Brewiarz wczoraj


Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom III: DK, str. 1530; LG skrócone: DK, str. 1688
Psalm – LG tom III: Psalm 24, str. 534-535; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: DK, str. 1531; LG skrócone: DK, str. 1689

Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
I Jego wielkość pełną majestatu;
Zgłębiając myślą tajemnice Boże
Odnalazł prawdę.

Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,
Pokornie służył dziełu odkupienia,
Bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł
Mądrości wiecznej.

Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół
I strzegł od błędu wśród ciemności świata,
A on tłumaczył z mocą niezrównaną
Natchnione księgi.

Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,
Niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,
Niech ją prowadzi na pastwiska życia
W królestwie światła.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu
Za jasny płomień wiary i miłości,
Za drogę łaski, którą nam objawia
Przez świętych mistrzów. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 824-827; LG skrócone: Wtorek III, str. 979-982
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 824-827; LG skrócone: Wtorek III, str. 979-982

1 ant. Bóg wstaje i pierzchają przed Jego obliczem * ci, którzy Go nienawidzą.

Psalm 68
Triumfalne wejście Pana

Chrystus, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary (Ef 4, 8)

I

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, †
pierzchają przed Jego obliczem *
ci, którzy Go nienawidzą.
     Jak dym przez wiatr rozwiany, †
     jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
     tak giną przed Bogiem grzesznicy.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
     Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, †
     równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków, *
     cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.
Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
     Bóg dom gotuje dla opuszczonych, †
     jeńców prowadzi ku lepszemu życiu, *
     tylko oporni zostają na zeschłej ziemi.
Boże, gdy szedłeś przed ludem Twoim, *
gdy kroczyłeś przez pustynię,
     Zadrżała ziemia, niebo deszcz zesłało *
     przed obliczem Boga, przed Bogiem Izraela.
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Tyś orzeźwił swe znękane dziedzictwo.
     Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
     które w swej dobroci dałeś ubogiemu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg wstaje i pierzchają przed Jego obliczem / ci, którzy Go nienawidzą.

2 ant. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, * Pan ratuje nas od śmierci.

II

Pan rozkaz wydaje, †
a liczni wysłannicy głoszą dobrą nowinę: *
„Wielkie wojsko jest rozgromione!
     Uciekają królowie zastępów, uciekają, *
     a mieszkanka domu dzieli łupy.
Gdy wy spoczywaliście pośród zagród dla trzody, †
pokryły się srebrem skrzydła gołębicy, *
lśniły jej pióra zieloną śniedzią złota.
     Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, *
     na górę Salmon opadały śniegi”.
Góry Baszanu, to góry wysokie, *
góry Baszanu, to góry urwiste.
     Czemu, góry urwiste, z zazdrością patrzycie †
     na górę, gdzie Bogu mieszkać się spodobało *
     i gdzie Bóg będzie przebywał na zawsze?
Rydwanów Bożych jest tysiąc tysięcy: *
to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
     Wstąpiłeś na wyżynę biorąc jeńców w niewolę, †
     przyjąłeś ludzi jako daninę, *
     nawet opornych wprowadzasz do swojego domu.
Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
     Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
     Pan ratuje nas od śmierci.
Bóg kruszy głowy swoich wrogów, *
zarosłą czaszkę grzesznika.
     Pan powiedział: „Wyprowadzę cię z Baszanu, *
     wyprowadzę ciebie z morskiej głębiny,
Aby we krwi twoja stopa brodziła, *
by języki psów twoich miały kąsek z wrogów”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, / Pan ratuje nas od śmierci.

3 ant. Królestwa ziemi, * śpiewajcie Bogu.

III

Oto widać, Boże, Twój pochód, *
pochód Boga mego i Króla do świątyni.
     Przodem idą śpiewacy, na końcu harfiarze, *
     w środku dziewczęta uderzają w bębenki.
Chórem błogosławcie Boga na świętym zgromadzeniu, *
błogosławcie Pana, zrodzeni z Izraela.
     Tam na czele idzie Beniamin, †
     książęta Judy z hufcami, *
     książęta Zabulona i Neftalego.
Boże, okaż swoją potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
     W Twej świątyni nad Jeruzalem *
     niech królowie złożą Tobie dary.
Skarć dzikie zwierzę żyjące w sitowiu, *
stada byków z cielcami narodów.
     Niech padną na twarze przynoszący srebro, *
     rozprosz narody, które cieszą się z wojen.
Niech możnowładcy nadejdą z Egiptu, *
niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga.
     Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, *
     zagrajcie Panu.
On przemierza odwieczne niebiosa; *
oto wydał głos swój, głos potężny.
     Uznajcie moc Bożą, †
     Jego majestat jest nad Izraelem, *
     a Jego potęga w obłokach.
Groźny jest Bóg w świątyni, Bóg Izraela, †
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu.

Werset – LG tom III: Wtorek III, str. 827; LG skrócone: Wtorek III, str. 982

K. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg.
W. Oto ogłasza pokój swojemu ludowi.

I CZYTANIE

LG tom III: Wtorek III zw, str. 94-95

Z Księgi Powtórzonego Prawa 26, 1-19

Wyznanie wiary synów Abrahama
     W owych dniach Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: „Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim; weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych przez ciebie w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i powiesz mu: «Oświadczam dziś Panu, Bogu twojemu, że zaszedłem do ziemi, o której Pan przysiągł przodkom, że nam ją da». Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu, i będziesz się cieszył razem z lewitą i obcym, który jest u ciebie, ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi.
     Gdy w trzecim roku – roku dziesięciny – zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach, powiesz wobec Pana, Boga swego: «Wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś; nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń. Nie spożyłem tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości, nie dałem nic z tego umarłemu, usłuchałem głosu Pana, Boga swego, czyniłem wszystko, co mi rozkazałeś. Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i ziemię – kraj opływający w mleko i miód – którą nam dałeś, jak poprzysiągłeś naszym przodkom».
     Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, jeżeli ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział”.

RESPONSORIUM

1 P 2, 9. 10; Pwt 7, 6. 8

W. Jesteście ludem Bogu na własność przeznaczonym. / Wy, którzyście byli nie Jego ludem, / a teraz jesteście ludem Bożym; * Którzyście nie dostąpili miłosierdzia, / teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
K. Pan was wybrał, ponieważ was umiłował, i wybawił was z domu niewoli. W. Którzyście nie dostąpili miłosierdzia, / teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

II CZYTANIE

LG tom III: Własne, str. 1079-1081

Z rozpraw św. Tomasza z Akwinu, kapłana(Rozprawa 6 o „Wierzę w Boga”)

Krzyż jest wzorem wszelkich cnót
     Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.
     Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.
     Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.
     Szukasz przykładu miłości: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
     Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem „gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich”. Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: „Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”.
     Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.
     Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci: „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”.
     Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest „Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy”, który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.
     Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem „podzielili między siebie moje szaty”, ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ „uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę”, ani do rozkoszy, albowiem „pragnąłem, a napoili Mnie octem”.

RESPONSORIUM

Mdr 7, 7-8; 9, 17

W. Modliłem się, i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. * Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
K. Któż by poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? W. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.

MODLITWA

LG tom III: Własne, str. 1081; LG skrócone: Własne, str. 1205

     Módlmy się. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: DK, str. 1535-1536; LG skrócone: DK, str. 1689-1690

Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,
Słowa żywota.

Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,
Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą
Pośród ciemności.

Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice
Życia wiecznego.

Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędrców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych
Blaskiem poznania.

Ten zaś, którego obchodzimy święto,
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 828-831; LG skrócone: Wtorek III, str. 983-986
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 828-831; LG skrócone: Wtorek III, str. 983-986

1 ant. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, * odpuściłeś winę swojemu ludowi.

Psalm 85
Bliskie jest nasze zbawienie

Kiedy nasz Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg swojej ziemi (Orygenes)

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
     Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
     i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
     Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
     Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
     Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
     a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
     Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †
     oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
     którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
     Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
     ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
     Pan sam szczęściem obdarzy, *
     a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, / odpuściłeś winę swojemu ludowi.

2 ant. Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, * szuka Ciebie o świtaniu.

Pieśń (Iz 26, 1b-4. 7-9. 12)
Hymn po zwycięstwie nad wrogami

Mur Miasta Świętego ma dwanaście warstw fundamentu (Ap 21, 14)

Mamy miasto potężne, †
a Pan dla jego ocalenia *
otoczył je murem i przedmurzem.
     Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, *
     który dochowuje wierności.
Jego duch niezachwiany †
przez Ciebie jest umacniany pokojem, *
pokojem, bo zaufał Tobie.
     Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, *
     gdyż Pan jest wiekuistą Opoką.
Prosta jest ścieżka sprawiedliwego, *
Ty równasz jego drogę szlachetną.
     Także i my na ścieżce Twoich wyroków *
     czekamy na Ciebie, o Panie.
Twoje imię i pamięć o Tobie *
są pożądaniem duszy.
     Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, *
     mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu.
Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, *
jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości.
     Panie, obdarz nas pokojem, *
     bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, / szuka Ciebie o świtaniu.

3 ant. Okaż nam, Panie, * pogodne oblicze.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
     Aby na ziemi znano Jego drogę, *
     Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Niech się narody cieszą i weselą, †
     bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
     i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Ziemia wydała swój owoc, *
     Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze.

CZYTANIE

LG tom III: DK, str. 1536;LG skrócone: DK, str. 1690

Mdr 7, 13-14

     Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: DK, str. 1536; LG skrócone: DK, str. 1690

K.   Mądrość świętych * Głoszą narody.
W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.
K.   Kościół sławi ich wielkość.
W.  Głoszą narody.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Własne, str. 1081;LG skrócone: Własne, str. 1205

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiony Pan, światłość świata, * z miłości ku Niemu święty Tomasz uczył się, czuwał i pracował.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Pan, światłość świata, / z miłości ku Niemu święty Tomasz uczył się, czuwał i pracował.

PROŚBY

LG tom III: P, str. 1520-1521; LG skrócone: P, str. 1680

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię,
spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Własne, str. 1081; LG skrócone: Własne, str. 1205

     Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, * kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

Psalm 119, 97-104
XIII (Mem)
Prawo Boże szkołą mądrości

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie, *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
     Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, *
     bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
     Jestem rozważniejszy od starców, *
     bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
     Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
     albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
     Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
     dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, / kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

2 ant. Pomnij, Panie, na lud swój, * który dawno nabyłeś.

Psalm 74
Na gruzach świątyni

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10, 28)

I

Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
     Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, †
     na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, *
     na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
     W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk Twoich wrogów, *
     zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery *
jak w leśnej gęstwinie.
     Wyłamali wszystkie bramy, *
     zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
     Rzekli w swym sercu: „Zniszczymy ich wszystkich!” *
     Wszystkie święte miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka, *
nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
     Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? *
     Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twojemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę *
i prawicę trzymasz w zanadrzu?
     Bóg jednak od początku jest moim królem, *
     który ocala na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na lud swój, / który dawno nabyłeś.

3 ant. Powstań, Boże, * broń swojej sprawy.

II

Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze *
i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
     Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, *
     wydałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie, *
Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
     Twoim jest dzień i noc jest Twoja, *
     Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi, *
Tyś stworzył lato i zimę.
     Pamiętaj o tym, że wróg lży Ciebie, Panie, *
     a lud niemądry bezcześci Twoje imię.
Duszy Twej synogarlicy nie wydawaj sępowi, *
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
     Wspomnij na Twoje przymierze, *
     bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *
niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
     Powstań, Boże, broń swojej sprawy, *
     pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.
Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół, *
zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie się wzmaga.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Boże, / broń swojej sprawy.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek III, str. 834;LG skrócone: wg tabeli stron

Jr 22, 3

     Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie.

K. Tobie, Panie, poleca się biedny.
W. Tyś opiekunem sieroty.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek III, str. 835; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela na Apostołów; nam również ześlij Ducha miłości, * abyśmy byli Twoimi wiernymi świadkami wobec ludzi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, * kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

Psalm 119, 97-104
XIII (Mem)
Prawo Boże szkołą mądrości

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie, *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
     Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, *
     bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
     Jestem rozważniejszy od starców, *
     bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
     Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
     albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
     Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
     dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, / kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

2 ant. Pomnij, Panie, na lud swój, * który dawno nabyłeś.

Psalm 74
Na gruzach świątyni

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10, 28)

I

Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
     Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, †
     na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, *
     na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
     W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk Twoich wrogów, *
     zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery *
jak w leśnej gęstwinie.
     Wyłamali wszystkie bramy, *
     zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
     Rzekli w swym sercu: „Zniszczymy ich wszystkich!” *
     Wszystkie święte miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka, *
nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
     Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? *
     Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twojemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę *
i prawicę trzymasz w zanadrzu?
     Bóg jednak od początku jest moim królem, *
     który ocala na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na lud swój, / który dawno nabyłeś.

3 ant. Powstań, Boże, * broń swojej sprawy.

II

Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze *
i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
     Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, *
     wydałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie, *
Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
     Twoim jest dzień i noc jest Twoja, *
     Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi, *
Tyś stworzył lato i zimę.
     Pamiętaj o tym, że wróg lży Ciebie, Panie, *
     a lud niemądry bezcześci Twoje imię.
Duszy Twej synogarlicy nie wydawaj sępowi, *
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
     Wspomnij na Twoje przymierze, *
     bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *
niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
     Powstań, Boże, broń swojej sprawy, *
     pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.
Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół, *
zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie się wzmaga.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Boże, / broń swojej sprawy.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek III, str. 835;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 15, 7-8

     Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba.

K. Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym.
W. Pan go ocali w dniu nieszczęścia.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek III, str. 835; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan, spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie, * i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 832-834; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, * kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

Psalm 119, 97-104
XIII (Mem)
Prawo Boże szkołą mądrości

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie, *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
     Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, *
     bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
     Jestem rozważniejszy od starców, *
     bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
     Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
     albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
     Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
     dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wypełnieniem Prawa jest miłość, / kto miłuje bliźniego, / wypełnił Prawo.

2 ant. Pomnij, Panie, na lud swój, * który dawno nabyłeś.

Psalm 74
Na gruzach świątyni

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10, 28)

I

Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
     Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, †
     na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, *
     na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
     W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk Twoich wrogów, *
     zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery *
jak w leśnej gęstwinie.
     Wyłamali wszystkie bramy, *
     zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
     Rzekli w swym sercu: „Zniszczymy ich wszystkich!” *
     Wszystkie święte miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka, *
nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
     Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? *
     Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twojemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę *
i prawicę trzymasz w zanadrzu?
     Bóg jednak od początku jest moim królem, *
     który ocala na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na lud swój, / który dawno nabyłeś.

3 ant. Powstań, Boże, * broń swojej sprawy.

II

Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze *
i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
     Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, *
     wydałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie, *
Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
     Twoim jest dzień i noc jest Twoja, *
     Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi, *
Tyś stworzył lato i zimę.
     Pamiętaj o tym, że wróg lży Ciebie, Panie, *
     a lud niemądry bezcześci Twoje imię.
Duszy Twej synogarlicy nie wydawaj sępowi, *
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
     Wspomnij na Twoje przymierze, *
     bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *
niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
     Powstań, Boże, broń swojej sprawy, *
     pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.
Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół, *
zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie się wzmaga.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Boże, / broń swojej sprawy.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek III, str. 835;LG skrócone: wg tabeli stron

Prz 22, 22-23

     Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy, wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.

K. Pan wyzwoli biedaka, który nie ma opieki.
W. Nędzarza ocali od śmierci.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek III, str. 835; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia; spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi * i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: DK, str. 1536-1537; LG skrócone: DK, str. 1691

Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty,
Który swym blaskiem napełniasz stworzenia,
Najwyższe światło ludzkiego umysłu,
Ciebie wielbimy z pokorną miłością.

Zapalasz Boskim ogniem swego Ducha
Żywe pochodnie natchnionej mądrości,
By oświecały dla wszystkich pokoleń
Ścieżki wiodące do zdrojów zbawienia.

Przez swoje sługi, dzięki Twojej łasce,
Dajesz nam poznać, co sam objawiłeś
I to, co człowiek swą myślą ogarnia,
Kiedy się zbliża do Ciebie, Wszechmocny.

Sławimy dzisiaj męża wielkiej cnoty,
Który dostąpił świętych obcowania
I dzieli z nimi radosną nagrodę
Za to, że głosił naukę bez skazy.

Niech on nam wskaże drogę Twojej prawdy,
Byśmy umieli podążać ku Tobie
I mogli Ciebie wychwalać na wieki,
Ojcze najlepszy z Twym Synem i Duchem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek III, str. 836-838; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992
Psalmy – LG tom III: Wtorek III, str. 836-838; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992

1 ant. Pan swój lud otacza opieką, * teraz i na wieki.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu

Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
     Jak góry otaczają Jeruzalem, †
     tak Pan swój lud otacza *
     teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
     Panie, czyń dobrze dobrym *
     i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan swój lud otacza opieką, / teraz i na wieki.

2 ant. Kto się uniży jak dziecko, * ten jest największy w królestwie niebieskim.

Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu

Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
     Nie dbam o rzeczy wielkie *
     ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
     Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
     teraz i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto się uniży jak dziecko, / ten jest największy w królestwie niebieskim.

3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
     Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
     a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
     Bo zostałeś zabity †
     i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
     z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
     Godzien jest Baranek zabity †
     wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
     cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

CZYTANIE

LG tom III: DK, str. 1537;LG skrócone: DK, str. 1691

Jk 3, 17-18

     Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: DK, str. 1537; LG skrócone: DK, str. 1692

K.   Bóg otworzył jego usta * W pośrodku Kościoła.
W.  Bóg otworzył jego usta / W pośrodku Kościoła.
K.   Napełnił go duchem wiedzy i mądrości.
W.  W pośrodku Kościoła.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg otworzył jego usta / W pośrodku Kościoła.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Własne, str. 1081;LG skrócone: Własne, str. 1205

Łk 1, 46-55

Ant. Bóg dał Tomaszowi wielką wiedzę, * którą rzetelnie poznał i bez zazdrości przekazywał.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Tomaszowi wielką wiedzę, / którą rzetelnie poznał i bez zazdrości przekazywał.

PROŚBY

LG tom III: P, str. 1527-1528; LG skrócone: P, str. 1686-1687

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, nie pozostawał z dala od Ciebie.

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

Zachowaj lud swój, o Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Własne, str. 1081; LG skrócone: Własne, str. 1205

     Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 1016; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Wtorek, str. 1027-1028; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek, str. 1028;LG skrócone: Wtorek, str. 1180

1 P 5, 8-9

     Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Wtorek, str. 1028; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Wtorek, str. 1029;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek, str. 1029; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj