Brewiarz – modlitwa na dziś


XX NIEDZIELA ZWYKŁA C


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom IV: Niedziela IV, str. 862; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1057
Psalm – LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest Pasterzem swojego ludu. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Niedziela IV, str. 862; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1057

Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: „Przybądź, Panie!” Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 863-865; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1058-1060
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 863-865; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1058-1060

1 ant. Kto wstąpi na górę Pana, * kto stanie w Jego świętym miejscu? / Alleluja.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
     Albowiem On go na morzach osadził *
     i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
     Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
     którego dusza nie lgnęła do marności *
     i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
     Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
     którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” †
     Pan dzielny i potężny, *
     Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
     „Któż jest tym Królem chwały?” *
     Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto wstąpi na górę Pana, / kto stanie w Jego świętym miejscu? / Alleluja.

2 ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, * który życiem obdarzył naszą duszę. / Alleluja.

Psalm 66
Przy ofierze dziękczynnej

Psalm o zmartwychwstaniu Pana i nawróceniu pogan (Hezychiusz)

I

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, †
opiewajcie chwałę Jego imienia, *
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
     Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! †
     Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *
     ze względu na wielką moc Twoją.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia †
i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa”.
     Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
     zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił, †
pieszo przeszli przez rzekę, *
Nim się przeto radujmy.
     Jego potęga włada na wieki, †
     oczy Jego śledzą narody: *
     niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
     Bo On życiem obdarzył naszą duszę *
     i nie dał się potknąć naszej nodze.
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
     Wprowadziłeś nas w pułapkę, *
     włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, †
przeszliśmy przez ogień i wodę, *
ale wyprowadziłeś nas na wolność.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, / który życiem obdarzył naszą duszę. / Alleluja.

3 ant. Słuchajcie wszyscy, którzy czcicie Boga, * co uczynił mojej duszy. / Alleluja.

II

Wejdę w Twój dom z całopaleniem *
i wypełnię, co ślubowałem Tobie,
     Co wymówiły moje wargi, *
     co usta moje przyrzekły w ucisku.
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze †
i dym ofiarny z baranów, *
ofiaruję Ci krowy i kozły.
     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
     którzy czcicie Boga, *
     opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.
     Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *
     Pan by mnie nie wysłuchał.
Ale Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
     i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słuchajcie wszyscy, którzy czcicie Boga, / co uczynił mojej duszy. / Alleluja.

Werset – LG tom IV: Niedziela IV, str. 865; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1060

K. Żywe jest słowo Boże i skuteczne.
W. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny.

I CZYTANIE

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 87-88

Z Księgi proroka Izajasza 6, 1-13

Powołanie Izajasza na proroka
     W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.
     Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!”
     Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”.
     I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!” I rzekł mi: „Idź i mów do tego ludu: «Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania». Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony”.
     Wtedy zapytałem: „Jak długo, Panie?” On odrzekł: „Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. Pan wyrzuci ludzi daleko, tak że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego będzie świętym nasieniem”.

RESPONSORIUM

Ap 4, 8c; Iz 6, 3

W. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, / Który był i Który jest, i Który przychodzi. * Cała ziemia pełna jest Jego chwały.
K. Serafiny wołały jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. W. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.

II CZYTANIE

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 88-90

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Mateusza(Homilia 15, 6. 7)

Sól ziemi i światłość świata
     „Wy jesteście solą ziemi”. Nie ze względu na was samych powierza się wam Słowo, ale dla dobra całego świata. Nie posyłam was do dwóch, do dziesięciu, do dwudziestu miast, nie do jednego narodu, jak niegdyś proroków, ale na lądy i morza, na cały dotknięty zepsuciem świat. Gdy więc powiedział: „Wy jesteście solą”, tym samym wskazał, iż cała natura ludzka została osłabiona i skażona grzechami. Toteż wymaga od uczniów nade wszystko tych zalet, które są pożyteczne i konieczne do sprawowania pieczy nad innymi. Ten bowiem, kto jest łagodny, skromny, miłosierny i sprawiedliwy, nie zatrzymuje swych dobrych czynów tylko dla siebie, ale pragnie, aby się stały doskonałymi źródłami dobra także dla innych. Kto zatem jest człowiekiem o czystym sercu, człowiekiem czyniącym pokój, prześladowanym dla sprawiedliwości, ten właśnie życiem swoim się przyczynia do dobra ogółu.
     Nie sądźcie, iż powołani jesteście do drobnych walk, do spełnienia nieznacznych zadań. Nie. „Wy jesteście solą ziemi”. Cóż zatem? Czy to oni przywrócili świeżość temu, co było zepsute? Bynajmniej. Wszak to, co uległo zepsuciu, po zmieszaniu z solą nie stanie się świeże. Nie, tego nie dokonali. Natomiast to, co uprzednio zostało odnowione, powierzone im, uwolnione od skażenia, zmieszali z solą i zachowali w świeżości otrzymanej od Pana. Wyzwolenie z grzechowego zepsucia było dziełem Chrystusowej mocy, zachowanie przed powrotem do poprzedniego stanu stało się dziełem ich gorliwości i trudu.
     Czy widzisz, jak stopniowo ukazuje im, że są więksi od proroków? Nie nazywa ich nauczycielami Palestyny, ale całego świata. Nie dziwcie się – powiada – iż pomijając innych, zwracam się do was i prowadzę na tak wielkie niebezpieczeństwa. Zastanówcie się, do jak wielu miast, krain i narodów posyłam was jako nauczycieli. Toteż pragnę, abyście nie tylko sami byli roztropni, ale abyście innych takimi czynili. Jeśli zaś nie uczynicie tego, wam samym zabraknie mądrości.
     Jeśli zbłądzą inni, będą mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych pociągniecie ku zagładzie. Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza gorliwość. Powiada więc: „Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”.
     Aby zaś uczniowie słysząc słowa: „Będą wam urągać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko złe na was”, nie lękali się podjąć dzieła, mówi: Jeśli nie jesteście gotowi na to wszystko, na próżno was wybrałem. Przeciwności pojawią się na pewno; nie uczynią wam jednak nic złego, ale tylko wydadzą świadectwo waszej wytrwałości. Jeśli natomiast ulękniecie się i zaniechacie należnej gorliwości, daleko bardziej ucierpicie; cały świat was surowo osądzi i doznacie wzgardy od wszystkich. To właśnie oznacza podeptanie przez wszystkich.
     Z kolei podaje bardziej wzniosłe porównanie: „Wy jesteście światłością świata”. Na nowo mówi o świecie; nie o jednym narodzie czy dwudziestu miastach, ale o całej ziemi. Idzie tu o światło umysłu, wiele doskonalsze od promieni słońca, podobnie jak przedtem o sól duchową. Najpierw sól, potem światło, abyś zrozumiał, jak wielkie dobro płynie ze słów, które przenikają do głębi, jak wielki pożytek z rzetelnej nauki. Przykuwa bowiem uwagę, nie dopuszcza rozproszeń i dając zastanowienie, prowadzi do cnoty. „Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem”. Na nowo pobudza do czuwania nad swym postępowaniem ucząc, aby pilnie baczyli na siebie jako ci, którzy wystawieni są na spojrzenia wielu i którzy potykają się na oczach całego świata.

RESPONSORIUM

Dz 1, 8; Mt 5, 16

W. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc * I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.
K. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. W. I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tej niedzieli, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom IV: Części stałe, str. 493-496; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
     Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
     wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
     Tobie Cherubini i Serafini
     nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
     Pełne są niebiosa i ziemia
     majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
     Ciebie wychwala
     Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
     Ojca niezmierzonego majestatu,
     godnego uwielbienia, prawdziwego
     i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
     Tyś Królem chwały, o Chryste,
     Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
     Ty, skruszywszy żądło śmierci,
     otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
     Ty przyjdziesz jako Sędzia:
     tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
     Policz ich między świętych Twoich
     w wiekuistej chwale.

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
     I rządź nimi,
     i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
     I wysławiamy imię Twe na wieki,
     na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
     Zmiłuj się nad nami, Panie,
     zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
     W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
     nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: XX tydzień Okresu Zwykłego, str. 627

     Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Niedziela IV, str. 866; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1060-1061

Oto już bledną mroczne cienie nocy
I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
Przeto z ufnością z całych sił prosimy
Wszechmogącego:

Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,
Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem,
Okaż się Ojcem, który nam otworzy
Bramy wieczności.

Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy,
A Twoja chwała niech napełni ziemię,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Dawco pociechy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 866-869; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1061-1064
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 866-869; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1061-1064

1 ant. Dziękujcie Panu, * bo Jego łaska trwa na wieki. / Alleluja.

Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
     Niech wyznawcy Pana głoszą: *
     „Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana. *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
     Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
     cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
     Lepiej się uciekać do Pana, *
     niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
     Osaczyły mnie wszystkie narody, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
     Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
     paliły, jak ogień pali ciernie, *
     lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
     Pan moją mocą i pieśnią, *
     On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
     „Prawica Pańska moc okazała, †
     prawica Pana wzniesiona wysoko, *
     prawica Pańska moc okazała!”
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
     Ciężko mnie Pan ukarał, *
     ale na śmierć nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
     Oto jest brama Pana, *
     przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
     Kamień odrzucony przez budujących *
     stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
     błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dziękujcie Panu, / bo Jego łaska trwa na wieki. / Alleluja.

2 ant. Alleluja. Błogosławcie Pana, * wszystkie dzieła Pańskie. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia

Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały i świętości, *
     uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
     Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
     uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie. / Alleluja.

3 ant. Wszystko, co żyje, * niech chwali Pana. / Alleluja.

Psalm 150
Chwalcie Pana

Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
     Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
     chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
     Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
     chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 869;LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064

2 Tm 2, 8. 11-13

     Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 869; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064

K.   Wysławiamy Cię, Boże, * Chwalimy Twoje imię.
W.  Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.
K.   Rozgłaszamy Twoje cuda.
W.  Chwalimy Twoje imię.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91;LG skrócone: XX Niedziela Zwykła C, str. 627

Łk 1, 68-79

Ant. Chrzest mam przyjąć * i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrzest mam przyjąć / i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

PROŚBY

LG tom IV: Niedziela IV, str. 869-870; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064-1065

Wszechmocny i dobry Bóg kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Uwielbiajmy Go i radosnym sercem wołajmy:

Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

Błogosławimy Cię, wszechmogący Boże, Królu wszechświata, bo powołałeś nas niesprawiedliwych i grzesznych,
abyśmy poznali Twoją prawdę i służyli Twojemu majestatowi.

Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

Boże, Ty okazałeś nam swoje wielkie miłosierdzie,
spraw, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi życia.

Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

Głosimy zmartwychwstanie Twojego umiłowanego Syna,
pozwól nam więc przeżyć ten dzień w radości ducha.

Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

Udziel swoim wiernym ducha modlitwy i uwielbienia,
aby zawsze trwali w dziękczynieniu.

Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: XX Niedziela Zwykła, str. 627

     Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 872;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 6, 19-20

     Czyż nie wiecie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

K. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
W. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 873;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 10, 12

     Czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy.

K. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie.
W. Ten, kto postępuje nienagannie i mówi prawdę w swoim sercu.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 870-872; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

Psalm 23
Dobry Pasterz

Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
     orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
     W Salem się wznosi przybytek Jego, *
     a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
     Ty jesteś pełen światła *
     i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, †
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
     Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
     rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
     Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
     zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
     Bo nawet gniew na ludzi *
     przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
     Składajcie i wypełniajcie śluby *
     wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
     Panu, który poskramia pychę książąt *
     i jest postrachem władców ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 873;LG skrócone: wg tabeli stron

Pnp 8, 6b-7a

     Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.

K. Miłuję Cię, Panie, mocy moja.
W. Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Niedziela IV, str. 873-874; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067

Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Dlatego ześlij światło w serca.

Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.

Ojcu, Synowi i Duchowi
Niech będzie chwała i podzięka;
Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej
Niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Niedziela IV, str. 874-876; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067-1070
Psalmy – LG tom IV: Niedziela IV, str. 874-876; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067-1070

1 ant. W blasku świętości * przed jutrzenką Ciebie zrodziłem. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
     Aż uczynię Twych wrogów *
     podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
     Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
     w blasku świętości *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Pan jest po Twojej prawicy, *
     zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W blasku świętości / przed jutrzenką Ciebie zrodziłem. / Alleluja.

2 ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni. / Alleluja.

Psalm 112
Szczęście bogobojnego

Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
     Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
     dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
     On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
     łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
     Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
     i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
     Jego wierne serce lękać się nie będzie *
     i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
     Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
     zębami zgrzyta i marnieje. *
     Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, / albowiem oni będą nasyceni. / Alleluja.

3 ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, * a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
Chrystus Głową Kościoła

Alleluja.
     Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)

     i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)

     i Mocą, i Panowaniem.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     I ponad wszelkim innym imieniem *
(W. Alleluja)

     wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(W. Alleluja)

     a Jego ustanowił Głową Kościoła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)

     i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)

     i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, / a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 876;LG skrócone: Niedziela IV, str. 1070

Hbr 12, 22-24

     Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Niedziela IV, str. 876; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1071

K.   Nasz Bóg jest wielki, * Wielka jest Jego potęga.
W.  Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.
K.   Jego wiedza nie zna granic.
W.  Wielka jest Jego potęga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91;LG skrócone: XX Niedziela Zwykła C, str. 627

Łk 1, 46-55

Ant. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? * Nie przyszedłem, aby dać pokój, ale rozłam.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? / Nie przyszedłem, aby dać pokój, ale rozłam.

PROŚBY

LG tom IV: Niedziela IV, str. 877; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1071

Można użyć krótszej formy próśb.

Radując się w Panu, od którego pochodzi wszelkie dobro, w szczerości serca zanośmy do Niego nasze błagania:

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Panie, Boże wszechświata, Ty posłałeś na ziemię swojego Syna, aby Twoje imię było chwalone na każdym miejscu,
niech Kościół świadczy o Tobie wobec narodów.

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Spraw, abyśmy ochoczo przyjmowali naukę Apostołów
i życiem potwierdzali naszą wiarę.

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Ty miłujesz sprawiedliwość,
weź w obronę tych, którzy doznają krzywdy.

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Uwolnij więźniów, przywróć wzrok niewidomym,
podnieś upadłych, miej w opiece tułaczy.

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Wypełnij pragnienia tych, którzy zasnęli w pokoju,
niech przez Twojego Syna osiągną chwałę zmartwychwstania.

Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: XX Niedziela Zwykła C, str. 91; LG skrócone: XX Niedziela Zwykła, str. 627

     Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 978-979; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
     Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
     Okryje cię swoimi piórami, †
     pod Jego skrzydła się schronisz; *
     wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
     Ani zarazy skradającej się w mroku, *
     ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
     Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
     zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
     „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
     Nasycę go długim życiem *
     i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

CZYTANIE

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 979-980;LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

     Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj