Brewiarz na jutro


Wspomnienie obowiązkowe św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom I: Adwent I, str. 140; LG skrócone: Adwent I, str. 42
Psalm – LG tom I: Psalm 95, str. 568-569; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, str. 140-141; LG skrócone: Adwent I, str. 42-43

Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwałaPrzez całą wieczność bez kresu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Sobota I, str. 662-665; LG skrócone: Sobota I, str. 819-821
Psalmy – LG tom I: Sobota I, str. 662-665; LG skrócone: Sobota I, str. 819-821

1 ant. Śpiewajcie Panu * i pamiętajcie o cudach, które On uczynił.

Psalm 105
Bóg wierny swemu przymierzu

Apostołowie ukazują poganom cuda Boże dokonane w przyjściu Pana (św. Atanazy)

I

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
     Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
     rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
     Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
     zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego,
     Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
     synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.
     Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
     obietnicy danej tysiącu pokoleń,
O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
     Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, *
     dla Izraela jako wieczne przymierze,
Gdy powiedział: „Dam tobie ziemię kananejską *
na waszą własność dziedziczną”.
     Kiedy było ich niewielu, *
     nielicznych przybyszów w tym kraju,
Wędrujących od plemienia do plemienia, *
od królestwa do jeszcze innego ludu,
     Nikomu nie pozwolił ich uciskać, *
     karał z ich powodu królów:
„Nie dotykajcie moich wybrańców *
i moim prorokom nie czyńcie krzywdy”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śpiewajcie Panu / i pamiętajcie o cudach, które On uczynił.

2 ant. Pan nie opuścił sprawiedliwego sprzedanego w niewolę, * lecz wybawił go z mocy grzeszników.

II

Potem Pan przywołał głód na ziemię *
i odebrał cały zapas chleba.
     Wysłał przed nimi męża: *
     Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Kajdanami ścisnęli mu nogi, *
jego kark zakuto w żelazo,
     Aż się spełniła jego przepowiednia *
     i poświadczyło ją słowo Pańskie.
Król posłał, aby go uwolnić, *
wyzwolił go władca ludów.
     Ustanowił go panem nad swoim domem, *
     władcą całej posiadłości swojej,
By według swej myśli pouczał dostojników, *
a jego doradców uczył mądrości.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan nie opuścił sprawiedliwego sprzedanego w niewolę, / lecz wybawił go z mocy grzeszników.

3 ant. Pamiętał Pan o swym świętym słowie * i wyprowadził lud swój wśród radości.

III

Potem Izrael wkroczył do Egiptu, *
Jakub był gościem w kraju Chamitów.
     Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
     uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, by znienawidzili lud Jego *
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.
     Posłał wtedy sługę swego Mojżesza *
     i Aarona, wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chamitów.
     Zesłał ciemności i mrok nastał, *
     lecz oni buntowali się przeciw Jego słowom.
W krew zamienił ich wody *
i pozabijał ryby.
     Od żab zaroiła się ich ziemia, *
     nawet w komnatach królewskich.
Rzekł, i pojawiło się robactwo *
i w całym ich kraju komary.
     Zamiast deszczu grad zesłał, *
     palący ogień na ich ziemię.
Powalił ich winorośle i figi *
i drzewa połamał w ich kraju.
     Rzekł, i nadciągnęła szarańcza, *
     roje świerszczy nieprzeliczone.
Pożarły całą trawę w ich kraju *
i zjadły płody ich ziemi.
     Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju, *
     cały kwiat ich potęgi.
A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem *
i nikt nie był słaby w jego pokoleniach.
     Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia, *
     bo lęk ich ogarnął przed nimi.
Chmurę rozpostarł, aby ich osłonić, *
i ogień, by im świecił wśród nocy.
     Prosili, i zesłał im przepiórki, *
     nasycił ich chlebem z nieba.
Rozdarł skałę, i trysnęła woda, *
popłynęła pustynią jak rzeka.
     Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
     danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził lud swój wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.
     Darował im ziemie narodów, *
     i zawładnęli dorobkiem ludów,
By strzegli Jego przykazań *
i zachowywali Jego prawa.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pamiętał Pan o swym świętym słowie / i wyprowadził lud swój wśród radości.

Werset – LG tom I: Sobota I Adw, str. 188; LG skrócone: Sobota I, str. 822

K. Pan oznajmił swoje słowo Jakubowi.
W. Izraelowi ustawy swe i wyroki.

I CZYTANIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 188-189

Z Księgi proroka Izajasza 21, 6-12

Strażnik ogłasza zgubę Babilonu
     Tak Pan powiedział do mnie: „Idź, postaw wartownika, iżby doniósł, co zobaczy. Gdy ujrzy poczet jazdy, jeźdźców na koniach parami, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach, niech patrzy z uwagą, z wielką uwagą!”
     I zawołał strażnik: „Na wieży strażniczej, o Panie, stoję cały dzień, na moim stanowisku co noc jestem na nogach”.
     A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: „Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane leżą na ziemi!”
     O mój ty ludu wymłócony i wytłuczony na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga Izraela, to ci oznajmiłem. Wyrok na Edom. Ktoś krzyczy do mnie z Seiru: „Stróżu, która to godzina nocy?” Stróż odrzekł: „Nadchodzi ranek i znowu noc. Jeśli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie!”

RESPONSORIUM

por. Ap 18, 2. 4. 5

W. Anioł zawołał potężnym głosem: Upadł wielki Babilon; / i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: * Wyjdźcie z niego, mój ludu, / byście nie mieli udziału w jego grzechach.
K. Bo grzechy jego dotarły aż do nieba i wspomniał Pan na jego nieprawości. W. Wyjdźcie z niego, mój ludu, / byście nie mieli udziału w jego grzechach.

II CZYTANIE

LG tom I: Własne, str. 978-980

Z listu św. Ambrożego, biskupa, do biskupa Konstancjusza(List 2, 1-2. 4-5. 7)

Oświecaj wiernych przez swoje słowa
     Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze Kościoła, przeprowadzasz ten statek przez wiry morskie. Trzymaj więc mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata. Wielkie to i rozległe morze, ale się go nie lękaj, albowiem sam Pan „krąg ziemi na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami”.
     Jest pewne, że wśród zmiennego świata Kościół Pana, zbudowany na fundamencie Apostołów, pozostaje na nim niewzruszony, mimo iż wkoło niego burzy się rozpętane morze. Uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często prądy świata z szumem rozbijają się o niego, pozostaje on dla wszystkich zbawiennym i bezpiecznym portem. A jeśli nawet rzuca nim morze, to przecież unoszą go wody, te wielkie rzeki, o których powiedziano: „Rzeki swój głos podnoszą”. Istotnie, płyną rzeki z łona Kościoła, wody zaczerpnięte z Chrystusa i udzielane przez Ducha Świętego. Podnoszą one swój głos, bo przelewają się łaską Ducha.
     Ta rzeka nawadnia lud Boży, a jej wartki nurt rozwesela duszę ukojoną i pełną pokoju. Kto czerpie z pełni tej rzeki, jak na przykład Jan ewangelista lub Piotr czy Paweł, ten podnosi swój głos i tak jak Apostołowie niesie słowo Ewangelii aż po krańce ziemi i głosi Pana Jezusa Chrystusa.
     Uzyskaj więc od Chrystusa to, by i twój głos się podniósł. Zbieraj wodę Chrystusową, tę, która wysławia Pana. Zbieraj tę wodę z wielu miejsc, w których chmury proroków ją wylały.
     Ktokolwiek więc gromadzi w sobie tę wodę z gór lub czerpie ją ze źródeł, ten później poi nią ziemię jak deszczem padającym z obłoków. Napełnij tą wodą twe serce i twój umysł, abyś i ty sam nawodnił się z własnych źródeł.
     A dzieje się to wtedy, gdy wiele się czyta i pojmuje. Ten, który jest pełen, może dawać innym, bo tak mówi Pismo: „Kiedy obłoki wzbierają deszczem, nawadniają ziemię”.
     Niech więc twoje słowa płyną obficie, niech będą przejrzyste i jasne. W ten sposób dasz twojemu ludowi pouczenie, które go pociągnie, a lud ten urzeczony tym, co mówisz, pójdzie za tobą z dobrej woli tam, dokąd go prowadzisz.
     To, co mówisz, niech będzie pełne treści. Salomon tak to określa: „Na wargach rozumnego jest mądrość”, i jeszcze: „Usta rozumnych szerzą umiejętność”. To znaczy: niech to, co mówisz, będzie oczywiste i zrozumiałe samo przez się, a wtedy twoje wywody nie będą potrzebowały innego jeszcze uzasadnienia, lecz będą same w sobie dowodem. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

RESPONSORIUM

2 Tm 4, 2; por. Syr 48, 4. 8

W. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, / wykaż błąd i poucz, / podnieś na duchu * Z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
K. Jakże wsławiony jesteś ty, który przywiodłeś królów do pokuty. W. Z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

MODLITWA

LG tom I: Własne, str. 981; LG skrócone: Własne, str. 1562

     Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś świętego Ambrożego, biskupa, jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę Apostołów, wzbudź w swoim Kościele biskupów według Twojego Serca, * aby nim rządzili mężnie i roztropnie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Własne, str. 980-981; LG skrócone: Adwent I, str. 44

Chwalmy mężnego pasterza,
Pełnego cnót i dobroci,
Który oddalił od świata
Niszczący wiatr niepokoju.

Nie bał się gromów monarchy,
Nie lękał władczej kobiety,
Zamknął podwoje kościoła
Przed nieprawością cesarza.

Mistrz niezrównany tłumaczył
Głębiny Bożych tajemnic,
Miodem płynącą wymową
Wykładał Pismo ludowi.

W duchu natchnionym przez wiarę
Układał hymny cudowne;
Sławiąc zasługi męczeństwa
Oddawał cześć grobom świętych.

Odpędź, Ambroży, od stada
Srogiego wilka Otchłani;
Twojej nauki jasnością
Oświecaj nas i wspomagaj.

Przyczyń się swoją modlitwą,
By Pan otworzył nam niebo,
Tam razem z tobą pragniemy
Wychwalać Trójcę pieśniami. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Sobota I, str. 665-668; LG skrócone: Sobota I, str. 823-825
Psalmy – LG tom I: Sobota I, str. 666-668; LG skrócone: Sobota I, str. 823-825

1 ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, * aby rozważać Twoje słowo, Panie.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, / aby rozważać Twoje słowo, Panie.

2 ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

Pieśń (Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18)
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego

Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego (por. Ap 15, 2-3)

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
     Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
     Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.
     Pan, wojownik potężny, *
     «Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
     Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, †
     jak wał stanęły ogromne fale, *
     w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, dopadnę, †
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!”
     Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich morze, *
     zatonęli jak ołów wśród gwałtownych wirów.
Któż spomiędzy bogów równy Tobie, Panie, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?
     Wyciągnąłeś prawicę *
     i wchłonęła ich ziemia.
Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony †
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.
     Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
     na górze Twojego dziedzictwa,
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.
     Pan jest Królem *
     na zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, / Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

3 ant. Chwalcie Pana, * wszystkie narody.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu

Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
     Bo potężna nad nami Jego łaska, *
     a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, wszystkie narody.

CZYTANIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 190;LG skrócone: Sobota I Adw, str. 68

Iz 11, 1-3a

     Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 190; LG skrócone: Sobota I Adw, str. 68

K.   Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.   I Jego chwała objawi się w tobie.
W.  Wzejdzie światłość Pana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191;LG skrócone: Sobota I Adw, str. 68

Łk 1, 68-79

Ant. Nie lękaj się, Syjonie, * oto twój Bóg przychodzi do ciebie. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie lękaj się, Syjonie, / oto twój Bóg przychodzi do ciebie. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191; LG skrócone: Sobota I Adw, str. 68

Bóg Ojciec odwiecznym zamiarem swej woli postanowił zbawić lud swój. Módlmy się do Niego, wołając:

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże, Ty obiecałeś swemu ludowi Dawcę sprawiedliwości,
strzeż świętości swojego Kościoła.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże, nakłoń ludzkie serca ku Twojemu słowu,
umocnij swych wiernych w zgodzie i świętości.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Zachowaj nas w miłości Ducha Świętego,
abyśmy doznali miłosierdzia Twego Syna, który przyjdzie w chwale.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże najłaskawszy, umacniaj nas aż do końca,
na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Własne, str. 981; LG skrócone: Własne, str. 1562

     Boże, Ty nam dałeś świętego Ambrożego, biskupa, jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę Apostołów, wzbudź w swoim Kościele biskupów według Twojego Serca, * aby nim rządzili mężnie i roztropnie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 143; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Sobota I, str. 668-670; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

Psalm 119, 33-40
V (He)
Umocnienie na drodze przykazań

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
     Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
     i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
     Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
     a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
     Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
     daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
     Oto pożądam Twoich postanowień, *
     według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zapowiedzieli prorocy, / że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

CZYTANIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 4, 2

     W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela.

K. Narody będą czciły imię Twoje, Panie.
W. A wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.

MODLITWA

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, * którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Sobota I, str. 668-670; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

Psalm 119, 33-40
V (He)
Umocnienie na drodze przykazań

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
     Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
     i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
     Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
     a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
     Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
     daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
     Oto pożądam Twoich postanowień, *
     według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: / Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

CZYTANIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 192;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 4, 3

     Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem.

K. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie.
W. I przyjdź nam z pomocą.

MODLITWA

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, * którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 146; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Sobota I, str. 668-670; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

Psalm 119, 33-40
V (He)
Umocnienie na drodze przykazań

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
     Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
     i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
     Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
     a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
     Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
     daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
     Oto pożądam Twoich postanowień, *
     według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rzekła Maryja: / Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

CZYTANIE

LG tom I: Sobota I Adw, str. 192;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 61, 11

     Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

K. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
W. Odpuść winy swojemu ludowi.

MODLITWA

LG tom I: Sobota I Adw, str. 191; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, * którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 991-992; LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1567

Strażniczko dziewic przeczysta,
Bogarodzico nietknięta,
Wesele niebios i bramo
Naszej nadziei otwarta;

Gołąbko lśniąca pięknością,
Lilio wyrosła wśród cierni,
Rozkwitła różdżko lecząca
Swoim korzeniem zranionych;

Przewodnia gwiazdo rozbitków,
Wieżo przez zło nie zdobyta,
Zachowaj nas od zasadzki,
Prowadź swym światłem do celu.

Rozpraszaj błędu ciemności,
Broń przed zdradliwą mielizną,
Zbłąkanym w burz nawałnicy
Drogę ukazuj bezpieczną.

Ty jedna łaską jaśniejesz,
Wolna od grzechu praojca;
Przebiegłe węża zamiary
Zetrzyj swoimi stopami.

Niech będzie Bóg uwielbiony,
Bóg, który jeden jest w Trójcy,
Bo Ciebie, Pani, obdarzył
Łaską szczególnej świętości. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 982; LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1562
Psalmy – LG tom I: NMP, str. 1076-1077; LG skrócone: NMP, str. 1601-1603

1 ant. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, * pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione, *
     teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
     Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
     Podnosi z prochu nędzarza *
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
     Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
     jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, / pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo.

2 ant. Odział mnie Pan szatą zbawienia * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
     Umacnia bowiem zawory bram twoich *
     i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
     Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
     a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
     On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
     od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
     Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
     Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odział mnie Pan szatą zbawienia / i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.

3 ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
     na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
     Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
     jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
     według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
     W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
     odpuszczenie grzechów, *
     według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
     Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
     według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
     dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, / Pan z Tobą.

CZYTANIE

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 982;LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1562

Rz 8, 29a. 30a

     Tych, których Bóg od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 982; LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1562

K.   Sławię Cię, Panie, * Bo mnie wybawiłeś.
W.  Sławię Cię, Panie, / Bo mnie wybawiłeś.
K.   I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
W.  Bo mnie wybawiłeś.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Sławię Cię, Panie, / Bo mnie wybawiłeś.

PIEŚŃ MARYI

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 982;LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1563

Łk 1, 46-55

Ant. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, / gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 982-983; LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1568-1569

Można użyć krótszej formy próśb.

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa,
rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia,
daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, doznali Jej macierzyńskiej miłości.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty zechciałeś, by Maryja była Matką Rodziny w domu Jezusa i Józefa,
spraw za Jej przyczyną, aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 983; LG skrócone: Niepokalane Poczęcie NMP, str. 1566

     Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom I: Po I Nieszporach, str. 933-934; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE

LG tom I: Po I Nieszporach, str. 934;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Po I Nieszporach, str. 934; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom I: Po I Nieszporach, str. 934-935;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom I: Po I Nieszporach, str. 935; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.

     Ciesz się, Panno chwalebna,
     Ponad wszystkie piękniejsza,
     Witaj, o Najśliczniejsza;
     Proś Chrystusa za nami.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj