Brewiarz – modlitwa na dziś


Czwartek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom IV: Czwartek IV, str. 927; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1118
Psalm – LG tom IV: Psalm 67, str. 489-490; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na ziemi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na ziemi.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Czwartek IV, str. 927-928; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1118-1119

Jezu, bóstwem równy Ojcu,
Uniżyłeś się jak sługa,
Krzyż przyjmując z posłuszeństwa,
By nas zbawić swoją śmiercią.

Ojciec za to Cię wywyższył,
Dał Ci moc nad wszelkim bytem,
By na Twoje imię święte
Każde zgięło się kolano.

Razem z wszystkim, co stworzyłeś,
Twój majestat wysławiamy,
Ty zaś pomnij, Synu Boży,
Żeś na wieki naszym bratem.

Jezu, pochyl się nad nami,
Zdejmij ciężar naszej winy,
Pociesz w trudzie i niedoli,
Bądź nam światłem wśród ciemności.

Pomóż iść przez całe życie
Z czystym sercem i nadzieją,
Że objawisz swe oblicze
W dniu ostatnim ziemskiej drogi.

Niechaj wszelki język wyzna,
Żeś jest Panem w chwale Ojca,
Który z Tobą w Duchu Świętym
Wiecznie hołd i cześć odbiera. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 928-930; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1119-1121
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 928-930; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1119-1121

1 ant. Nie ocaliło ich własne ramię, * lecz prawica Twoja i światło Twego oblicza.

Psalm 44
Modlitwa w czasie klęski narodu

We wszelkich przeciwnościach odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37)

I

Boże, słyszeliśmy na własne uszy, †
ojcowie nasi nam opowiedzieli *
o czynach, których za ich dni dokonałeś w pradawnych czasach.
     Ty własną ręką zasadziłeś ich po wygnaniu pogan; *
     by ich rozprzestrzenić, wypleniłeś narody.
Bo nie zdobyli ziemi mieczem swoim *
ani ich nie ocaliło własne ramię,
     Lecz ramię i prawica Twoja, *
     i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
Ty, mój Boże, jesteś moim Królem, *
który zapewnił zwycięstwo Jakubowi.
     Dzięki Tobie starliśmy naszych wrogów, *
     w imię Twoje zdeptaliśmy napastników.
Bo nie zaufałem mojemu łukowi *
ani mój miecz mnie nie ocalił,
     Lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów *
     i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
Każdego dnia chlubimy się Bogiem *
i nieustannie sławimy Twe imię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie ocaliło ich własne ramię, / lecz prawica Twoja i światło Twego oblicza.

2 ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, * jeśli się nawrócicie do Niego.

II

A jednak nas odrzuciłeś i okryłeś wstydem, *
już nie wyruszasz z naszymi wojskami.
     Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, *
     a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Na rzeź nas wydałeś jak owce *
i rozproszyłeś między poganami.
     Swój lud sprzedałeś za bezcen *
     i niewiele zyskałeś z tej sprzedaży.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, *
na śmiech otoczenia, na urągowisko.
     Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, *
     głowami potrząsają nad nami ludy.
Moja zniewaga jest zawsze przede mną *
i wstyd mi twarz okrywa,
     Na głos miotającego szyderstwa i obelgi, *
     wobec mściwego nieprzyjaciela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, / jeśli się nawrócicie do Niego.

3 ant. Powstań, Panie, * i nie odrzucaj nas na zawsze.

III

Wszystko to na nas przyszło, †
choć nie zapomnieliśmy o Tobie *
i nie złamaliśmy Twojego przymierza.
     Nie odwróciło się nasze serce *
     ani kroki nie zboczyły z Twej ścieżki,
Kiedy nas starłeś w krainie szakali *
i okryłeś nas mrokiem.
     Gdybyśmy zapomnieli imię naszego Boga *
     i wyciągali ręce do boga obcego,
Czyżby Bóg nie dostrzegł tego, *
On, który zna tajniki serca?
     Lecz to z powodu Ciebie ciągle nas mordują, *
     mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? *
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!
     Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, *
     zapominasz o naszej nędzy i ucisku?
W proch runęło nasze życie, *
ciałem przylgnęliśmy do ziemi.
     Powstań, przyjdź nam na pomoc *
     i wyzwól nas przez swoją łaskę!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, i nie odrzucaj nas na zawsze.

Werset – LG tom IV: Czwartek IV, str. 930; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1121

K. Panie, okaż Twemu słudze światłość swego oblicza.
W. I naucz mnie Twoich ustaw.

I CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek XXXII zw, str. 408-409

Z Księgi proroka Daniela 9, 1-4a. 18-27

Modlitwa i widzenie Daniela
     W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego władzę nad królestwem chaldejskim, w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: „Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej to na uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże! Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem”.
     Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie, przyleciawszy pospiesznie, około czasu wieczornej ofiary. Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: „Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo i zrozum widzenie:
     Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.
     Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
     Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”.

RESPONSORIUM

Ba 2, 16; Dn 9, 18; Ps 80, 20

W. Panie, spojrzyj ze świętego przybytku swego i wspomnij na nas. / Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. * Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie.
K. Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. W. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie.

II CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek XXXII zw, str. 410-411

Homilia autora z drugiego wieku(rozdz. 13, 2 – 14, 5)

Kościół żywy jest ciałem Chrystusa
     Pan mówi: „Imię moje znieważane jest wśród wszystkich narodów” oraz „Biada temu, przez kogo znieważane jest Imię moje”. Przez co znieważane? Przez to, że nie pełnimy tego, czego nauczamy. Kiedy bowiem ludzie słyszą z naszych ust słowo Boże, zdumiewają się jego pięknem i potęgą. Potem jednak, skoro poznają, że nasze czyny nie odpowiadają głoszonym słowom, posuwają się nawet do bluźnierstwa twierdząc, że wszystko to jest baśnią i szaleństwem.
     Kiedy więc słyszą od nas jako słowo Boże: „Jakaż dla was nagroda, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Na nagrodę zasługujecie wówczas, gdy miłujecie waszych nieprzyjaciół i tych, którzy was nienawidzą”, słuchając podziwiają niezwykłą dobroć. Gdy jednak widzą, że nie tylko nie miłujemy tych, którzy nas nienawidzą, ale nawet tych, którzy nas miłują, wówczas oburzają się na nas, i w ten sposób Imię Boże jest znieważane.
     Dlatego, bracia, jeśli wypełniamy wolę Boga, Ojca naszego, przynależymy do duchowego Kościoła, który istniał, zanim słońce i księżyc powstały. Jeśli zaś nie będziemy posłuszni woli Ojca, do nas odnosić się będą słowa Pisma: „Dom mój stał się jaskinią zbójców”. Wybierzmy zatem przynależność do Kościoła życia, abyśmy mogli dostąpić zbawienia.
     Nie sądzę, abyście nie wiedzieli, że Kościołem żywym jest Ciało Chrystusa. Mówi bowiem Pismo: „Bóg stworzył człowieka; stworzył mężczyznę i niewiastę”. Otóż mężczyzną jest Chrystus, niewiastą – Kościół. Także Biblia i Apostołowie uczą, że Kościół nie powstał dopiero teraz, ale że był na początku; był duchowym, podobnie jak nasz Jezus, a objawił się w tych ostatecznych czasach dla naszego zbawienia.
     Ten Kościół, który jest duchowym, objawił się w ciele Chrystusa, aby nas pouczyć, iż jeśli kto pozostanie doskonale wierny Kościołowi w ciele, otrzyma go w Duchu Świętym. To ciało jest bowiem obrazem Ducha. Kto zaś niszczy obraz, nie będzie miał udziału w rzeczywistości. Dlatego powiedziano: strzeżcie ciała, abyście mieli udział w duchu. Skoro mówimy, że Kościół to ciało, duch zaś to Chrystus, wynika stąd, iż kto znieważa ciało, znieważa także i Kościół. To ciało dzięki pomocy Ducha Świętego może otrzymać życie wieczne i nieskazitelność, i nikt nie może wyrazić ani powiedzieć, „co Bóg przygotował” swoim wybranym.

RESPONSORIUM

Jr 7, 3; Jk 4, 8

W. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i uczynki wasze, * A pozwolę wam mieszkać na tym miejscu.
K. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i uświęćcie serca. W. A pozwolę wam mieszkać na tym miejscu.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek XXXII zw, str. 411; LG skrócone: XXXII tydzień Okresu Zwykłego, str. 642

     Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Czwartek IV, str. 930-931; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1121-1122

Już Pan się zbliża pełen majestatu
Razem ze światłem wschodzącym na niebie,
A Jego chwała słońcu jest podobna
Swoją jasnością.

Promienie mocy z Jego rąk tryskają,
Ziemia truchleje i chwieją się góry;
Nad narodami chce dokonać sądu
Bóg sprawiedliwy.

Choć zło nad miarę wszędzie triumfuje,
Okaż, Najwyższy, swą litość nad nami;
Niewierność przeważ łaską i miłością
Większą od grzechu.

Niech Twoja dobroć objawiona w Synu,
Który swą męką odkupił człowieka,
Zwycięży winy i Twój gniew uśmierzy
Krwi Jego ceną.

Wielbimy Ciebie, Ojcze z Twoim Synem
I Duchem Świętym niosącym pociechę;
Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 931-933; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1122-1125
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 931-933; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1122-1125

1 ant. Daj mi, Panie, * już o świcie doznać łaski Twojej.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Daj mi, Panie, już o świcie doznać łaski Twojej.

2 ant. Pan skieruje ku Jeruzalem * pokój jak rzekę.

Pieśń (Iz 66, 10-14a)
Pociecha i radość Jerozolimy

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Radujcie się razem z Jerozolimą, *
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie!
     Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, *
     którzyście smucili się nad nią;
Abyście mogli ssać aż do nasycenia *
z jej piersi wezbranej pociechą;
     Abyście z rozkoszą pili mleko *
     z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi: †
„Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę *
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
     Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone *
     i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogo własna matka pociesza, †
tak Ja was pocieszę *
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia”.
     Na ten widok rozraduje się wasze serce, *
     a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan skieruje ku Jeruzalem pokój jak rzekę.

3 ant. Słodko jest * wysławiać naszego Boga.

Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć


Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
     Pan buduje Jeruzalem, *
     gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
     On liczy wszystkie gwiazdy *
     i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
     Pan dźwiga pokornych, *
     karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
     On niebo chmurami osłania, *
     przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
     On bydłu pokarm daje, *
     pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
     Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
     którzy ufają Jego dobroci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słodko jest wysławiać naszego Boga.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 933;LG skrócone: Czwartek IV, str. 1125

Rz 8, 18-21

     Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 934; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1125

K.   Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, * Bo w Tobie pokładam nadzieję.
W.  Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K.   Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć.
W.  Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 934;LG skrócone: Czwartek IV, str. 1125

Łk 1, 68-79

Ant. Daj nam, Panie, poznać zbawienie * i odpuść nam grzechy.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Daj nam, Panie, poznać zbawienie / i odpuść nam grzechy.

PROŚBY

LG tom IV: Czwartek IV, str. 934; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1125

Uwielbiajmy Boga, od którego pochodzi zbawienie Jego ludu:

Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże.

Błogosławiony jesteś, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który w swoim miłosierdziu obdarzyłeś nas nowym życiem i nadzieją
przez zmartwychwstanie swojego Syna.

Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże.

Ty stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i odnowiłeś go w Chrystusie,
upodabniaj nas do obrazu Twego Syna.

Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże.

Ulecz nasze serca zranione zazdrością i nienawiścią,
wlej w nie miłość daną przez Ducha Świętego.

Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże.

Zapewnij dzisiaj pracę robotnikom, daj chleb głodnym, pociesz strapionych,
obdarz wszystkich ludzi łaską i zbawieniem.

Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 934; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1126

     Wszechmogący Boże, daj nam głębokie poznanie tajemnicy zbawienia, abyśmy wyrwani z mocy nieprzyjaciół, * bez trwogi Tobie wiernie służyli po wszystkie dni nasze.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Jeżeli Mnie miłujecie, * zachowujcie moje przykazania.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeżeli Mnie miłujecie, / zachowujcie moje przykazania.

2 ant. Niech cię Pan błogosławi, * abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech cię Pan błogosławi, / abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

3 ant. Bóg pokonał * twoich nieprzyjaciół.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg pokonał twoich nieprzyjaciół.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 937;LG skrócone: wg tabeli stron

1 J 3, 23-24

     Przykazanie Boże jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

K. Sprawiedliwego umocnij, Panie.
W. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 937; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego na modlących się Apostołów, * daj nam dzisiaj udział w Jego łaskach.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Jeżeli Mnie miłujecie, * zachowujcie moje przykazania.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeżeli Mnie miłujecie, / zachowujcie moje przykazania.

2 ant. Niech cię Pan błogosławi, * abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech cię Pan błogosławi, / abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

3 ant. Bóg pokonał * twoich nieprzyjaciół.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg pokonał twoich nieprzyjaciół.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 937;LG skrócone: wg tabeli stron

Mdr 1, 1-2

     Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego.

K. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre.
W. A będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 937; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności, oświeć nas blaskiem swojego światła, * abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 935-936; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Jeżeli Mnie miłujecie, * zachowujcie moje przykazania.

Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
     Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
     obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
     Wielka jest litość Twoja, Panie, *
     obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
     Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
     bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
     Istotą Twojego słowa jest prawda *
     i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeżeli Mnie miłujecie, / zachowujcie moje przykazania.

2 ant. Niech cię Pan błogosławi, * abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech cię Pan błogosławi, / abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni twego życia.

3 ant. Bóg pokonał * twoich nieprzyjaciół.

Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej

Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
     lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
     Ale Pan sprawiedliwy *
     rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
     Niech się staną jak trawa na dachu, *
     która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
     A przechodnie też nie powiedzą: †
     „Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
     błogosławimy wam w imię Pana”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg pokonał twoich nieprzyjaciół.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 938;LG skrócone: wg tabeli stron

Hbr 12, 1b-2

     Odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

K. Pokładam nadzieję w Panu.
W. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 938; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna * i naucz nas znosić wszelkie przeciwności w pokoju ducha.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Czwartek IV, str. 938-939; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1128-1129

Nim świat się zbliży do kresu istnienia,
Nim blask słoneczny już zgaśnie na niebie,
Nasz Pan powróci do swego Kościoła,
By go uwieńczyć koroną zwycięstwa.

Gdy czas się skończy, a wieczność nastanie
I swoim światłem rozproszy ciemności,
Oblubienica Bożego Baranka
Na swoje gody odejdzie do nieba.

Nie będzie wtedy ni śmierci, ni płaczu,
Bo łzy cierpienia zamienią się w radość
I Pan wprowadzi do swego królestwa
Strudzonych walką, lecz wiernych miłości.

Wielbimy Ciebie, Najlepszy Pasterzu,
I Alleluja nadziei śpiewamy;
Niech wszyscy ludzie zbawieni Twą męką
Składają Trójcy podziękę i hołdy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek IV, str. 939-941; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1129-1131
Psalmy – LG tom IV: Czwartek IV, str. 939-941; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1129-1131

1 ant. Pan jest moją mocą i warownią, * Jemu zaufałem.

Psalm 144
O zwycięstwo i pokój

Ręce Chrystusa zaprawione są do walki, gdyż On zwyciężył świat; powiedział bowiem: „Jam zwyciężył świat” (św. Hilary)

I

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
     On mocą i warownią moją, *
     osłoną moją i moim wybawcą,
Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.
     Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
     czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.
     Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
     gór dotknij, aby zadymiły.
Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.
     Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
     wybaw mnie z wód ogromnych.
Uwolnij z rąk cudzoziemców, †
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest moją mocą i warownią, / Jemu zaufałem.

2 ant. Szczęśliwy lud, * którego Pan jest Bogiem.

II

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
     Ty królom dajesz zwycięstwo, *
     Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
Wybaw mnie od wrogiego miecza *
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
     Tych, których usta mówią kłamliwie, *
     a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
Niech nasi synowie będą jak latorośle *
wybujałe w młodości.
     Nasze córki niech będą jak rzeźbione kolumny, *
     które wspierają świątynię.
Niech pełne będą nasze spichlerze, *
zasobne we wszelkie plony.
     Niech nasze trzody tysiąckroć płodne †
     na polach naszych mnożą się w tysiące, *
     niech nasze bydło będzie tłuste.
Niech nam się nie przydarzy wypadek lub ucieczka, *
niech lament ominie nasze ulice.
     Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, *
     szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem.

3 ant. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * a miłość jest z nich największa.

Pieśń (1 Kor 13, 1-8. 13)
Prawdziwa miłość

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
a miłości bym nie miał,
     Stałbym się jak miedź brzęcząca *
     albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,
     I posiadał wszelką wiedzę *
     i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.
     I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, †
     a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
     nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, †
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;
     Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
     nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.
     Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, †
     we wszystkim pokłada nadzieję *
     i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,
     Albo jak dar języków, który zniknie, *
     lub jak wiedza, której zabraknie.
Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, / a miłość jest z nich największa.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 941;LG skrócone: Czwartek IV, str. 1131

por. Kol 1, 23

     Wytrwajcie w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Czwartek IV, str. 941; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1132

K.   Pan jest moim pasterzem, * Niczego mi nie braknie.
W.  Pan jest moim pasterzem, / Niczego mi nie braknie.
K.   Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę.
W.  Niczego mi nie braknie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan jest moim pasterzem, / Niczego mi nie braknie.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Czwartek IV, str. 941;LG skrócone: Czwartek IV, str. 1132

Łk 1, 46-55

Ant. Łaknących sprawiedliwości * Pan nasycił i napełnił dobrami.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łaknących sprawiedliwości / Pan nasycił i napełnił dobrami.

PROŚBY

LG tom IV: Czwartek IV, str. 942; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1132

Można użyć krótszej formy próśb.

Zanośmy wspólne błagania do Chrystusa, który jest światłem i radością wszystkich ludzi:

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Chryste, niegasnąca światłości i Słowo Ojca, Ty przyszedłeś, aby zbawić wszystkich ludzi,
doprowadź katechumenów do światła wiary.

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Przebacz nam nasze nieprawości,
bo wielkie jest Twoje miłosierdzie.

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Ty postanowiłeś, aby ludzie zgłębiali ukryte prawa przyrody i kierowali światem,
spraw, aby wiedza i sztuka pomnażały Twoją chwałę i ludzkie szczęście.

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Miej w opiece tych, którzy służą bliźnim,
aby mogli bez przeszkód wypełnić swoje zadania.

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Panie, do Ciebie należy wszelka władza,
wprowadź do wiekuistego światła zmarłych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania.

Obdarz nas, Panie, światłem i pokojem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek IV, str. 942; LG skrócone: Czwartek IV, str. 1132

     Wszechmogący Boże, przyjmij naszą wieczorną modlitwę i spraw, abyśmy wytrwale naśladując Twojego Syna, * przynosili owoce dobrych uczynków.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Czwartek, str. 988; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek, str. 989;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Czwartek, str. 989; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Czwartek, str. 989;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek, str. 989; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj