Brewiarz – modlitwa na dziś


UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI, archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej i warmińskiej oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ełckiej i elbląskiej


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Własne, str. 1345; LG skrócone: Własne, str. 1255
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uroczystość świętego Wojciecha. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1345-1346; LG skrócone: Własne, str. 1255-1256

Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Prawdziwej wiary pogańskim narodom,
Niech twoja wielkość dzisiaj się ukaże
Całemu światu.

Wśród udręk duszy i niezrozumienia,
Palony żarem wewnętrznej rozterki,
Szukałeś Boga idąc drogą krzyża
Za swoim Mistrzem.

Pasterzu owiec, które cię nie chciały,
Odszedłeś od nich wzgardzony i cichy,
Składając siebie Panu na ofiarę
Za ich zbawienie.

Bo jeśli ziarno w ziemię nie upadnie,
Zostaje samo, lecz kiedy obumrze,
Znajduje życie i przynosi plony
W stokrotnych kłosach.

Niech Bogu w Trójcy będzie wieczna chwała
Za radość Paschy i łaskę obmycia,
A Wojciechowi cześć za krew przelaną
Na naszej ziemi. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: M, str. 1603-1606; LG skrócone: M, str. 1657-1659
Psalmy – LG tom II: M, str. 1603-1605; LG skrócone: M, str. 1657-1659

1 ant. Ze względu na Mnie wszyscy was znienawidzą, * lecz kto wytrwa do końca, / ten będzie zbawiony. / Alleluja.

Psalm 2
Mesjasz Król zwycięski

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
     Buntują się królowie ziemi †
     i władcy wraz z nimi spiskują *
     przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
     Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
     Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
     „Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
     na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
     Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
     i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
     A teraz, królowie, zrozumcie, *
     nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
     Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
     gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
     Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ze względu na Mnie wszyscy was znienawidzą, / lecz kto wytrwa do końca, / ten będzie zbawiony. / Alleluja.

2 ant. Cierpień tego życia * nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, / która się w nas objawi. / Alleluja.

Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
„Niby ptak uleć w górę”?
     Bo oto grzesznicy łuk napinają †
     i na cięciwę kładą strzałę, *
     by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
     Pan w świętym swoim przybytku, *
     na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
     Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
     Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
     Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
     ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, / która się w nas objawi. / Alleluja.

3 ant. Pan wypróbował wybranych jak złoto w tyglu * i przyjął ich jak całopalną ofiarę. / Alleluja.

Psalm 17
Prośba o wyzwolenie od wroga

Jezus za dni ciała swego… zanosił gorące prośby i został wysłuchany (Hbr 5, 7)

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, †
usłysz me wołanie, *
wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
     Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
     Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, †
i doświadczał mnie ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.
     Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
     według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
     Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
     nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
     Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
     ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
     Zamykają swe nieczułe serca, *
     ich usta przemawiają butnie.
Okrążają mnie teraz ich kroki, *
śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
     Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
     jak młody lew zaczajony w zasadzce.
Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
     A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, *
     których udziałem jest to życie.
Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, †
synowie ich jedzą do syta, *
a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
     A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
     ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan wypróbował wybranych jak złoto w tyglu / i przyjął ich jak całopalną ofiarę. / Alleluja.

Werset – LG tom II: M, str. 1606; LG skrócone: M, str. 1659
K. Ogarnęły mnie ucisk i cierpienie. Alleluja.
W. Lecz rozważam, Panie, Twoje przykazania. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1346-1347

Z Dziejów Apostolskich 20, 17-36

Pożegnanie Pawła ze starszymi Kościoła w Efezie
     Z Miletu Paweł posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich:
     „Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.
     A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
     Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.
     Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
     Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu»”. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

RESPONSORIUM

W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża; / zarówno w młodości, jak w pełnieniu posługi kapłańskiej, / przypieczętowanej chwalebnym męczeństwem, * Stał się darem miłym Bogu. / Alleluja.
K. Jako chłopiec został ofiarowany Panu, jako pasterz połączył swe trudy ze zbawczym dziełem Chrystusa, jako męczennik przelał krew za wiarę. W. Stał się darem miłym Bogu. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1348-1349

Z Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana Kanapariusza

Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi
     Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę, śpiewaniem psalmów skracając ją sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy dzikich zwierząt, około południa wyszli na polanę. Tam podczas Mszy odprawianej przez Gaudentego święty mnich przyjął Komunię świętą, a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz następny psalm, wstał z murawy i zaledwie odszedł na odległość rzutu kamieniem lub wypuszczonej strzały, siadł na ziemi. Tu zmorzył go sen; a ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spoczynek.
     W końcu, gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: „Bracia, nie smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?” Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco i z całych sił wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskroś jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę. Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie go raniąc nasycali swój gniew.
     Płynie czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. Wojciech wyciąga uwolnione z więzów ręce na krzyż i pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten sposób ta święta dusza ulatuje ze swego więzienia; tak to szlachetne ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię w posiadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi wyzionąwszy ducha, w krainie szczęścia rozkoszuje się wreszcie najdroższym zawsze Chrystusem! O, jak święty i błogosławiony to mąż, na którego obliczu zawsze jaśniał blask anielski, w którego sercu zawsze Chrystus przemieszkiwał. Jak pobożny i wszelkiej czci najgodniejszy: wtedy rękoma i całym ciałem objął krzyż, którego zawsze pragnął i w duszy swej nosił.
     Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, także ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

RESPONSORIUM

W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus, * Z wielką mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego. / Alleluja.
K. Teraz obejmij upragnionego Chrystusa, przeszyty na Jego cześć siedmioma grotami. W. Z wielką mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego. / Alleluja.

Jeśli pragnie się przedłużyć Wigilię tej uroczystości, należy po II responsorium dodać pieśni i Ewangelię.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
     Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
     wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
     Tobie Cherubini i Serafini
     nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
     Pełne są niebiosa i ziemia
     majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
     Ciebie wychwala
     Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
     Ojca niezmierzonego majestatu,
     godnego uwielbienia, prawdziwego
     i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
     Tyś Królem chwały, o Chryste,
     Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
     Ty, skruszywszy żądło śmierci,
     otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
     Ty przyjdziesz jako Sędzia:
     tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
     Policz ich między świętych Twoich
     w wiekuistej chwale.

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
     I rządź nimi,
     i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
     I wysławiamy imię Twe na wieki,
     na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
     Zmiłuj się nad nami, Panie,
     zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
     W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
     nie będę zawstydzon na wieki.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

     Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1349-1350; LG skrócone: Własne, str. 1256-1257

Już dzień jaśnieje szczęśliwy,
Chwalebny męką Wojciecha,
Co blaskiem słońce przewyższa
I zbliża niebo do ziemi.

O witaj, mężu dostojny,
Pomiędzy niebian chórami,
Wysłuchaj nasze modlitwy
I Boga z nami uwielbiaj!

Zasiałeś ziarno cierpieniem
I mocą krwi twojej wzeszło,
Niech w świetle Ojca dojrzewa,
By nim się Kościół radował.

Gdy Bogu chwałę oddając
Sławimy ciebie, Wojciechu,
Dopomóż iść Twoim śladem,
By z tobą cieszyć się w niebie.

Niech Ojcu z Synem i Duchem
Na wieki będzie podzięka
Za śmierć męczeńską pasterza
I opiekuna Ojczyzny. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, * do Ciebie lgnie moja dusza. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, / do Ciebie lgnie moja dusza. / Alleluja.

2 ant. Błogosławmy Boga razem z Wojciechem, * który chwali Go w wieczności. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Błogosławmy Boga razem z Wojciechem, / który chwali Go w wieczności. / Alleluja.

3 ant. Śpiewajmy pieśń nową Panu, * który uwieńczył Wojciecha zwycięstwem. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śpiewajmy pieśń nową Panu, / który uwieńczył Wojciecha zwycięstwem. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1350;LG skrócone: Własne, str. 1257
Flp 1, 27-28a

     Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257

K.   Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. * Alleluja, alleluja.
W.  Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. / Alleluja, alleluja.
K.   Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Własne, str. 1350;LG skrócone: Własne, str. 1257
Łk 1, 68-79

Ant. Przez zasługi świętego Wojciecha * wysłuchaj nas, Chryste, / i za jego wstawiennictwem przyjdź nam z pomocą. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez zasługi świętego Wojciecha / wysłuchaj nas, Chryste, / i za jego wstawiennictwem przyjdź nam z pomocą. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1257-1258

Uwielbiajmy Chrystusa, Zwycięzcę śmierci i Dawcę życia, i prośmy Go z ufnością:

Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty umarłeś na krzyżu, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno,
zachowaj Kościół święty w jedności i uświęć go w prawdzie.

Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Twoi męczennicy trwali w wierze aż do śmierci,
utwierdź naszą wiarę.

Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty sprawiłeś, że święty Wojciech poświęcił Tobie całe swoje życie,
pomóż nam trwać przy Tobie we wszystkich trudach i cierpieniach.

Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty sam jesteś nagrodą Twoich wiernych,
spraw, abyśmy z oddaniem służyli Tobie i miłowali Ciebie nade wszystko.

Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

     Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Dodatkowa, str. 1229-1231; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Pan dał mu zwycięstwo w ciężkim boju, * aby się okazało, / że miłość jest potężniejsza od wszystkiego. / Alleluja.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
     Pomoc moja od Pana, *
     który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
     Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
     Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
     We dnie nie porazi cię słońce *
     ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
     Pan będzie czuwał †
     nad twoim wyjściem i powrotem, *
     teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
     Już stoją nasze stopy *
     w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
     Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
     aby zgodnie z prawem Izraela *
     wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
     Proście o pokój dla Jeruzalem: *
     Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
     Ze względu na moich braci i przyjaciół *
     będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan dał mu zwycięstwo w ciężkim boju, / aby się okazało, / że miłość jest potężniejsza od wszystkiego. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: M, str. 1615;LG skrócone: wg tabeli stron
Ap 2, 10

     Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

K. Odział go Pan szatą radości. Alleluja.
W. I włożył mu na głowę wspaniałą koronę. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.

Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.

Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.

Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Dodatkowa, str. 1231-1232; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Pan go ozdobił wieńcem sprawiedliwości * i dał mu święte imię pełne chwały. / Alleluja.

Psalm 123
Bóg nadzieją narodu

Dwaj niewidomi wołali: „Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!” (Mt 20, 30)

Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
     Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
     oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
     Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
     bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela

Pan przemówił do Pawła: „Przestań się lękać… bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9-10)

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
     Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
     gdy ludzie przeciw nam powstali,
Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
     Wówczas zatopiłaby nas woda, †
     potok by popłynął nad nami, *
     wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
     Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników; *
     sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu

Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
     Jak góry otaczają Jeruzalem, †
     tak Pan swój lud otacza *
     teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
     Panie, czyń dobrze dobrym *
     i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan go ozdobił wieńcem sprawiedliwości / i dał mu święte imię pełne chwały. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: M, str. 1616;LG skrócone: wg tabeli stron
Ap 3, 21

     Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

K. W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał. Alleluja.
W. Cóż może uczynić mi człowiek? Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452-453

wybierz: wariant I | wariant II

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Dodatkowa, str. 1232-1234; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Szli i płakali * niosąc ziarno na zasiew. / Alleluja.

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
     Usta nasze były pełne śmiechu, *
     a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
     Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
     i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
     Ci, którzy we łzach sieją, *
     żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 127
Daremny trud bez Boga

Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
     Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
     daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
     Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
     a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
     Jak strzały w ręku wojownika, *
     tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
     Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
     ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 128
Szczęście domowe

„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi”, to znaczy: ze swego Kościoła (Arnobiusz)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
     Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
     szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
     Synowie twoi jak oliwne gałązki *
     dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
     Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi †
     i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
     przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szli i płakali / niosąc ziarno na zasiew. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: M, str. 1616;LG skrócone: wg tabeli stron
Ap 19, 7ab. 9b

     Weselmy się i radujmy, i dajmy Bogu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka.

K. Powrócą z radością. Alleluja.
W. Niosąc swoje snopy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Własne, str. 1343-1344; LG skrócone: Własne, str. 1258-1259

Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.

Już od młodości Bogu się oddałeś,
Aby dla wiary cierpieć i pracować,
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności
Wciąż nadchodzących.

Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy,
Sercem radosnym chwalą cię Polacy,
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła
Nauczycielem.

Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby,
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych,
Bądź nam obrońcą i orędownikiem
W każdej godzinie.

Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie,
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca;
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony
Wiecznie trwające.

Cześć i majestat Ojcu i Synowi,
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał,
Wierny zaś słowu swojej obietnicy
Daje nam Ducha. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Własne, str. 1351-1352; LG skrócone: Własne, str. 1259
Psalmy – LG tom II: M, str. 1618-1619; LG skrócone: MM, str. 1650-1652

1 ant. Płynie czerwona krew z ran po obu bokach, * Wojciech modli się z oczyma wzniesionymi ku niebu. / Alleluja.

Psalm 116 A
Dziękczynienie

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
     Bo skłonił ku mnie swe ucho *
     w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
     Ale wezwałem imienia Pana: *
     „Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
     Pan strzeże ludzi prostego serca: *
     byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
     Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
     oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Płynie czerwona krew z ran po obu bokach, / Wojciech modli się z oczyma wzniesionymi ku niebu. / Alleluja.

2 ant. Tryska obficie szkarłatny strumień, * a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. / Alleluja.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
     I zalękniony wołałem: *
     „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tryska obficie szkarłatny strumień, / a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. / Alleluja.

3 ant. Wojciech wyciąga na kształt krzyża * uwolnione z więzów ręce / i pokorne modły śle do Pana / o swoje i prześladowców zbawienie. / Alleluja.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
     Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
     a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
     Bo zostałeś zabity †
     i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
     z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
     Godzien jest Baranek zabity †
     wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
     cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wojciech wyciąga na kształt krzyża / uwolnione z więzów ręce / i pokorne modły śle do Pana / o swoje i prześladowców zbawienie. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Własne, str. 1352;LG skrócone: Własne, str. 1259-1260
Flp 1, 29-30

     Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Własne, str. 1352; LG skrócone: Własne, str. 1260

K.   Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. * Alleluja, alleluja.
W.  Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. / Alleluja, alleluja.
K.   Radować się będą wszyscy prawego serca.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Własne, str. 1352;LG skrócone: Własne, str. 1260
Łk 1, 46-55

Ant. Szlachetne ciało Wojciecha, * wyciągnięte na kształt krzyża, / bierze ziemię w posiadanie, / duch w krainie szczęścia rozkoszuje się z Chrystusem. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szlachetne ciało Wojciecha, / wyciągnięte na kształt krzyża, / bierze ziemię w posiadanie, / duch w krainie szczęścia rozkoszuje się z Chrystusem. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Własne, str. 1352-1353; LG skrócone: Własne, str. 1260

Można użyć krótszej formy próśb.

Oddając cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski, skierujmy nasze prośby do zmartwychwstałego Chrystusa i wołajmy do Niego:

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty przelałeś swoją krew nowego i wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów,
daj, aby Twój Kościół nieustannie się odradzał mocą tej ofiary.

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty nas umiłowałeś i wydałeś za nas samego siebie,
bądź mocą i nadzieją tych, którzy dla Twego imienia oddają swoje życie.

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty dałeś świętemu Wojciechowi głosić na naszych ziemiach prawdziwą wiarę,
daj nam w tej wierze żyć i w niej wytrwać do końca.

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicielami Twojej Ewangelii.

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi obdarzyłeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.

Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Własne, str. 1353; LG skrócone: Własne, str. 1261

     Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1213-1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
     Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
     Okryje cię swoimi piórami, †
     pod Jego skrzydła się schronisz; *
     wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
     Ani zarazy skradającej się w mroku, *
     ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
     Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
     zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
     „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
     Nasycę go długim życiem *
     i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214;LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176
Ap 22, 4-5

     Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1170

K.   W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. * Alleluja, alleluja.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1177

     Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj