Brewiarz wczoraj


4-та седмица, неделя


В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

Боже, в изгрева на времената

светлината сътворяваш.

Щом нощта над нас се спусне,

пеем химн – на Теб прослава.

Опрости ни греховете,

опази ни от смъртта.

Ний чеда сме Твои верни,

вярващите по света.

И дълбоко във сърцата

светлина да ни огрява —

нека е залог, начало

на небесната прослава.

Теб гласът ни възхвалява,

Отче, Свети Дух и Син,

и сърцето ни възпява Бог –

троичен и един. Амин!

Псалмодия

Ант. 1 Искайте мир за Йерусалим!

Псалм 121

Зарадвах се, когато ми казаха:

"Нека идем в дома Господен." *

Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Йерусалиме.

Йерусалиме, ти, който си устроен като град сглобен в едно *

там, където възлизат колената Господни

по закона Израилев, *

нека славят името Господне.

Там стоят престолите на съда, *

престолите на дома Давидов.

Искайте мир за Йерусалим. *

Нека добруват онези, които те обичат!

Нека бъде мир в твоите стени *

и щастие в твоите чертози!

Заради моите братя и ближни казвам: "Мир на теб!" *

Заради дома на Господ, нашия Бог, желая ти добро.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Искайте мир за Йерусалим!

Ант. 2 Душата ми очаква Господ, повече отколкото стражът -утрото!

Псалм 129

От дън душа викам към Теб, Господи, *

Господи, чуй гласа ми!

Нека бъдат ушите Ти внимателни *

към гласа на молбите ми.

Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – *

кой ще устои, Господи?

Но в Теб е прошката, *

нека благоговеят пред Теб.

Надявам се на Господ, надява се душата ми, *

на Неговото Слово се уповавам.

Душата ми очаква Господ, *

повече отколкото стражът – утрото.

Нека се уповава Израил на Господ, *

защото в Господ е милостта

и пълно в Него е избавлението. *

Той ще избави Израил от всичките му беззакония.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Душата ми очаква Господ, повече отколкото стражът -утрото!

Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко живо на небето иземята!

Кантик Фил. 2, 6-11

Исус Христос, бидейки в образ Божи, *

не счете, че трябва твърдо да държи

на равенството Си с Бога.

Но понизи Себе Си, като прие образ на слуга

и се уподоби на хората, *

и на вид се оказа като човек.

Смири Себе Си,

бидейки послушен до смърт, *

и то смъртта на кръста.

Затова и Бог Го въздигна високо

и Му даде име, *

по-възвишено от всяко име.

Та в името на Исус да преклони нозе *

всичко небесно, земно и подземно,

и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, *

за слава на Бога Отец.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко живо на небето иземята!

Кратко четиво 2 Петр. 1, 19-21

Пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате в него, като светило, което свети на тъмно, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Знайте, преди всичко това, че никое пророчество в Писанието не е собствено тълкувание на Божията воля, защото никога по човешка воля не еизречено пророчество, а светите Божии хора са говорили, просветявани от Светия Дух.

Кратки възгласи

Н. От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!

От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!

В. Неговата слава е над небесата —

* хвалете името Господне!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!

Ант. Исус говореше на народа Си високо от хълма, а учениците Му бяха около Него!

Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55

Душата ми величае Господ *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи.

Силният ми стори велико нещо *

и свято е името Му.

Неговата милост е от род в род *

към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с десницата Си *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта,

както обеща на нашите деди – *

на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Исус говореше на народа Си високо от хълма, а учениците Му бяха около Него!

Просби

Христос радва надяващите се на Него. Нека се помолим:

Погледни към нас и ни чуй, Господи!

Свидетелю верен и първороден между мъртвите, Ти, Който изми

греховете ни с драгоценната Си Кръв,

стори да помним Твоите дела.

Ти, Който призова проповедници на Благата Вест,

стори да бъдат смели и верни служители на Твоето Цapcтво.

Цapю на мира, Ти, Който ни управляваш, вложи в нас Твоя Дух,

за да обръщаме нужното внимание на бедните и страдащите.

Помогни на онези, които страдат поради проявяваните към тях нечии предразсъдъци,

стори да имат права, уважаващи тяхното достойнство.

Стори нашите покойници да станат участници в Твоите блага,

заедно с Блажената Дева Мария и всички светци.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Господи Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom IV: Własne, str. 1014; LG skrócone: Własne, str. 1390
Psalm – LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / najwyższego Króla chwały.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1014-1015; LG skrócone: Własne, str. 1390

Ty, któryś Synem jest Boga,
Zbawcą i świata nadzieją,
Dzisiaj wstąpiłeś na górę,
Aby swą chwałę ukazać.

Twoje oblicze jaśnieje
Bardziej niż słońce na niebie,
Szaty są bielsze od śniegu,
Blask Cię otacza wieczności.

Mojżesz i Eliasz przy Tobie:
Prawo i prorok Przymierza
Świadczą, żeś Ojca jest Słowem,
Pełnią świętości i łaski.

Pozwól nam patrzeć na Ciebie
W świetle spokojnym Taboru,
Aby, gdy przyjdzie godzina,
Z Tobą podążyć na mękę.

Bądź uwielbiony na zawsze,
Panie, co serca przemieniasz;
Chwała niech będzie bez końca
Ojcu z miłości Płomieniem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Własne, str. 1015-1017; LG skrócone: Własne, str. 1390
Psalmy – LG tom IV: Własne, str. 1015-1017; LG skrócone: Psałterz, str. 968-969.
887. 1016

1 ant. Jeden dzień w przybytkach Twoich * jest lepszy niż innych tysiące.

Psalm 84
Szczęście mieszkańca świątyni

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
     Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
     serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
     Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
     nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
     Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
     a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
     Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
     nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
     Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
     lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
     Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
     On hojnie darzy łaską i chwałą, *
     nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden dzień w przybytkach Twoich / jest lepszy niż innych tysiące.

2 ant. Światło wzeszło dla sprawiedliwego * i radość dla ludzi prawego serca. / Alleluja.

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
     Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
     radują się miasta Judy *
     z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
     Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
     On strzeże dusz świętych swoich, *
     wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
     Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
     i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Światło wzeszło dla sprawiedliwego / i radość dla ludzi prawego serca. / Alleluja.

3 ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.

Psalm 99
Chwalcie Najświętszego Boga

Zasiadasz, Panie, nad cherubinami, Ty, który stając się podobnym do nas, uzdrowiłeś ziemię (św. Atanazy)

Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
     Wielki jest Pan na Syjonie, *
     wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
     I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: †
     Tyś ład ustanowił, *
     wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, †
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
     Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron †
     i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
     wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
     Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
     łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, / pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.

Werset – LG tom IV: Własne, str. 1017; LG skrócone: Własne, str. 1391

K. Przemawiał do nich w słupie obłoku.
W. A oni strzegli przykazań, które im nadał.

I CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1018-1019

Z Drugiego Listuśw. Pawła Apostoła do Koryntian 3, 7 – 4, 6

Chwała nowego przymierza w Chrystusie
     Bracia! Jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy, a nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
     Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

RESPONSORIUM

1 J 3, 1. 2b

W. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: * Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, / i rzeczywiście nimi jesteśmy.
K. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. W. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, / i rzeczywiście nimi jesteśmy.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1019-1021

Kazanie św. Anastazego Synaickiego na uroczystość Przemienienia Pańskiego(Nn. 6-10: Melanges d’archeologieet d’histoire 67 [1955] 241-244)

Dobrze nam tu być
     Jezus objawił uczniom tę tajemnicę na górze Tabor. Gdy wędrował wraz z nimi, uczył o królestwie i o swoim powtórnym przyjściu w chwale. Oni jednak, jak się zdaje, nie dowierzali temu, co mówił im o królestwie. Aby więc przyjęli ową naukę całym sercem, aby wydarzenia obecne pomogły im uwierzyć w przyszłe, Jezus okazał cudownie swe Bóstwo na górze Tabor jako zapowiedź i obraz królestwa Bożego. To tak jak gdyby mówił: „Aby upływający czas oczekiwania nie stał się przyczyną waszego niedowiarstwa, już teraz, w tej chwili «zaprawdę, mówię wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego» w chwale swojego Ojca”.
     Wykazując, że Chrystus mógł dokonać wszystkiego, co zechciał, ewangelista dodaje: „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”.
     Oto są Boże cuda dzisiejszej uroczystości, oto zbawienne misterium dokonane dzisiaj dla nas na górze; gromadzi nas razem śmierć i uwielbienie Chrystusa. Abyśmy więc wraz z wybranymi spośród natchnionych przez Boga uczniów mogli wniknąć w głębię owych niewyrażalnych świętych misteriów, wsłuchajmy się w święty głos Boży, który z wysoka, ze szczytu góry, ustawicznie przyzywa nas do siebie.
     Ku owej górze trzeba nam zatem podążać – odważę się powiedzieć – jak Jezus, który tam w niebie jest poprzednikiem naszym i wodzem. Wraz z Nim zajaśniejemy blaskiem, na który patrzeć potrafią jedynie oczy ducha. Odnowieni na duszy, upodobnieni do Jego obrazu, jako uczestnicy Bożej natury będziemy przysposobieni do życia wiecznego.
     Biegnijmy tam ufni i radośni: wejdźmy w obłok podobnie jak Mojżesz i Eliasz, podobnie jak Jakub i Jan. Bądźmy jak Piotr, pochłonięci oglądaniem i kontemplacją Boga, przemienieni chwalebnym Przemienieniem, oddaleni od świata, oderwani od ziemi. Porzućmy ciało, pozostawmy stworzenia i zwróćmy się ku Stwórcy, do którego Piotr mówił w zachwycie: „Panie, dobrze nam tu być”.
     Bez wątpienia, Piotrze, rzeczywiście „dobrze nam tu być” z Jezusem i na zawsze tu pozostać. Cóż bardziej szczęśliwego, cóż wznioślejszego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? Oto każdy z nas mając Boga w swoim sercu, przemieniony na obraz Boży, niechaj zawoła z radością: „Dobrze nam tu być”, gdzie wszystko wypełnione jest światłem, gdzie panuje szczęście, radość i wesele, gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą, gdzie ogląda się Boga (Chrystusa), gdzie On sam wraz z Ojcem gotuje dla siebie mieszkanie i przychodząc mówi: „Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie”; gdzie wraz z Chrystusem znajdują się i gromadzą skarby dóbr wiecznych, gdzie jakby w zwierciadle ukazują się pierwociny i obrazy przyszłych wieków.

RESPONSORIUM

Mt 17, 2. 3; por. Łk 9, 32. 34

W. Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce. * A uczniowie widząc Jego chwałę, / upadli na twarz i bardzo się zlękli.
K. Ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. W. A uczniowie widząc Jego chwałę, / upadli na twarz i bardzo się zlękli.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tego święta, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom IV: Części stałe, str. 493-496; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
     Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
     wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
     Tobie Cherubini i Serafini
     nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
     Pełne są niebiosa i ziemia
     majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
     Ciebie wychwala
     Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
     Ojca niezmierzonego majestatu,
     godnego uwielbienia, prawdziwego
     i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
     Tyś Królem chwały, o Chryste,
     Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
     Ty, skruszywszy żądło śmierci,
     otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
     Ty przyjdziesz jako Sędzia:
     tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
     Policz ich między świętych Twoich
     w wiekuistej chwale.

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
     I rządź nimi,
     i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
     I wysławiamy imię Twe na wieki,
     na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
     Zmiłuj się nad nami, Panie,
     zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
     W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
     nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: Własne, str. 1393

     Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

О, пръв ден, последен,

ден от светлина огрян.

Господ Исус е възкръснал

и към нас протяга длан.

Мир на небето и земята,

мир във всички векове,

мир на верните в сърцата

със Христовата любов.

Пейте всички: "Аллелуйя!"

Църквата да проехти,

нека Тя Те възхвалява,

в общността на вси светии.

Слава Тебе, о, Исусе.

Отче, носим Те в сърцето.

Чест на Бога Свети Дух

и ликуване в небето. Амин!

Ант. 1 Уповавайте се на Господ, защото Неговата милост е вечна Аллелуйя!

Псалм 117

Славете Господ, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

Нека каже сега Израил: "Той е благ", *

защото милостта Му е вечна.

Нека каже сега ломът Ааронов: "Той е благ", *

защото милостта Му е вечна.

Нека кажат сега онези, които се боят от Господ: "Той е благ", *

защото милостта Му е вечна.

В мъката си викнах към Господ, *

Той ме чу и ме изведе на просторно място.

Господ е моя помощ, *

ще гледам срещу моите врагове.

По-добре да се уповаваме на Господ, *

отколкото да се надяваме на човек.

По-добре да се уповаваме на Господ, *

отколкото да се надяваме на князе.

Всички народи ме бяха обкръжили, *

но с името Господне аз ги повалих.

Обиколиха ме като пчели – мед

и угаснаха като огън в тръни – *

с името Господне аз ги повалих.

Блъснаха ме силно, за да падна, *

но Господ ме подкрепи.

Господ е моя сила и песен, *

Той стана мое спасение.

Глас на радост и спасение *

в жилищата на праведните.

Десницата Господня твори сила!

Десницата Господня е висока, *

десницата Господня твори чудеса!

Няма да умра, но ще живея *

и ще разгласям делата Господни.

Господ ме строго наказа, *

но на смърт не ме предаде.

Отворете ми портите на правдата, *

ще мина през тях и ще прославя Господ.

Ето портите Господни, *

праведните ще минат през тях.

Славя Те, защото ме чу *

и стана мое спасение.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *

стана глава на ъгъла.

Това е от Господ *

и е дивно в очите ни.

Този ден е Господ сътворил – *

нека се зарадваме и развеселим в него.

О, Господи, спаси ни! *

О, Господи, помогни ни!

Благословен е онзи, който иде в името Господне! *

Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог и ни осия,

връзвайте с въже жертвата, *

водете я към роговете на жертвеника.

Ти си мой Бог, ще Те славя! *

Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям!

Ще Те славя, защото ме чу *

и стана мое спасение.

Славете Господ, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Уповавайте се на Господ, защото Неговата милост е вечна Аллелуйя!

Ант. 2 Аллелуйя! Благославяйте Господ, всички дела Господни! Аллелуйя!

Кантик Дан. 3, 52-57

Благословен си Ти, Господи Боже на дедите ни, *

възхвален си и прославен във вековете,

благословено е името на Твоята слава, *

име свято, възхвалено и прославено във всички векове.

Благословен си Ти в храма на святата Си слава, *

възхвален си и прославен във вековете.

Благословен си Ти, Който виждаш бездната,

Който седиш над херувими, *

възхвален си и прославен във вековете.

Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето Царство, *

възхвален си и прославен във вековете.

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

възхвален си и прославен във вековете.

Всички дела Господни благославяйте Господ, *

пейте и Го прославяйте във вековете.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Аллелуйя! Благославяйте Господ, всички дела Господни! Аллелуйя!

Ант. 3 Всичко живо нека хвали Господ! Аллелуйя!

Псалм 150

Хвалете Бога в Неговата светиня, *

хвалете Го в крепостта на силата Му.

Хвалете Го, заради Неговото могъщество, *

хвалете Го, заради безкрайното Му величие.

Хвалете Го с тръбен звук, *

хвалете Го с псалтир и гусли.

Хвалете Го с тимпан и танци, *

хвалете Го със струни и органи.

Хвалете Го със звучни кимвали,

хвалете Го с кимвали гръмогласни. *

Всичко, което диша, нека хвали Господ!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Всичко живо нека хвали Господ! Аллелуйя!

Кратко четиво 2 Тим. 2, 8. 11-13

Помни, че Господ Исус Христос от Давидовия род възкръсна от мъртвите, според моето Благовестие. Верни са думите: "Ако с Него сме умрели, с Него ще оживеем; ако търпим, с Него ще царуваме; ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас; ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си."

Кратки възгласи

Н. Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име!

Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име!

В. Разказваме за Твоите чудеса —

* и призоваваме Твоето име!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име!

Ант. Всички се възхищаваха от Исусовото учение и разбираха, че Той притежава голяма власт!

Кантик на Захария Лк. 1, 68-79

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

затова че посети и избави Своя народ

и издигна за нас, в дома на Своя слуга Давид, *

спасителна сила.

Както обеща чрез устата *

на Своите свети, от преди време, пророци,

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят.

За да прояви Своята милост на дедите ни *

и да си спомни Светия Си Завет,

клетвата, с която се кле *

на Авраам – нашия отец.

За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *

защото ще вървиш пред лицето на Господ,

за да приготвиш Неговите пътища

и да дадеш на народа Му да познае спасението, *

чрез опрощаване на греховете му.

Поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,

за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Всички се възхищаваха от Исусовото учение и разбираха, че Той притежава голяма власт!

Просби

Нека разтворим с упование сърцето си към Бога, Който ни обича и познава нашите нужди, и кажем:

Теб, Господи, прославяме и на Теб се уповаваме!

Благославяме Те, всемогъщи Боже и Царю на Вселената, Който

призова нас – грешниците,

стори да познаем Твоята истина и величие и искрено да Ти служим.

Ти, Който се смили над нас и пожела да страдаш заради нас,

не позволявай да се отклоняваме от пътя на Живота.

Стори да изживеем с духовна радост

деня на Христовото Възкресение.

Дай на Твоите верни духа на молитвата и възхвалата,

за да могат да Ти благодарят винаги и във всичко.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Господи Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

Троице благословена,

Святост, Мъдрост и Любов,

с блясък Ти ни озаряваш

и даряваш със любов.

Възхваляваме Те сутрин,

вечер Ти благодарим.

Пеем Ти единогласно

във деня животворим. Амин!

Псалмодия

Ант. 1 Аз Те родих със свято благолепие преди зората! Аллелуйя!

Псалм 109, 1-5.7

Господ каза на моя Господ: *

"Седи от дясната Ми страна,

докато поставя Твоите врагове *

подножие на нозете Ти."

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион – *

владей между враговете Си.

В деня на Твоята сила народът Ти е готов

със свято благолепие, *

от утроба преди зората, като роса е Твоето рождение.

Кле се Господ и няма да се разкае. *

"Ти си Свещеник във вековете по чина на Мелхиседек."

Господ е от дясната Ти страна, *

в деня на гнева Си ще порази царете.

По пътя ще пие от поток *

и ще вдигне високо глава.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Аз Те родих със свято благолепие преди зората! Аллелуйя!

Ант. 2 Блажени гладните и жадните за правда – те ще се наситят! Аллелуйя!

Псалм 111

Блажен е онзи човек, който се бои от Господ *

и който крепко обича Неговите заповеди.

Неговият род ще бъде силен на земята, *

родът на праведните ще бъде благословен.

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

В тъмнина изгрява светлината на правите, *

тя е блага, милостива и праведна.

Добрият човек се смилява и на заем дава, *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

Той няма никога да се поклати, *

във вечна памет ще остане праведникът.

От лоша мълва няма да се уплаши, *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господ.

Сърцето му е крепко, той няма да се уплаши, *

когато погледне враговете си.

Той пръсна, раздаде на сиромаси,

правдата му пребъдва вечно. *

Неговият рог ще се възвиси в слава.

Нечестивецът ще види това и ще се ядоса,

ще заскърца със зъби и ще се стопи. *

Желанието на нечестивите ще загине.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Блажени гладните и жадните за правда – те ще се наситят! Аллелуйя!

Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Аллелуйя!

Кантик Откр. 19, 1-7

Аллелуйя!

Спасение и слава, чест и сила на Господ, нашия Бог, *

защото присъдите Му са истинни и праведни.

Аллелуйя!

Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги *

и вие, които се боите от Него – малки и големи.

Аллелуйя!

Зашото се възцари Господ, *

Бог Вседържител.

Аллелуйя!

Нека се радваме и веселим *

и Му отдадем слава.

Аллелуйя!

Настъпи сватбата на Агнеца *

и невястата Му се приготви.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Аллелуйя!

Кратко четиво Евр. 12, 22-24

Вие пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към безбройните ангели; към тържественият сбор и към Църквата на първородните, които са записани на небесата; и към Бога, Съдия на всички; и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство; и към Исус, Застъпника на Новия Завет; и към кръвта за поръсване, която говори по-добре от кръвта на Авел.

Кратки възгласи

Н.Велик е Господ, * голяма е Неговата сила!

Велик е Господ, * голяма е Неговата сила!

В.Премъдростта Му е безгранична —

* голяма е Неговата сила!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Велик е Господ, "голяма е Неговата сила!

Ант. Всички се възхищаваха на онова, което излизаше от Божиите уста!

Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55

Душата ми величае Господ *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи.

Силният ми стори велико нещо *

и свято е името Му.

Неговата милост е от род в род *

към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с десницата Си *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта,

както обеща на нашите деди – *

на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Всички се възхищаваха на онова, което излизаше от Божиите уста!

Просби

Изпълнени с искрена признателност и радост в Господ, от Когото произтича всяко добро, нека кажем:

Господи, изслушай нашата молитвата!

Господи, Отец на Вселената, Ти, Който изпрати Сина Си в света,

за да бъде прославяно навсякъде Твоето име,

укрепи свидетелството на Твоята Църква сред всички хора.

Стори да можем да се вслушваме в учението на Апостолите,

а вярата ни да бъде съобразена с Истината.

Ти, Който предпочиташ праведните,

бъди търпелив към неправедните, но – справедлив.

Освободи робите на греха и просветли слепите,

ободри обезверените и зашити изгнаниците.

Дай на нашите покойници Вечния Мир,

стори, чрез Твоя Син, да достигнат славата на Възкресението.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Господи Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1021-1022; LG skrócone: Własne, str. 1391

Słodkie wspomnienie Jezusa
Radością wnętrza napełnia,
Ale wszelakie wesele
Obecność Jego przewyższa.

Nie ma nic w śpiewie milszego,
Bardziej błogiego dla słuchu
Ani droższego w myśleniu
Niż Jezus, Syn Wszechmocnego.

Jezus rozkoszą jest serca
I prawdy źródłem przejrzystym,
Światłem naszego umysłu,
Od wszelkich pragnień wznioślejszy.

Kiedy przychodzisz, o Jezu,
Obdarzasz duszę poznaniem,
Świat wtedy marnym się zdaje,
A duch goreje miłością.

Daj przebaczenie nam, grzesznym,
Miłować naucz bez miary,
Bądź z nami, byśmy widzieli
Majestat Twój niezrównany.

Hołdy składamy Ci, Jezu,
Gdy dziś objawiasz swe Bóstwo,
Ojciec zaś w Duchu jedności
Ogłasza Synem Cię miłym. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Własne, str. 1022; LG skrócone: Własne, str. 1391-1392
Psalmy – LG tom IV: Niedziela I, str. 524-527; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Dzisiaj oblicze Jezusa Chrystusa * zajaśniało jak słońce, / a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzisiaj oblicze Jezusa Chrystusa / zajaśniało jak słońce, / a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

2 ant. Gdy Chrystus się przemienił, * głos Ojca dał Mu świadectwo, / Mojżesz i Eliasz ukazali się w chwale / i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Gdy Chrystus się przemienił, / głos Ojca dał Mu świadectwo, / Mojżesz i Eliasz ukazali się w chwale / i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać.

3 ant. Mojżesz, prawodawca, i Eliasz, prorok, * ukazali się w blasku na świętej górze / i rozmawiali z Jezusem.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mojżesz, prawodawca, i Eliasz, prorok, / ukazali się w blasku na świętej górze / i rozmawiali z Jezusem.

CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1022;LG skrócone: Własne, str. 1392

Ap 21, 10. 23

     Anioł uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. A Miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Własne, str. 1022; LG skrócone: Własne, str. 1392

K.   Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie. * Alleluja, alleluja.
W.  Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie. / Alleluja, alleluja.
K.   Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Własne, str. 1022;LG skrócone: Własne, str. 1392

Łk 1, 68-79

Ant. Odezwał się głos z obłoku: * To jest mój Syn umiłowany, / w którym mam upodobanie, / Jego słuchajcie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odezwał się głos z obłoku: / To jest mój Syn umiłowany, / w którym mam upodobanie, / Jego słuchajcie.

PROŚBY

LG tom IV: Własne, str. 1022-1023; LG skrócone: Własne, str. 1392-1393

Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów:

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Ojcze nieskończenie dobry, Ty przemieniłeś swego umiłowanego Syna i objawiłeś się w świetlistym obłoku,
spraw, abyśmy wiernie słuchali słów Chrystusa.

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Boże, Ty hojnie obdarzyłeś swoich wybranych szczęściem i radością,
daj, abyśmy znaleźli w Ciele Chrystusa źródło naszego życia.

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Boże, Ty oświeciłeś nasze serca, abyśmy oglądali Twoją chwałę na obliczu Jezusa Chrystusa,
pozwól nam zawsze się wpatrywać w Twojego umiłowanego Syna.

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Boże, Ty przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa objawiłeś nam powszechny plan zbawienia,
niech światło Ewangelii ogarnie wszystkich ludzi.

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Ojcze, dzięki Twojej miłości nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy,
spraw, abyśmy się upodobnili do Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale.

Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: Własne, str. 1393

     Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Wtorek II, str. 674-676; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Jezus przemienił się między Mojżeszem i Eliaszem, * aby Prawo i Prorocy byli świadkami Jego chwały.

Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
     W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
     że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
     Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
     są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
     Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
     na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
     Oto, co do mnie należy: *
     zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 53
Powszechne zepsucie

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
     Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
     okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc

Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
     Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
     nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
     Oto mi Bóg dopomaga, *
     Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
     Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
     hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus przemienił się między Mojżeszem i Eliaszem, / aby Prawo i Prorocy byli świadkami Jego chwały.

CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1023;LG skrócone: wg tabeli stron

Wj 19, 9

     Pan rzekł do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze.

K. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich.
W. Wdzięk się rozlał na Twoich wargach.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Własne, str. 1024; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Wtorek II, str. 674-676; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, * na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
     W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
     że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
     Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
     są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
     Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
     na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
     Oto, co do mnie należy: *
     zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 53
Powszechne zepsucie

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
     Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
     okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc

Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
     Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
     nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
     Oto mi Bóg dopomaga, *
     Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
     Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
     hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, / na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1024;LG skrócone: wg tabeli stron

Wj 33, 9. 11

     Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.

K. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.
W. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj