Brewiarz na jutro


Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom IV: NMP, str. 1421; LG skrócone: NMP, str. 1604
Psalm – LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1373; LG skrócone: Własne, str. 1551

Witaj, Maryjo, Matko litości,
Matko nadziei i przebaczenia,
Bogarodzico i Matko łaski,
Matko radosna świętym weselem.
O Maryjo!

Ty jesteś, Pani, piękną doliną,
Która rozkwita liliami cnoty;
W Tobie jest źródło wszelkiego dobra,
Przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym.
O Maryjo!

Ojciec Cię stworzył swoją mądrością,
Syn się narodził z Twojego łona,
Duch zaś płomienny zstąpił na Ciebie:
Chwała niech będzie Bogu jednemu.
O Maryjo! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 584-586; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 584-586; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786

1 ant. Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

Psalm 18, 31-51
Dziękczynienie

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)

IV
Droga Boża jest nieskalana, †
słowo Pana wypróbowane w ogniu. *
On tarczą dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
     Bo któż jest Bogiem prócz Pana *
     lub kto jest opoką prócz naszego Boga?
Bóg, który przepasał mnie mocą *
i nienaganną uczynił mą drogę.
     On dał moim nogom rączość łani *
     i umieścił mnie na wzgórzach.
On me ręce wyćwiczył do bitwy, *
a ramiona do napinania spiżowego łuku.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słowo Pana jest tarczą / dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

2 ant. Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.

V

Dałeś mi swą tarczę, aby mnie ocalić, †
wspomogła mnie Twoja prawica *
i wielkim mnie uczyniła troskliwość Twoja.
     Poszerzyłeś drogę dla moich kroków *
     i stopy moje się nie zachwiały.
Ścigałem mych wrogów i dopadłem, *
i nie wróciłem, póki nie zginęli.
     Starłem ich i nigdy już się nie podźwigną, *
     upadli pod moje stopy.
Przepasałeś mnie mocą do bitwy, *
a oporni zgięli się przede mną.
     Wrogów moich zmusiłeś do ucieczki, *
     tych, którzy mnie nienawidzą, spotkała zatrata.
Wołali, lecz nie było komu ich ratować, *
wołali do Pana, lecz ich nie wysłuchał.
     Jak proch na wietrze ich rozrzuciłem, *
     zdeptałem ich jak uliczne błoto.
Wybawiłeś mnie od zbuntowanego ludu, *
ustanowiłeś mnie głową narodów.
     Służył mi lud, którego nie znałem, †
     był mi posłuszny na pierwsze wezwanie, *
     schlebiali mi cudzoziemcy.
Cudzoziemcy upadli na duchu *
i wyszli, drżąc, ze swoich warowni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomogła mnie, Panie, / Twoja prawica.

3 ant. Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

VI

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca,
     Bóg, który mnie pomścił i poddał mi narody, *
     który mnie wybawił od nieprzyjaciół,
Wyniósł ponad wrogów *
i ocalił od gwałtownika.
     Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów *
     i pieśnią wysławiał Twoje imię.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi †
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca, *
i jego potomstwo na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

Werset – LG tom IV: Czwartek I, str. 586; LG skrócone: Czwartek I, str. 786

K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.

I CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek XXXIII zw, str. 433-435

Z Księgi proroka Zachariasza 11, 4 – 12, 8

Przypowieść o pasterzach
     Pan tak do mnie powiedział: „Paś owce przeznaczone na zabicie, które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią: «Wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu», a pasterze nie mają dla nich litości. Ja też nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców kraju – wyrocznia Pana – ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a Ja nikogo nie uwolnię z ich ręki”.
     Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski: Jedną nazwałem „Łaskawość”, drugą – „Zjednoczenie”. I pasłem owce. Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie. Dlatego powiedziałem: Nie chcę was paść dłużej: co ma umrzeć, niech umiera, co ma zginąć, niech ginie, a te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą.
     Wziąłem moją laskę „Łaskawość” i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Pana. Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie. I odważyli mi trzydzieści srebrników.
     Jednak Pan rzekł do mnie: „Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien”. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego. Następnie złamałem moją drugą laskę – „Zjednoczenie” na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem.
     Później rzekł Pan do mnie: „Weź powtórnie wyposażenie głupiego pasterza. Albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o to, co ginie; nie będzie szukał tego, co błądzi; nie będzie leczył tego, co zranione; nie będzie karmił tego, co zdrowe. Ale będzie zjadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie obrywał.
     Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie”.
     Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka.
     Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem.
     W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą. Wówczas przywódcy judzcy pomyślą sobie: Potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana Zastępów.
     W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i na lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy.
     W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele.

RESPONSORIUM

Za 11, 12. 13; Mt 26, 15

W. Jako zapłatę moją odważyli mi trzydzieści srebrników, * Nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien.
K. Rzekł Judasz: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. W. Nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1373-1375

Kazanie św. Augustyna, biskupa(Kazanie 25, 7-8)

W wierze zaufała, w wierze poczęła
     Zastanówcie się, proszę, nad słowami, które powiedział Chrystus Pan, wyciągając rękę ku swoim uczniom: „Oto moja matka i moi bracia”, oraz: „Kto pełni wolę Ojca mego, który Mnie posłał, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Czyż więc Maryja Dziewica nie pełniła woli Ojca? Czyż nie pełniła woli Ojca Ta, która w wierze zaufała, w wierze poczęła, która została wybrana, aby z Niej się narodziło dla nas, ludzi, zbawienie, która została stworzona przez Chrystusa pierwej, zanim Chrystus w Niej został stworzony? Ależ tak! Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniała wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Szczęśliwszym było, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była Jego matką. A zatem Maryja była błogosławioną, ponieważ zanim zrodziła Nauczyciela, wcześniej nosiła Go w swoim łonie.
     Zobacz, czy nie jest tak, jak mówię. Kiedy Pan otoczony rzeszą ludzi przechodził czyniąc niezwykłe cuda, pewna niewiasta wykrzyknęła: „Szczęśliwe, błogosławione łono, które Cię nosiło”. Pan zaś pouczając, aby nikt nie upatrywał szczęścia w ciele, cóż wtedy odpowiedział? „Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”. A zatem Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus jest Prawdą, Chrystus jest Ciałem. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie.
     Maryja jest święta, jest błogosławiona. Ale Kościół bardziej. Dlaczego? Bo Maryja jest cząstką Kościoła, jest członkiem świętym, najwspanialszym, najwznioślejszym, ale jednak członkiem całego Ciała. Jeśli zaś cząstką całego ciała, to oczywiście czymś więcej jest całe ciało niż jego cząstka. Pan jest Głową, cały zaś Chrystus, to zarazem Głowa i Ciało. Krótko mówiąc: Mamy Bożą Głowę, mamy Boga jako Głowę.
     A zatem, umiłowani, uważajcie na samych siebie: wy również jesteście członkami Chrystusa, wy jesteście ciałem Chrystusa. Pamiętajcie, w jaki sposób się stajecie tymi, o których Chrystus mówi w słowach: „Oto matka moja i bracia moi”. W jakiż sposób możecie się stać matką Chrystusa? „Kto słucha i pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Mówię dobrze: bracia, dobrze mówię: siostry, ponieważ istnieje jedno dziedzictwo. Dlatego Chrystus będąc Jednorodzonym, w swym miłosierdziu nie chciał być jedynym; chciał, abyśmy byli dziedzicami Ojca, a współdziedzicami Jego samego.

RESPONSORIUM

Iz 61, 10; Łk 1, 46-47

W. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, * Bo mnie przyodział w szaty zbawienia, / okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, / jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
K. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. W. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia, / okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, / jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1376; LG skrócone: Własne, str. 1552

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Własne, str. 1375; LG skrócone: Własne, str. 1551-1552

Maryjo, Córo królewska
I Króla Oblubienico,
Przez mądrość Bożą wybrana,
Nim czas i wszechświat istniały;

Dzieweczko wolna od grzechu,
Przybytku Pana wspaniały
I uświęcona przez Ducha,
Co z nieba zstąpił na Ciebie;

Promienny znaku miłości,
Zwierciadło dobra wszelkiego,
Jutrzenko prawdy i światła,
Bożego Słowa mieszkanie;

W pałacu Króla wieczności
Bezmiernym szczęściem się cieszysz,
Bo pełnia łaski jest w Tobie,
Rozkwitła różdżko Jessego!

Przeczysta perło ludzkości,
Nad ziemią gwiazdo świecąca,
Dopomóż nam się nawrócić
I stać się Ducha świątynią.

Składamy cześć i podziękę
Na wieki Trójcy Najświętszej,
Gdyż Bóg uczynił Cię, Pani,
Bezcennych darów skarbnicą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 587-590; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 587-590; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego

Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
     Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
     dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
     Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
     niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
     niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
     Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
     a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
     Zastawili sidła na moje nogi *
     i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
     Serce moje jest mocne, Boże, †
     mocne jest moje serce, *
     zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
     Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
     zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
     Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
     nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu

Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
     „Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
     i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
     Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
     i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
     zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
     Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
     a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
     Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
     i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu

Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
      Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
     radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
     Bóg w zamkach swoich *
     okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
     Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
     zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
     Jak wiatr ze wschodu, *
     który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
     W mieście naszego Boga. *
     Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
     Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
     sięga po krańce ziemi. *
     Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
     Obejdźcie Syjon dokoła, *
     policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
     Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
     i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

CZYTANIE

LG tom IV: NMP, str. 1433-1434;LG skrócone: NMP, str. 1608

por. Iz 61, 10

     Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: NMP, str. 1434; LG skrócone: NMP, str. 1609

K.   Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował.
W.  Bóg wybrał Maryję / I bardzo umiłował.
K.   Dał Jej zamieszkać w swoim przybytku.
W.  I bardzo umiłował.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wybrał Maryję / I bardzo umiłował.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Własne, str. 1375;LG skrócone: Własne, str. 1552

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, * któraś uwierzyła, / że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, / któraś uwierzyła, / że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

PROŚBY

LG tom IV: NMP, str. 1434-1435; LG skrócone: NMP, str. 1609-1610

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania:

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu, Słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedziła Niepokalana Dziewica, jak pełna blasku jutrzenka,
spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej światłości.

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie Niepokalaną Maryję jako mieszkanie,
wybaw nas od zepsucia grzechu.

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża,
przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź nas do wiecznej radości.

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu dałeś Janowi Maryję za Matkę,
daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano Jej dzieci.

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1376; LG skrócone: Własne, str. 1552

     Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594;LG skrócone: wg tabeli stron

Am 4, 13

     On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.

K. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie.
W. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 594; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego na modlących się Apostołów, * daj nam dzisiaj udział w Jego łaskach.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594;LG skrócone: wg tabeli stron

Am 5, 8

     To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan jest imię Jego.

K. Przed Nim kroczą majestat i piękno.
W. A potęga i blask w Jego przybytku.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 594; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności, oświeć nas blaskiem swojego światła, * abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594-595;LG skrócone: wg tabeli stron

Am 9, 6

     Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, Pan – oto imię Jego.

K. Niebiosa głoszą chwałę Boga.
W. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 595; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna * i naucz nas znosić wszelkie przeciwności w pokoju ducha.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: NMP, str. 1437-1438; LG skrócone: NMP, str. 1613

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 596-598; LG skrócone: Czwartek I, str. 795-798
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 596-598; LG skrócone: Czwartek I, str. 795-798

1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci

Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki (Kasjodor)

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
     Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
     a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
     Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
     i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
     Płacz nadchodzi z wieczora, *
     a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję”.
     Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
     gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
     „Jaka korzyść z krwi mojej, *
     gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
     Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
     Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
     Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
     Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie poczytuje winy.

Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy

Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
     Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
     a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
     Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
     z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
     Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
     gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
     Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
     i dasz mi radość mego ocalenia.
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
     Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
     można je okiełznać tylko wędzidłem, *
     inaczej nie podejdą do ciebie”.
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
     Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
     radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
     Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
     i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
     Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
     prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
     Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
     i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
     Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
     i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
     Dlatego radujcie się, niebiosa, *
     razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.

CZYTANIE

LG tom IV: NMP, str. 1440;LG skrócone: NMP, str. 1615

Ga 4, 4-5

     Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: NMP, str. 1440; LG skrócone: NMP, str. 1616

K.   Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
W.  Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, / Pan z Tobą.
K.   Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
W.  Pan z Tobą.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, / Pan z Tobą.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Własne, str. 1376;LG skrócone: Własne, str. 1552

Łk 1, 46-55

Ant. Święta Boża Rodzicielko, * Maryjo, zawsze Dziewico, / świątynio Boga, przybytku Ducha Świętego, / więcej niż inne dziewice podobałaś się naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święta Boża Rodzicielko, / Maryjo, zawsze Dziewico, / świątynio Boga, przybytku Ducha Świętego, / więcej niż inne dziewice podobałaś się naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

PROŚBY

LG tom IV: NMP, str. 1441-1442; LG skrócone: NMP, str. 1616-1617

Można użyć krótszej formy próśb.

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa,
rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
spraw, aby wszyscy mogli się cieszyć obfitością Twoich darów.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Zjednocz swój Kościół w Twojej miłości,
niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi.

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1376; LG skrócone: Własne, str. 1552

     Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 971; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Czwartek, str. 988; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek, str. 989;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Czwartek, str. 989; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Czwartek, str. 989;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek, str. 989; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj