Brewiarz – modlitwa na dziś


Piątek V tygodnia Wielkiego Postu


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Wielki Post I, str. 37; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 247
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany.
lub: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Tydzień, str. 318-319; LG skrócone: Wielki Tydzień, str. 374-375

Sław, języku, bój chwalebny,
Dzieje walki niezrównanej,
I opiewaj triumf krzyża
Hymnem pełnym uwielbienia,
Na nim bowiem Odkupiciel
Był zabity, lecz zwyciężył.

Gdy praojciec zbuntowany
Wziął w swe usta zgubny owoc,
Uległ śmierci w nim ukrytej;
Wtedy Stwórca się zmiłował
Wybierając nowe drzewo,
By dawnego zniszczyć skutki.

Postanowił Bóg wszechmocny
Dla ratunku wszystkich ludzi,
Aby szatan, ojciec kłamstwa,
Był zwiedziony swym podstępem;
To zaś, czym nas wróg poraził,
Było naszym uzdrowieniem.

Kiedy czas już się wypełnił
I nastała pora święta,
Ojciec posłał swego Syna,
Stworzyciela całej ziemi,
Który z łona dziewiczego
W ludzkiej zrodził się postaci.

On, przeżywszy między nami
Jako człowiek lat trzydzieści,
Z własnej woli przyjął mękę;
Wypełniając zbawcze dzieło
Na krzyżowej zawisł belce
Jak baranek przebłagalny.

Cześć niech będzie Bogu Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu;
Chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który darzy nas i chroni
Swoją łaską miłosierną. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Piątek I, str. 909-911; LG skrócone: Piątek I, str. 800-802
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 909-911; LG skrócone: Piątek I, str. 800-802

1 ant. Powstań, Panie, * i pośpiesz mi z pomocą.

Psalm 35, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28
Wołanie o pomoc

Zebrali się… i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie ująć i zabić (Mt 26, 3. 4)

I

Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną, *
uderz na moich napastników!
     Chwyć puklerz i tarczę †
     i powstań mi na pomoc. *
     Powiedz mej duszy: „Jam twoim zbawieniem”.
Dusza moja będzie radować się w Panu, *
z Jego pomocy będzie się weselić.
     Powiedzą wszystkie kości moje: *
     „Któż, Panie, podobny jest do Ciebie?
Ty wyrywasz biedaka z rąk silniejszego, *
nędzarza i biedaka z mocy grabieżcy”.
     Powstali fałszywi świadkowie, *
     pytali o to, czego nie wiem.
Złem płacili za dobro, *
czyhali na moje życie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powstań, Panie, i pośpiesz mi z pomocą.

2 ant. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, * bo jesteś potężny.

II

Gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny †
i umartwiałem się postem, *
jednak moja modlitwa była bezskuteczna.
     Chodziłem smutny jak po stracie przyjaciela lub brata, *
     jak ten, co opłakuje matkę, uginałem się z żalu.
Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, *
schodzą się przeciw mnie obcy, których nie znam.
     Szarpią mnie bez przyczyny, †
     napastują i szydzą ze mnie, *
     zgrzytają przeciw mnie zębami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, / bo jesteś potężny.

3 ant. Język mój cały dzień * będzie głosił sprawiedliwość Twoją.

III

Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? †
Ratuj moją duszę od zagłady, *
lwom odbierz jedyne me życie!
     Będę Ci dziękował w wielkim zgromadzeniu, *
     będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
Niech się nie śmieją ze mnie zakłamani wrogowie, †
którzy nienawidzą mnie bez przyczyny *
i dają sobie znaki oczyma.
     Widziałeś, Panie, więc nie milcz dłużej, *
     Panie, nie bądź ode mnie daleko!
Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, *
w mej sprawie, mój Boże i Panie.
     A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, †
     i mówią zawsze: „Pan jest wielki, *
     który chce pomyślności swojego sługi”.
A język mój będzie głosił sprawiedliwość Twoją *
i cały dzień Twoją chwałę.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją.

Werset – LG tom II: Piątek V WP, str. 304; LG skrócone: Piątek I, str. 802

K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
W. Bo łaskawy jest i miłosierny.

I CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 304-305

Z Listu do Hebrajczyków 7, 11-28

Wieczne kapłaństwo Chrystusa
     Gdyby doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
     Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia.
     Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
     Tym więcej, że stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: „Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
     I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
     Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

RESPONSORIUM

Hbr 5, 5. 6; 7, 20. 21

W. Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, / ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: * Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
K. Tamci bez przysięgi stawali się kapłanami; Jezus zaś przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: W. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

II CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 305-307

Z dzieła św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe, O wierze do Piotra(rozdz. 22, 62)

On samego siebie wydał za nas w ofierze
     W żertwach ze zwierząt ofiarnych, jakie Trójca Święta, jeden Bóg Starego i Nowego Testamentu, nakazywała składać ojcom naszym, wyobrażona była ta najwdzięczniejsza ofiara, w której miał za nas złożyć miłosiernie samego siebie Bóg Syn według ciała.
     On bowiem, jak mówi nauka apostolska, „wydał samego siebie za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”. On, prawdziwy Bóg i prawdziwy Arcykapłan, który nie przez krew wołów i kozłów, lecz przez własną krew wszedł za nas do miejsca Świętego Świętych. W Starym Przymierzu czynił to symbolicznie arcykapłan, który co roku wchodził z krwią do miejsca Świętego Świętych.
     Chrystus jest Tym, który przygotował w sobie samym to wszystko, o czym wiedział, że jest niezbędne dla naszego zbawienia. Dlatego jest On równocześnie kapłanem i ofiarą, Bogiem i świątynią. Ofiarą, przez którą zostaliśmy pojednani; świątynią, w której zostaliśmy pojednani; Bogiem, z którym zostaliśmy pojednani. Kapłanem, ofiarą i świątynią jest jednak tylko On sam, gdyż to wszystko posiada w sobie jako Bóg, który przyjął postać sługi. Nie sam jednak jest Bogiem, ponieważ jest Nim razem z Ojcem i Duchem Świętym poprzez wspólnotę Boskiej natury.
     Wierz zatem z całej siły i żadną miarą nie wątp, iż samo jednorodzone Słowo Boże stawszy się ciałem, złożyło za nas siebie w ofierze i dani na wdzięczną woń Bogu.
     W czasach Starego Przymierza Jemu oraz Ojcu i Duchowi Świętemu, patriarchowie, prorocy i kapłani składali ofiary ze zwierząt. Obecnie zaś, to jest w czasach Nowego Przymierza, również Jemu wraz z Ojcem i Duchem Świętym, z którymi ma wspólne Bóstwo, Kościół katolicki w wierze i miłości składa nieustannie na całej ziemi ofiarę chleba i wina.
     Starotestamentalne ofiary ze zwierząt wyobrażały bowiem ofiarę z Chrystusowego ciała, które miał wydać za nasze grzechy On, który sam był bez grzechu, i ofiarę z Jego krwi, którą miał przelać na odpuszczenie naszych win. Ofiara zaś Nowego Testamentu jest dziękczynieniem i pamiątką ciała Chrystusa, które za nas wydał, i krwi, którą tenże sam Bóg za nas wylał. Mówi o tym św. Paweł w Dziejach Apostolskich: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”.
     A zatem ofiary starotestamentalne zwiastowały w figurach to, co myśmy mieli dopiero otrzymać. Ta zaś ofiara jasno ukazuje nam to, co już otrzymaliśmy. Tamte ofiary zapowiadały Syna Bożego, który miał zostać zabity za bezbożnych. Ta natomiast ofiara obwieszcza nam Baranka zabitego za bezbożnych, zgodnie ze świadectwem Apostoła mówiącego, że „Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy (jeszcze) byli bezsilni” i że „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna”.

RESPONSORIUM

Kol 1, 21-22; Rz 3, 25

W. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, / teraz znów pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, * By stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych.
K. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą krwi Jego. W. By stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: Piątek V WP, str. 369

     Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Wielki Tydzień, 319-320; LG skrócone: Wielki Tydzień, 375-376

wybierz: wariant I | wariant II | wariant III

Oto znaki Bożej męki:
Żółć, plwociny, trzcina, ocet,
Gwoździe i żelazna włócznia,
Która święty bok przebiła;
Płyną z rany krew i woda,
Aby obmyć wszechświat cały.

Krzyżu wierny i szlachetny,
Spośród wszystkich drzew wybrany,
Żaden las nie zrodził drzewa
Piękniejszego ponad ciebie;
Słodkie belki, słodkie gwoździe,
Co dźwigają ciężar słodki!

Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe,
Ulżyj członkom tak napiętym;
Niechże zmięknie pień twój twardy,
Aby na nim ciało Zbawcy
I najwyższej chwały Króla
Nie doznało udręczenia!

Tylko tyś jest godne przyjąć
Na ramiona okup ziemi
I ukazać port bezpieczny
Dla tonących w wirach świata,
Ciebie bowiem krew Baranka
Uświęciła swą czerwienią.

Cześć niech będzie Bogu Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu;
Chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który darzy nas i chroni
Swoją łaską miłosierną. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Piątek I, str. 911-915; LG skrócone: Piątek I, str. 803-807
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 911-915; LG skrócone: Piątek I, str. 803-807

1 ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary * na Twoim ołtarzu.

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
     Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
     i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
     Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
     i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
     Oto urodziłem się obciążony winą *
     i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
     Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
     obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
     Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
     i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
     Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
     i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
     Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
     i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
     Panie, otwórz wargi moje, *
     a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
     Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
     pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
     Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
     wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary / na Twoim ołtarzu.

2 ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela * otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.

Pieśń (Iz 45, 15-25)
Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga

Na imię Jezusa niech zegnie się wszelkie kolano (Flp 2, 10)

Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym, *
Boże Izraela i Zbawco!
     Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, *
     okryją się hańbą i wstydem.
Odejdą upokorzeni *
ci, którzy posągi bożków ciosali.
     Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana *
     zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie wstydu i hańby *
po wszystkie czasy.
     Tak bowiem Pan mówi, *
     Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
Który uformował ziemię i kształt jej nadał, *
który osadził ją mocno
     I nie uczynił jej bezładną, *
     lecz do zamieszkania ją przygotował:
„Ja jestem Pan, i nie ma innego, †
i nie przemawiałem potajemnie *
w ciemnych zakątkach ziemi.
     Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: *
     Szukajcie Mnie na próżno.
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, *
oznajmia to, co jest prawdziwe.
     Zgromadźcie się i wyjdźcie, †
     dołączcie się wszyscy, *
     wy, ocaleni spośród narodów.
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą *
drewno przez siebie rzeźbione
     I modlą się do bożka, *
     który nie może ich zbawić.
Przedstawcie i dajcie dowody, *
a nawet zastanówcie się wspólnie:
     Któż to zapowiedział już od dawna *
     i znowu teraz objawia?
Czyż nie Tym, «Który jest», Ja jestem? *
Prócz Mnie nie ma innego Boga!
     Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia *
     poza Mną nie istnieje.
Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie, *
wszystkie krańce świata,
     Bo tylko Ja jestem Bogiem *
     i nie ma innego!
Przysięgam na samego siebie, *
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne.
     Przede Mną się zegnie każde kolano, *
     wszelki język na Mnie przysięgać będzie
I powie: Jedynie w Panu *
sprawiedliwość jest i potęga!
     Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, *
     którzy Go nienawidzili.
Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela / otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.

3 ant. Stańcie przed obliczem Pana * z okrzykami radości.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
     Stańcie przed obliczem Pana *
     z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
     Jesteśmy Jego własnością, *
     Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
     Albowiem Pan jest dobry, †
     Jego łaska trwa na wieki, *
     a Jego wierność przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 307;LG skrócone: Piątek V WP, str. 368

Iz 52, 13-15

     Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i Jego postać była niepodobna do ludzi; tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 307; LG skrócone: Piątek V WP, str. 368

K.   Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
K.   Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni.
W.  Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Piątek V WP, str. 307;LG skrócone: Piątek V WP, str. 368

Łk 1, 68-79

Ant. Wiele dobrych czynów wam ukazałem; * za który z tych czynów / chcecie Mnie ukamienować?

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wiele dobrych czynów wam ukazałem; / za który z tych czynów / chcecie Mnie ukamienować?

PROŚBY

LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: Piątek V WP, str. 369

Dzięki składajmy Chrystusowi Panu, który umierając na krzyżu, udzielił nam życia. Z całego serca zanośmy do Niego nasze błagania:

Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.

Mistrzu nasz i Zbawicielu, Ty doprowadziłeś nas do wiary i przez swą chwalebną mękę dałeś nam nowe życie,
spraw, abyśmy nie popadli w zatwardziałość grzechów.

Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.

Wspomóż nas, abyśmy potrafili dzisiaj ująć pożywienia naszemu ciału
i mogli przyjść z pomocą naszym braciom potrzebującym.

Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.

Daj, abyśmy z pobożnością przyjęli od Ciebie ten dzień wielkopostny
i poświęcili go Tobie przez uczynki miłosierdzia.

Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.

Przemień naszą oporną wolę,
spraw, abyśmy wielkodusznie byli Ci oddani.

Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: Piątek V WP, str. 369

     Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 40-41; LG skrócone: wg tabeli stron

Przez wiarę, którą żyjemy,
Z nadzieją zawsze wytrwałą
I mocni łaską miłości
Majestat głośmy Chrystusa.

Gdyż On o trzeciej godzinie
Na mękę był prowadzony,
I cierpiał wisząc na krzyżu,
By znaleźć owcę zgubioną.

Pokornie prośmy Jezusa,
Zbawieni Jego ofiarą,
By nas od grzechu zachował,
Gdy już darował nam karę.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 916-918; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, / abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 308-309;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 53, 2-3

     On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic.

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 41; LG skrócone: wg tabeli stron

O tej godzinie Zbawiciel
Pragnienie cierpiał na krzyżu;
Niech da chwalącym Go pieśnią
Pragnienie sprawiedliwości.

Niech głodem prawdy ich przejmie
I zaspokoi go sobą,
By grzech odrazę w nich budził,
A cnota ich pociągała.

Niech łaska Ducha Świętego
Proszących tak usposobi,
By żądze ciała przygasły
I duch oziębły zapłonął.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Piątek V WP, str. 309; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 916-918; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, / lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 309;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 53, 4-5

     On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 309; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Post I, str. 42; LG skrócone: wg tabeli stron

Nadeszła oto godzina,
Gdy Jezus w męce umierał;
Wzywajmy Jego imienia
Pokornie prosząc o łaskę.

Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.

Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Piątek V WP, str. 309; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 916-918; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
     Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
     Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
     podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
     Wybrałem drogę prawdy, *
     pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
     Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
     gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego

Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
     Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
     zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
     Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
     ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
     Umywam moje ręce na znak niewinności *
     i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
     Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
     i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
     W ich ręku zbrodnia, *
     a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
     Na równej drodze stoi moja stopa, *
     na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnieni łaską Bożą, / pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 309;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 53, 6-7

     Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 309; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

HYMN

LG tom II: Wielki Tydzień, 316; LG skrócone: Wielki Tydzień, 373

wybierz: wariant I | wariant II | wariant III

Sztandary Króla się wznoszą,
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.

To na nim Jezus, zraniony
Okrutnej włóczni żelazem,
Oczyścił z winy grzeszników
Strumieniem krwi oraz wody.

Wspaniałe drzewo, ozdobne
Purpurą krwi Chrystusowej,
Wybrane, aby na sobie
Unosić ciało najświętsze.

Ramiona drzewa szczęśliwe
Dźwigają okup wszechświata;
Szalami wagi się stając,
Wydarły zdobycz Otchłani.

Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim Życie umarło,
By śmiercią życie przywrócić.

O krzyżu, bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz zbrodnie ludzkości.

O Trójco, źródło zbawienia,
Niech każdy duch Cię wysławia,
A Ty, przez krzyż odkupionych
Umacniaj łaską na wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Piątek I, str. 918-921; LG skrócone: Piątek I, str. 811-814
Psalmy – LG tom II: Piątek I, str. 918-921; LG skrócone: Piątek I, str. 811-814

1 ant. Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

Psalm 41
W ciężkiej chorobie

Jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną (Mk 14, 18)

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, *
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
     Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
     uczyni szczęśliwym na ziemi *
     i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści, *
podczas choroby poprawi mu posłanie.
     Mówię: „Panie, zmiłuj się nade mną, *
     uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie”.
Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele: *
„Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię?”
     A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, †
     w sercu swoim złość gromadzi *
     i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą, *
i obmyślają zgubę:
     „Zaraza złośliwa nań spadła, *
     już nie wstanie ten, który się położył!”
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem *
i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.
     Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, *
     dźwignij mnie, abym im odpłacił.
Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, *
że wróg mój nie będzie nade mną triumfował.
     A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości *
     i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uzdrów mnie, Panie, / bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

2 ant. Pan Zastępów jest z nami, * Bóg Jakuba jest naszą obroną.

Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą

Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami” (Mt 1, 23)

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
     Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
     i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
     Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
     Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
     On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, †
     On kruszy łuki i łamie włócznie, *
     a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
     Pan Zastępów jest z nami, *
     Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów jest z nami, / Bóg Jakuba jest naszą obroną.

3 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie.

Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
     Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
     Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
     Przyjdą wszystkie narody †
     i padną na twarz przed Tobą, *
     gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 309-310;LG skrócone: Piątek V WP, str. 370

1 P 2, 21-24

     Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości; krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Piątek V WP, str. 310; LG skrócone: Piątek V WP, str. 370

K.   Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną.
W.  Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
K.   Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W.  Zmiłuj się nade mną.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Piątek V WP, str. 310;LG skrócone: Piątek V WP, str. 370

Łk 1, 46-55

Ant. Jeżeli Mnie nie wierzycie, * to wierzcie moim dziełom, / których dokonuję w imię Ojca mego.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeżeli Mnie nie wierzycie, / to wierzcie moim dziełom, / których dokonuję w imię Ojca mego.

PROŚBY

LG tom II: Piątek V WP, str. 310; LG skrócone: Piątek V WP, str. 370-371

Można użyć krótszej formy próśb.

Błagajmy Pana Jezusa, który uświęcił lud Boży własną krwią swoją:

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Nasz Odkupicielu, przez tajemnicę swej męki wspomagaj wiernych w czynach umartwienia, podtrzymuj ich w walce ze złem i przeciwnościami, umacniaj ich nadzieję,
aby godnie przygotowali się do uroczystości Twego zmartwychwstania.

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Spraw, aby chrześcijanie pełniąc swą proroczą misję, wszędzie rozszerzali znajomość Ciebie
oraz potwierdzali ją świadectwem gorącej wiary, nadziei i miłości.

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Umocnij Twoją mocą wszystkich zasmuconych,
spraw, byśmy im nieśli pociechę z braterską troskliwością.

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Naucz wiernych przeżywać cierpienia w zjednoczeniu z Twoją męką,
aby objawiła się w nich tajemnica Twojego zbawienia.

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Dawco życia, pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata;
udziel im chwały zmartwychwstania.

Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Piątek V WP, str. 308; LG skrócone: Piątek V WP, str. 369

     Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Wielki Post, str. 1205; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Piątek, str. 1226-1227; LG skrócone: Piątek, str. 1184-1185

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy.

CZYTANIE

LG tom II: Piątek, str. 1227;LG skrócone: Piątek, str. 1186

Jr 14, 9

     Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Piątek, str. 1227; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Piątek, str. 1227-1228;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom II: Piątek, str. 1228; LG skrócone: Piątek, str. 1186

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
     Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
     W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
     Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
     Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj