Brewiarz – modlitwa na dziś


ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona – LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 422; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447
Psalm – LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 423; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 447-448

Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 453-456; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 463
Psalmy – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 453-456; LG skrócone: Niedziela II, str. 834-836

1 ant. Boże, mój Panie, * Ty jesteś bardzo wielki. / Alleluja.

Psalm 104
Hymn na cześć Stwórcy

Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5, 17)

I

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
     Odziany w majestat i piękno, *
     światłem okryty jak płaszczem.
Niebo rozpostarłeś jak namiot, *
komnaty swe wzniosłeś nad wodami,
     Chmury są Twoim rydwanem, *
     przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
     Umocniłeś fundamenty ziemi, *
     nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
     Musiały uciekać wobec Twojej groźby, *
     na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie.
Wzniosły się nad górami, opadły w doliny, *
na miejsce, które im wyznaczyłeś.
     Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą, *
     nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
które pośród gór się sączą.
     Poją one wszelkie zwierzęta polne, *
     w nich dzikie osły gaszą swe pragnienie.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa pośród gałęzi.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, mój Panie, / Ty jesteś bardzo wielki. / Alleluja.

2 ant. Owocem dzieł Twoich, Panie, * syci się ziemia. / Alleluja.

II

Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
     Każesz rosnąć trawie dla bydła *
     i roślinom, by człowiekowi służyły,
Aby z ziemi dobywał chleba *
i wina, co rozwesela serce człowieka,
     By rozpogadzać twarze oliwą, *
     a chlebem krzepić ludzkie serca.
Wody do syta mają drzewa Pańskie, *
cedry Libanu, które On zasadził.
     Tam ptactwo zakłada gniazda, *
     na cyprysach są domy bocianów.
Wysokie góry dla kozic, *
kryjówką borsuków są skały.
     Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał, *
     słońce zna porę swojego zachodu.
Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, *
w niej wszelki leśny zwierz krąży.
     Młode lwy ryczą za łupem, *
     domagają się żeru od Boga.
Gdy słońce wzejdzie, wracają *
i kładą się w swych legowiskach.
     Człowiek wychodzi do swojej pracy, *
     do trudu swego aż do wieczora.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Owocem dzieł Twoich, Panie, / syci się ziemia. / Alleluja.

3 ant. Niech chwała Pana * trwa na wieki. / Alleluja.

III

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
     Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
     a w nim żyjątek bez liku, *
     zwierząt wielkich i małych.
Tamtędy płyną okręty *
i Lewiatan, który z morzem igra.
     Wszystko to czeka na Ciebie, *
     byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
     Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, †
     a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
     i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
     Niech chwała Pana trwa na wieki, *
     niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *
gór dotknie, a one dymią.
     Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
     grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
     Niech znikną z ziemi grzesznicy †
     i niech już więcej nie będzie występnych. *
     Błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech chwała Pana trwa na wieki. / Alleluja.

Werset – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 456; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 463

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja.
W. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 456-457

Z Pierwszego Listuśw. Piotra Apostoła 2, 11-25

Chrześcijanie przybyszami w świecie
     Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
     Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!
     Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
     Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

RESPONSORIUM

por. 1 P 2, 21. 24

W. Chrystus cierpiał za nas i pozostawił nam wzór, * Abyśmy szli za Nim Jego śladami. / Alleluja.
K. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. W. Abyśmy szli za Nim Jego śladami. / Alleluja.

II CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 457-459

Homilia paschalna starożytnego autora(Mowa 35, 6-9)

Chrystus twórcą zmartwychwstania i życia
     Rozważając szczęście przywróconego zbawienia Paweł Apostoł woła: „Tak jak przez Adama śmierć weszła na ten świat, tak też przez Chrystusa zbawienie zostało przywrócone światu”. I mówi jeszcze: „Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba – niebiański”.
     Następnie zaś dodaje: „A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka” – to znaczy zbrodni starego człowieka – „tak też nosić będziemy wyobrażenie człowieka niebieskiego”, to jest człowieka przyjętego przez Boga, odkupionego, odnowionego, oczyszczonego, i dostąpiliśmy zbawienia w Chrystusie. Albowiem – jak mówi ten sam Apostoł – Chrystus jest początkiem, bo w Nim jest zmartwychwstanie i życie. Dalej idą ci, którzy należą do Chrystusa, to znaczy żyją świętością Jego życia i czerpią nadzieję z Jego zmartwychwstania. Oni także razem z Nim posiądą obiecaną chwałę niebiańską, którą On sam zapowiedział, mówiąc: „Kto pójdzie za Mną, nie zginie, lecz przejdzie ze śmierci do życia”.
     Tak więc męka Zbawiciela jest ratunkiem życia ludzkiego. Dlatego zechciał On umrzeć za nas, abyśmy wierząc w Niego, żyli wiecznie. Stał się na krótko jednym z nas, byśmy dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności, żyli z Nim na zawsze.
     Taka jest, mówię, łaska niebiańskich tajemnic, taki dar Paschy, taka upragniona doroczna uroczystość, taki początek odrodzenia wszystkiego.
     Dlatego zrodzeni przez święty Kościół w życiodajnym zdroju, odrodzeni w niewinności dziecięcej głośno się radują z czystego sumienia. Dlatego nieskazitelni ojcowie i skromne matki otrzymują dzięki wierze nowe niezliczone potomstwo.
     Dlatego pod drzewem wiary, przy łonie nieskalanego źródła jaśnieją świece. Dlatego nowo ochrzczeni są uświęceni darem niebiańskiej zasługi i nakarmieni przesławną tajemnicą duchowego sakramentu.
     Dlatego wspólnota jednego ludu Bożego, posilona na łonie świętego Kościoła, wielbi istotę Boga jedynego i moc imienia Trójcy śpiewając razem z prorokiem psalm tej uroczystości: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”.
     Lecz o jaki to dzień chodzi? Tym dniem jest sam Pan Jezus Chrystus; On, który dał początek życiu, który jest źródłem i twórcą światła; On, który sam o sobie powiedział: „Ja jestem dniem, a ten, kto chodzi za dnia, nie potknie się”. To znaczy: ten, kto idzie we wszystkim za Chrystusem, po Jego śladach dojdzie bezpiecznie do progu wiekuistego światła. O to Chrystus modlił się za nami do Ojca, kiedy jeszcze był na tym świecie: „Ojcze, chcę, aby gdzie Ja jestem, byli także i ci, którzy we Mnie uwierzyli; i aby oni trwali w Nas, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie”.

RESPONSORIUM

1 Kor 15, 47. 49. 48

W. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. * A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, / tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. / Alleluja.
K. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. W. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, / tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. / Alleluja.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
     Ciebie, Ojca, niebios bramy,
     Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,
     Cheruby, Serafinowie
     ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
     Pełne niebo z kręgiem ziemi
     majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
     Tobie hołdy nieść pośpiesza
     Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,
     Głosy ludów zgodzonymi
     wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
     Z Duchem, wszechświat wielbi cały:
     Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
     Przyoblókłszy się w człowieka,
     nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
     I rajskiego kraj żywota
     otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
     Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
     przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
     Gdyś odkupił nas od zbrodni
     drogiej swojej Krwi strugami.
Ze świętymi w blaskach mocy
wiecznej chwały zlej nam zdroje,
     Zbaw, o Panie, lud sierocy,
     błogosław dziedzictwo swoje!

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
     My w dzień każdy, Władco świata,
     Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.
     O, w dniu onym racz nas, Panie,
     od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki;
     W Tobie, Panie, zaufałem,
     nie zawstydzę się na wieki.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 465

     Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 425-426; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 449-450

Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.

Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.

Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 410; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 438
Psalmy – LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

1 ant. Chrystus zmartwychwstał * i zajaśniał przed swoim ludem, / który wybawił krwią swoją. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
     Ciało moje tęskni za Tobą, *
     jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
     Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
     więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
     Moja dusza syci się obficie, *
     a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
     Bo stałeś się dla mnie pomocą *
     i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus zmartwychwstał / i zajaśniał przed swoim ludem, / który wybawił krwią swoją. / Alleluja.

2 ant. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, * uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, / uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. / Alleluja.

3 ant. Alleluja, Pan zmartwychwstał, * jak zapowiedział. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
     a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
     Aby ich królów zakuć w kajdany, *
     a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, Pan zmartwychwstał, / jak zapowiedział. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 459;LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464

Rz 6, 8-11

     Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 459; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 459;LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464

Łk 1, 68-79

Ant. Jezus zaczynając od Mojżesza * poprzez wszystkich proroków wykładał uczniom, / co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus zaczynając od Mojżesza / poprzez wszystkich proroków wykładał uczniom, / co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 459-460; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464-465

Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby nam przynieść usprawiedliwienie. Zanieśmy do Niego nasze prośby:

Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyższyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha Świętego.

Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwychwstania błagamy,
przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.

Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który oczekuje na zmartwychwstanie;
zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła wszelkiego.

Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Twojego przyjścia
ukazali się razem z Tobą w chwale.

Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 465

     Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427-428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.

Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.

Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.

Psalm 119, 9-16
II (Bet)
Prawo Boże moją mądrością

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
     Z całego serca swego szukam Ciebie, *
     nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
     Błogosławiony jesteś, Panie, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
     Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
     niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
     Będę się radował z Twoich ustaw *
     i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
     I zalękniony wołałem: *
     „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus powstawszy z martwych / już więcej nie umiera. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 462-463;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Rz 4, 24-25

     Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.

O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.

A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.

Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.

Psalm 119, 9-16
II (Bet)
Prawo Boże moją mądrością

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
     Z całego serca swego szukam Ciebie, *
     nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
     Błogosławiony jesteś, Panie, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
     Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
     niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
     Będę się radował z Twoich ustaw *
     i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
     I zalękniony wołałem: *
     „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy / i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 463;LG skrócone: wg tabeli stron

1 J 5, 5-6a

     Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

wybierz: wariant I | wariant II

Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460-462; LG skrócone: wg tabeli stron

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.

Psalm 119, 9-16
II (Bet)
Prawo Boże moją mądrością

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
     Z całego serca swego szukam Ciebie, *
     nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
     Błogosławiony jesteś, Panie, *
     naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
     Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
     niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
     Będę się radował z Twoich ustaw *
     i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie

Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
     Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
     nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
     Nie gub mnie z grzesznikami *
     i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
     Niech będzie Pan błogosławiony, *
     bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
     Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
     i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
     Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
     bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
     I zalękniony wołałem: *
     „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, / szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 463;LG skrócone: wg tabeli stron

por. Ef 4, 23-24

     Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 420-421; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 444-445

Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 416-418; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 441
Psalmy – LG tom II: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 416-418; LG skrócone: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, str. 732-734

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria * przyszły do grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły Pana. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
     Aż uczynię Twych wrogów *
     podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
     Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
     w blasku świętości *
     z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
     Pan jest po Twojej prawicy, *
     zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły Pana. / Alleluja.

2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był pogrzebany. / Alleluja.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu

Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
     Przybytkiem jego stał się Juda, *
     Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
     Góry skakały jak barany, *
     pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
     Góry, czemu skaczecie jak barany *
     i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
     Który zmienia opokę w jezioro, *
     a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był pogrzebany. / Alleluja.

3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

Alleluja.
     Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)

     bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)

     którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)

     weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)

     a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)

     i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)

     i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. / Alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 463-464;LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 467-468

Hbr 7, 24-27

     Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze ofiarując samego siebie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 468

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ MARYI

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464;LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 468

Łk 1, 46-55

Ant. Jezus wszedł z uczniami do domu, * usiadł z nimi przy stole, / wziął chleb, błogosławił go i łamał, / i podał uczniom. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus wszedł z uczniami do domu, / usiadł z nimi przy stole, / wziął chleb, błogosławił go i łamał, / i podał uczniom. / Alleluja.

PROŚBY

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 464; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 468

Można użyć krótszej formy próśb.

Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę;
niech dają Twemu ludowi przykład świętego życia.

Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Udziel ducha sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą państwem,
abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności.

Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym,
niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy cierpią niedostatek.

Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzyłeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.

Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom II: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 460; LG skrócone: Środa – Oktawa Wielkanocy, str. 465

     Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, * doszli do szczęścia wiecznego.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom II: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe – Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;

Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.

Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.

Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.

Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

PSALMODIA

LG tom II: Poniedziałek, str. 1216-1217; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Psalm 4
Dziękczynienie

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
     Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
     zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
     Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
     Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
     Złóżcie należne ofiary *
     i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
     Więcej wlałeś radości w moje serce *
     niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
     Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
     i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1211;LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

Pwt 6, 4-7

     Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1211; LG skrócone: Części stałe – Oktawa Wielkanocy, str. 1170

K.   Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K.   Radujmy się w nim i weselmy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1212;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. / Alleluja.

MODLITWA

LG tom II: Po I Nieszporach, str. 1212; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj