Wąż w sercu – czyli o uleganiu pokusom

Co to się dzieje w człowieku, zanim zgrzeszy? Na ile ponosi on odpowiedzialność za to, co go do grzechu doprowadza? Jak zdemaskować pierwsze objawy uleganiu złu? I jak mu się w porę przeciwstawić?
Według nauczycieli życia duchowego z pierwszych wieków, opierających się na osobistym doświadczeniu oraz obserwacji innych osób, historia z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju nieustannie się ponawia. Każdy z nas posiada raj w postaci własnego serca. I każdy też przeżywa doświadczenie węża, który wnika do serca tylko po to, aby zwodzić. Wąż ten przybiera postać złej myśli: „Źródło i początek wszelkiego grzechu znajduje się w myślach” – twierdzili jednogłośnie wczesnochrześcijańscy ojcowie życia wewnętrznego. Czytaj dalej

Modlitwa o pokój na świecie- I PRAY FOR PEACE

Ktoś wyliczył, iż obecnie w skali świata toczą się 44 konflikty zbrojne. 

Wierzysz?  Możesz się pomodlić. Nie bądź obojętny…

 

Ukraina – Afryka – Syria – Irak (i wiele innych) to ziemie, które realnie cierpią w tym momencie. I PRAY FOR PEACE – to akcja Światowych Dni Młodzieży.

– W obliczu niesprawiedliwości i konfliktów, oraz brutalnych ataków na niewinnych ludzi, nie możemy pozostać obojętni. Nie mamy broni – nie mamy pieniędzy – nie znamy nikogo wpływowego, ale mamy różaniec. Chcemy się modlić, prosić Boga o łaskę pokoju – piszą inicjatorzy akcji – młodzi zaangażowani w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Apel dedykują wszystkim ludziom dobrej woli, którym bliski jest pokój na świecie. – Do modlitwy w tej intencji zachęcił nas Ojciec Święty Franciszek, mówiąc: Skarga przed Bogiem jest modlitwą serca – piszą w zaproszeniu do modlitwy. 
Facebookowa akcja I PRAY FOR PEACE to zachęta do stworzenia wspólnego, trwałego frontu modlitwy. – Nie mamy broni – mamy modlitwę! W akcji będziemy m.in. zachęcali do udostępniania grafiki I PRAY FOR PEACE z logo ŚDM na prywatnych profilach oraz do podjęcia rzeczywistej modlitwy różańcowej – wyjaśniają organizatorzy akcji.

Proszą o wsparcie inicjatywy Światowych Dni Młodzieży i jak najszersze rozpowszechnianie jej.

Modlitwa o pokój Tomasza Mertona

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

 

 

Papieski Intencje na 2014

Styczeń

  • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
  • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty Czytaj dalej

Evangelium Vitae – Ewangelia życia

IOANNES PAULUS PP. II

EVANGELIUM VITAE
Ojca Swietego Jana Pawla II do biskupów, do kaplanów i diakonów,
do zakonników i zakonnic, do katolików swieckich
oraz Do wszystkich ludzi dobrej woli
o wartosci i nienaruszalnosci zycia ludzkiego

Wprowadzenie

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie „nowe” i „wieczne”, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego „życia” nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka.

Czytaj dalej

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI O WIERZE

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O WIERZE

SPIS TREŚCI
ŚWIATŁO WIARY [1] s. 3
Złudne światło? [2-3] 4
Światło, które na nowo trzeba odkryć [4-7] . 5
I.
MYŚMY UWIERZYLI MIŁOŚCI (por. 1J 4, 16)
Abraham, nasz ojciec w wierze [8-11] 11
Wiara Izraela [12-14] 14
Pełnia wiary chrześcijańskiej [15-18] 18
Zbawienie przez wiarę [19-21] 23
Eklezjalny wymiar wiary [22] 26
II.
JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE ZROZUMIECIE (por. Iz 7, 9)
Wiara i prawda [23-25] 29
Znajomość prawdy i miłość [26-28] 32
Wiara jako słuchanie i widzenie [29-31] 36
Dialog między wiarą a rozumem [32-34] 41
Wiara i poszukiwanie Boga [35] 45
Wiara i teologia [36] 48
III.
PRZEKAZUJĘ WAM TO, CO PRZEJĄŁEM (por. 1 Kor 15, 3)
Kościół, matka naszej wiary [37-39] 51
Sakramenty i przekaz wiary [40-45] 54
Wiara, modlitwa i Dekalog [46] 61
Jedność i spójność wiary [47-49] 63
IV.
BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO (por Hbr 11, 16)
Wiara i dobro wspólne [50-51] 69
Wiara i rodzina [52-53] 71
Światło dla życia w społeczeństwie [54-55] 73
Pocieszająca siła w cierpieniu [56-57] 76
Błogosławiona, Która uwierzyła (Łk 1, 45) [58-60] 79

Numery stron w spisie treści odnoszą się do wydania papierowego – Libreria Editrice Vaticana

Czytaj dalej