Brewiarz na jutro


Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 422; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447
Psalm – LG tom II: Psalm 67, str. 820; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 424-425; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 449

Pójdźcie, wszystkie narody,
Wysławiać wielkość Boga,
Jego święty majestat
I dobroć niepojętą.

Jezus, Słowo Wcielone,
By zbawić świat upadły,
Cierpiał za nas na krzyżu
I umarł w opuszczeniu.

Dnia trzeciego zmartwychwstał
Zwycięzca zła i śmierci,
Odtąd żyje na wieki
I trwa w Kościele swoim.

Duchem prawdy i łaski
Napełnia swoich wiernych,
Których w zdroju paschalnym
Uwolnił z mocy grzechu.

Własnym Ciałem ich karmi,
By nie ustali w drodze,
W sercach Jemu posłusznych
Roznieca żar miłości.

Bogu w Trójcy Jednemu
Niech będzie cześć i chwała;
Ojcu z Synem i Duchem
Śpiewajmy Alleluja! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1170-1172; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1119-1121
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1170-1172; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1119-1121

1 ant. Nie ocaliło ich własne ramię, * lecz prawica Twoja i światło Twego oblicza. / Alleluja.

Psalm 44
Modlitwa w czasie klęski narodu

We wszelkich przeciwnościach odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37)

I

Boże, słyszeliśmy na własne uszy, †
ojcowie nasi nam opowiedzieli *
o czynach, których za ich dni dokonałeś w pradawnych czasach.
     Ty własną ręką zasadziłeś ich po wygnaniu pogan; *
     by ich rozprzestrzenić, wypleniłeś narody.
Bo nie zdobyli ziemi mieczem swoim *
ani ich nie ocaliło własne ramię,
     Lecz ramię i prawica Twoja, *
     i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
Ty, mój Boże, jesteś moim Królem, *
który zapewnił zwycięstwo Jakubowi.
     Dzięki Tobie starliśmy naszych wrogów, *
     w imię Twoje zdeptaliśmy napastników.
Bo nie zaufałem mojemu łukowi *
ani mój miecz mnie nie ocalił,
     Lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów *
     i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
Każdego dnia chlubimy się Bogiem *
i nieustannie sławimy Twe imię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie ocaliło ich własne ramię, / lecz prawica Twoja i światło Twego oblicza. / Alleluja.

2 ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, * jeśli się nawrócicie do Niego. / Alleluja.

II

A jednak nas odrzuciłeś i okryłeś wstydem, *
już nie wyruszasz z naszymi wojskami.
     Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, *
     a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Na rzeź nas wydałeś jak owce *
i rozproszyłeś między poganami.
     Swój lud sprzedałeś za bezcen *
     i niewiele zyskałeś z tej sprzedaży.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, *
na śmiech otoczenia, na urągowisko.
     Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, *
     głowami potrząsają nad nami ludy.
Moja zniewaga jest zawsze przede mną *
i wstyd mi twarz okrywa,
     Na głos miotającego szyderstwa i obelgi, *
     wobec mściwego nieprzyjaciela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, / jeśli się nawrócicie do Niego. / Alleluja.

3 ant. Powstań, Panie, * i nie odrzucaj nas na zawsze.

III

Wszystko to na nas przyszło, †
choć nie zapomnieliśmy o Tobie *
i nie złamaliśmy Twojego przymierza.
     Nie odwróciło się nasze serce *
     ani kroki nie zboczyły z Twej ścieżki,
Kiedy nas starłeś w krainie szakali *
i okryłeś nas mrokiem.
     Gdybyśmy zapomnieli imię naszego Boga *
     i wyciągali ręce do boga obcego,
Czyżby Bóg nie dostrzegł tego, *
On, który zna tajniki serca?
     Lecz to z powodu Ciebie ciągle nas mordują, *
     mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? *
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!
     Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, *
     zapominasz o naszej nędzy i ucisku?
W proch runęło nasze życie, *
ciałem przylgnęliśmy do ziemi.
     Powstań, przyjdź nam na pomoc *
     i wyzwól nas przez swoją łaskę!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, i nie odrzucaj nas na zawsze.

Werset – LG tom II: Czwartek IV OW, str. 617; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1121

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja.
W. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 617-619

Z Księgi Apokalipsyśw. Jana Apostoła 15, 5 – 16, 21

Siedem czasz gniewu Bożego
     Ja, Jan, ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa i ze świątyni wyszło siedmiu aniołów – mających siedem plag – odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.
     Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!” I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze: i stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć: te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią.
     I usłyszałem anioła wód mówiącego: „Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego!” I usłyszałem, jak mówił ołtarz: „Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe”.
     A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.
     A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.
     A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.
     Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: „Stało się!” I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu swej zapalczywości. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.

RESPONSORIUM

Mt 24, 43; Ap 16, 15; 1 Tes 5, 3

W. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, / na pewno by czuwał. * Oto przyjdę jak złodziej, mówi Pan, błogosławiony, który czuwa. / Alleluja.
K. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. W. Oto przyjdę jak złodziej, mówi Pan, błogosławiony, który czuwa. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 619-620

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana(Traktat 65, 1-3)

Przykazanie nowe
     Pan oświadcza, że daje swoim uczniom nowe przykazanie wzajemnej miłości. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”.
     Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym dawnego Przymierza? Przecież czytamy: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. Dlaczego więc Pan mówi o nowym przykazaniu, skoro przekonaliśmy się, że istniało ono już tak dawno? Czy może dlatego jest ono przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego człowieka, a przyoblekł w nowego? Otóż miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny. Ale nie o każdą miłość tu chodzi, lecz tylko o tę, o której Pan dodał: „Jak Ja was umiłowałem”, aby ją odróżnić od miłości cielesnej.
     Ta właśnie miłość Pana nas odnawia, abyśmy stali się ludźmi nowymi, spadkobiercami nowego Przymierza, śpiewającymi pieśń nową. Ta miłość odnowiła żyjących niegdyś sprawiedliwych, patriarchów i proroków, później świętych Apostołów, a teraz nowymi czyni również pogan. I na całej ziemi, z całej ludzkości tworzy i gromadzi nowy lud, ciało nowo zaślubionej Oblubienicy Jednorodzonego Syna Bożego. O niej powiada Pieśń nad Pieśniami: „Kim jest ta, która się wyłania cała w bieli?” Słusznie, że cała w bieli, gdyż jest odnowiona. A cóż ją odnowiło, jeśli nie przykazanie nowe?
     Pełni tej miłości wszyscy wzajemnie się troszczą o siebie: Bo gdy jeden cierpi, cierpią z nim inni, a gdy ktoś jest wyróżniony, wszyscy z nim się radują. Wszyscy bowiem słuchają i przestrzegają tego, co Pan powiedział: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Oni miłują nie jak ci, którzy grzeszą, ich miłość nie jest zwyczajną ludzką miłością. Lecz są bogami i wszyscy są synami Najwyższego i braćmi Jedynego Syna Bożego, a więc miłują się wzajemnie tą miłością, jaką umiłował ich Pan, aby doprowadzić ich tam, gdzie wszystkie pragnienia zostaną nasycone dobrami. Wtedy wszystkie pragnienia zostaną nasycone, gdyż Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
     Taką miłość daje nam Ten, który powiedział: „Jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie”. On umiłował nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłując nas, dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną miłością i abyśmy zjednoczeni słodką więzią miłości stali się ciałem tak wspaniałej Głowy.

RESPONSORIUM

1 J 4, 21; Mt 22, 40

W. Takie mamy od Boga przykazanie, * Aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. / Alleluja.
K. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. W. Aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 500

     Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 451

wybierz: wariant I | wariant II

Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.

Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.

Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.

Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
Nastało bowiem królestwo łaski,
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1172-1176; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1122-1125
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1172-1175; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1122-1125

1 ant. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, * zachowaj mnie przy życiu. / Alleluja.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, / zachowaj mnie przy życiu. / Alleluja.

2 ant. Znowu was zobaczę * i rozraduje się serce wasze. / Alleluja.

Pieśń (Iz 66, 10-14a)
Pociecha i radość Jerozolimy

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Radujcie się razem z Jerozolimą, *
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie!
     Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, *
     którzyście smucili się nad nią;
Abyście mogli ssać aż do nasycenia *
z jej piersi wezbranej pociechą;
     Abyście z rozkoszą pili mleko *
     z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi: †
„Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę *
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
     Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone *
     i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogo własna matka pociesza, †
tak Ja was pocieszę *
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia”.
     Na ten widok rozraduje się wasze serce, *
     a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Znowu was zobaczę / i rozraduje się serce wasze. / Alleluja.

3 ant. Pan buduje Jeruzalem * i leczy złamanych na duchu. / Alleluja.

Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć


Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
     Pan buduje Jeruzalem, *
     gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
     On liczy wszystkie gwiazdy *
     i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
     Pan dźwiga pokornych, *
     karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
     On niebo chmurami osłania, *
     przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
     On bydłu pokarm daje, *
     pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
     Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
     którzy ufają Jego dobroci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan buduje Jeruzalem / i leczy złamanych na duchu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 621;LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 499

Rz 8, 10-11

     Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 621; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 499

K.   Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja.
W.  Chrystus umarł i zmartwychwstał. / Alleluja, alleluja.
K.   Aby panować nad żywymi i umarłymi.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus umarł i zmartwychwstał. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 621;LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 499

Łk 1, 68-79

Ant. Nie jest uczeń nad mistrza; * ten zaś będzie doskonały, / kto się stanie jak mistrz jego. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie jest uczeń nad mistrza; / ten zaś będzie doskonały, / kto się stanie jak mistrz jego. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 621; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 499-500

Z ufnością błagajmy Boga Ojca, który ustanowił Chrystusa sprawcą zmartwychwstania swoich dzieci, i wołajmy:

Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.

Ty słupem ognia oświecałeś drogę swemu ludowi wędrującemu przez pustynię,
niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas dzisiaj światłem życia.

Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.

Ty przez usta Mojżesza pouczyłeś swój lud na górze,
niech zmartwychwstały Chrystus kieruje nami dzisiaj przez słowo życia.

Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.

Ty karmiłeś manną swój lud pielgrzymujący,
niech zmartwychwstały Chrystus umocni nas dzisiaj chlebem życia.

Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.

Ty dałeś swemu ludowi do picia wodę wyprowadzoną ze skały,
przez swego zmartwychwstałego Syna udziel nam dzisiaj Ducha życia.

Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 500

     Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 12, 13

     Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.

Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.

Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.

Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622;LG skrócone: wg tabeli stron

Tt 3, 5b-7

     Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1176-1178; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Kol 1, 12-14

     Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 421-422; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 446

wybierz: wariant I | wariant II

Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.

Już dzień się chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca.

Niech wiara, pokój i nadzieja
Napełnią dusze Twoich uczniów,
By mogli głosić wobec świata,
Że powróciłeś w blasku chwały.

Niebawem skończy się wędrówka
I dzięki Twemu zmartwychwstaniu
Wejdziemy w progi domu Ojca,
Byś tam wieczerzał razem z nami.

O nieśmiertelny Królu, Chryste,
Niech Tobie, Ojcu i Duchowi
Radosne zabrzmi Alleluja
W przestworzach nieba i na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Czwartek IV, str. 1178-1181; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1129-1131
Psalmy – LG tom II: Czwartek IV, str. 1178-1181; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1129-1131

1 ant. Pan jest osłoną moją * i moim wybawcą. / Alleluja.

Psalm 144
O zwycięstwo i pokój

Ręce Chrystusa zaprawione są do walki, gdyż On zwyciężył świat; powiedział bowiem: „Jam zwyciężył świat” (św. Hilary)

I

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
     On mocą i warownią moją, *
     osłoną moją i moim wybawcą,
Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.
     Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
     czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.
     Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
     gór dotknij, aby zadymiły.
Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.
     Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
     wybaw mnie z wód ogromnych.
Uwolnij z rąk cudzoziemców, †
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest osłoną moją i moim wybawcą. / Alleluja.

2 ant. Bogu niech będą dzięki * za to, że dał nam zwycięstwo, / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

II

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
     Ty królom dajesz zwycięstwo, *
     Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
Wybaw mnie od wrogiego miecza *
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
     Tych, których usta mówią kłamliwie, *
     a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
Niech nasi synowie będą jak latorośle *
wybujałe w młodości.
     Nasze córki niech będą jak rzeźbione kolumny, *
     które wspierają świątynię.
Niech pełne będą nasze spichlerze, *
zasobne we wszelkie plony.
     Niech nasze trzody tysiąckroć płodne †
     na polach naszych mnożą się w tysiące, *
     niech nasze bydło będzie tłuste.
Niech nam się nie przydarzy wypadek lub ucieczka, *
niech lament ominie nasze ulice.
     Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, *
     szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bogu niech będą dzięki / za to, że dał nam zwycięstwo, / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

3 ant. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * a miłość jest z nich największa. / Alleluja.

Pieśń (1 Kor 13, 1-8. 13)
Prawdziwa miłość

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
a miłości bym nie miał,
     Stałbym się jak miedź brzęcząca *
     albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,
     I posiadał wszelką wiedzę *
     i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.
     I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, †
     a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
     nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, †
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;
     Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
     nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.
     Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, †
     we wszystkim pokłada nadzieję *
     i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,
     Albo jak dar języków, który zniknie, *
     lub jak wiedza, której zabraknie.
Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * a miłość jest z nich największa. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 623;LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 501

1 P 3, 18. 22

     Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 623; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 501

K.   Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
K.   Gdy ujrzeli Pana.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 623;LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 501

Łk 1, 46-55

Ant. Ja jestem pasterzem owiec, * a przyszedłem po to, by owce miały życie / i miały je w obfitości. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem pasterzem owiec, / a przyszedłem po to, by owce miały życie / i miały je w obfitości. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 623-624; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 502

Można użyć krótszej formy próśb.

W Chrystusie Bóg Ojciec dał nam rękojmię wszelkiej nadziei i powstania z martwych. Wołajmy z radością na Jego cześć i błagajmy:

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, Ty przez własną krew i zmartwychwstanie wszedłeś do niebiańskiego przybytku,
wprowadź nas z Tobą do chwały Ojca.

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicielami Twojej Ewangelii.

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Ty przez zmartwychwstanie stałeś się naszym pokojem i pojednaniem,
spraw, aby ochrzczeni złączyli się w doskonałej wspólnocie wiary i miłości.

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Ty mocą swego zmartwychwstania uzdrowiłeś chromego przy bramie świątyni,
wejrzyj na chorych i okaż w nich swoją łaskę.

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Ty pierwszy spośród ludzi odniosłeś zwycięstwo nad śmiercią,
daj udział w chwale zmartwychwstania tym, którzy w Tobie pokładali nadzieję.

Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek IV OW, str. 622; LG skrócone: Czwartek IV OW, str. 500

     Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Czwartek, str. 1223-1224; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Czwartek, str. 1224;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Czwartek, str. 1225; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1170

K.   W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. * Alleluja, alleluja.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Czwartek, str. 1225;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Czwartek, str. 1225; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj