Brewiarz – modlitwa na dziś


Sobota VI tygodnia Okresu Wielkanocnego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 422; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447
Psalm – LG tom II: Psalm 100, str. 819; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 424-425; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 449

Pójdźcie, wszystkie narody,
Wysławiać wielkość Boga,
Jego święty majestat
I dobroć niepojętą.

Jezus, Słowo Wcielone,
By zbawić świat upadły,
Cierpiał za nas na krzyżu
I umarł w opuszczeniu.

Dnia trzeciego zmartwychwstał
Zwycięzca zła i śmierci,
Odtąd żyje na wieki
I trwa w Kościele swoim.

Duchem prawdy i łaski
Napełnia swoich wiernych,
Których w zdroju paschalnym
Uwolnił z mocy grzechu.

Własnym Ciałem ich karmi,
By nie ustali w drodze,
W sercach Jemu posłusznych
Roznieca żar miłości.

Bogu w Trójcy Jednemu
Niech będzie cześć i chwała;
Ojcu z Synem i Duchem
Śpiewajmy Alleluja! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Sobota II, str. 1016-1019; LG skrócone: Sobota II, str. 931-932
Psalmy – LG tom II: Sobota II, str. 1016-1019; LG skrócone: Sobota II, str. 931-932

1 ant. Pamiętaj o nas, Panie, * i przyjdź nam z pomocą. / Alleluja.

Psalm 106
Niewdzięczność ludu wybranego

Spisane to zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów (1 Kor 10, 11)

I

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo na wieki trwa Jego łaska.
     Któż wysłowi potężne dzieła Pana *
     i rozgłosi całą Jego chwałę?
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
     Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie, *
     przyjdź nam z pomocą.
Abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, †
cieszyli się radością Twojego ludu, *
chlubili się razem z Twym dziedzictwem.
     Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie, *
     popełnialiśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów, †
nie pamiętali ogromu łask Twoich, *
lecz bunt podnieśli przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym.
     Ale ocalił ich przez wzgląd na swoje imię, *
     aby objawić swą potęgę.
Zgromił Morze Czerwone, i wyschło, *
i poprowadził ich przez fale jak przez pustynię.
     Ocalił ich z rąk ciemięzcy *
     i uwolnił z rąk przeciwnika.
Wody zakryły ich wrogów, *
ani jeden z nich nie ocalał.
     Uwierzyli więc Jego słowom *
     i śpiewali Mu pochwały.
Ale szybko zapomnieli o Jego czynach, *
nie czekali na Jego radę.
     Pożądaniem pałając na pustyni, *
     wystawili tam Boga na próbę.
Uczynił zadość ich żądaniu, *
lecz zesłał na nich zarazę.
     Zazdrościli Mojżeszowi w obozie, *
     Aaronowi, świętemu Pana.
Otwarła się ziemia i połknęła Datana, *
i zasypała zgraję Abirama.
     Ogień zapłonął przeciw ich zgrai *
     i płomień strawił bezbożnych.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pamiętaj o nas, Panie, / i przyjdź nam z pomocą. / Alleluja.

2 ant. Strzeż się, abyś nie zapomniał * o przymierzu z Panem, Bogiem twoim.

II

U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
     Zamienili swą Chwałę *
     na podobieństwo cielca jedzącego siano.
Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
     Rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
     zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
     On wstawił się do Niego, *
     aby odwrócić Jego gniew niszczący.
I wzgardzili wspaniałą ziemią, *
nie wierzyli Jego słowom,
     Ale szemrali w swoich namiotach, *
     nie słuchali głosu Pana.
I przysiągł im z ręką podniesioną, *
że powali ich na pustyni,
     Że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, *
     że rozmiecie ich po całej ziemi.
Potem przystali do Baal Peora, *
jedli ofiary składane martwym bogom.
     Rozdrażnili Pana swymi postępkami *
     i spadła na nich plaga.
Lecz powstał Pinchas, który sąd odbył, *
i ustąpiła zaraza.
     To mu poczytano za czyn sprawiedliwy *
     przez wszystkie pokolenia, na wieki.
Znów rozdrażnili Pana przy wodach Meriba, *
przez nich Mojżesza spotkało nieszczęście,
     Bo jego ducha rozgoryczyli *
     i powiedział rzeczy nierozważne.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż się, abyś nie zapomniał / o przymierzu z Panem, Bogiem twoim.

3 ant. Ratuj nas, Boże, * i zgromadź nas z krajów pogańskich. / Alleluja.

III

Nie wytępili narodów, *
jak im to Pan nakazał,
     Ale zmieszali się z poganami *
     i uczyli się postępować jak oni.
Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
     Składali w ofierze swych synów *
     i swoje córki złym duchom.
Krew niewinną przelali, †
krew swoich synów i córek, *
które złożyli w ofierze posągom kananejskim.
     Ziemia krwią się skalała, †
     a oni splamili się swoimi czynami
     i dopuścili się wiarołomstwa przez swoje występki.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.
     Wydał ich w ręce pogan, *
     zawładnęli nimi przeciwnicy.
Wrogowie znęcali się nad nimi, *
pod ich ręką doznawali ucisku.
     Uwalniał ich wiele razy, †
     oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom *
     i ginęli przez swoje nieprawości.
Lecz wejrzał na ich utrapienie, *
wysłuchał ich modlitwy.
     I wspomniał dla ich dobra na swoje przymierze, *
     zlitował się nad nimi w swej wielkiej łaskawości.
Litość dla nich wzbudził *
u wszystkich, którzy ich mieli w niewoli.
     Ratuj nas, Boże, nasz Panie, *
     zgromadź nas z krajów pogańskich,
Abyśmy wielbili święte imię Twoje *
i dumni byli z Twej chwały.
     Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, †
     od wieków na wieki, *
     a cały lud niech powie: Amen!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ratuj nas, Boże, / i zgromadź nas z krajów pogańskich. / Alleluja.

Werset – LG tom II: Sobota VI OW, str. 752; LG skrócone: Sobota II, str. 936
K. Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja.
W. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 753

Z Pierwszego Listuśw. Jana Apostoła 3, 18-24

Przykazanie wiary i miłości
     Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.
     Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
     Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

RESPONSORIUM

1 J 3, 24; Syr 1, 9

W. Kto wypełnia Boże przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; * A to, że trwa On w nas, / poznajemy po Duchu, którego nam dał. / Alleluja.
K. Pan stworzył mądrość w Duchu Świętym i wylał ją na wszystkie swe dzieła. W. A to, że trwa On w nas, / poznajemy po Duchu, którego nam dał. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 753-755

Kazanie św. Grzegorza z Nyssy, biskupa(Kazanie na Wniebowstąpienie Chrystusa)

Chrystus jest Królem chwały
     „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia”. Czemuż więc, człowiecze, dziwisz się nowości, że nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież ziemia jest Jego stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, że Pan przyszedł do swej własności, gdyż nie przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który sam zbudował osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją dogodną dla spływu rzek. A po cóż przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na górę, przy czym jako królewskiego powozu użyć masz cnotliwego życia, by dostać się na górę. Nie możesz bowiem wejść na ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, mając ręce czyste, nie skalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą nie skierowaną do niczego próżnego i nie knującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo; takiemu człowiekowi okazuje Pan miłosierdzie, jakie sobie w niebie zaskarbił: „To jest pokolenie tych, którzy Go szukają” i przez cnotę wstępują na górę „tych, którzy szukają oblicza Boga Jakuba”.
     Dalszy ciąg tego psalmu jest może nawet bardziej wzniosły niż sama nauka Ewangelii. Ona bowiem opowiedziała życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten wzniosły Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak gdyby nie był obciążony brzemieniem ciała, miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana rozkazują aniołom przebywającym na ziemi, gdzie mają powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, mówiąc: „Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy, odwieczne podwoje, a wejdzie Król chwały”. A ponieważ gdziekolwiek by był Ten, który wszystko w sobie obejmując, czyni się współmiernym z tym, co Go przyjmuje, gdyż nie tylko staje się człowiekiem wśród ludzi, lecz zupełnie konsekwentnie, bawiąc wśród aniołów, zniża się do ich natury – dlatego odźwierni wołają: „Kto jest tym Królem chwały?” Z tego powodu przedstawiają im Go jako silnego i możnego w zamierzonej wojnie z ciemięzcą natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić panowanie śmierci, aby po usunięciu najgroźniejszego wroga wezwać ród ludzki do wolności i pokoju.
     Potem znowu powtarza podobne słowa. Wypełniło się już bowiem misterium śmierci, dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa został wzniesiony krzyż: „I znowu wstąpił na wysokość, wiodąc wziętych do niewoli” Ten, który dał ludziom żywot i królestwo, te dobre dary. I trzeba znowu otworzyć bramy zagradzające Mu wejście. Teraz wychodzą na Jego spotkanie nasi aniołowie stróże i otrzymują rozkaz otwarcia Mu zamkniętych bram, aby znowu w nich był uwielbiany. Lecz nie poznają Go, bo oblókł się w brudną szatę naszego życia, bo Jego szaty są czerwone z tłoczni grzechów ludzkich. Dlatego kierują do odprowadzających to pytanie: „Kto jest tym Królem chwały?” A odpowiedź brzmi już nie tak: „Silny i potężny w boju”, lecz: „Pan mocy, który objął panowanie nad wszystkim, który w sobie wszystko streścił, który we wszystkim ma pierwsze miejsce, który wszystko przywrócił do pierwotnego stanu – On jest Królem chwały”.

RESPONSORIUM

por. J 15, 15; 14, 26; 15, 14

W. Już was nie nazywam sługami, ale moimi przyjaciółmi, / albowiem poznaliście wszystko, co zdziałałem będąc pośród was. * Weźmijcie Ducha Świętego, Pocieszyciela, / którego Ojciec wam pośle. / Alleluja.
K. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. W. Weźmijcie Ducha Świętego, Pocieszyciela, / którego Ojciec wam pośle. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: Sobota VI OW, str. 508

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 451

wybierz: wariant I | wariant II

Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.

Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.

Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.

Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
Nastało bowiem królestwo łaski,
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Sobota II, str. 1020-1023; LG skrócone: Sobota II, str. 937-940
Psalmy – LG tom II: Sobota II, str. 1020-1023; LG skrócone: Sobota II, str. 937-940

1 ant. Weselę się, Panie, Twoimi czynami, * raduję się dziełami rąk Twoich. / Alleluja.

Psalm 92
Doskonałość Boża

Psalm ten wysławia dzieła Jednorodzonego (św. Atanazy)

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
     Rano głosić łaskawość Twoją, *
     a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
     Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
     raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
     Nie zna ich człowiek nierozumny *
     i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
     I tak pójdą na wieczną zagładę, *
     Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, †
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
     Dałeś mi siłę bawołu, *
     skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, †
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
     Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
     rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
     Nawet i w starości wydadzą owoc, *
     zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Weselę się, Panie, Twoimi czynami, / raduję się dziełami rąk Twoich. / Alleluja.

2 ant. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, * Ja ranię i Ja sam uzdrawiam. / Alleluja.

Pieśń (Pwt 32, 1-12)
Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego

Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, Jeruzalem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła (Mt 23, 37)

Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, *
słuchaj, ziemio, głosu mojego.
     Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, *
     jak rosa niech pada me słowo,
Jak deszcz rzęsisty na zieleń, *
jak deszcz życiodajny na trawę!
     Oto będę głosić imię Pana; *
     uznajcie wielkość naszego Boga!
On jest Opoką, a Jego dzieło doskonałe, *
wszystkie Jego drogi są słuszne.
     On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi, *
     On sprawiedliwy i prawy.
Przestali być Jego dziećmi, †
bo grzech popełnili, *
pokolenie przewrotne i zakłamane.
     Więc tak chcesz odpłacić Panu, *
     ludu głupi i bezrozumny?
Czyż nie On jest twoim Ojcem i Stwórcą, *
który cię uczynił i dał ci życie?
     Wspomnij na dni, które przeminęły, *
     rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą,
     Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
     i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego,
     Bo Jego lud jest własnością Pana, *
     Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
Znalazł go na ziemi pustynnej, *
na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy.
     Opiekował się nim i pouczał, *
     strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, który krąży nad gniazdem, *
by z niego wywabić swe pisklęta,
     I bierze je na skrzydła rozpostarte, *
     niosąc je na samym sobie,
Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, / Ja ranię i Ja sam uzdrawiam. / Alleluja.

3 ant. Uwieńczyłeś Twego Pomazańca * czcią i chwałą. / Alleluja.

Psalm 8
Wielkość Stwórcy i godność człowieka

Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (Ef 1, 22)

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
     Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
     usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
     aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
     Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
     czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
     Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
     wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
     Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
     wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwieńczyłeś Twego Pomazańca czcią i chwałą. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 747;LG skrócone: Sobota VI OW, str. 506
Rz 14, 7-9

     Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 747; LG skrócone: Sobota VI OW, str. 506

K.   Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja.
W.  Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.
K.   I wszystko poddał pod Jego stopy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748;LG skrócone: Sobota VI OW, str. 507
Łk 1, 68-79

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * O cokolwiek prosić będziecie Ojca, / da wam w imię moje. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: / O cokolwiek prosić będziecie Ojca, / da wam w imię moje. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: Sobota VI OW, str. 507

Ze szczerą pobożnością wołajmy do Chrystusa, który objawił nam wieczne życie:

Obdarz nas, Panie, łaską zmartwychwstania.

Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj na lud swój, który rozpoczyna nowy dzień,
nakarm go hojnie Twoim słowem i chlebem eucharystycznym.

Obdarz nas, Panie, łaską zmartwychwstania.

Nie dozwól, aby wilk nas porwał lub zatracił najemnik,
spraw, abyśmy wiernie słuchali Twojego głosu.

Obdarz nas, Panie, łaską zmartwychwstania.

Ty wszędzie współdziałasz z tymi, którzy głoszą Twe słowo i potwierdzasz ich mowę,
wspomóż nas, abyśmy dzisiaj dobrym życiem świadczyli o Twoim zmartwychwstaniu.

Obdarz nas, Panie, łaską zmartwychwstania.

Ty sam bądź naszą radością, której nikt nas nie zdoła pozbawić,
abyśmy odrzucając smutek grzechu, pragnęli wiecznego życia.

Obdarz nas, Panie, łaską zmartwychwstania.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: Sobota VI OW, str. 508

     Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 81-88
XI (Kaf)
Zaufanie Bogu w czasie cierpienia

Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu, *
pokładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
     Słabną moje oczy wyglądając Twego słowa: *
     kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, *
nie zapominam o Twoich ustawach.
     Ile dni Twojemu słudze zostaje? *
     Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, *
którzy nie postępują według Twego Prawa.
     Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. *
     Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi, *
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
     Według swej łaski zapewnij mi życie, *
     ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 61
Modlitwa wygnańca

Modlitwa sprawiedliwego, który ma nadzieję radości wiecznej (św. Hilary)

Usłysz, Boże, moje wołanie, *
zważ na moją modlitwę.
     Do Ciebie wołam z krańców ziemi, †
     gdy słabnie moje serce. *
     Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, *
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
     Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, *
     chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów *
i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
     Przydawaj dni do dni króla, *
     niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, *
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
     Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię *
     i dnia każdego wypełniał moje śluby.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
     Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
     i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
     Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
     umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
     Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
     podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
     Własny język upadek im gotuje, *
     a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
     Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
     do Niego się ucieka, *
     a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 749;LG skrócone: wg tabeli stron
Rz 5, 10-11

     Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.

Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.

Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.

Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 81-88
XI (Kaf)
Zaufanie Bogu w czasie cierpienia

Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu, *
pokładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
     Słabną moje oczy wyglądając Twego słowa: *
     kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, *
nie zapominam o Twoich ustawach.
     Ile dni Twojemu słudze zostaje? *
     Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, *
którzy nie postępują według Twego Prawa.
     Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. *
     Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi, *
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
     Według swej łaski zapewnij mi życie, *
     ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 61
Modlitwa wygnańca

Modlitwa sprawiedliwego, który ma nadzieję radości wiecznej (św. Hilary)

Usłysz, Boże, moje wołanie, *
zważ na moją modlitwę.
     Do Ciebie wołam z krańców ziemi, †
     gdy słabnie moje serce. *
     Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, *
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
     Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, *
     chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów *
i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
     Przydawaj dni do dni króla, *
     niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, *
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
     Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię *
     i dnia każdego wypełniał moje śluby.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
     Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
     i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
     Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
     umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
     Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
     podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
     Własny język upadek im gotuje, *
     a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
     Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
     do Niego się ucieka, *
     a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 750;LG skrócone: wg tabeli stron
1 Kor 15, 20-22

     Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Sobota II, str. 1024-1026; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 119, 81-88
XI (Kaf)
Zaufanie Bogu w czasie cierpienia

Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu, *
pokładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
     Słabną moje oczy wyglądając Twego słowa: *
     kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, *
nie zapominam o Twoich ustawach.
     Ile dni Twojemu słudze zostaje? *
     Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, *
którzy nie postępują według Twego Prawa.
     Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. *
     Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi, *
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
     Według swej łaski zapewnij mi życie, *
     ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 61
Modlitwa wygnańca

Modlitwa sprawiedliwego, który ma nadzieję radości wiecznej (św. Hilary)

Usłysz, Boże, moje wołanie, *
zważ na moją modlitwę.
     Do Ciebie wołam z krańców ziemi, †
     gdy słabnie moje serce. *
     Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, *
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
     Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, *
     chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów *
i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
     Przydawaj dni do dni króla, *
     niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, *
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
     Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię *
     i dnia każdego wypełniał moje śluby.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
     Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
     i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
     Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
     umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
     Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
     podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
     Własny język upadek im gotuje, *
     a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
     Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
     do Niego się ucieka, *
     a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Sobota VI OW, str. 750;LG skrócone: wg tabeli stron
2 Kor 5, 14-15

     Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Sobota VI OW, str. 748; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 710; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 558-559

Jezu, nasze odkupienie,
Celu pragnień i miłości,
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy
I Człowieku doskonały,

Jakaż dobroć Cię skłoniła,
Abyś dźwigał nasze grzechy
I na krzyżu skonał w męce
Uwalniając nas od śmierci?

Kiedy zszedłeś do Otchłani,
Odzyskałeś swoich jeńców;
Dziś, Zwycięzco, w blasku chwały
Siedzisz po prawicy Ojca.

Niech ta sama litość sprawi,
Abyś winy nam przebaczył
I napełnił nas weselem,
Gdy ujrzymy Twe oblicze.

Bądź radością naszą, Panie,
I nagrodą kiedyś w niebie;
W Tobie chcemy znaleźć chwałę,
Która będzie trwała wiecznie. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 710-712; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 551-552
Psalmy – LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 710-712; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 551-552. 560-561

1 ant. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem; * znowu opuszczam świat i idę do Ojca. / Alleluja.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione, *
     teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
     Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
     Podnosi z prochu nędzarza *
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
     Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
     jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem; / znowu opuszczam świat i idę do Ojca. / Alleluja.

2 ant. Po rozmowie z uczniami * Pan Jezus został wzięty do nieba / i zasiadł po prawicy Boga. / Alleluja.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu

Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
     Bo potężna nad nami Jego łaska, *
     a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Po rozmowie z uczniami / Pan Jezus został wzięty do nieba / i zasiadł po prawicy Boga. / Alleluja.

3 ant. Nikt nie wstąpił do nieba, * tylko Syn Człowieczy, który przyszedł z nieba. / Alleluja.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
     Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
     i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
     Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
     prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
     Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
     i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
     Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
     i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
     Dlatego radujcie się, niebiosa, *
     razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nikt nie wstąpił do nieba, / tylko Syn Człowieczy, który przyszedł z nieba. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 712;LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 552
Ef 2, 4-6

     Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 712; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 552

K.   Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. * Alleluja, alleluja.
W.  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. / Alleluja, alleluja.
K.   Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie A, str. 712;LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie A, str. 552
Łk 1, 46-55

Ant. Ojcze, objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś, * a teraz proszę za nimi, nie za światem, / bo idę do Ciebie. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ojcze, objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś, / a teraz proszę za nimi, nie za światem, / bo idę do Ciebie. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 712-713; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 561-562

Można użyć krótszej formy próśb.

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca:

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

Królu chwały, Ty wyniosłeś na wyżyny niebios naszą śmiertelną naturę, aby w Tobie została uwielbiona, wybaw nas z dawnej przewrotności grzechu
i przywróć nam pierwotną godność nieskalanego życia.

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości,
daj nam tą samą drogą przyjść do Ciebie.

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

Ty obiecałeś, że wszystkich pociągniesz do siebie,
nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odłączył się od Twojego Kościoła.

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

Ty przed nami wstąpiłeś do chwały Ojca,
spraw, abyśmy myślą i sercem dążyli do Ciebie.

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

W tym życiu oczekujemy, aż przyjdziesz jako prawdziwy Bóg, aby sądzić żywych i umarłych,
spraw, abyśmy kiedyś razem ze zmarłymi oglądali Ciebie w chwale, jako miłosiernego Zbawiciela.

Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 713; LG skrócone: Wniebowstąpienie Pańskie, str. 556

     Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1210-1211; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1211;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174
Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1212; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1170

K.   W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. * Alleluja, alleluja.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1212;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1212; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj