Brewiarz – modlitwa na dziś


Sobota XV tygodnia Okresu Zwykłego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom III: Sobota III, str. 890; LG skrócone: Sobota III, str. 1042
Psalm – LG tom III: Psalm 24, str. 534-535; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana Zastępów, / który jest Królem chwały.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Sobota III, str. 890; LG skrócone: Sobota III, str. 1042

Boże ojców naszych, Boże Abrahama,
Jakuba, Józefa, Dwunastu Pokoleń,
Boże Księgi świętej, Prawa i świątyni,
Wielbimy Cię, Panie, pokorną miłością.

Lud swój prowadziłeś w chmurze pełnej blasku
Przez wodne otchłanie i piaski pustyni;
Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie
Do ziemi obietnic nad brzegiem Jordanu.

Święty Izraela, tajemniczy Jahwe,
Darzyłeś proroków natchnieniem i mocą,
Aby Twe wyroki wciąż przypominali,
Gdy Naród Wybrany odchodził od Ciebie.

Z krańców całej ziemi gromadziłeś w jedno
Twych synów wygnanych przez własną nieprawość,
Aby w pełni czasów różdżka Aarona
Rozkwitła Mesjaszem, potomkiem Dawida.

Boże ojców naszych w Trójcy wszechmogący,
Zrodzeni przez wiarę z plemienia Chrystusa,
Dzisiaj Cię wielbimy wobec wszystkich ludzi,
Składając podziękę za Nowe Przymierze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 891-893; LG skrócone: Sobota III, str. 1043-1045
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 891-893; LG skrócone: Sobota III, str. 1043-1045

1 ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, * za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Psalm 107
Dziękczynny hymn ocalonych

Bóg posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa (Dz 10, 36)

I

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
     Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
     których wybawił z rąk przeciwnika
I których zgromadził z obcych krain, †
ze wschodu i zachodu, *
z północy i południa.
     Błądzili na pustynnym odludziu, *
     do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie *
i wygasało w nich życie.
     W swoim utrapieniu wołali do Pana, *
     a On ich uwolnił od trwogi.
I powiódł ich prostą drogą, *
aż doszli do miasta zamieszkałego.
     Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
     za Jego cuda wobec synów ludzkich,
Bo głodnego nasycił, *
a łaknącego napełnił dobrami.
     Siedzieli w ciemnościach i mroku, *
     skuci żelazem i nędzą,
Gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym *
i pogardzili zamysłami Najwyższego.
     Pracą nad siły ugiął ich serca, *
     chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.
I w swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
     Wyprowadził ich z ciemności i mroku, *
     pokruszył ich kajdany.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich:
     Gdyż bramy spiżowe wyłamał *
     i skruszył żelazne wrzeciądze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, / za Jego cuda wobec synów ludzkich.

2 ant. Widzieli dzieła Pana * i Jego cuda.

II

Chorowali na skutek swoich grzechów *
i nędzę cierpieli przez występki.
     Obrzydło im wszelkie jedzenie *
     i bliscy byli bram śmierci.
W swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
     Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć *
     i wyrwać od zagłady ich życie.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
     Niech składają dziękczynne ofiary, *
     niech sławią z radością Jego dzieła.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
     Widzieli dzieła Pana *
     i Jego cuda wśród głębin.
Rzekł, i zerwał się wicher *
burzliwe piętrząc fale.
     Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
     ich dusza truchlała w niedoli.
Zataczali się chwiejąc jak pijani, *
cała ich mądrość zawiodła.
     Wołali w nieszczęściu do Pana, *
     a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.
     Radowali się ciszą, która nastała, *
     przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
     I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu, *
     na radzie starców niech Go wychwalają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda.

3 ant. Pobożni z radością widzą * i rozważają łaski Pana.

III

Pan zamienia rzeki w pustynię, *
oazy w ziemię spragnioną,
     Żyzne pola w ugór słony *
     z powodu niegodziwości mieszkańców.
Zamienił pustynię w jezioro, *
a suchą ziemię w zielone oazy.
     Tam osiedlił zgłodniałych, *
     i założyli ludne miasta.
Obsiali pola, zasadzili winnice *
i plony owoców zebrali.
     Gdy im błogosławił, rozmnożyli się bardzo, *
     i dał im wielkie stada.
Potem zmalała ich liczba, *
zmarnieli pod ciężarem utrapień i niedoli,
     Lecz Ten, który wzgardę na władców wylewa *
     i każe im błądzić po pustych bezdrożach,
Podniósł nędzarza z niedoli, *
rozmnożył rodziny jak stada.
     Pobożni to widzą i się weselą, *
     a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta.
Kto mądry, niech to rozważy *
i uzna łaskę Pana.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobożni z radością widzą / i rozważają łaski Pana.

Werset – LG tom III: Sobota III, str. 893; LG skrócone: Sobota III, str. 1045

K. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury.
W. A Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

I CZYTANIE

LG tom III: Sobota XV zw, str. 422-423

Z Drugiej Księgi Królewskiej 2, 1-15

Uniesienie Eliasza do nieba
     Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: „Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel”. Elizeusz zaś odpowiedział: „Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!” Zatem przyszli do Betel.
     Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: „Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze pana twego wzwyż, ponad twą głowę?” On zaś odrzekł: „Również i ja to wiem. Milczcie!” Wtedy powiedział do niego Eliasz: „Elizeuszu! Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha”. On zaś odrzekł: „Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!”
     Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: „Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera pana twojego wzwyż, ponad twą głowę?” On zaś odpowiedział: „Również i ja to wiem. Milczcie!” Wtedy rzekł Eliasz do niego: „Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu”. Elizeusz zaś odpowiedział: „Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!” I szli dalej razem. A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.
     Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: „Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie”. Elizeusz zaś powiedział: „Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!” On zaś odrzekł: „Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się”.
     Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: „Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze”. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: „Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?” I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.
     Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z przeciwka i oświadczyli: „Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu”. Wyszli zatem naprzeciw niego i oddali mu pokłon do ziemi.

RESPONSORIUM

Ml 3, 23; Łk 1, 15. 17

W. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, / dnia wielkiego i strasznego. * I skłoni serce ojców ku synom, / a serce synów ku ich ojcom.
K. Jan będzie wielki w oczach Pana, on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza. W. I skłoni serce ojców ku synom, / a serce synów ku ich ojcom.

II CZYTANIE

LG tom III: Sobota XV zw, str. 424-425

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach(nr 52-54. 58)

Sakrament, który przyjmujesz,
urzeczywistnia się przez słowo Chrystusa

     Widzimy zatem, iż działanie łaski wykracza poza siły natury, a przecież mówimy dotąd o łasce błogosławieństwa proroków. Jeśli więc błogosławieństwo człowieka odznaczało się tak wielką mocą, iż odmieniało naturalny porządek, cóż powiedzieć o świętym błogosławieństwie Bożym, w którym działają słowa samego Zbawiciela. Przyjmowany przez ciebie sakrament dokonuje się bowiem mocą słowa Chrystusowego. Jeśli słowo Eliasza miało tak wielką moc, iż sprowadziło ogień z nieba, to czyż słowo Chrystusa nie miałoby dość mocy, aby zmienić naturę jakiejkolwiek rzeczy. Czytałeś o stworzeniu świata: „Powiedział, a wszystko powstało, rozkazał, a zaczęło istnieć”. Czyżby więc słowo Chrystusa, które z niczego wyprowadziło to, co dotąd nie miało istnienia, nie miało dość mocy, aby to, co już jest, zamienić w coś, czego przedtem nigdy nie było?
     Po cóż jednak te wywody. Posłużmy się dowodami z życia samego Chrystusa i zobaczmy rzeczywistość sakramentalną na tle tajemnicy Wcielenia Pana. Czy narodzenie Pana z Maryi dokonało się zgodnie z prawami natury? Otóż według naturalnego porządku kobieta wraz z mężczyzną dają życie dziecku. Jest więc rzeczą oczywistą, iż Maryja Dziewica porodziła poza porządkiem natury. Tak więc to, co uobecniamy, jest Ciałem zrodzonym z Dziewicy. Dlaczego zatem domagasz się porządku natury w Ciele Chrystusa, skoro samo narodzenie Pana Jezusa z Dziewicy było poza porządkiem natury? Ciało Chrystusa w sakramencie jest rzeczywiście tym samym Ciałem, które zostało ukrzyżowane i pogrzebane. Sakrament ten jest więc naprawdę sakramentem Jego Ciała.
     Sam Pan Jezus mówi: „To jest Ciało moje”. Przed wypowiedzeniem świętych słów błogosławieństwa było coś innego, ale po konsekracji nazywa się już Ciałem. Zbawiciel mówi także o swojej Krwi. Przed konsekracją nazywa inaczej, po konsekracji nazywa Krwią. Ty zaś odpowiadasz „Amen”, to znaczy: „Prawdą jest”. To, co wypowiadają usta, niech uzna umysł; to, co oznajmia słowo, niech czuje i serce.
     Toteż Kościół, świadom tak wielkiej łaski, wzywa swe dzieci, wzywa przyjaciół do przyjmowania sakramentów i mówi: „Spożywajcie, przyjaciele moi, pijcie i rozkoszujcie się, bracia moi”. Na innym miejscu mówi do ciebie Duch Święty, czym jest ów pokarm i napój: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan; błogosławiony, kto się do Niego ucieka”. W tym sakramencie jest Chrystus, bo ten sakrament jest Ciałem Chrystusa. Toteż nie jest to pokarm dla ciała, ale dla duszy. I dlatego Apostoł zapowiadając go mówi: „Ojcowie nasi spożywali duchowy pokarm i pili duchowy napój”. Ciało Boga jest ciałem duchowym. Ciało Chrystusa jest Ciałem Ducha Bożego, ponieważ Chrystus jest Duchem; jak czytamy: „Chrystus Pan jest Duchem dla nas”. W liście zaś św. Piotra czytamy: „Chrystus umarł za was”. Wreszcie, jak powiada Prorok, pokarm ten „umacnia nasze serce i napój rozwesela serce człowieka”.

RESPONSORIUM

Mt 26, 26; J 6, 51

W. Kiedy spożywali wieczerzę, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, / połamał i dał uczniom mówiąc: * Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
K. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W. Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.

MODLITWA

LG tom III: Sobota XV zw, str. 425; LG skrócone: XV tydzień Okresu Zwykłego, str. 621

     Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Sobota III, str. 894; LG skrócone: Sobota III, str. 1046

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048

1 ant. Jesteś blisko, Panie, * i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
     Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
     będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
     Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
     aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
     Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
     dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
     Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
     że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jesteś blisko, Panie, / i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

2 ant. Mądrość Twoja, Panie, * niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

Pieśń (Mdr 9, 1-6. 9-11)
Modlitwa o dar mądrości

Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć (Łk 21, 15)

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, *
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
     I w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, *
     by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
By w świętości i sprawiedliwości władał światem, *
a sądy sprawował w prawości serca;
     Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, *
     i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, †
człowiekiem słabym i żyjącym krótko, *
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
     Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, †
     jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, *
     za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, *
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
     Wie, co jest miłe dla Twoich oczu *
     i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios *
i poślij z tronu Twej chwały,
     Aby przy mnie będąc ze mną pracowała *
     i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko, †
moim czynom będzie mądrze przewodziła *
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

3 ant. Wierność Pana * trwa na wieki.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu

Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
     Bo potężna nad nami Jego łaska, *
     a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wierność Pana trwa na wieki.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 896;LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Flp 2, 14-15

     Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Sobota III, str. 896; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

K.   Wołam do Ciebie, Panie, * Ty jesteś moją ucieczką.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Działem moim w krainie żyjących.
W.  Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Sobota III, str. 897;LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Łk 1, 68-79

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, * którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, / którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

PROŚBY

LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Z ufnością módlmy się do Boga, który wywyższył Maryję, Matkę Chrystusa, ponad wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi:

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Miłosierny Ojcze, dzięki Ci za to, że nam dałeś Maryję jako Matkę i wzór postępowania,
za Jej wstawiennictwem uświęcaj nasze serca.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty sprawiłeś, że Maryja pilnie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną Służebnicą,
za Jej wstawiennictwem udzielaj nam owoców Ducha Świętego.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i przez zmartwychwstanie swego Syna napełniłeś Jej serce radością,
za Jej wstawiennictwem dodaj nam siły w utrapieniach i utwierdzaj naszą nadzieję.

Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

     Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i źródłem naszego zbawienia, uczyń całe nasze życie pieśnią ku Twojej chwale, * abyśmy mogli w niebie nieustannie Ciebie wielbić.Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 900;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Sm 15, 22

     Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów.

K. Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje.
W. A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę moje zbawienie.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 900; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Boże, Ojcze wszechmogący, udziel nam światła Ducha Świętego, broń nas, korzących się przed Twoim majestatem, od wszelkich niebezpieczeństw, * abyśmy z radością Ciebie chwalili.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 900;LG skrócone: wg tabeli stron

Ga 5, 26; 6, 2

     Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.

K. O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem.
W. Bo tam udziela Pan błogosławieństwa.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 900; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, jaśniejący ogniu wiekuistej miłości, spraw, abyśmy zawsze płonąc Twoją miłością, * kochali Ciebie nade wszystko, a bliźnich dla Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Sobota III, str. 897-900; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Postąp ze swoim sługą * według Twej dobroci.

Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
     Poręcz za dobro Twojego sługi, *
     aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
     Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
     i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
     Już czas jest działać, Panie, *
     bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
     Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
     i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

2 ant. Spójrzcie na Pana, * a rozpromienicie się radością.

Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych

Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)

I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
     Dusza moja chlubi się Panem, *
     niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
     Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
     i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
     Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
     i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
     Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
     szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
     Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
     szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością.

3 ant. Pan jest blisko * ludzi skruszonych w sercu.

II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
     Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
     i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
     Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
     szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
     Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
     by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
     Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
     ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
     On czuwa nad każdą jego kością *
     i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
     Pan odkupi dusze sług swoich, *
     nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu.

CZYTANIE

LG tom III: Sobota III, str. 901;LG skrócone: wg tabeli stron

Mi 6, 8

     Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

K. Cieszę się z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, Panie.
W. Słów Twoich nie zapomnę.

MODLITWA

LG tom III: Sobota III, str. 901; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie * i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Niedziela IV, str. 902; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053

Boże, źródło wszelkich bytów,
Gdy skończyłeś swoje dzieło,
Napełniłeś całą ziemię
Darem bogactw nieprzebranych.

Już skończony ogrom świata,
Wtedy nastał odpoczynek,
Aby dla nas był przykładem
Odzyskania sił po pracy.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Opłakiwać błędy życia,
Zawsze spełniać cnót nakazy,
By zasłużyć na Twą łaskę.

Kiedy zaś nadejdzie groza
Przed straszliwym Twoim sądem,
Daj nam wspólnie się radować
Twym pokojem wiekuistym.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 902-904; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053-1055
Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 902-904; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053-1055

1 ant. Proście o pokój * dla Jeruzalem.

Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
     Już stoją nasze stopy *
     w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
     Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
     aby zgodnie z prawem Izraela *
     wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
     Proście o pokój dla Jeruzalem: *
     Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
     Ze względu na moich braci i przyjaciół *
     będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Proście o pokój dla Jeruzalem.

2 ant. Dusza moja oczekuje Pana * bardziej niż strażnicy poranka.

Psalm 130
Z otchłani grzechu

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
     Nachyl swe ucho *
     na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
     Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
     aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
     Bardziej niż strażnicy poranka *
     niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
     On odkupi Izraela *
     ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dusza moja oczekuje Pana / bardziej niż strażnicy poranka.

3 ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
Chrystus Arcykapłan

Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się arcykapłanem.
     Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: *
     „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”.
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
     Zanosił On gorące prośby i błagania *
     do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
     A chociaż był Synem, *
     nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, †
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go słuchają.

CZYTANIE

LG tom III: Niedziela IV, str. 904-905;LG skrócone: Niedziela IV, str. 1055

2 P 1, 19-21

     Mamy mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Niedziela IV, str. 905; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1056

K.   Od wschodu aż do zachodu słońca * Niech będzie pochwalone imię Pana.
W.  Od wschodu aż do zachodu słońca / Niech będzie pochwalone imię Pana.
K.   Ponad niebiosa sięga Jego chwała.
W.  Niech będzie pochwalone imię Pana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Od wschodu aż do zachodu słońca / Niech będzie pochwalone imię Pana.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: XVI Niedziela Zwykła B, str. 426;LG skrócone: XVI Niedziela Zwykła B, str. 621

Łk 1, 46-55

Ant. Apostołowie zebrali się u Jezusa * i opowiedzieli Mu wszystko, / co zdziałali i czego nauczali.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Apostołowie zebrali się u Jezusa / i opowiedzieli Mu wszystko, / co zdziałali i czego nauczali.

PROŚBY

LG tom III: Niedziela IV, str. 905; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1056

Można użyć krótszej formy próśb.

Jezus Chrystus napełnia radością wszystkich, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanieśmy więc do Niego ufne błagania:

Wysłuchaj nas, Panie.

Wierny Świadku i Pierworodny spośród umarłych, Ty własną krwią obmyłeś nas z grzechów,
spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twoich wielkich dziełach.

Wysłuchaj nas, Panie.

Niech powołani przez Ciebie głosiciele Ewangelii
będą zawsze wiernymi szafarzami tajemnic Twojego królestwa.

Wysłuchaj nas, Panie.

Królu pokoju, niech zstąpi Duch Twój na tych, którzy sprawują rządy nad narodami,
aby troszczyli się o ubogich i pokrzywdzonych.

Wysłuchaj nas, Panie.

Okaż swą pomoc cierpiącym z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia, języka lub przekonań religijnych,
niech doczekają się uznania swych praw i ludzkiej godności.

Wysłuchaj nas, Panie.

Dopuść do udziału w wiecznym szczęściu tych, którzy w Twojej miłości zeszli z tego świata,
obdarz ich radością razem z Dziewicą Maryją i Twoimi świętymi.

Wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: XVI Niedziela Zwykła B, str. 426; LG skrócone: XVI Niedziela Zwykła, str. 622

     Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 1017; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1020-1021; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1021-1022;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Po I Nieszporach, str. 1022; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj