Brewiarz wczoraj


Czwartek I tygodnia Adwentu


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom I: Adwent I, str. 140; LG skrócone: Adwent I, str. 42
Psalm – LG tom I: Psalm 95, str. 568-569; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, str. 140-141; LG skrócone: Adwent I, str. 42-43

Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwałaPrzez całą wieczność bez kresu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Czwartek I, str. 638-640; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 638-640; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786

1 ant. Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

Psalm 18, 31-51
Dziękczynienie

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)

IV
Droga Boża jest nieskalana, †
słowo Pana wypróbowane w ogniu. *
On tarczą dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
     Bo któż jest Bogiem prócz Pana *
     lub kto jest opoką prócz naszego Boga?
Bóg, który przepasał mnie mocą *
i nienaganną uczynił mą drogę.
     On dał moim nogom rączość łani *
     i umieścił mnie na wzgórzach.
On me ręce wyćwiczył do bitwy, *
a ramiona do napinania spiżowego łuku.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słowo Pana jest tarczą / dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

2 ant. Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.

V

Dałeś mi swą tarczę, aby mnie ocalić, †
wspomogła mnie Twoja prawica *
i wielkim mnie uczyniła troskliwość Twoja.
     Poszerzyłeś drogę dla moich kroków *
     i stopy moje się nie zachwiały.
Ścigałem mych wrogów i dopadłem, *
i nie wróciłem, póki nie zginęli.
     Starłem ich i nigdy już się nie podźwigną, *
     upadli pod moje stopy.
Przepasałeś mnie mocą do bitwy, *
a oporni zgięli się przede mną.
     Wrogów moich zmusiłeś do ucieczki, *
     tych, którzy mnie nienawidzą, spotkała zatrata.
Wołali, lecz nie było komu ich ratować, *
wołali do Pana, lecz ich nie wysłuchał.
     Jak proch na wietrze ich rozrzuciłem, *
     zdeptałem ich jak uliczne błoto.
Wybawiłeś mnie od zbuntowanego ludu, *
ustanowiłeś mnie głową narodów.
     Służył mi lud, którego nie znałem, †
     był mi posłuszny na pierwsze wezwanie, *
     schlebiali mi cudzoziemcy.
Cudzoziemcy upadli na duchu *
i wyszli, drżąc, ze swoich warowni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomogła mnie, Panie, / Twoja prawica.

3 ant. Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

VI

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca,
     Bóg, który mnie pomścił i poddał mi narody, *
     który mnie wybawił od nieprzyjaciół,
Wyniósł ponad wrogów *
i ocalił od gwałtownika.
     Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów *
     i pieśnią wysławiał Twoje imię.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi †
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca, *
i jego potomstwo na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

Werset – LG tom I: Czwartek I Adw, str. 176; LG skrócone: Czwartek I, str. 786

K. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego.
W. I rozgłaszajcie je aż po krańce ziemi.

I CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 176-177

Z Księgi proroka Izajasza 16, 1-5; 17, 4-8

Syjon schronieniem dla Moabitów
Nawrócenie się Efraima

     Poślijcie baranka dla władcy krainy, drogą przez pustynię do góry Córy Syjonu. Jak ptactwo uciekające z opustoszałego gniazda, tak będą córki moabskie przy brodach Arnonu.
     „Udziel nam rady, podaj wskazówkę, jak w nocy połóż twój cień w samo południe. Ukryj wygnańców, nie zdradź tułaczy. Niech znajdą gościnę u ciebie rozbitki Moabu. Bądź im ucieczką przed pustoszycielem!” Gdy ustanie ucisk, wtedy skończy się gwałt, ciemięzcy znikną z kraju, utrwalony będzie tron dzięki łasce, i dzięki wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia troszczący się o prawo i dbały o sprawiedliwość.
     W owym dniu chwała Jakuba zmaleje i tłuste jego ciało wychudnie. I stanie się tak jak wtedy, kiedy żniwiarz chwyta w garść zboże na pniu, a ramię jego ścina kłosy; i jak wówczas, gdy zbierają kłosy w dolinie Refaim, tak że zostaje na niej pokłosie; albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają dwa lub trzy owoce na samym wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa – mówi Pan, Bóg Izraela.
     W owym dniu patrzeć będzie człowiek na swego Stwórcę i jego oczy się zwrócą ku Świętemu Izraela. Nie popatrzy więcej na ołtarze, dzieło rąk swoich, ani nie rzuci okiem na to, co uczyniły jego palce: na aszery i stele słoneczne.

RESPONSORIUM

por. Jr 33, 15. 16; Iz 16, 5

W. Wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego i będzie wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. * A oto imię, którym Go będą nazywać: / Pan naszą sprawiedliwością.
K. Tron będzie utrwalony dzięki łasce i zasiądzie na nim sędzia troszczący się o prawo i dbały o sprawiedliwość. W. A oto imię, którym Go będą nazywać: / Pan naszą sprawiedliwością.

II CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 177-178

Z komentarza św. Efrema, diakona, do Diatessaronu(rozdz. 18)

Czuwajcie, bo Pan przyjdzie powtórnie
     Chrystus, aby uniknąć pytań uczniów o chwilę Jego przyjścia, powiedział: „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn; nie wasza to rzecz znać czasy i chwile”. Pan ukrył przed nami tę chwilę, aby każdy z nas czuwał i nie wykluczał, że może to nastąpić jeszcze za jego życia. Gdybyśmy dokładnie znali czas przyjścia Pana, stałoby się ono daremne, bo nie pożądałyby Go ani narody, ani wieki, w których ma się objawić. Pan powiedział tylko tyle, że przyjdzie, ale nie określił, kiedy to nastąpi, i dzięki temu stale Go wyczekują wszystkie pokolenia i wieki.
     Owszem, Pan wskazał nam znaki towarzyszące Jego przyjściu; jednakże na ich podstawie nie możemy jasno określić chwili, w której ono nastąpi. Mijały bowiem wieki, a wraz z ich upływem owe znaki się ukazywały i mijały; co więcej, także i teraz możemy je dostrzec. Albowiem ostateczne przyjście Pana nastąpi podobnie jak pierwsze.
     Wyczekiwali Go sprawiedliwi i prorocy, sądząc, że się objawi za ich dni. Tak samo i dzisiaj każdy z wiernych pragnie przyjąć Chrystusa w czasie swego własnego życia, ponieważ Pan nie wskazał dnia tego przyjścia. Postąpił tak przede wszystkim, żeby nikt nie mniemał, że On, którego nie dosięga upływ czasu, mógł być poddany jakiemuś przeznaczeniu i godzinie. Jakże więc to, co sam postanowił, byłoby Mu nie znane, skoro sam określił znaki towarzyszące Jego przyjściu? Tak więc umyślnie Pan określił je w ten sposób, aby odtąd wszystkie pokolenia i wieki uważały, że nadejście Chrystusa dokona się właśnie w ich czasach.
     A więc czuwajcie, bo kiedy ciało jest mdłe, to wtedy natura zwycięża i całe postępowanie człowieka jest poddane nie jego woli, ale bodźcom natury. A kiedy dusza zapada w odrętwienie, gdy nią zawładnie małoduszność czy smutek, wtedy zapanuje nad nią jej wróg i kieruje nią wbrew jej woli. Siły natury mogą opanować ciało, a nieprzyjaciel duszę.
     Dlatego właśnie Pan poleca nam czuwać i przykazuje, byśmy się nie zaniedbywali, nie trwali w odrętwieniu i strzegli się zniechęcenia, bo tak mówi do nas Pismo: „Ocknijcie się, sprawiedliwi”, oraz: „Powstałem i znów jestem z Tobą”, i jeszcze: „Nie zniechęcajcie się”, „oddani zaś posługiwaniu, nie upadamy na duchu”.

RESPONSORIUM

Iz 55, 3-4; Dz 28, 28

W. Zawrę z wami wieczyste przymierze, są to niezawodne łaski dane Dawidowi. * Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, / wodzem i rozkazodawcą dla narodów.
K. Zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. W. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, / wodzem i rozkazodawcą dla narodów.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

     Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 142; LG skrócone: Adwent I, 44

wybierz: wariant I | wariant II

Już dźwięczny głos się rozlega
I brzmi wśród nocnych ciemności:
Niech miną senne złudzenia,
Bo Chrystus z nieba jaśnieje!

Niech się przebudzą umysły
Przez grzech dotkliwie zranione,
Bo nowej gwiazdy promienie
Uleczą wszelkie słabości.

Baranek Boży przychodzi,
By łaską winy przeważyć,
A my pokornie błagajmy
O miłosierdzie nad nami.

Gdy Pan powtórnie nadejdzie
I trwoga świat opanuje,
Niech nas nie karze za błędy,
Lecz przebaczeniem obdarzy.

Choć jeszcze w czasu granicach
Jesteśmy wszyscy zawarci,
Już teraz pieśnią radosną
Wielbimy Trójcę Przedwieczną. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Czwartek I, str. 640-643; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 640-643; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego

Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
     Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
     dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
     Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
     niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
     niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
     Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
     a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
     Zastawili sidła na moje nogi *
     i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
     Serce moje jest mocne, Boże, †
     mocne jest moje serce, *
     zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
     Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
     zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
     Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
     nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu

Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
     „Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
     i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
     Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
     i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
     zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
     Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
     a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
     Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
     i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu

Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
      Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
     radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
     Bóg w zamkach swoich *
     okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
     Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
     zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
     Jak wiatr ze wschodu, *
     który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
     W mieście naszego Boga. *
     Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
     Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
     sięga po krańce ziemi. *
     Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
     Obejdźcie Syjon dokoła, *
     policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
     Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
     i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 178;LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 61

Iz 45, 8

     Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

K.   Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.   I Jego chwała objawi się w tobie.
W.  Wzejdzie światłość Pana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179;LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

Łk 1, 68-79

Ant. Oczekuję Pana, Zbawiciela mego; * teraz, gdy jest blisko, ufność w Nim pokładam. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczekuję Pana, Zbawiciela mego; / teraz, gdy jest blisko, ufność w Nim pokładam. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

Chrystus, mądrość i moc Boża, z radością przebywa wśród ludzi, ufnie więc módlmy się do Niego, wołając:

Pozostań na zawsze między nami, Panie.

Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś do królestwa swojej światłości,
spraw, abyśmy postępowali w sposób godny naszego powołania.

Pozostań na zawsze między nami, Panie.

Ty, nieznany światu, jesteś między nami,
okaż wszystkim ludziom swoje oblicze.

Pozostań na zawsze między nami, Panie.

Ty jesteś bliżej nas niż my samych siebie,
umocnij w naszych sercach nadzieję zbawienia.

Pozostań na zawsze między nami, Panie.

Ty jesteś źródłem wszelkiej świętości,
zachowaj nas świętymi i nieskalanymi na dzień swego przyjścia.

Pozostań na zawsze między nami, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

     Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 143; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zapowiedzieli prorocy, / że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;LG skrócone: wg tabeli stron

Mi 5, 3-4a

     Powstanie Władca w Izraelu i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.

K. Narody będą czciły imię Twoje, Panie.
W. A wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: / Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;LG skrócone: wg tabeli stron

Ag 2, 6b. 9

     Jeszcze trochę, a poruszę niebo i ziemię, i morze, i ląd. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.

K. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie.
W. I przyjdź nam z pomocą.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 145; LG skrócone: Adwent I, 45

wybierz: wariant I | wariant II

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 146; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rzekła Maryja: / Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;LG skrócone: wg tabeli stron

Ml 3, 20a. 24a

     Dla was, czczących moje imię, wzejdzie Słońce sprawiedliwości, a w Jego promieniach będzie uzdrowienie. I skłoni serce ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom.

K. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
W. Odpuść winy swojemu ludowi.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom I: Adwent I, 139; LG skrócone: Adwent I, 41

wybierz: wariant I | wariant II

Stwórco gwiaździstych przestworzy
I wieczne światło wierzących,
Chryste, coś wszystkich odkupił,
Wysłuchaj naszą modlitwę.

Zdjęty litością nad światem,
Któremu śmierć zagrażała,
Jego zbawieniem się stałeś
I uzdrowiłeś z niemocy.

Świat już pogrążał się w mroku,
Lecz Ty, jak słońce promienne,
Z łona Dziewicy wyszedłeś,
Zrodzony przez Nią w czystości.

Byty niebiańskie i ziemskie,
Posłuszne Twoim rozkazom,
Hołd Ci składają w pokorze
I sławią Twoją potęgę.

Ciebie, Najświętszy, prosimy:
Nim przyjdziesz sądzić sumienia,
Obroń nas w życiu doczesnym
Od przewrotności szatana.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom I: Czwartek I, str. 646-649; LG skrócone: Czwartek I, str. 795-798
Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 646-649; LG skrócone: Czwartek I, str. 795-798

1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci

Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki (Kasjodor)

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
     Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
     a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
     Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
     i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
     Płacz nadchodzi z wieczora, *
     a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję”.
     Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
     gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
     „Jaka korzyść z krwi mojej, *
     gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
     Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
     Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
     Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
     Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie poczytuje winy.

Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy

Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
     Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
     a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
     Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
     z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
     Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
     gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
     Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
     i dasz mi radość mego ocalenia.
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
     Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
     można je okiełznać tylko wędzidłem, *
     inaczej nie podejdą do ciebie”.
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
     Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
     radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
     Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
     i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
     Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
     prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
     Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
     i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
     Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
     i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
     Dlatego radujcie się, niebiosa, *
     razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 181;LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 63

Jk 5, 7-8. 9b

     Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Oto sędzia stoi przed drzwiami.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 181; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 63

K.   Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.   Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.  Panie, Boże Zastępów.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

PIEŚŃ MARYI

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 181;LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 64

Łk 1, 46-55

Ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami * i błogosławiony owoc Twojego łona.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami / i błogosławiony owoc Twojego łona.

PROŚBY

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 181; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 64

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus jest wielką światłością, która według zapowiedzi proroków miała przyjść i zajaśnieć ludziom przebywającym w cieniu śmierci. Zanośmy do Niego pełne czci błagania i wołajmy:

Przybądź, Panie Jezu.

Słowo odwieczne, Synu Boży, Ty na początku wszystko stworzyłeś i gdy nadeszła pełnia czasów, przyjąłeś ludzką naturę,
przyjdź i wybaw nas od śmierci wiecznej.

Przybądź, Panie Jezu.

Prawdziwa Światłości, która oświecasz każdego człowieka,
przyjdź i rozprosz mroki naszej niewiedzy.

Przybądź, Panie Jezu.

Synu Jednorodzony, który jesteś na łonie Ojca,
przyjdź i ukaż nam Bożą łaskawość.

Przybądź, Panie Jezu.

Jezu Chryste, Ty przyszedłeś do nas jako Syn Człowieczy,
spraw, niech ci, którzy Cię przyjmują, staną się dziećmi Bożymi.

Przybądź, Panie Jezu.

Ty otwierasz bramy wszystkich więzień,
dopuść do domu wesela tych, którzy jak żebracy u drzwi wyczekują.

Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

     Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom I: Czwartek, str. 945; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

CZYTANIE

LG tom I: Czwartek, str. 946;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom I: Czwartek, str. 946; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom I: Czwartek, str. 946;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom I: Czwartek, str. 946; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj