Brewiarz – modlitwa na dziś


Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 535; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 737
Psalm – LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stańmy z uwielbieniem / przed obliczem Pana.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 535-536; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 737-738

O Światłości wiekuista,
Boże jeden w Trójcy Świętej,
Ciebie, grzeszni, wysławiamy
I modlimy się w pokorze.

Wyznajemy Boga Ojca,
Jednorodzonego Syna
Oraz Ducha, więź miłości,
Która łączy Ojca z Synem.

Ty, coś prawdą jest i szczęściem,
Daj nam wiarę i nadzieję,
Byśmy mogli kochać Ciebie
I posłusznie iść za Tobą.

W Tobie źródło wszystkich bytów,
Ich początek, trwanie, koniec;
Dla wierzących Tyś pomocą
I nadzieją niezawodną.

Sam stworzyłeś wszystko, Boże,
I wszystkiemu sam wystarczasz;
Ty jedynym jesteś światłemI nagrodą ufających.

Umocnieni Duchem Świętym
Prośmy Ojca i Chrystusa:
Boże w Trójcy wszechmogący,Otocz nas opieką swoją. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 536-538; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 738-740
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 536-538; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 738-740

1 ant. Wybaw mnie, Panie, * przez Twe miłosierdzie.

Psalm 6
Błaganie o litość

Teraz dusza moja doznała lęku… Ojcze, wybaw mnie od tej godziny (J 12, 27)

Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie *
i nie karz w zapalczywości swojej.
     Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, †
     ulecz mnie, bo znękane są moje kości *
     i wielka trwoga ogarnia moją duszę.
Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie? †
Powróć, o Panie, ocal moją duszę, *
wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.
     Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, *
     któż Cię wychwala w Otchłani?
Zmęczyłem się moim jękiem, †
płaczem obmywam co noc moje łoże *
i łzami skrapiam posłanie.
     Od smutku moje oko mgłą zachodzi, *
     postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.
Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, *
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.
     Pan usłyszał me błaganie, *
     Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, *
niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wybaw mnie, Panie, przez Twe miłosierdzie.

2 ant. Schronienie w Panu * znajdzie uciśniony.

Psalm 9
Dziękczynienie za zwycięstwo

I znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych

I

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, *
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
     Cieszyć się będę i radować Tobą, *
     zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.
Bo ustępują moi wrogowie, *
padają i giną przed Twoim obliczem.
     Tyś sądu mojego się podjął i sprawy, *
     zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy.
Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.
     Upadek wrogów wieczystą ich ruiną, *
     przepadła pamięć o miastach zburzonych przez Ciebie.
A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
     Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
     rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.
Schronienie w Panu znajdzie uciśniony, *
ucieczkę w czasie utrapienia.
     Ufają Tobie znający Twe imię, *
     bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Schronienie w Panu znajdzie uciśniony.

3 ant. Będę głosił Twoją chwałę, Panie, * w bramach Córy Syjonu.

II

Psalm śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, *
głoście Jego dzieła wśród narodów,
     Bo mściciel krwi pamięta o nich, *
     nie zapomniał wołania ubogich.
Zmiłuj się nade mną, Panie, †
zobacz, jak jestem poniżony *
przez tych, którzy mnie nienawidzą;
     Ty, który mnie dźwigasz spod bram śmierci, †
     bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjonu *
     i radował się Twoją pomocą.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.
     Pan się objawił i sąd przeprowadził, *
     w dzieła rąk swoich uwikłał się grzesznik.
Niech precz odejdą grzeszni do krainy umarłych, *
wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.
     Gdyż ubogi nigdy nie będzie zapomniany, *
     a ufność nieszczęśliwych nie zawiedzie na wieki.
Powstań, Panie, by nie zwyciężył człowiek, *
osądź narody przed Twoim obliczem.
     Przejmij ich, Panie, bojaźnią, *
     niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będę głosił Twoją chwałę, Panie, / w bramach Córy Syjonu.

Werset – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 538; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 740

K. Ucz mnie, Panie, bym przestrzegał Twego Prawa.
W. I zachowywał je całym sercem.

I CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek XXV zw, str. 219-220

Z Księgi proroka Ezechiela 34, 1-6. 11-16. 23-31

Izrael trzodą Pana
     Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg:
     Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał.
     Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
     I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie.
     Sprawię, że powstanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim – wyrocznia Pana Boga. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym – wyrocznia Pana Boga”.

RESPONSORIUM

Ez 34, 12. 13. 14; J 10, 10

W. Uwolnię moje owce ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne / i sprowadzę je z powrotem do ich ziemi. * Będę je pasł na dobrym pastwisku.
K. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W. Będę je pasł na dobrym pastwisku.

II CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek XXV zw, str. 221-222

Kazanie św. Augustyna, biskupa, O pasterzach(Kazanie 46, 14-15)

Głoś naukę w porę i nie w porę
     „Zabłąkanej nie sprowadziliście, zagubionej nie odszukaliście”. Poruszamy się wśród zbójców i narażeni jesteśmy na kły rozszalałych wilków, dlatego prosimy, byście modlili się za nas, narażonych na tak wielkie niebezpieczeństwo. A ponadto owce bywają uparte. Kiedy poszukujemy zabłąkanych, twierdzą w swym błędzie i zagubieniu, że nie należą do nas: „Czego chcecie od nas? Dlaczego nas szukacie?” Jak gdyby to, że błąkają się i giną, nie było wystarczającym powodem, abyśmy wołali i poszukiwali. „Jeśli zbłądziłem – powiada – jeśli zagubiłem się, czego chcesz ode mnie? Czemu mnie szukasz?” Otóż ponieważ trwasz w błędzie, chcę cię sprowadzić z powrotem, ponieważ zagubiłeś się, chcę cię odnaleźć. „A właśnie ja chcę błądzić, ja chcę ginąć”.
     Ty chcesz błądzić, chcesz ginąć? Otóż ja jeszcze bardziej nie chcę. Powiem jasno, jestem natrętny. Wsłuchuję się w słowa Apostoła: „Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę”. Dla kogo w porę? Dla kogo nie w porę? Dla tych, którzy chcą, w porę; dla tych, którzy nie chcą, nie w porę. Rzeczywiście, jestem natrętny i powiem otwarcie: „Ty chcesz błądzić, chcesz ginąć, ja nie chcę”. Zresztą, nie chce również Ten, którego się lękam. Gdybym ustąpił, posłuchaj, co mi powie, posłuchaj, jak mnie skarci: „Zabłąkanej nie sprowadziliście, zagubionej nie odszukaliście”. Czyż mam się ciebie bać więcej niż Jego? „Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa”.
     Zabłąkaną owcę przywołam, zagubionej będę szukał. Chcesz czy nie chcesz, tak będę czynił. Przebiegnę każdą ścieżynę, nawet jeśli podczas szukania ranić mnie będą krzewy leśne. Usunę wszelkie zagrody: o ile grożący Bóg pomnoży me siły, przemierzę wszystkie pastwiska. Zabłąkaną przywołam, zagubionej będę szukał. Jeśli nie chcesz, abym cierpiał, nie chciej błądzić, nie chciej się gubić. Nie dość, że boleję z powodu twego zabłąkania i zagubienia. Lękam się nadto, abym ciebie zaniedbując, nie zaszkodził tej, która jest mocną. Zauważ bowiem dalsze słowa: „Co było mocne, gnębiliście”. Jeśli zaniedbam zabłąkaną i zagubioną, wówczas i ta, która jest mocną, zechce błądzić i zginąć.

RESPONSORIUM

Syr 4, 23-24; 2 Tm 4, 2

W. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba, * Mądrość bowiem poznaje się z mowy, / a naukę ze słów języka.
K. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. W. Mądrość bowiem poznaje się z mowy, / a naukę ze słów języka.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek XXV zw, str. 222; LG skrócone: XXV tydzień Okresu Zwykłego, str. 633

     Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 538-539; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 741

Nieśmiertelny blasku Ojca,
W Tobie źródło jest jasności,
Światłem jesteś, stwarzasz światło,
Dniu, co dniem obdarzasz ziemię;

Zniż się ku nam, Słońce prawdy,
Które świecisz nad wiekami,
I napełnij nasze serca
Blaskiem Ducha Najświętszego.

Ojca w niebie też prosimy,
Ojca wiekuistej chwały,
Ojca wszechmogącej łaski,
Aby chronił nas od złego.

Niechaj wspiera nasze czyny,
Wstrzyma groźny cios szatana,
Błogosławi zamiar dobry
I w trudnościach nam pomaga.

Niech panuje w naszych myślach,
Przyodzieje nas czystością,
Niech zapali płomień wiary
I obroni przed obłudą.

Niech pokarmem Chrystus będzie,
Wiara zaś napojem naszym;
Zaczerpnijmy więc z radością
Z ożywczego zdroju Ducha.

Niech ten dzień z weselem płynie,
Ranek niech skromnością świeci,
A południe płonie wiarą,
Aby duch nie doznał zmroku.

Złota zorza już powstaje,
Więc wyznajmy naszą wiarę:
Syn jest cały w swoim Ojcu,
Ojciec w swoim Słowie cały. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 539-542; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 742-744
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 539-542; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 742-744

1 ant. Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój głos od rana.

Psalm 5, 2-10. 12-13
Modlitwa poranna o pomoc

Radować się będą na wieki ci, którzy przyjęli Słowo, aby w nich mieszkało

Usłysz, Panie, moje słowa, *
zważ na moje jęki.
     Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
     Królu mój i Boże.
Albowiem Ciebie błagam, Panie, †
i słyszysz mój głos od rana, *
rano przedstawiam Ci prośby i czekam.
     Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, †
     zły nie może przebywać u Ciebie, *
     nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. †
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
     Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
     wejdę do Twojego domu,
Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim *
przejęty Twą bojaźnią.
     W swej sprawiedliwości prowadź mnie, Panie, †
     na przekór moim wrogom, *
     wyrównaj przede mną Twoją drogę.
W ich ustach nie ma szczerości, *
ich serce knuje zasadzki;
     Gardło ich jest grobem otwartym, *
     a języki mówią pochlebstwa.
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
     Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
     wszyscy, którzy miłują Twe imię.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu, *
łaską okryjesz go jak tarczą.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie błagam, Panie, / i słyszysz mój głos od rana.

2 ant. Boże nasz, * wysławiamy chwalebne imię Twoje.

Pieśń (1 Krn 29, 10-13)
Bogu samemu cześć i chwała

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 1, 3)

Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
     Twoja jest wielkość, moc i sława, *
     majestat i chwała,
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
     Władza królewska należy do Ciebie, *
     i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
     W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
     Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże nasz, wysławiamy chwalebne imię Twoje.

3 ant. Uwielbiajcie Pana * w Jego świętym przybytku.

Psalm 29
Majestat Słowa Bożego

Głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3, 17)

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
     Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
     na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, †
zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
     Głos Pana potężny, *
     głos Pana pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
     Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
     a Sirion jak młody bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, †
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
     Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
     a w Jego świątyni wszyscy mówią „Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
     Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
     Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajcie Pana w Jego świętym przybytku.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 542;LG skrócone: Poniedziałek I, str. 744

2 Tes 3, 10b-13

     Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 542; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 744

K.   Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. * Wspieraj pracę rąk naszych.
W.  Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.
K.   Niech jaśnieje nad nami Twoja chwała.
W.  Wspieraj pracę rąk naszych.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 542;LG skrócone: Poniedziałek I, str. 744

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * nasz Boże.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, / nasz Boże.

PROŚBY

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 542; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 745

Uwielbiajmy Chrystusa pełnego łaski i Ducha Świętego i błagajmy Go z ufnością:

Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu,
a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem.

Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość
i kieruj pracą rąk naszych.

Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Okaż nam swoje oblicze i wspieraj nas w czynieniu dobra,
niech nas osłania Twoja potęga.

Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wejrzyj łaskawie na wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom,
napełnij ich wszelkimi dobrami.

Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 745

     Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Prawo Pańskie raduje serca * i oświeca oczy.

Psalm 19 B, 8-15
Chwała Boga Prawodawcy

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
     Jego słuszne nakazy radują serce, *
     jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
     Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
     słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
     Kto jednak widzi swoje błędy? *
     Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
     Wtedy będę bez skazy *
     i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy.

2 ant. Powstań, Panie, * osądź sprawiedliwie narody.

Psalm 7
Modlitwa oczernionego

Oto Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9)

I

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
     Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
     gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, *
jeśli nieprawość plami moje ręce,
     Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy *
     i doszczętnie złupiłem mego wroga,
Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, †
niech wdepcze w ziemię moje życie, *
a godność moją niechaj w proch obali.
     Powstań, Panie, w Twoim gniewie, †
     podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, *
     powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, *
a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
     Pan jest sędzią narodów. †
     Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
     i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, †
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, / osądź sprawiedliwie narody.

3 ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, * zbawia ludzi prostego serca.

II

Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.
     Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
     Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, *
łuk napnie i w nich wymierzy.
     Przygotuje na nich pociski śmiertelne, *
     sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, †
brzemienny jest udręką *
i podstęp rodzi.
     Wykopał dół i pogłębił, *
     lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę *
i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
     Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, *
     psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, / zbawia ludzi prostego serca.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 545;LG skrócone: wg tabeli stron

Rz 13, 8. 10

     Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

K. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.
W. I nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 545; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Prawo Pańskie raduje serca * i oświeca oczy.

Psalm 19 B, 8-15
Chwała Boga Prawodawcy

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
     Jego słuszne nakazy radują serce, *
     jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
     Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
     słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
     Kto jednak widzi swoje błędy? *
     Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
     Wtedy będę bez skazy *
     i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy.

2 ant. Powstań, Panie, * osądź sprawiedliwie narody.

Psalm 7
Modlitwa oczernionego

Oto Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9)

I

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
     Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
     gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, *
jeśli nieprawość plami moje ręce,
     Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy *
     i doszczętnie złupiłem mego wroga,
Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, †
niech wdepcze w ziemię moje życie, *
a godność moją niechaj w proch obali.
     Powstań, Panie, w Twoim gniewie, †
     podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, *
     powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, *
a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
     Pan jest sędzią narodów. †
     Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
     i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, †
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, / osądź sprawiedliwie narody.

3 ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, * zbawia ludzi prostego serca.

II

Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.
     Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
     Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, *
łuk napnie i w nich wymierzy.
     Przygotuje na nich pociski śmiertelne, *
     sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, †
brzemienny jest udręką *
i podstęp rodzi.
     Wykopał dół i pogłębił, *
     lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę *
i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
     Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, *
     psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, / zbawia ludzi prostego serca.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 546;LG skrócone: wg tabeli stron

Jk 1, 19-20. 26

     Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.

K. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy.
W. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 543-545; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Prawo Pańskie raduje serca * i oświeca oczy.

Psalm 19 B, 8-15
Chwała Boga Prawodawcy

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
     Jego słuszne nakazy radują serce, *
     jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
     Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
     słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
     Kto jednak widzi swoje błędy? *
     Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
     Wtedy będę bez skazy *
     i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy.

2 ant. Powstań, Panie, * osądź sprawiedliwie narody.

Psalm 7
Modlitwa oczernionego

Oto Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9)

I

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
     Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
     gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, *
jeśli nieprawość plami moje ręce,
     Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy *
     i doszczętnie złupiłem mego wroga,
Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, †
niech wdepcze w ziemię moje życie, *
a godność moją niechaj w proch obali.
     Powstań, Panie, w Twoim gniewie, †
     podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, *
     powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, *
a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
     Pan jest sędzią narodów. †
     Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
     i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, †
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, / osądź sprawiedliwie narody.

3 ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, * zbawia ludzi prostego serca.

II

Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.
     Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
     Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, *
łuk napnie i w nich wymierzy.
     Przygotuje na nich pociski śmiertelne, *
     sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, †
brzemienny jest udręką *
i podstęp rodzi.
     Wykopał dół i pogłębił, *
     lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę *
i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
     Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, *
     psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, / zbawia ludzi prostego serca.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 546;LG skrócone: wg tabeli stron

1 P 1, 17b-19

     W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

K. Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną.
W. Na zgromadzeniach będę błogosławił Ciebie.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 748

Stwórco, Tyś pośród chaosu
Oddzielił ziemię od nieba;
Wodom nadałeś granice,
By ląd uchronić przed nimi.

Deszczom pod niebem, a rzekom
Przeznaczasz miejsce na ziemi,
Aby chłodziły w upale
Nie grożąc klęską powodzi.

Teraz niech zrosi nas łaska,
Odwieczny dar Twej miłości;
Obroń przed nowym upadkiem
I dawnych grzechów skutkami.

Wiara niech blaskiem jaśnieje,
By Twoją prawdę ukazać;
Niechaj nam ona pomoże
Odrzucić próżność i kłamstwo.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
W jedności z Synem i Duchem;
Tobie, Wszechmocny, niech będzie
Najwyższa cześć i podzięka. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547-549; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751
Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547-549; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751

1 ant. Oczy Pana * patrzą na ubogiego.

Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
„Niby ptak uleć w górę”?
     Bo oto grzesznicy łuk napinają †
     i na cięciwę kładą strzałę, *
     by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
     Pan w świętym swoim przybytku, *
     na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
     Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
     Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
     Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
     ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczy Pana patrzą na ubogiego.

2 ant. Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą.

Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
     Ten, kto postępuje nienagannie, †
     działa sprawiedliwie *
     i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
     Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
     ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
     Kto tak postępuje, *
     nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławieni czystego serca, / albowiem oni Boga oglądać będą.

3 ant. W swoim Synu * Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
     na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
     Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
     jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
     według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
     W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
     odpuszczenie grzechów, *
     według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
     Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
     według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
     dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 549-550;LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751

Kol 1, 9b-11

     Obyście doszli do pełnego poznania woli Boga, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751

K.   Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. * Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
W.  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
K.   Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń.
W.  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550;LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751

Łk 1, 46-55

Ant. Wielbi dusza moja Pana, * bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielbi dusza moja Pana, / bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

PROŚBY

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751-752

Można użyć krótszej formy próśb.

Pan Bóg zawarł ze swoim ludem wieczne przymierze i nie przestaje obdarzać go swymi dobrodziejstwami. Składajmy Mu przeto dziękczynienie i z ufnością zanośmy do Niego naszą modlitwę:

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Wybaw lud swój, Panie,
i błogosław swojemu dziedzictwu.

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Zgromadź w jedno wszystkich chrześcijan,
aby świat uwierzył w Chrystusa, którego posłałeś.

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Obdarz łaską naszych przyjaciół i bliskich,
aby swym życiem pociągali bliźnich do Chrystusa.

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Okaż swą miłość konającym,
spraw, aby oglądali Twoje zbawienie.

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Niech zmarli doznają Twego miłosierdzia,
dołącz ich do grona spoczywających w Chrystusie.

Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 752

     Wszechmogący Boże, oddajemy Ci chwałę jako Twoi słudzy; Ty dla naszego zbawienia wejrzałeś na pokorę Maryi Dziewicy, * spraw, abyśmy mogli się radować pełnią odkupienia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień I, str. 971; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 981-982; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1177-1178

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego miłosierdzia.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
     Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
     zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
     Uraduj duszę swego sługi, *
     ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
     Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
     ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
     Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
     i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
     Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
     i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
     a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
     siły swej udziel słudze Twojemu, *
     ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia.

CZYTANIE

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982;LG skrócone: Poniedziałek, str. 1178

1 Tes 5, 9-10

     Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 982-983;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Poniedziałek, str. 983; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1179

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj