Papieski Intencje na 2014

Styczeń

  • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
  • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty Czytaj dalej

Evangelium Vitae – Ewangelia życia

IOANNES PAULUS PP. II

EVANGELIUM VITAE
Ojca Swietego Jana Pawla II do biskupów, do kaplanów i diakonów,
do zakonników i zakonnic, do katolików swieckich
oraz Do wszystkich ludzi dobrej woli
o wartosci i nienaruszalnosci zycia ludzkiego

Wprowadzenie

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie „nowe” i „wieczne”, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego „życia” nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka.

Czytaj dalej

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI O WIERZE

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O WIERZE

SPIS TREŚCI
ŚWIATŁO WIARY [1] s. 3
Złudne światło? [2-3] 4
Światło, które na nowo trzeba odkryć [4-7] . 5
I.
MYŚMY UWIERZYLI MIŁOŚCI (por. 1J 4, 16)
Abraham, nasz ojciec w wierze [8-11] 11
Wiara Izraela [12-14] 14
Pełnia wiary chrześcijańskiej [15-18] 18
Zbawienie przez wiarę [19-21] 23
Eklezjalny wymiar wiary [22] 26
II.
JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE ZROZUMIECIE (por. Iz 7, 9)
Wiara i prawda [23-25] 29
Znajomość prawdy i miłość [26-28] 32
Wiara jako słuchanie i widzenie [29-31] 36
Dialog między wiarą a rozumem [32-34] 41
Wiara i poszukiwanie Boga [35] 45
Wiara i teologia [36] 48
III.
PRZEKAZUJĘ WAM TO, CO PRZEJĄŁEM (por. 1 Kor 15, 3)
Kościół, matka naszej wiary [37-39] 51
Sakramenty i przekaz wiary [40-45] 54
Wiara, modlitwa i Dekalog [46] 61
Jedność i spójność wiary [47-49] 63
IV.
BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO (por Hbr 11, 16)
Wiara i dobro wspólne [50-51] 69
Wiara i rodzina [52-53] 71
Światło dla życia w społeczeństwie [54-55] 73
Pocieszająca siła w cierpieniu [56-57] 76
Błogosławiona, Która uwierzyła (Łk 1, 45) [58-60] 79

Numery stron w spisie treści odnoszą się do wydania papierowego – Libreria Editrice Vaticana

Czytaj dalej

Intencje na 2013

Styczeń

  • Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
  • Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Luty Czytaj dalej

ENCYKLIKA HUMANAE VITAE

SPIS TREŚCI

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską do Duchowieństwa i Wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich Ludzi dobrej woli.

Czcigodni Bracia i drodzy Synowie! Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Przekazywanie życia*

1. Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty. Jeżeli w każdej epoce pełnienie tego obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy, to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie przemiany, że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw tak ściśle związanych z życiem i szczęściem ludzi.

Czytaj dalej

Donum vitae

INSTRUKCJA O SZACUNKU DLA RODZĄCEGO SIĘ ŻYCIA LUDZKIEGO I O GODNOŚCI JEGO PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE AKTUALNE ZAGADNIENIA
Donum vitae(*)

 

WPROWADZENIE

Różne Konferencje Episkopatów, poszczególni biskupi, teologowie i ludzie nauki, domagają się od Kongregacji Nauki Wiary wyjaśnienia w sprawie zgodności zasad etyki katolickiej z techniką biomedyczną, która pozwala na interwencje w początkowym stadium życia oraz w same procesy jego przekazywania. Niniejsza „Instrukcja”, która jest owocem szerokiej konsultacji, a w szczególności uważnej oceny oświadczeń Episkopatów, nie zamierza powtarzać całego nauczania Kościoła o godności rodzącego się życia i jego przekazywania, lecz tylko przedstawić w świetle dotychczasowej nauki Urzędu Nauczycielskiego właściwe odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące tego zagadnienia. Czytaj dalej

Adhortacja REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

ADHORTACJA APOSTOLSKA
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
REDEMPTORIS CUSTOS

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE
W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA 

Do Biskupów
do Kapłanów i Diakonów
do Zakonników i Zakonnic
oraz wszystkich Wiernych

WPROWADZENIE

1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24).

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa1, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Czytaj dalej

Vatican News, Radio TV (CTV) – Telewizja i Radio Watykańskie online

Vatican Player is a multi-functional, multimedia tool which groups together content from Vatican media and is managed by Vatican Radio.

Content is updated in close collaboration with the Vatican Television Centre (for all video images), Vatican Internet Services and the daily Vatican Information Service VIS – of the Holy See Press Office.

Vatican Player’s features include Web TV, which allows you to watch live footage of all Papal celebrations filmed by Vatican Television Centre, with audio and commentary in various language provided by Vatican Radio.

The ‘Agenda – Vatican Tic’ function provides the calendar of the main Papal and Vatican appointments, and shows how to access media information related to them. Advance notice is given for each event scheduled to be streamed live on Web TV. It is also possible to access news services and entire audio-video recordings of Papal events.

Adhortacja SACRAMENTUM CARITATIS o Eucharystii (February 22, 2007)

 POSYNODALNA
ADHORTACJA APOSTOLSKA
SACRAMENTUM CARITATIS
OJCA ŚWIĘTEGO
BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW
DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC
ORAZ
DO WSZYSTKICH WIERNYCH
O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE
ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

 
WPROWADZENIE

 

1. Sakrament miłości[1], Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla,  by „życie swoje oddać za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Istotnie, Jezus „do końca ich umiłował” (J 13, 1). Tymi słowami zapowiada Ewangelista Jego gest nieskończonej pokory: zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też, w sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas „aż do końca”, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakież zdziwienie musiało napełnić serca Apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej Wieczerzy! Jakiż zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii!

Czytaj dalej