Brewiarz – modlitwa na dziś


Czwartek XXI tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom IV: Czwartek I, str. 584; LG skrócone: Czwartek I, str. 784
Psalm – LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Czwartek I, str. 584; LG skrócone: Czwartek I, str. 784

Chryste, pokornie prosimy,
Wysłuchaj naszą modlitwę,
Spraw, aby złuda tej ziemi
Nie mogła stłumić w nas wiary.

Chroń nas od myśli bezbożnych,
Niech zazdrość serca nie rani,
Obroń przed zemsty pragnieniem,
Nad złem niech dobro zwycięży.

Miłość, co nie zna obłudy,
Niech będzie więzią pokoju;
Wiara niech świeci płomieniem
Czystości nienaruszonej.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 584-586; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 584-586; LG skrócone: Czwartek I, str. 784-786

1 ant. Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

Psalm 18, 31-51
Dziękczynienie

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)

IV
Droga Boża jest nieskalana, †
słowo Pana wypróbowane w ogniu. *
On tarczą dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
     Bo któż jest Bogiem prócz Pana *
     lub kto jest opoką prócz naszego Boga?
Bóg, który przepasał mnie mocą *
i nienaganną uczynił mą drogę.
     On dał moim nogom rączość łani *
     i umieścił mnie na wzgórzach.
On me ręce wyćwiczył do bitwy, *
a ramiona do napinania spiżowego łuku.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słowo Pana jest tarczą / dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.

2 ant. Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.

V

Dałeś mi swą tarczę, aby mnie ocalić, †
wspomogła mnie Twoja prawica *
i wielkim mnie uczyniła troskliwość Twoja.
     Poszerzyłeś drogę dla moich kroków *
     i stopy moje się nie zachwiały.
Ścigałem mych wrogów i dopadłem, *
i nie wróciłem, póki nie zginęli.
     Starłem ich i nigdy już się nie podźwigną, *
     upadli pod moje stopy.
Przepasałeś mnie mocą do bitwy, *
a oporni zgięli się przede mną.
     Wrogów moich zmusiłeś do ucieczki, *
     tych, którzy mnie nienawidzą, spotkała zatrata.
Wołali, lecz nie było komu ich ratować, *
wołali do Pana, lecz ich nie wysłuchał.
     Jak proch na wietrze ich rozrzuciłem, *
     zdeptałem ich jak uliczne błoto.
Wybawiłeś mnie od zbuntowanego ludu, *
ustanowiłeś mnie głową narodów.
     Służył mi lud, którego nie znałem, †
     był mi posłuszny na pierwsze wezwanie, *
     schlebiali mi cudzoziemcy.
Cudzoziemcy upadli na duchu *
i wyszli, drżąc, ze swoich warowni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomogła mnie, Panie, / Twoja prawica.

3 ant. Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

VI

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca,
     Bóg, który mnie pomścił i poddał mi narody, *
     który mnie wybawił od nieprzyjaciół,
Wyniósł ponad wrogów *
i ocalił od gwałtownika.
     Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów *
     i pieśnią wysławiał Twoje imię.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi †
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca, *
i jego potomstwo na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

Werset – LG tom IV: Czwartek I, str. 586; LG skrócone: Czwartek I, str. 786
K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.

I CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 126-127

Z Księgi proroka Jeremiasza 3, 1-5. 19 – 4, 4

Zaproszenie do nawrócenia
     Pan skierował do mnie następujące słowo: „Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona?” A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła, masz wrócić do Mnie? – wyrocznia Pana.
     Podnieś oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś czekając na nich, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością.
     Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły; mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej – nie chciałaś się zawstydzić. Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: „Mój Ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości! Czy będziesz się gniewał na wieki albo na zawsze żywił urazę?” Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie.
     Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie nazywał: „Mój Ojcze!” i nie odwrócisz się ode Mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela – wyrocznia Pana.
     Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim. „Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa”.
     „Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś Panem, Bogiem naszym! Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobną trzodę i bydło, ich synów i córki. Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego”.
     „Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu – wyrocznia Pana – możesz do Mnie powrócić; a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode Mnie. A jeżeli będziesz przysięgał: «Na życie Pana», zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie błogosławić przez ciebie i będą się tobą chlubić.
     Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy: Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Obrzeżcie się dla Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie będzie go mógł ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków”.

RESPONSORIUM

Jr 14, 7; Ps 130, 3

W. Jeśli nasze grzechy przeciw nam świadczą, Panie, działaj przez wzgląd na Twoje imię. * Bo pomnożyły się nasze występki, / zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? W. Bo pomnożyły się nasze występki, / zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

II CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 128-129

Z konferencji św. Kolumbana, opata(Nauka 13, O Chrystusie, źródle życia, 2-3)

Ty, o Boże, jesteś dla nas wszystkim
     Bracia, słuchajmy wezwania, którym Życie zaprasza nas do źródła życia. Jest ono nie tylko źródłem wody żywej, ale także źródłem życia wiecznego, źródłem światła i blasku. Z niego wywodzi się wszystko: mądrość, życie i światło wiekuiste. Dawca życia jest źródłem życia, Stwórca światła jest źródłem światłości. Dlatego nie zważając na rzeczy doczesne, niby rozumne i roztropne ryby, szukajmy poza światem widzialnym źródła światła, źródła życia, źródła wody żywej, abyśmy mogli czerpać „wodę żywą, tryskającą ku życiu wiecznemu”.
     Boże miłosierny i łaskawy Panie, racz przyprowadzić mnie do tego źródła, abym ze wszystkimi spragnionymi Ciebie mógł czerpać z żywego źródła wody żywej. Obym owładnięty niezwykłą słodyczą coraz mocniej trwał przy tym źródle i mówił: Jakże słodkie jest źródło wody żywej, w którym nigdy nie brak „wody tryskającej ku życiu wiecznemu”.
     O Panie, Ty sam jesteś owym źródłem, którego nieustannie pragniemy, z którego zawsze możemy i powinniśmy czerpać. Panie Jezu Chryste, dawaj nam zawsze tej wody, aby stawała się również w nas źródłem wody żywej, „tryskającej ku życiu wiecznemu”. Któż nie widzi, jak wielka jest łaska, o którą błagam? Ty jednak, o Królu chwały, umiesz dawać rzeczy wielkie i wielkie rzeczy obiecałeś. Nic nie jest większe od Ciebie, a przecież dałeś nam siebie i za nas się wydałeś.
     Dlatego prosimy Cię, niech poznamy to, co miłujemy, bo niczego nie chcemy posiadać poza Tobą. Ty bowiem jesteś dla nas wszystkim: naszym życiem, światłem, zbawieniem, pokarmem, napojem i Bogiem naszym.
     Błagam Cię, Jezu nasz, napełnij nasze serca tchnieniem Ducha Twojego, zrań dusze nasze swoją miłością, aby każda dusza mogła z całą szczerością powiedzieć: „Wskaż mi, kogo umiłowała moja dusza”, bo zraniona jestem miłością.
     Pragnę, aby rany te były we mnie, o Panie. Szczęśliwa dusza, która w ten sposób została zraniona miłością. Szuka ona źródła i pije, pijąc jednak ustawicznie pragnie, ustawicznie czerpie, pragnąc tego, co zawsze pije pragnąc. Tak miłując szuka stale Tego, który uzdrawia raniąc. Oby zechciał zranić wnętrze naszej duszy swą zbawczą raną Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus, miłosierny i zbawienny lekarz, któremu z Ojcem i Duchem Świętym jedność na wieki wieków. Amen.

RESPONSORIUM

J 4, 13-15

W. Każdy, kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. * Woda, którą Ja mu dam, / stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
K. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. W. Woda, którą Ja mu dam, / stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 129; LG skrócone: XXI tydzień Okresu Zwykłego, str. 628

     Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Czwartek I, str. 586-587; LG skrócone: Czwartek I, str. 787

Powstało słońce płomienne
I skłania serca do skruchy;
Już nie ma miejsca dla grzechu,
Gdy świadkiem czynów jest światło.

Niech wreszcie minie ślepota,
Co wiedzie nas do przepaści
I nasze kroki sprowadza
Na niebezpieczne bezdroża.

Niech jasność darzy pogodą
I nas uczyni czystymi,
Uchroni mowę od fałszu,
A myśl od mrocznych zamiarów.

Niech cały dzień tak upłynie,
By kłamstwa język nie głosił;
Niech nasze ręce, spojrzenia
I całe ciało nie grzeszą.

Bo Ten, co patrzy z wysoka,
Spogląda w każdej godzinie
I widzi nasze uczynki
Od świtu aż do wieczora.

Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 587-590; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 587-590; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego

Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
     Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
     dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
     Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
     niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
     niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
     Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
     a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
     Zastawili sidła na moje nogi *
     i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
     Serce moje jest mocne, Boże, †
     mocne jest moje serce, *
     zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
     Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
     zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
     Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
     nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu

Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
     „Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
     i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
     Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
     i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
     zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
     Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
     a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
     Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
     i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.

Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu

Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
      Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
     radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
     Bóg w zamkach swoich *
     okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
     Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
     zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
     Jak wiatr ze wschodu, *
     który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
     W mieście naszego Boga. *
     Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
     Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
     sięga po krańce ziemi. *
     Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
     Obejdźcie Syjon dokoła, *
     policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
     Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
     i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 590;LG skrócone: Czwartek I, str. 790-791
Iz 66, 1-2

     Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko – mówi Pan. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 590; LG skrócone: Czwartek I, str. 791

K.   Wołam z całego serca: * Wysłuchaj mnie, Panie.
W.  Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.
K.   Będę zachowywał Twoje Prawo.
W.  Wysłuchaj mnie, Panie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Czwartek I, str. 590;LG skrócone: Czwartek I, str. 791
Łk 1, 68-79

Ant. Służmy Panu w pobożności, * a wybawi nas od naszych nieprzyjaciół.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Służmy Panu w pobożności, / a wybawi nas od naszych nieprzyjaciół.

PROŚBY

LG tom IV: Czwartek I, str. 591; LG skrócone: Czwartek I, str. 791

Dzięki składajmy Chrystusowi, który nas obdarzył światłem dnia dzisiejszego, i zanośmy do Niego nasze błagania:

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Ty ofiarowałeś samego siebie za nasze grzechy,
przyjmij nasze zamiary i czyny dnia dzisiejszego.

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Ty uweselasz nasze oczy darem nowego poranka,
rozjaśnij nasze serca swoją światłością.

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich
i przez to Ciebie naśladowali.

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Okaż nam, Panie, od rana swoje miłosierdzie,
niech radość pochodząca od Ciebie będzie dziś naszą mocą.

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 591; LG skrócone: Czwartek I, str. 791

     Wszechmogący, wieczny Boże, wieczorem, rano i w południe oddajemy Tobie chwałę i pokornie prosimy: usuń z naszych serc ciemności grzechu, * abyśmy doszli do prawdziwego światła: Jezusa Chrystusa.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594;LG skrócone: wg tabeli stron
Am 4, 13

     On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.

K. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie.
W. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 594; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego na modlących się Apostołów, * daj nam dzisiaj udział w Jego łaskach.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594;LG skrócone: wg tabeli stron
Am 5, 8

     To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan jest imię Jego.

K. Przed Nim kroczą majestat i piękno.
W. A potęga i blask w Jego przybytku.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 594; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności, oświeć nas blaskiem swojego światła, * abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-594; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Czwartek I, str. 591-593; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Otwórz, Panie, moje oczy, * abym podziwiał Twoje Prawo.

Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
     Otwórz moje oczy, *
     abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
     Słabnie wciąż moja dusza *
     z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
     Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
     bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
     Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
     moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otwórz, Panie, moje oczy, / abym podziwiał Twoje Prawo.

2 ant. Prowadź mnie * w prawdzie Twojej, Panie.

Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw

Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

I

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
     Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
     nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
     nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
     na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
     Dobry jest Pan i łaskawy, *
     dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
     dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie.

3 ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

II

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
     Będzie opływał w szczęście, *
     a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
     Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
     bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
     Uwolnij moje serce od smutku, *
     wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
     Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
     jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
     Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
     skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, / bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

CZYTANIE

LG tom IV: Czwartek I, str. 594-595;LG skrócone: wg tabeli stron
Am 9, 6

     Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, Pan – oto imię Jego.

K. Niebiosa głoszą chwałę Boga.
W. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

MODLITWA

LG tom IV: Czwartek I, str. 595; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna * i naucz nas znosić wszelkie przeciwności w pokoju ducha.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1106; LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1436-1437

Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie,
Także i ziemia niech wielbi Cię pieśnią,
Dziewico święta, Matko Jezusowa,
Niepokalana.

O jak szczęśliwy cały naród polski,
Który Cię słusznie nazywa Królową
I dowodami wielkiej swej miłości
Hołdy Ci składa.

Gdy łzy wylewa pod brzemieniem cierpień,
Wznosi swe modły z ufnością ku Tobie,
A Ty odwracasz złość i strzały wroga
Własną potęgą.

Przewodnia gwiazdo wśród nawałnic morza,
Wieżo obronna przed wrogów napadem,
Oddanym Tobie synom polskiej ziemi
Pośpiesz z pomocą.

Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię, Pani, uwieńczył koroną
I w swej dobroci oddał w Twe władanie
Naszą Ojczyznę. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1107; LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1432
Psalmy – LG tom IV: NMP, str. 1419-1420; LG skrócone: NMP, str. 1602-1603

1 ant. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * przez Boga Najwyższego / więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione, *
     teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
     Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
     Podnosi z prochu nędzarza *
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
     Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
     jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, / przez Boga Najwyższego / więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi.

2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela. / Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
     Umacnia bowiem zawory bram twoich *
     i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
     Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
     a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
     On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
     od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
     Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
     Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tyś chwałą Jeruzalem, / Tyś weselem Izraela. / Tyś wielką chlubą naszego narodu.

3 ant. Pamięć o Tobie * pozostanie aż na wieki / w sercach ludzi wspominających moc Boga.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
     na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
     Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
     jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
     według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
     W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
     odpuszczenie grzechów, *
     według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
     Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
     według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
     dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pamięć o Tobie / pozostanie aż na wieki / w sercach ludzi wspominających moc Boga.

CZYTANIE

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1107;LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1432
Iz 2, 2-3

     Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1107; LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1432

K.   Spraw, abyśmy Cię chwalili, Panno święta, * Daj nam moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom.
W.  Spraw, abyśmy Cię chwalili, Panno święta, / Daj nam moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom.
K.   Naucz nas kroczyć Twoimi ścieżkami.
W.  Daj nam moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Spraw, abyśmy Cię chwalili, Panno święta, / Daj nam moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1107;LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1432
Łk 1, 46-55

Ant. Do Ciebie wołaliśmy, * święta Boża Rodzicielko, / i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc od Pana.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Do Ciebie wołaliśmy, / święta Boża Rodzicielko, / i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc od Pana.

PROŚBY

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1107-1108; LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1437-1438

Można użyć krótszej formy próśb.

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia,
daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, doznali Jej macierzyńskiej miłości.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Ty zechciałeś, aby Maryja była Matką Rodziny w domu Jezusa i Józefa,
spraw za Jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Ty nam dałeś Maryję jako Królową naszej Ojczyzny,
spraw, abyśmy jak Ona zawsze dochowali Ci wierności.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną służebnicą,
spraw za Jej przyczyną, abyśmy byli sługami i uczniami Twojego Syna.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi.

Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: NMP Częstochowskiej, str. 1108; LG skrócone: NMP Częstochowskiej, str. 1436

     Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 971; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 976-977; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174
Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977-978;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 978; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174-1175

     Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj