Brewiarz na jutro


Środa II tygodnia Adwentu


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom I: Adwent I, str. 140; LG skrócone: Adwent I, str. 42
Psalm – LG tom I: Psalm 100, str. 569-570; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, str. 141-142; LG skrócone: Adwent I, str. 43

Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie.

Ty, który w łonie Dziewicy
Poczęty z Ducha zostałeś,
Przyjdź po raz drugi na ziemię
I okaż swoją potęgę.

Bądź dla nas Nowym Przymierzem,
Pojednaj z Ojcem grzeszników,
Twoim pokojem nas obdarz
I rozpal serca miłością.

Kiedy zabłyśnie na niebie
Twojego sądu zapowiedź,
Wspomnij na gwiazdę promienną,
Co ludziom łaskę wieściła.

Tobie, którego pragniemy
I przyzywamy z ufnością,
Z Ojcem i Duchem NajświętszymNiech będzie chwała na wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Środa II, str. 711-713; LG skrócone: Środa II, str. 880-882
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 711-713; LG skrócone: Środa II, str. 880-882

1 ant. Wzdychamy z głębi serca, * oczekując odkupienia naszego ciała.

Psalm 39
Modlitwa chorego

Stworzenie zostało poddane marności… ze względu na Tego, który je poddał w nadziei (Rz 8, 20)

I

Rzekłem: „Będę pilnował dróg moich, *
abym nie zgrzeszył językiem,
     Nałożę na usta wędzidło, *
     dopóki bezbożny jest przy mnie”.
Pozbawiony szczęścia, zamilkłem oniemiały, *
a moja boleść wzmogła się na nowo.
     W moim wnętrzu rozgorzało serce; *
     gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień.
Przemówił mój język: *
„Panie, pozwól mi poznać kres mego życia
     I jaka jest miara dni moich, *
     bym wiedział, jak jestem znikomy”.
Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, †
a moje życie jest nicością przed Tobą. *
Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie.
     Jak cień przemija człowiek, †
     na próżno się niepokojąc, *
     gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wzdychamy z głębi serca, / oczekując odkupienia naszego ciała.

2 ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój nie bądź głuchy.

II

A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? *
Moja nadzieja jest w Tobie!
     Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, *
     nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom.
Zamilkłem i ust moich nie otwieram, *
Ty bowiem to uczyniłeś.
     Oddal ode mnie swe ciosy, *
     ginę od uderzeń Twej ręki.
Chłoszczesz człowieka za winy Twą karą, †
jak mól wniwecz obracasz to, czego pożąda. *
Marnością jest każdy człowiek.
     Usłysz, Panie, modlitwę moją *
     i wysłuchaj mego wołania.
Na płacz mój nie bądź głuchy, †
bo tylko gościem jestem u Ciebie, *
przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie.
     Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, *
     zanim odejdę i tu mnie już nie będzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, / na płacz mój nie bądź głuchy.

3 ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga.

Psalm 52
Przeciw oszczercy

Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31)

Dlaczego się chełpisz złością, *
potężny niegodziwcze?
     Dzień cały zamyślasz zgubę, *
     twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu.
Zło ci jest milsze od dobra, *
kłamstwo od sprawiedliwej mowy.
     Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, *
     podstępny języku.
Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, †
schwyci i zabierze z twojego namiotu, *
wyrwie cię z ziemi żyjących.
     Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, *
     i śmiać się będą z niego:
„Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, †
ale zaufał obfitości swego bogactwa, *
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie”.
     Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym *
     na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twoim imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na wieki zaufam łaskawości Boga.

Werset – LG tom I: Środa II Adw, str. 214; LG skrócone: Środa II, str. 883

K. Odnów nas, Panie, nasz Boże.
W. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni.

I CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 214-215

Z Księgi proroka Izajasza 25, 6 – 26, 6

Uczta Boża. Pieśń odkupionych
     Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
     I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Moab zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na gnojowisku; i wyciągnie tam na środku ręce, jak pływak je wyciąga do pływania, lecz Pan upokorzy jego pychę razem z wysiłkami jego rąk. Niezdobytą twierdzę twoich murów On zgniecie, zwali, zrzuci na ziemię, w proch.
     W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Mamy miasto potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.
     Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”.

RESPONSORIUM

Ap 21, 3; Iz 25, 8

W. Usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: / Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi. * I będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.
K. Pan Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć i otrze łzy z każdego oblicza. W. I będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.

II CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 216-217

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów(Ps 109, 1-3)

Bóg nam daje przez swojego Syna to, co nam obiecał
     Bóg ustanowił czas obietnic, a także i czas, w którym miało się spełnić to, co obiecał. Czas obietnic trwał od proroków aż do Jana Chrzciciela, od jego zaś wystąpienia aż do końca wieków trwa czas spełniania danych obietnic.
     Bóg jest wierny: stał się naszym dłużnikiem nie dlatego, żeby cokolwiek od nas otrzymał, lecz dlatego, że tak wielkie rzeczy nam obiecał. I nie tylko obiecał, ale jeszcze zobowiązał się na piśmie, dając nam niejako zaświadczenie na poparcie swoich obietnic, abyśmy w ten sposób mając je dane w Piśmie, mogli stwierdzić kolejność ich spełniania wtedy, gdy zacznie On wywiązywać się z przyjętych wobec nas zobowiązań. Tak więc, jak już wielokrotnie o tym mówiliśmy, okres proroków był okresem składania obietnic.
     A Bóg obiecał nam wieczne zbawienie, wieczną szczęśliwość niekończącego się życia w społeczności aniołów, niezniszczalne dziedzictwo i nieśmiertelną chwałę, słodycz oglądania Jego oblicza, swoje święte mieszkanie w niebie, a po naszym zmartwychwstaniu wyzwolenie z wszelkiej obawy śmierci. To zaś jest kresem wszystkich Jego obietnic, ku któremu mamy też kierować wszelkie nasze dążenia, bo gdy doń dojdziemy, ustaną wszelkie poszukiwania i wszelkie pragnienia. I Bóg nie przemilczał tego, ale ukazał nam w swoich zapowiedziach i obietnicach, w jakim porządku dochodzi się do tego kresu. Obiecał bowiem ludziom udział w swoim Bóstwie, obiecał śmiertelnym nieśmiertelność, grzesznym usprawiedliwienie, a nędznym stworzeniom uwielbienie.
     Bracia! To, co Bóg obiecał, wydawało się ludziom nie do wiary. Nie mogli uwierzyć, że oni, poddani śmierci i zagładzie, oni, tak nędzni i słabi, oni, którzy są prochem i pyłem, mieli się stać w przyszłości równi aniołom Boga. Dlatego Bóg nie tylko związał się z ludźmi przymierzem Pisma, aby uwierzono Jego słowom, ale jeszcze ustanowił Pośrednika, mającego je uwiarygodnić. A jest nim nie jakiś władca ani też jakiś anioł czy archanioł, lecz Jego Syn jedyny. W Nim Bóg ukazał i dał nam drogę, którą chce nas prowadzić do przyrzeczonego nam celu. Nie wystarczyło Bogu, że Jego Syn ukazał drogę, ale Jego samego drogą uczynił, abyś nią szedł, a On cię prowadził i wiódł przez siebie.
     Tak więc Jednorodzony Syn Boży miał przyjść pomiędzy ludzi, stać się człowiekiem i jako taki umrzeć, zmartwychwstać, wstąpić do nieba, zasiąść po prawicy Ojca i w ten sposób spełnić wobec narodów wszystkie swoje obietnice. Ale po ich spełnieniu jeszcze to uczyni, co również zapowiedział, że przyjdzie ponownie, by zażądać rachunku ze swoich darów i oddzielić zasługujących na gniew od objętych zmiłowaniem; aby oddać bezbożnym to, na co zasłużyli, a sprawiedliwym to, co im obiecał.
     Trzeba było, aby to wszystko zostało zapowiedziane i ogłoszone, zanim nastąpi. Zapowiedziane jako mające się spełnić, by nie przeraziło, przychodząc niespodziewanie, lecz by uwierzono i wyczekiwano.

RESPONSORIUM

Mi 7, 19; Dz 10, 43

W. Nasz Bóg powróci i zmiłuje się nad nami. * On zetrze nasze nieprawości / i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.
K. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. W. On zetrze nasze nieprawości / i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: Środa II Adw, str. 81-82

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 142-143; LG skrócone: Adwent I, 44-45

wybierz: wariant I | wariant II

Otwórz się, niebo pokryte chmurami,
I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków
Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię
Naszego serca.

Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc
Zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy,
Gdyż On przyniesie zbawienie i pokój
Całemu światu.

Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj;
Niech Twa obecność przywróci nam łaskę,
I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców
Do domu Ojca.

Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom,
Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;
Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony
Pomiędzy nami.

Boży Baranku, czekamy na Ciebie
I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć;
Sławimy również i Ojca, i Ducha
W jedności z Tobą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Środa II, str. 714-717; LG skrócone: Środa II, str. 884-887
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 714-717; LG skrócone: Środa II, str. 884-887

1 ant. Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

Psalm 77
Pamięć o dziełach Bożych

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu (2 Kor 4, 8)

Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam, *
głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał.
     W dniu mej niedoli szukam Pana, *
     w nocy niestrudzenie wyciągam rękę.
Dusza moja jest niepocieszona, †
jęczę, kiedy wspomnę Boga, *
słabnie mój duch, gdy rozmyślam.
     Ty spędzasz sen z moich powiek, *
     z niepokoju mówić nie potrafię.
Rozpamiętuję dni, które dawno minęły, *
i lata poprzednie wspominam.
     Rozmyślam nocą w swym sercu, *
     rozważam, a duch mój docieka:
„Czy Bóg odrzuci na wieki *
i już nie będzie łaskawy?
     Czy Jego łaskawość ustała na zawsze *
     i słowo zamilkło na pokolenia?
Czy Bóg zapomniał o litości, *
czy w gniewie powstrzymał swe miłosierdzie?”
     I mówię: „Jakże to bolesne, *
     że odwróciła się ode mnie prawica Najwyższego”.
Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
     Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
     i czyny Twoje wspominam.
Boże, Twoja droga jest święta, *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
     Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
     ludziom objawiłeś swą potęgę.
Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
     Boże, ujrzały Cię wody, †
     ujrzały Cię wody i zadrżały, *
     wzburzyły się ich odmęty.
Chmury wylały wody, †
zahuczały chmury *
i Twoje strzały się posypały.
     Głos Twego grzmotu jak łoskot wozu, †
     pioruny świat rozjaśniły, *
     ziemia poruszyła się i zatrzęsła.
Twoja droga wiodła przez wody, †
Twoja ścieżka przez wodne obszary *
i nie znać było Twych śladów.
     Wiodłeś Twój lud jak trzodę *
     ręką Mojżesza i Aarona.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, Twoja droga jest święta, / nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

2 ant. Moje serce raduje się w Panu, * który poniża i wywyższa.

Pieśń (1 Sm 2, 1-10)
Bóg radością pokornych

Pan strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych i głodnych nasycił dobrami (Łk 1, 52-53)

Moje serce raduje się w Panu, *
dzięki Niemu moc moja wzrasta.
     Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, *
     bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, †
poza Tobą bowiem nie ma nikogo, *
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.
     Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, *
     niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,
Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym *
i On ocenia uczynki.
     Łuk potężnych się łamie, *
     a mocą przepasują się słabi.
Syci za chleb się najmują, *
głodni zaś odpoczywają.
     Niepłodna rodzi siedmioro, *
     a matka wielu dzieci usycha.
Pan daje śmierć i życie, *
wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
     Pan czyni ubogim lub bogatym, *
     poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi, *
z błota dźwiga nędzarza,
     By go wśród książąt posadzić *
     i dać mu tron chwały.
Fundamenty ziemi należą do Pana *
i na nich świat On położył.
     On strzeże kroków swoich wiernych, †
     grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, *
     bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan wniwecz opornych obraca *
i przeciw nim grzmi na niebiosach.
     Pan sądzi krańce ziemi, †
     króla obdarza potęgą *
     i wywyższa moc swego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce raduje się w Panu, / który poniża i wywyższa.

3 ant. Pan króluje, * wesel się, ziemio.

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
     Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
     radują się miasta Judy *
     z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
     Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
     On strzeże dusz świętych swoich, *
     wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
     Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
     i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan króluje, wesel się, ziemio.

CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 218;LG skrócone: Środa II Adw, str. 81

Iz 7, 14b-15

     Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: Środa II Adw, str. 81

K.   Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.   I Jego chwała objawi się w tobie.
W.  Wzejdzie światłość Pana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218;LG skrócone: Środa II Adw, str. 81

Łk 1, 68-79

Ant. Mesjasz zasiądzie na tronie Dawida * i będzie królował na wieki. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mesjasz zasiądzie na tronie Dawida / i będzie królował na wieki. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: Środa II Adw, str. 81

Błagajmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas nawiedza w swoim miłosierdziu, i z radością wołajmy:

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, Ty wyszedłeś od Ojca i przyjąłeś nasze ludzkie ciało,
zbaw ludzi, skażonych winą naszych praojców.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, gdy przyjdziesz, objawisz w wybranych swą chwałę,
przyjdź teraz i okaż grzesznym swoją łaskawość.

Przybądź, Panie Jezu.

Chryste Panie, chlubimy się Twoją chwałą,
nawiedź nas swoim zbawieniem.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, Ty nas wprowadziłeś przez wiarę do Twojego światła,
niechaj nasze czyny będą miłe Tobie.

Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: Środa II Adw, str. 81-82

     Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 143-144; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

Jasny Płomieniu miłości,
Któryś napełnił Dziewicę,
Oświeć nasz rozum i serce,
Wolę umocnij swą łaską.

Ty, który wszystko ożywiasz,
Spraw, aby w nas zamieszkało
Słowo zrodzone przez Ojca,
Zanim się wieki poczęły.

Kiedy czekamy na Pana,
Który się wkrótce objawi,
Razem z Maryją pragniemy
Poddać się Twemu działaniu.

Ojcu, Synowi i Tobie,
Duchu Najświętszy jedności,
Niebo i ziemia niech śpiewa
Hymn uwielbienia i chwały. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zapowiedzieli prorocy, / że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 219;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 2, 11

     Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego.

K. Narody będą czciły imię Twoje, Panie.
W. A wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145-146; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

Czysta Dziewico, Maryjo,
Przyczyno naszej radości,
Módl się za nami do Boga,
Gdy dzień osiągnął połowę.

Kiedy słoneczne promienie
Paliły kraj Galilei,
Poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,
By służyć matce Proroka.

Pomóż nam serca otworzyć
Na bliźnich naszych potrzeby;
Uproś nam miłość uczynną,
Wytrwałość w pracy i pokój.

Panu, któregoś zrodziła,
By stał się naszym zbawieniem,
Chwała niech będzie na wieki
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: / Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 219;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 12, 2

     Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem.

K. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie.
W. I przyjdź nam z pomocą.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145-146; LG skrócone: Adwent I, 45-46

wybierz: wariant I | wariant II

O Panie, który raczyłeś
Zamieszkać w łonie Dziewicy,
Niech cała ziemia Cię wielbi
W tej przedwieczornej godzinie.

Bo kiedy ciało przyjąłeś,
By stać się do nas podobnym,
Strudzeni, słabi i grzeszni
Znaleźli w Tobie otuchę.

Gdy dziś czekamy z ufnością
Na Twoje przyjście powtórne,
Umocnij w sercach człowieczych
Nadzieję, miłość i wiarę.

Niech Tobie, Słowo Przedwieczne,
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na zawsze będzie podzięka
Za dar Nowego Przymierza. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 146; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rzekła Maryja: / Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 219;LG skrócone: wg tabeli stron

Dn 9, 19

     Panie, usłysz! Panie, odpuść! Panie, zważ i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże! Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i Twoim narodem.

K. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
W. Odpuść winy swojemu ludowi.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 140; LG skrócone: Adwent I, 41-42

wybierz: wariant I | wariant II

W tym świętym czasie oczekiwania
Równajmy ścieżki naszego życia,
By Pan nas zastał przygotowanych
Na swoje przyjście.

Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
Niech się doliny podniosą w górę,
A wszelka droga podąża prosto
Do swego celu.

Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
I każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone dla nas.

A kiedy wróci na końcu czasów,
By sądzić ludzi za ich uczynki,
Niech Jego łaska i miłosierdzie
Przeważą winę.

Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
I Twego Ojca z płomiennym Duchem:
Niech będzie chwała przez wieczność całą
Najświętszej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Środa II, str. 720-723; LG skrócone: Środa II, str. 893-895
Psalmy – LG tom I: Środa II, str. 720-723; LG skrócone: Środa II, str. 893-895

1 ant. Z ufnością oczekujmy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.

Psalm 62
Pokój Boży

Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze (Rz 15, 13)

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
     Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
     On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Jak długo będziecie napadać na człowieka, †
przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, *
jak mur, który się wali?
     Oto usiłują go poniżyć *
     i kłamstwem się rozkoszują.
Błogosławią kłamliwymi ustami, *
a przeklinają w sercu.
     Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
     bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
     W Bogu zbawienie moje i chwała, *
     Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, †
przed Nim wylejcie wasze serca. *
Bóg jest naszą ucieczką!
     Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, *
     synowie mężów kłamliwi.
Unoszą się w górę na wadze, *
bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech.
     Nie pokładajcie ufności w przemocy †
     ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, *
     do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, *
że moc należy do Boga.
     I u Ciebie, Panie, jest łaska, *
     bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z ufnością oczekujmy przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.

2 ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze * i nam błogosławi.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
     Aby na ziemi znano Jego drogę, *
     Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Niech się narody cieszą i weselą, †
     bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
     i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Ziemia wydała swój owoc, *
     Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze / i nam błogosławi.

3 ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na wieki.

Pieśń (Rz 11, 33-36)
Drogi Boże

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
     Jakże niezbadane są Jego wyroki *
     i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
     Lub kto Go pierwszy obdarował, *
     aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. / Jemu chwała na wieki.

CZYTANIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 220;LG skrócone: Środa II Adw, str. 82

1 Kor 4, 5

     Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Środa II Adw, str. 220; LG skrócone: Środa II Adw, str. 82

K.   Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.   Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.  Panie, Boże Zastępów.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

PIEŚŃ MARYI

LG tom I: Środa II Adw, str. 220;LG skrócone: Środa II Adw, str. 82

Łk 1, 46-55

Ant. Odnowisz się, Syjonie, * i ujrzysz Sprawiedliwego, / który ma przyjść do ciebie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odnowisz się, Syjonie, / i ujrzysz Sprawiedliwego, / który ma przyjść do ciebie.

PROŚBY

LG tom I: Środa II Adw, str. 220; LG skrócone: Środa II Adw, str. 83

Można użyć krótszej formy próśb.

Jezus Chrystus wyzwolił nas z ciemności grzechu. Z pokorą i ufnością módlmy się do Niego:

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, zgromadź ludzi rozproszonych po całej ziemi
i umocnij z nimi wieczne przymierze.

Przybądź, Panie Jezu.

Baranku Boży, Ty przyszedłeś zgładzić grzechy świata,
oddal od nas wszelki zalew grzechu.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, Ty przyszedłeś zbawić to, co zginęło,
gdy przyjdziesz ponownie, zachowaj od kary odkupionych przez Ciebie.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, w tym życiu dążymy do Ciebie przez wiarę,
kiedy przyjdziesz, połącz nas z Tobą w wiecznej radości.

Przybądź, Panie Jezu.

Panie, Ty przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
wprowadź naszych zmarłych braci i siostry do wspólnoty świętych.

Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Środa II Adw, str. 218; LG skrócone: Środa II Adw, str. 81-82

     Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, * nie poddawali się żadnej duchowej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom I: Środa, str. 942-943; LG skrócone: Środa, str. 1181-1182

1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala.

Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
     Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
     pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warownią, która ocala.

2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Psalm 130
Z otchłani grzechu

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

CZYTANIE

LG tom I: Środa, str. 944;LG skrócone: Środa, str. 1182

Ef 4, 26-27

     Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Środa, str. 944; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom I: Środa, str. 944;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom I: Środa, str. 944; LG skrócone: Środa, str. 1182

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.

     Ciesz się, Panno chwalebna,
     Ponad wszystkie piękniejsza,
     Witaj, o Najśliczniejsza;
     Proś Chrystusa za nami.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj