Brewiarz – modlitwa na dziś


ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Własne, str. 1358; LG skrócone: Własne, str. 1262
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej Ewangelii. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1358-1359; LG skrócone: Własne, str. 1262-1263

Marku, mężny towarzyszu
I wytrwały pomocniku
Apostołów w ich posłudze,
Przyjmij hołd i prośby nasze.

Przez naukę tych zwiastunów
Czas rozpoczął się radosny
Szczęścia, prawdy i pokoju,
Które darem są Chrystusa.

Ciebie też wezwało niebo
Do dźwigania z nimi trudów;
Dzielisz równą z nimi chwałę
I jaśniejesz równą mocą.

Spraw, o wielki dawco światła,
Aby słońce Chrystusowe
Ożywiało wszędzie ziarna,
Co w spichlerzach spoczną nieba.

Kiedy pośród Apostołów
Staniesz przy Sędziego tronie,
Z naszych długów nas uwolnij
I wyjednaj łaskę Jego.

Bogu w Trójcy cześć na zawsze;
Oby On nam w swoim domu
Dał się cieszyć z tobą, Marku,
Wieczną chwałą i nagrodą. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Ap, str. 1559-1562; LG skrócone: Ap, str. 1628-1630
Psalmy – LG tom II: Ap, str. 1560-1562; LG skrócone: Ap, str. 1628-1630

1 ant. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce świata. / Alleluja.

Psalm 19 A, 2-7
Chwała Boga Stwórcy

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce… aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
     Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
     Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, †
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
     Ono wschodzi na krańcu nieba †
     i biegnie aż po drugi kraniec, *
     a nic przed jego żarem się nie schroni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, / ich słowa aż po krańce świata. / Alleluja.

2 ant. Sławili dzieła Boga * i rozważali Jego nakazy. / Alleluja.

Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
     Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
     i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
     Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
     umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
     Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
     podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
     Własny język upadek im gotuje, *
     a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
     Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
     do Niego się ucieka, *
     a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Sławili dzieła Boga / i rozważali Jego nakazy. / Alleluja.

3 ant. Rozgłaszali sprawiedliwość Boga * i wszystkie ludy ujrzały Jego chwałę. / Alleluja.

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
     Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
     radują się miasta Judy *
     z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
     Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
     On strzeże dusz świętych swoich, *
     wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
     Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
     i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rozgłaszali sprawiedliwość Boga / i wszystkie ludy ujrzały Jego chwałę. / Alleluja.

Werset – LG tom II: Własne, str. 1359; LG skrócone: Własne, str. 1263

K. Uczniowie poszli i głosili wszędzie Ewangelię. Alleluja.
W. A Pan potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1359-1360

Z Listuśw. Pawła Apostoła do Efezjan 4, 1-16

Różne są dary łaski, ale jedno jest ciało
     Bracia! Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
     Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: „Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary”. Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
     I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

RESPONSORIUM

2 P 1, 21; Prz 2, 6

W. Nie z woli ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo. * Kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. / Alleluja.
K. Bo Pan udziela mądrości, z Jego ust pochodzi roztropność. W. Kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1360-1362

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom(księga 1, 10, 1-3)

Głoszenie prawdy
     Kościół rozprzestrzeniony po całym świecie, aż do krańców ziemi, przejął od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, „który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co się w nim znajduje”; i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wcielonego dla naszego zbawienia; i w Ducha Świętego, który zapowiedział przez proroków Boży plan zbawienia i przyjście na świat umiłowanego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Jego narodzenie z Dziewicy, Jego mękę i zmartwychwstanie, cielesne wstąpienie do nieba i Jego przyjście z nieba w chwale Ojca dla odnowienia wszystkiego i wskrzeszenia wszystkich ludzi, aby przed Chrystusem Jezusem, naszym Panem, Bogiem, Zbawcą i Królem, zgodnie z wolą niewidzialnego Ojca, „zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych i wyznał Go wszelki język”, i aby dokonał sprawiedliwego sądu nad wszystkim.
     Skoro Kościół otrzymał tę naukę i tę wiarę, jak to powiedzieliśmy, rozprzestrzeniony po całym świecie troskliwie jej strzeże, jakby zamieszkując w jednym domu; podobnie też wierzy, jakby miał jedną duszę i jedno serce, zgodnie to głosi, naucza tego i przekazuje, jakby miał jedne usta. Albowiem, chociaż na świecie różne są języki, to jednak jedna jest i ta sama moc tradycji.
     I nie inaczej wierzą, i nie inaczej uczą te kościoły, które zostały założone w Germanii, i te, które istnieją w Irlandii, i te, które istnieją wśród Celtów, i te, które są na Wschodzie, i te, które są w Egipcie, i te, które są w Libii, i te, które zostały założone w środku świata; jak słońce, dzieło Boga, jedno i to samo jest na całym świecie, podobnie i przepowiadanie prawdy wszędzie jaśnieje i oświeca wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do poznania prawdy.
     I nawet najlepszy mówca spośród rządców Kościoła nie powie niczego innego, niż to zostało przekazane (nikt bowiem nie jest większy od Mistrza); także słaby w mowie nie pomniejszy tradycji. Skoro bowiem jedna jest i ta sama wiara, dlatego nie powiększy jej ten, kto może o niej wiele powiedzieć, ani niczego nie ujmie ten, kto może powiedzieć mniej.

RESPONSORIUM

1 Kor 1, 17-18. 21

W. Chrystus mnie posłał, abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. * Nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, / mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. / Alleluja.
K. Skoro świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. W. Nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, / mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. / Alleluja.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tego święta, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
     Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
     wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
     Tobie Cherubini i Serafini
     nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
     Pełne są niebiosa i ziemia
     majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
     Ciebie wychwala
     Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
     Ojca niezmierzonego majestatu,
     godnego uwielbienia, prawdziwego
     i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
     Tyś Królem chwały, o Chryste,
     Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
     Ty, skruszywszy żądło śmierci,
     otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
     Ty przyjdziesz jako Sędzia:
     tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
     Policz ich między świętych Twoich
     w wiekuistej chwale.

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
     I rządź nimi,
     i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
     I wysławiamy imię Twe na wieki,
     na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
     Zmiłuj się nad nami, Panie,
     zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
     W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
     nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: Własne, str. 1265

     Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1362; LG skrócone: Własne, str. 1263

Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
Przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.

Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
By wiernie zebrać głoszone przez niego
Słowo Chrystusa.

Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
Mowy i czyny wcielonej Mądrości,
Przez które ludzie poznali na zawsze
Drogę zbawienia.

Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
Ty zaś za jego płomiennym przykładem
Cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.

Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
Byśmy się stali świadkami Jezusa,
A On niech raczy ukazać nam chwałę
Swego oblicza. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Własne, str. 1362-1363; LG skrócone: Własne, str. 1264
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Święci Ewangeliści * badali mądrość starożytnych / i potwierdzili swoje opowiadanie słowami proroków. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święci Ewangeliści badali mądrość starożytnych / i potwierdzili swoje opowiadanie słowami proroków. / Alleluja.

2 ant. Przez Ewangelię * Bóg nas wezwał do prawdziwej wiary, / abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Przez Ewangelię Bóg nas wezwał do prawdziwej wiary, / abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / Alleluja.

3 ant. Wielu chwalić będzie mądrość Ewangelistów * i na wieki nie będzie zapomniana. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielu chwalić będzie mądrość Ewangelistów / i na wieki nie będzie zapomniana. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1363;LG skrócone: Własne, str. 1264

1 Kor 15, 1-2a. 3-4

     Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Własne, str. 1363; LG skrócone: Własne, str. 1264

K.   Głosili chwałę Pana i Jego potęgę. * Alleluja, alleluja.
W.  Głosili chwałę Pana i Jego potęgę. / Alleluja, alleluja.
K.   I cuda, których dokonał.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Głosili chwałę Pana i Jego potęgę. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Własne, str. 1363;LG skrócone: Własne, str. 1264

Łk 1, 68-79

Ant. Jezus Chrystus wybrał nauczycieli i ewangelistów * i posłał ich, aby utwierdzali wiarę w Kościele. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus wybrał nauczycieli i ewangelistów / i posłał ich, aby utwierdzali wiarę w Kościele. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Własne, str. 1363-1364; LG skrócone: Własne, str. 1264-1265

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który zniweczył śmierć, a przez Ewangelię rzucił światło na życie i nieśmiertelność. Zanośmy do Niego pokorne prośby:

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu nauczycieli,
spraw, aby chrześcijanie zawsze mogli się chlubić ich świętością.

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swojego ludu.

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek Krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: Własne, str. 1265

     Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1364;LG skrócone: wg tabeli stron

Rz 1, 16-17

     Nie wstydzę się Ewangelii, ona bowiem jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

K. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi. Alleluja.
W. Ich słowa aż po krańce świata. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.

Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.

Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.

Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1364-1365;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Tes 2, 2b-4

     Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu.

K. Zachowywali przykazania Boga. Alleluja.
W. I prawa, które im nadał. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa IV, str. 1164-1166; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych

Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)

I

Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
     Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
     daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
     Pienić się i gadać bezczelnie, *
     i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
     Mordują wdowę i przybysza, *
     zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
     Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
     kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
     Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
     Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

II

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
     Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
     zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
     Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
     szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
     Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
     i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
     A tamtym za ich niegodziwość zapłaci †
     i własna złość ich zgubi, *
     nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1365;LG skrócone: wg tabeli stron

2 Tm 1, 8b-9

     Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

K. Pan mówi: Radujcie się i weselcie. Alleluja.
W. Bo wasze imiona zapisane są w niebie. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1362; LG skrócone: Własne, str. 1263

Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
Przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.

Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
By wiernie zebrać głoszone przez niego
Słowo Chrystusa.

Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
Mowy i czyny wcielonej Mądrości,
Przez które ludzie poznali na zawsze
Drogę zbawienia.

Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
Ty zaś za jego płomiennym przykładem
Cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.

Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
Byśmy się stali świadkami Jezusa,
A On niech raczy ukazać nam chwałę
Swego oblicza. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Własne, str. 1365; LG skrócone: Własne, str. 1266
Psalmy – LG tom II: Ap, str. 1570-1572; LG skrócone: Ap, str. 1634-1636

1 ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej. / Alleluja.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
     I zalękniony wołałem: *
     „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stałem się sługą Ewangelii / według daru łaski Bożej. / Alleluja.

2 ant. Wszystko czynię dla Ewangelii, * by mieć w niej swój udział. / Alleluja.

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
     Usta nasze były pełne śmiechu, *
     a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
     Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
     i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
     Ci, którzy we łzach sieją, *
     żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko czynię dla Ewangelii, / by mieć w niej swój udział. / Alleluja.

3 ant. Została mi dana ta łaska, * abym zwiastował niezgłębione bogactwa Chrystusa. / Alleluja.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
     na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
     Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
     jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
     według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
     W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
     odpuszczenie grzechów, *
     według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
     Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
     według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
     dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Została mi dana ta łaska, / abym zwiastował niezgłębione bogactwa Chrystusa. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1365-1366;LG skrócone: Własne, str. 1266

Kol 1, 3-6a

     Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Własne, str. 1366; LG skrócone: Własne, str. 1266

K.   Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. * Alleluja, alleluja.
W.  Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. / Alleluja, alleluja.
K.   Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Własne, str. 1366;LG skrócone: Własne, str. 1266

Łk 1, 46-55

Ant. Słowo Pana trwa na wieki; * właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słowo Pana trwa na wieki; / właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Własne, str. 1366; LG skrócone: Własne, str. 1266-1267

Można użyć krótszej formy próśb.

Bóg Ojciec światłości powołał nas do wiary przez Ewangelię swego Syna. Módlmy się do Niego za lud święty i wołajmy:

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ojcze, Ty wskrzesiłeś z martwych swojego Syna, wielkiego Pasterza owiec,
spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,
daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą,
daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1364; LG skrócone: Własne, str. 1265

     Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Środa, str. 1221-1222; LG skrócone: Środa, str. 1181-1182

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
     Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
     pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 130
Z otchłani grzechu

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa, str. 1222;LG skrócone: Środa, str. 1182

Ef 4, 26-27

     Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Środa, str. 1222; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1170

K.   W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. * Alleluja, alleluja.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Środa, str. 1223;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Środa, str. 1223; LG skrócone: Środa, str. 1182

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj