroków i pragnął, aby Go słyszano. Większe jednak bez porównania jest to, o czym mówi Syn Boży. On bowiem własnym głosem potwierdza słowa Boga powierzone prorokom i już nie posyła, aby przygotowano drogę Temu, który przychodzi, ale sam przychodzi, wskazuje i otwiera drogę nam, którzy niegdyś byliśmy ślepi i żyliśmy beztrosko, błądząc w ciemnościach śmierci, abyśmy teraz oświeceni światłem łaski trzymali się szlaku życia, gdzie wodzem i przewodnikiem jest sam Pan.
     On między wieloma swoimi zbawczymi przestrogami i nakazami, w których ujawnia troskę o zbawienie swego ludu, podał nam również sposób modlitwy i nauczył nas, o co mamy prosić. Ten, który sprawił, że żyjemy, nauczył nas również, jak mamy się modlić. Uczynił to na mocy tej samej łaskawości, dzięki której obdarzył nas także innymi darami, abyśmy zanosząc do Ojca modlitewne prośby, jakich nauczył nas Syn, zostali łatwiej wysłuchani.
     Zapowiedział przecież, iż nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele Ojca będą Go wielbić w duchu i prawdzie. To, co przedtem obiecał, teraz wypełnił, bo to właśnie myśmy otrzymali z Jego świętości Ducha oraz prawdę, abyśmy również według Jego pouczenia mogli prawdziwie i duchowo wielbić Boga.
     Jakaż bowiem modlitwa może być bardziej duchowa od tej, którą przekazał nam Chrystus? To On przecież zesłał dla nas Ducha Świętego! Jakaż modlitwa jest bardziej autentyczna od tej, która wyszła z ust Syna Bożego? Wszak On jest samą Prawdą! Modlić się inaczej, niż nauczył nas Chrystus, byłoby nie tylko ignorancją, ale i grzechem, zgodnie z tym, co On sam powiedział: „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
     Módlmy się zatem, bracia, tak jak nas nauczył Mistrz nasz – Bóg. Dopiero wówczas modlitwa nasza będzie prawdziwie przyjacielska i pełna tkliwej zażyłości, gdy prosić będziemy Boga o Jego własne dary i gdy do Bożych uszu docierać będzie modlitwa samego Chrystusa.
     Niech Ojciec raczy uznać w naszej modlitwie słowa swego Syna, aby Ten, który mieszka we wnętrzu serca, był również w wypowiadanym zewnętrznie głosie. Skoro Chrystus jest naszym Orędownikiem u Ojca, wówczas kiedy zgrzeszymy i błagamy o odpuszczenie win, trzeba, abyśmy się o to modlili Jego własnymi słowami. On bowiem powiedział, że o cokolwiek prosimy Ojca w Jego imieniu, wszystko otrzymamy. O ileż zatem nasze błagania będą bardziej skuteczne wtedy, gdy prosząc Ojca w imię Chrystusa, modlić się będziemy Jego własną modlitwą!

RESPONSORIUM

J 16, 24; 14, 13

W. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: * Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
K. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. W. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, 39-40; LG skrócone: Wielki Post I, 249-250

wybierz: wariant I | wariant II

Sprawiedliwości Słońce, Chryste,
Gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
Niechaj ustąpi mrok duchowy
I światło cnoty nas napełni.

Kiedy nam dajesz czas sposobny,
Pokutą natchnij nasze serca;
Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
Znoszonych długo z cierpliwością.

Pomóż okupić szczerą skruchą
Bezmierne winy wobec Ciebie;
Większe jest od nich miłosierdzie,
Przez które grzech odpuszczasz wszelki.

Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,
A jego blask odnawia wszystko,
I wielka radość nas ogarnia,
Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.

Boże Jedyny w Trójcy Świętej,
Niech Tobie będzie cześć i chwała,
My zaś, przez łaskę odrodzeni,
Wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek I, str. 874-878; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 874-878; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761

1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
     Albowiem On go na morzach osadził *
     i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
     Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
     którego dusza nie lgnęła do marności *
     i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
     Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
     którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” †
     Pan dzielny i potężny, *
     Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” *
     Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.

2 ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego * i wywyższajcie Króla wieków.

Pieśń (Tb 13, 2-10a)
Bóg karze i zbawia

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w swym wielkim miłosierdziu na nowo nas zrodził (1 P 1, 3)

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
     To On karze i okazuje miłosierdzie, †
     posyła do podziemnej Otchłani *
     i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
     Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, †
     wśród których was rozproszył *
     i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, †
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy.
     On was karci za wasze nieprawości, *
     lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
     A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, *
     aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci *
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
     A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
     i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
     Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
     obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, *
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
     Kto wie, może znajdzie w was upodobanie *
     i miłosierdzie wam okaże?
Wysławiam Boga mojego, †
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
     Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
     i wychwalają Go w Jeruzalem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego / i wywyższajcie Króla wieków.

3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.

Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej

Wszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
     Sławcie Pana na cytrze, *
     grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
     Bo słowo Pana jest prawe, *
     a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
     Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
     wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
     Niech cała ziemia boi się Pana, *
     niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
     Pan udaremnia zamiary narodów, *
     wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
     Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
     naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
     Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
     na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
     Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
     ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
     Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
     na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
     Dusza nasza oczekuje Pana, *
     On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
     Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
     według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawym przystoi pieśń chwały.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 89;LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271

Jl 2, 12-13

     Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 89; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271

K.   Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, * Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
W.  Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, / Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
K.   Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
W.  Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, / Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 89;LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271

Łk 1, 68-79

Ant. Panie, naucz nas się modlić, * jak i Jan nauczył swoich uczniów.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, naucz nas się modlić, / jak i Jan nauczył swoich uczniów.

PROŚBY

LG tom II: Wtorek I WP, str. 89-90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb zstępujący z nieba. Skierujmy do Niego nasze prośby:

Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej
mieli pełny udział w dobrach Twej paschalnej ofiary.

Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali Twoje słowo
i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z Twą łaską.

Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

Daj nam współdziałać z Tobą w budowaniu doskonalszego świata,
aby Twój Kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju.

Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

Panie, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
zgładź swoją łaską nasze nieprawości.

Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

     Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 40-41; LG skrócone: wg tabeli stron

Przez wiarę, którą żyjemy,
Z nadzieją zawsze wytrwałą
I mocni łaską miłości
Majestat głośmy Chrystusa.

Gdyż On o trzeciej godzinie
Na mękę był prowadzony,
I cierpiał wisząc na krzyżu,
By znaleźć owcę zgubioną.

Pokornie prośmy Jezusa,
Zbawieni Jego ofiarą,
By nas od grzechu zachował,
Gdy już darował nam karę.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 13
Modlitwa w udręce

Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
     Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
     a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
     Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
     By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
     by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 14
Powszechne zepsucie

Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
     Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
     lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, / abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90;LG skrócone: wg tabeli stron

Jl 2, 17

     Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie, Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 41; LG skrócone: wg tabeli stron

O tej godzinie Zbawiciel
Pragnienie cierpiał na krzyżu;
Niech da chwalącym Go pieśnią
Pragnienie sprawiedliwości.

Niech głodem prawdy ich przejmie
I zaspokoi go sobą,
By grzech odrazę w nich budził,
A cnota ich pociągała.

Niech łaska Ducha Świętego
Proszących tak usposobi,
By żądze ciała przygasły
I duch oziębły zapłonął.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 13
Modlitwa w udręce

Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
     Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
     a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
     Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
     By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
     by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 14
Powszechne zepsucie

Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
     Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
     lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, / lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90;LG skrócone: wg tabeli stron

Jr 3, 25b

     Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.

K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 42; LG skrócone: wg tabeli stron

Nadeszła oto godzina,
Gdy Jezus w męce umierał;
Wzywajmy Jego imienia
Pokornie prosząc o łaskę.

Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.

Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 91; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie

Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
     Wtedy nie doznam wstydu, *
     gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 13
Modlitwa w udręce

Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
     Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
     a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
     Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
     By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
     by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 14
Powszechne zepsucie

Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
     Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
     lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnieni łaską Bożą, / pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 58, 1-2

     Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, 36; LG skrócone: Wielki Post I, 246

wybierz: wariant I | wariant II

Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.

Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.

Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.

Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.

W Trójcy Jedyny nasz Boże,
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Za odrodzenie przez łaskę. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wtorek I, str. 880-883; LG skrócone: Wtorek I, str. 765-767
Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 880-883; LG skrócone: Wtorek I, str. 765-767

1 ant. Pan da zwycięstwo * swemu Pomazańcowi.

Psalm 20
Modlitwa o zwycięstwo dla króla

Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dz 2, 21)

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, *
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
     Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
     i niech cię wspiera ze Syjonu.
Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach *
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
     Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
     i każdy twój zamysł wypełni.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia †
i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. *
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
     Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. †
     Odpowiada mu ze świętych swych niebios *
     zbawczymi czynami swojej prawicy.
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
     Tamci zachwiali się i upadli, *
     a my stoimy i trwamy.
Panie, ocal króla, *
a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan da zwycięstwo swemu Pomazańcowi.

2 ant. Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić moc Twoją.

Psalm 21, 2-8. 14
Dziękczynienie za zwycięstwo króla

Chrystus otrzymał życie, by zmartwychwstał, i długie dni na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz)

Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
     Spełniłeś pragnienie jego serca *
     i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
     Prosił Ciebie o życie, *
     Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
     Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
     napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
     Powstań, Panie, w swojej potędze, *
     będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy śpiewać, Panie, / i sławić moc Twoją.

3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
     Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
     a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
     Bo zostałeś zabity †
     i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
     z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
     Godzien jest Baranek zabity †
     wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
     cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273

Jk 2, 14. 17. 18b

     Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wtorek I WP, str. 91; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273

K.   Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną.
W.  Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
K.   Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W.  Zmiłuj się nade mną.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273

Łk 1, 46-55

Ant. Gdy chcesz się modlić, * wejdź do swej izdebki, / zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy chcesz się modlić, / wejdź do swej izdebki, / zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca.

PROŚBY

LG tom II: Wtorek I WP, str. 91-92; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273-274

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus Pan polecił nam czuwać i modlić się, abyśmy nie ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne prośby:

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy w Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę,
spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świętym modlili się do Ojca.

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Boski Oblubieńcze, oddal grzechy od swego umiłowanego Kościoła,
niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha Świętego.

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Panie miłujący ludzi, spraw, byśmy zgodnie z Twoim przykazaniem troszczyli się o naszych bliźnich,
aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszystkim ludziom.

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie,
aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność.

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczęścia,
obdarz ich nieskazitelnością i chwałą.

Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

     Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Wielki Post, str. 1205; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Wtorek, str. 1218-1219; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

CZYTANIE

LG tom II: Wtorek, str. 1220;LG skrócone: Wtorek, str. 1180

1 P 5, 8-9

     Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wtorek, str. 1220; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Wtorek, str. 1220;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom II: Wtorek, str. 1220; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj